Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 5(27) 2009

Back to issue

Дисертації захищено

Categories: Neurology

print version

Спеціалізовані вчені ради України і країн СНГ повідомляють, що за спеціальністю 14.01.15 «нервові хвороби» та іншими у 2008 році захистили дисертації, пов’язані з неврологією:

 1. Амбарцумян Асмик Давидовна.

Сравнительное изучение тактики современного лечения когнитивных расстройств при хронических дисциркуляторных энцефалопатиях: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.07 / Национальный ин­т здравоохранения им. С.Х. Авдалбекяна (Ереван). — Ереван, 2008. — 30 с. — Текст на арм. яз.

2. Башкірова Людмила Михайлівна.

Клініко­параклінічна характеристика та стан забезпечення макро­ та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с.

3. Білецький Олексій Володимирович.

Корекція больового синдрому у хворих з політравмою: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дніпропетровська держ. медична академія. — Дніпропетровськ, 2008. — 24 с.

4. Бондар Оксана Борисівна.

Клініко­параклінічна характеристика кардіоемболічного та атеротромботичного ішемічних інсультів: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Харків, 2008. — 20 с.

5. Возний Сергій Степанович.

Фізична реабілітація студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Львівський держ. ун­т фізичної культури. — Львів, 2008. — 20 с.

6. Гоженко Олена Анатоліївна.

Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформною вегетативною дисфункцією: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Український НДІ медичної реабілітації та курортології. — Одеса, 2008. — 24 с.

7. Гончарова Ірина Євгенівна.

Ефективність терапії із застосуванням методу краніоцеребральної гіпотермії у лікуванні психічних розладів внаслідок хронічної гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / АМН України; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України». — Харків, 2008. — 20 с.

8. Горбатюк Світлана Михайлівна.

Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.01 / Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський держ. медичний ун­т ім. І.Я. Горбачевського». — Тернопіль, 2008. — 20 с.

9. Дорошенко Олександр Олександрович.

Клініко­генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично­гемодинамічне обгрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с.

10. Ємельянова Оксана Іванівна.

Протисудомна активність нових похідних карбамату: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 / АМН України; Державна установа «Інститут фармакології та токсикології». — К., 2008. — 20 с.

11. Жамгарян Лусине Гагиковна.

Влияние ГАМК и пирацетама на некоторые показатели функционального состояния митохондрий в услових гипокинетического стресса: Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.04 / НАН Республики Армения; Институт биохимии им. Г.Х. Бунятяна (Ереван). — Ереван, 2008. — 23 с.

12. Залинян Сусанна Юриковна.

Особенности течения реакций гуморального и естественного иммунитета при ранней гипокинезии и иммунокоррегирующая роль ГАМК: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.10 / Ереванский гос. медицинский ун­т им. М. Гераци. — Ереван, 2008. — 22 с. — Описано по переводу. — Текст на арм. яз. — 22 с.

13. Зима Андрій Миколайович.

Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої м’язової дистрофії: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / Державна установа «Інститут травматології та ортопедії АМН України». — К., 2008. — 21 с.

14. Коляда Олена Леонідівна.

Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менінгоенцефалітів: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 / Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України». — К., 2008. — 24 с.

15. Коротнєв Валерій Миколайович.

Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / Луганський держ. медичний ун­т. — Луганськ, 2008. — 16 с.

16. Кутовий Ігор Олександрович.

Диференційоване нейрохірургічне лікування торсійної дистонії та змішаних форм гіперкінезів: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.05 / АМН України; ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова». — К., 2008. — 20 с.

17. Лапшина Ірина Олександрівна.

Особливості церебральної та периферичної гемодинаміки у хворих з церебральними проявами атеротромбозу: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / АМН України; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології». — Харків, 2008. — 19 с.

18. Любчик Іван Степанович.

Порушення емоційної сфери в структурі деменцій судинного генезу (клініка, діагностика, принципи відновної терапії): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / АМН України; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології». — Харків, 2008. — 20 с.

19. Маланчук Оксана Миколаївна.

Ідентифікація білків­партнерів туберозно­склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. — К., 2008. — 20 с.

20. Мальцев Дмитро Валерійович.

Імунний статус хворих на просту мігрень і роль герпетичної інфекції у патогенезі хвороби: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Національний медичний ун­т ім. О.О. Богомольця. — К., 2008. — 24 с.

21. Мар’єнко Катерина Миколаївна.

Якість життя хворих на епілепсію (клініко­психологічні особливості): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 19 с.

22. Маяцька Оксана Віталіївна.

Нейро­ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 21 с.

23. Мосенко Сергій Вікторович.

Дослідження рухово­тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / АМН України; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології». — Харків, 2008. — 20 с.

24. Московко Геннадій Сергійович.

Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 22 с.

25. Ованесян Ирэна Гургеновна.

Взаимосвязь между реологическими свойствами крови, содержанием интерлейкина IL­1[бета] и неврологическим статусом у больных ишемическим инсультом: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.07 / Национальный ин­т здравоохранения им. С.Х. Авдалбекяна. — Ереван, 2008. — 21 с.

26. Осадченко Ірина Олексіївна.

Пластичні зміни нейронів гіпокампа при порушеннях мозкового кровотоку і шляхи їх корекції: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / НАН України; Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2008. — 25 с.

27. Паєнок Анжеліка Володимирівна.

Клініко­параклінічні прояви енцефалопатій різного генезу (рання диференціальна діагностика): Автореф. дис... д­ра мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 34 с.

28. Панкратьєв Микола Олександрович.

Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда (експериментальне дослідження): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / Харківський національний медичний ун­т. — Харків, 2008. — 16 с.

29. Перцева Тетяна Григорівна.

Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з цукровим діабетом ІІ типу: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / АМН України; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України». — Харків, 2008. — 20 с.

30. Погосян Михаил Валерьевич.

Электрическая активность нейронов черной субстанции под воздействием нейромедиаторов, меланина и специфической нейродегенерации: Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.09 / НАН Республики Армения; Институт физиологии им. Л. Орбели. — Ереван, 2008. — 29 с.

31. Сащук Микола Миколайович.

Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців­щурів: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський держ. медичний ун­т ім. І.Я. Горбачевського». — Тернопіль, 2008. — 20 с.

32. Скринник Ольга Вячеславівна.

Клініко­психопатологічні особливості хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію органів травлення та їх комплексне лікування: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / АМН України; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України». — Харків, 2008. — 18 с.

33. Сохань Антон Васильович.

Клініко­імунологічні показники та їх корекція у хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.13 / АМН України; Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. — К., 2008. — 21 с.

34. Ткач Сергій Миколайович.

Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет І типу: фактори ризику, перебіг, діагностика і лікування: Автореф. дис... д­ра мед. наук: 14.01.14 / Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко­місаренка АМН України». — К., 2008. — 39 с.

35. Торгало Єлизавета Олександрівна.

Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Київський національний ун­т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с.

36. Трускавецький Богдан Любомирович.

Променева діагностика та рентгеноендоваскулярне лікування артеріовенозних мальформацій і артеріальних аневризм головного мозку: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Державна установа «Інститут раку» МОЗ України. — К., 2008. — 23 с.

37. Хавунка Марта Ярославівна.

Клініко­патогенетична характеристика розсіяного склерозу у зоні високого ризику захворювання: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / АМН України; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології». — Харків, 2008. — 20 с.

38. Хачатрян Самсон Габриелович.

Количественная оценка показателей качества жизни у больных эпилепсией в Армении: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.07 / Национальный ин­т здравоохранения им. С.Х. Авдалбекяна (Ереван). — Ереван, 2008. — 24 с.

39. Хоменко Віктор Іванович.

Аутоімунні реакції клітинного типу до нейроантигенів у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з цереброваскулярними захворюваннями: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / АМН України; Державна установа «Науковий центр радіаційної медицини». — К., 2008. — 23 с.

40. Цьоха Інна Олегівна.

Прогностичне значення клінічних, клініко­лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с.

41. Черенько Тетяна Макарівна.

Клініко­патогенетичне обгрунтування корекції запально­нейроімунних порушень у хворих на ішемічний інсульт: Автореф. дис... д­ра мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 40 с.

42. Чомоляк Юрій Юрійович.

Локальний вплив аплікації прогестерону на ремієлінізацію зони входу трійчастого нерва в експерименті: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.05 / АМН України; Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова». — К., 2008. — 20 с.

43. Шеремета Руслан Олександрович.

Церебропротекторні властивості нових амінокислотних похідних 1,4­нафтохінону (експериментальне дослідження): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 / АМН України; Державна установа «Інститут фармакології та токсикології». — К., 2008. — 22 с.

44. Шульженко Діна Володимирівна.

Півкульні особливості реорганізації метаболізму, морфології мозку та церебральної гемодинаміки у хворих середнього віку у відновному періоді ішемічного інсульту: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2008. — 20 с.

45. Шуляк Володимир Іванович.

Клініко­патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт: Автореф. дис... д­ра мед. наук: 14.01.13 / Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України». — К., 2008. — 40с.

 

З повним текстом авторефератів дисертацій можна ознайомитися в бібліотеках Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Спеціалізована вчена рада Д 26.613.01), Харківської медичної академії післядипломної освіти (Спеціалізована вчена рада
Д 64.609.01), у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського за адресами:

04112, Україна, м. Київ, вул. Дрогожицького, 9, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України;

61176, Україна, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;

03039, Україна, м. Київ, пр. 40­річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

  

Диссертации, защищенные в диссертационных советах России по специальности «нервные болезни» в 2008–2009 гг.:

 1. Абдулина Ольга Владимировна.

Частота, причины, дифференциальный диагноз, лечение и прогноз острого вестибулярного головокружения в неотложной неврологии. — Москва, 2008.

2. Абдурасулов Мамасидик Турдалиевич.

Динамика восстановительных процессов при геморрагическом инсульте по данным сопоставления клинических и томографических показателей. — Москва, 2008.

3. Алиева Асият Алиевна.

Медико­социальные аспекты инвалидности и медицинской реабилитации детей с последствиями перинатальной ишемии мозга и задержкой внутриутробного развития. — Москва, 2008.

4. Афонина Жанна Алексеевна.

Роль метаболических нарушений в развитии тоннельных невропатий верхней конечности у больных сахарным диабетом. — Москва, 2009.

5. Ахмеджанова Луиза Талхатбековна.

Клинико­иммунологическая характеристика хронических демиелинизирующих полиневропатий. — Москва, 2008.

6. Балаклеец Светлана Владимировна.

Клинико­электрофизиологическая характеристика поражения подкорковых структур при глубинных опухолях головного мозга. — Пермь, 2008.

7. Батуева Юлия Викторовна.

Особенности нервно­психического развития, церебральной гемодинамики и микроциркуляции у детей 5–9 лет с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. — Иваново, 2008.

8. Беглярова Марина Александровна.

Вторичный миофасциальный болевой синдром при невралгии тройничного нерва. — Москва, 2008.

9. Белова Юлианна Алексеевна.

Пути совершенствования ведения больных симптоматической и криптогенной парциальной эпилепсией. — Москва, 2008.

10. Бриль Екатерина Витальевна.

Неврологическая оценка эффективности хронической двусторонней электростимуляции субталамического ядра при болезни Паркинсона. — Москва, 2008.

11. Быстрова Ольга Викторовна.

Гуморальный серотонин у мужчин с пароксизмальной формой психовегетативного синдрома при лечении антидепрессантом из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. — Пермь, 2008.

12. Гайдуков Станислав Сергеевич.

Клинико­эпидемиологическая характеристика дорсопатии. — Санкт­Петербург, 2008.

13. Гендугова Анджела Муаедовна.

БОС­тренинг при ранних формах хронической цереброваскулярной патологии. — Москва, 2008.

14. Гераскина Людмила Александровна.

Хронические цереброваскулярные заболевания при артериальной гипертонии: кровоснабжение мозга, центральная гемодинамика и функциональный сосудистый резерв. — Москва, 2008.

15. Гоева Ирина Анатольевна.

Диагностическая значимость видео­ЭЭГ мониторинга при эпилептических синдромах, проявляющихся приступами во сне. — Москва, 2009.

16. Головкина Ольга Валерьевна.

Дифференциально­диагностические критерии моторных нарушений в верхних конечностях при поражении периферической нервной системы. — Москва, 2008.

17. Гомжина Елена Алексеевна.

Оптимизация фармакотерапии неврологических расстройств у пациентов в подострой стадии инфаркта миокарда. — Санкт­Петербург, 2008.

18. Горелик Александр Леонидович.

Клинико­электроэнцефалографические корреляции у больных с очаговыми поражениями головного мозга при комплексной терапии с применением транскраниальной микрополяризации. — Санкт­Петербург,
2008.

19. Гузилова Лариса Сергеевна.

Последствия тяжелой закрытой черепно­мозговой травмы и оценка эффективности их лечения ноотропными препаратами у подростков. — Москва, 2008.

20. Гюнтер Нина Александровна.

Комплексная оценка донозологических проявлений неврологических заболеваний у работников атомной отрасли и индивидуальные программы их коррекции. — Москва, 2008.

21. Давтян Анаит Арташесовна.

Неврологические осложнения у больных при лечении миеломной болезни — раннее выявление и коррекция. — Москва, 2008.

22. Денисова Светлана Вадимовна.

Особенности сезонных изменений биоэлектрической активности головного мозга и продукции циркадного фактора мелатонина при эпилепсии. — Москва, 2008.

23. Дондова Александра Ивановна.

Серотонинергические механизмы в симпатообразовании моторных, когнитивных и психовегетативных расстройств идиопатического паркинсонизма и возможность их терапевтической коррекции агонистом D2/D3­дофаминовых рецепторов пронораном. — Пермь, 2008.

24. Дроздова Татьяна Владимировна.

Межполушарные изменения головного мозга при патологии слухового анализатора. — Пятигорск, 2009.

25. Дубровина Елена Алексеевна.

Эндолюмбальное введение озоно­кислородной смеси в лечении черепно­мозговой травмы и ее осложнений (клинико­нейрофизиологическая оценка). — Санкт­Петербург, 2008.

26. Зыкова Оксана Валентиновна.

Выбор оптимального способа лечения хронического болевого синдрома пояснично­крестцовой локализации. — Москва, 2008.

27. Измайлова Наталья Александровна.

Плазмин и его ингибиторы в крови больных инфарктом мозга и дисциркуляторной энцефалопатией. — Пермь, 2008.

28. Ильясова Саният Пайзулаевна.

Комплексная реабилитация больных с хронической сосудисто­мозговой недостаточностью. — Москва, 2008.

29. Кадомская Марина Ивановна.

Артериальное давление в остром периоде имшемического инсульта при различных его подтипах. — Москва, 2008.

30. Каймовский Игорь Леопольдович.

Эпилептические приступы у больных инсультом. Клинико­патогенетические аспекты и катамнез. — Москва, 2008.

31. Канарейкина Ирина Леонидовна.

Особенности клинических проявлений и лечения больных с алкогольными судорожными синдромами. — Москва, 2008.

32. Кандыба Дмитрий Викторович.

Ишемические нарушения мозгового кровообращения при патологии экстракраниальных артерий. — Санкт­Петербург, 2008.

33. Карманова Ирина Владимировна.

Особенности и динамика двигательных нарушений у больных с ишемическим инсультом в зависимости от функциональных асимметрий. — Иваново, 2008.

34. Карпов Сергей Михайлович.

Нейрофизиологические аспекты детской черепно­мозговой травмы. — Москва, 2008.

35. Карпунина Наталия Петровна.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (распространенность, факторы риска, некоторые клинико­патогенетические особенности). — Санкт­Петербург, 2008.

36. Кирсанов Михаил Юрьевич.

Рефлекторная терапия при восстановлении функции верхней конечности у больных раком молочной железы в послеоперационном периоде (клинико­нейрофизическая характеристика). — Москва, 2008.

37. Кирюхина Надежда Николаевна.

Клинико­функциональная характеристика неврологических расстройств у больных бронхиальной астмой трудоспособного возраста. — Иваново, 2009.

38. Клопова Ирина Александровна.

Клинико­функциональная характеристика, особенности ведения женщин с цефалгическим синдромом в климактерическом периоде. — Иваново, 2008.

39. Ковалева Елена Борисовна.

Поражение периферической нервной системы у больных болезнью Рейтера. — Пермь, 2008.

40. Ковальчук Виталий Владимирович.

Принципы организации и эффективность различных методов реабилитации больных после инсульта. — Санкт­Петербург, 2008.

41. Кожевникова Жанна Владимировна.

Дифференциальные подходы в лечении когнитивных расстройств на поздних стадиях болезни Паркинсона. — Москва, 2008.

42. Колчанова Мария Ивановна.

Клинико­электрофизиологическая и нейропсихологическая характеристика детей с тикозными гиперкинезами, методы комплексной терапии. — Пермь, 2008.

43. Конникова Эдилия Эдуардовна.

Клинико­эпидемиологическая характеристика заболеваний периферической нервной системы от воздействия производственной вибрации и функционального перенапряжения у горнорабочих алмазодобывающей промышленности. — Иркутск, 2008.

44. Корчагина Елена Вячеславовна.

Последствия боевой черепно­мозговой травмы и ограничение жизнедеятельности у бывших военнослужащих трудоспособного возраста в современных условиях. — Санкт­Петербург, 2008.

45. Котова Ольга Владимировна.

Кортикальная возбудимость при локализационно обусловленной (фокальной) эпилепсии. — Москва, 2008.

46. Крицкая Светлана Ивановна.

Ранняя многокомпонентная двигательная реабилитация больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне. — Екатеринбург, 2008.

47. Кубанов Заур Ахматович.

Мультимодальные вызванные потенциалы в прогнозе течения вегетативных состояний. — Москва, 2008.

48. Кудряшов Алексей Алексеевич.

Анализ эпидемиологических показателей и факторов риска мозговых инсультов в популяции г. Тюмени (по данным регистра мозгового инсульта). — Пермь,
2008.

49. Лапшина Ольга Владимировна.

Тревожные расстройства у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. — Санкт­Петербург, 2008.

50. Лейдерман Елена Леонидовна.

Диагностика и физиотерапевтическое лечение болевого синдрома при плечевом эпикондилите. — Екатеринбург, 2008.

51. Леонидова Людмила Алексеевна.

Психические расстройства у больных с дисциркуляторной энцефалопатией. — Санкт­Петербург, 2008.

52. Лусникова Ия Владимировна.

Клинические и нейро­иммунологические аспекты фармакорезистентной эпилепсии. — Москва, 2008.

53. Маликова Альбина Гамидовна.

Микроэлементарный спектр плазмы крови при геморрагическом инсульте. — Москва, 2008.

54. Масютина Ирина Викторовна.

Транскраниальная электростимуляция серотонинергической антиноцицептивной системы в лечении болевого синдрома шейных дорсопатий у ветеранов — участников современных боевых событий. — Пермь, 2008.

55. Матвеева Ольга Николаевна.

Клинико­инструментальные характеристики больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в резидуальном периоде травмы головного мозга, значение для прогноза и восстановительного лечения. — Екатеринбург, 2008.

56. Мельникова Анна Викторовна.

Эпидемиология, клинические особенности и эффективность лечения рассеянного склероза в Ростовской обл. — Москва, 2008.

57. Мельникова Екатерина Александровна.

Когнитивные нарушения после раннего хирургического лечения на внутричерепных артериальных аневризмах. — Москва, 2008.

58. Минурова Алла Рафаиловна.

Клинико­эпидемиологическое исследование рассеянного склероза в Якутии. — Москва, 2008.

59. Митрофанова Ирина Николаевна.

Особенности развития и течения дистальной полинейропатии у больных сахарным диабетом первого типа. — Москва, 2008.

60. Михайлова Елена Вячеславовна.

Головная боль у участников локальных военных конфликтов (клинико­психологические аспекты, лечение). — Москва, 2008.

61. Мишнякова Лидия Петровна.

Клинико­нейрофизиологические исследования и методы нейровизуализации при эпилепсии в раннем и отдаленном периодах тяжелой черепно­мозговой травмы. — Москва, 2008.

62. Мкртчян Михаил Арменакович.

Диагностическая значимость симптомов натяжения спинно­мозговых корешков при пояснично­крестцовых радикулопатиях (клинико­нейровизуа­лизационное сопоставление). — Санкт­Петербург, 2008.

63. Можейко Елена Юрьевна.

Диагностика и лечение нейродинамических нарушений речи у больных, перенесших инсульт. — Пермь, 2008.

64. Мордвинцева Елена Робертовна.

Постинсультная депрессия: клинические аспекты диагностики и подходы к лечению. — Москва, 2008.

65. Моткова Ирина Владимировна.

Боковой амиотрофический склероз (клинико­электронейромиографический и нейропсихологический анализ). — Москва, 2008.

66. Мустафина Любовь Вячеславовна.

Ранняя реабилитация постинсультных больных мультидисциплинарной бригадой. — Москва, 2008.

67. Назаров Олег Станиславович.

Влияние различных видов постинсультной депрессии на восстановление нарушений функций у больных, перенесших церебральный инсульт. — Москва, 2008.

68. Немков Алексей Геннадьевич.

Клиническая и компьютерно­томографическая дифференциальная диагностика ушибов головного мозга и инсультов в остром периоде. — Пермь, 2008.

69. Новицкая Анна Сергеевна.

Клиника и диагностика неврологических расстройств при системной красной волчанке. — Санкт­Петербург, 2008.

70. Падабед Дмитрий Александрович.

Оценка состояния когнитивных функций больных, перенесших реконструктивные операции на сонных артериях. — Санкт­Петербург, 2008.

71. Пантелеева Елена Алексеевна.

Спастический парез у больных рассеянным склерозом (клиническое, нейрофизиологическое и биохимическое исследование). — Москва, 2008.

72. Пензина Елена Борисовна.

Нейро­иммунные нарушения и их коррекция с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения у мужчин с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга. — Екатеринбург, 2008.

73. Провоторов Валерий Александрович.

Варианты и динамика мышечно­тонических нарушений при полушарном ишемическом инсульте. — Санкт­Петербург, 2008.

74. Прошина Елена Валерьевна.

Клинико­функциональная характеристика неврологических нарушений при различной длительности слепоты, обусловленной патологией глазного яблока. — Иваново, 2009.

75. Рудницкий Александр Борисович.

Сравнительный анализ структурных изменений и функциональных характеристик головного мозга при очаговых поражениях. — Санкт­Петербург, 2008.

76. Сабило Елена Станиславовна.

Механизмы формирования хронической рецидивирующей боли в спине у неоперированных и оперированных больных с дорсопатией и сравнительный анализ изменений качества их жизни до и после лечения. — Москва, 2008.

77. Сайфуллина Эльвира Идрисовна.

Церебральный инсульт: нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности различных методов лечения. — Санкт­Петербург, 2008.

78. Самохвалова Екатерина Владимировна.

Ишемический инсульт и вариабельность сердечного ритма. — Москва, 2008.

79. Сатардинова Эльмира Евгеньевна.

БОС­тренинг и психофармакотерапия в комплексном лечении больных с начальными проявлениями гипертонической энцефалопатии. — Москва, 2008.

80. Сафонова Наталья Юрьевна.

Клинические и нейровизуализационные критерии диагностики лакунарных инфарктов головного мозга в связи с задачами вторичной профилактики. — Санкт­Петербург, 2008.

81. Сахарова Наталия Юрьевна.

Начальные проявления недостаточности крово­обращения мозга и дисциркуляторная энцефалопатия у работающих железнодорожников (особенности течения и реабилитационный прогноз на фоне терапии). — Санкт­Петербург, 2008.

82. Селищев Андрей Геннадьевич.

Ликворофильтрация в комплексном лечении субарахноидальных кровоизлияний различного генеза. — Москва, 2008.

83. Селютина Татьяна Васильевна.

Состояние минеральной плотности костной ткани у больных эпилепсией. — Москва, 2008.

84. Стачунская Елена Яковлевна.

Паркинсонизм: оптимизация терапии на основе многокритериального анализа фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических показателей. — Москва, 2008.

85. Суслин Александр Станиславович.

Диффузионно­взвешенная и перфузионная МРТ в остром периоде ишемического инсульта (клинико­нейровизуализационное сопоставление). — Москва, 2008.

86. Сычева Анна Вениаминовна.

Мультидисциплинарный подход при восстановительном лечении последствий церебрального инсульта. — Москва, 2008.

87. Тарасова Светлана Витальевна.

Распространенность, диагностика различных форм хронической ежедневной головной боли и их фармакотерапия. — Санкт­Петербург, 2008.

88. Татаренко Сергей Александрович.

Состояние центральной вегетативной регуляции ритма сердца и дыхания у больных с недостаточностью кровообращения в вертебрально­базилярном бассейне. — Пермь, 2008.

89. Томенко Татьяна Рафаиловна.

Клинико­электроэнцефалографические и нефропсихологические характеристики детей с доброкачественными эпилептиформными паттернами детства. — Москва, 2008.

90. Трифанова Вера Анатольевна.

Полиморфизм клинических и томографических проявлений при инфарктах мозга в бассейнах артерий каротидной системы. — Москва, 2008.

91. Трофимова Светлана Анатольевна.

Динамика клинических симптомов и показателей окислительного стресса у больных с последствиями ишемических инсультов в процессе восстановительной терапии. — Санкт­Петербург, 2008.

92. Трунова Елена Сергеевна.

Состояние сердца и течение острого периода ишемического инсульта. — Москва, 2008.

93. Уллубиев Магомеднаби Абдулмуслимович.

Изменения микроэлементов плазмы крови при ишемическом полушарном инсульте. — Москва, 2008.

94. Умарова Хади Ясуевна.

Ишемический инсульт: динамика клинических и нейровизуализационных показателей, система гемостаза и мозговой кровоток в остром и восстановительном периодах, лечение и профилактика повторного инсульта. — Москва, 2008.

95. Фадеева Ольга Владимировна.

Алкогольная энцефалопатия в молодом возрасте: клинико­терапевтические и социально­демографические особенности. — Москва, 2008.

96. Федчук Татьяна Николаевна.

Клинико­неврологическая характеристика неочаговых форм клещевого энцефалита и микст­инфекции в Удмуртской Республике. — Пермь, 2008.

97. Фейгина Анна Александровна.

Клинические и нейроиммунологические аспекты эпилептических приступов постинсультного генеза. — Москва, 2008.

98. Фролова Нина Анатольевна.

Комплексное применение аутотренинга и когнитивной терапии в лечении больных с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга. — Москва, 2009.

99. Цыган Николай Васильевич.

Гетерогенность ишемических изменений мозга и ее прогностическое значение в остром периоде инсульта. — Санкт­Петербург, 2008.

100. Чуприна Светлана Евгеньевна.

Психокоррекция в комплексном лечении дисциркуляторной энцефалопатии с пограничными психическими расстройствами. — Москва, 2009.

101. Шапарюк Сергей Иванович.

Клиническое значение транскраниальной ультрасонографии в диагностике структурных внутричерепных изменений у взрослых. — Санкт­Петербург, 2008.

102. Шебзухова Лариса Музариновна.

Оптимизация системы неврологической диагностики менингиом полушарий большого мозга. — Санкт­Петербург, 2008.

103. Шуткова Алла Юрьевна.

Клинико­функциональная характеристика вегетативных нарушений у подростков в зависимости от интенсивности обучения. — Иваново, 2008.

104. Яременко Наталья Витальевна.

Значение эпилептических припадков в топической диагностике опухолей и эпилепсии височной доли у детей. — Санкт­Петербург, 2008.

Полные тексты можно посмотреть в электронной форме по адресу: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, корп. А, 1­й подъезд, 1­й этаж, комн. А­115. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки.

Полные тексты диссертаций можно посмотреть в печатной и электронной форме по адресу: 141400, г. Химки, Московская обл., ул. Библиотечная, 15. Отдел диссертаций Российской государственной библиотеки.


Similar articles


Back to issue