Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 6 (30) 2010

Back to issue

Методика визначення стану серцево-судинної системи у прогнозуванні втрати працездатності у хворих на цукровий діабет

Authors: Вернигородський В.С., Забур’янова В.Ю., Вернигородська М.В., Алексеєнко Н.Я., Василенко Є.П., Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Categories: Endocrinology

print version


Summary

Стаття присвячена актуальній проблемі діабетології — стану серцево-судинної системи та прогнозуванню втрати працездатності у хворих на цукровий діабет. Проведено аналіз первинної інвалідності у 116 хворих на цукровий діабет за статтю, віком, тяжкістю інвалідності та залежно від наявності супутньої серцево-судинної патології. Серед інвалідів, які вперше вирішують питання про групу інвалідності, наявність серцево-судинної патології виявлена у 72,4 % хворих. З огляду на основні показники, що ускладнюють перебіг захворювання, авторами розроблена методика прогнозування групи інвалідності у хворих на цукровий діабет.


Keywords

Цукровий діабет, серцево-судинна система, працездатність, інвалідність.

Вступ

Серед проблем світової медицини цукровий діабет (ЦД) посідає одне з провідних місць. З огляду на неухильне зростання частоти захворювання, ранню інвалідизацію та високу смертність Сент-Вінсентська декларація закріпила пріоритетність ЦД у національних програмах охорони здоров’я в усіх без винятку країнах світу. Медико-соціальне значення ЦД визначається не тільки його великою поширеністю й тенденцією до подальшого збільшення числа хворих, але й тим збитком, що завдає ЦД суспільству. У першу чергу це стосується патології серцево-судинної системи, що є головною причиною інвалідності та смертності хворих [1–3]. Генеральна Асамблея ООН, визначаючи загрозу, яку становить для людства епідемія ЦД, прийняла 20 грудня 2006 р. спеціальну резолюцію про цукровий діабет.

Аналіз результатів наукових досліджень, присвячених проблемам медичного прогнозу, свідчить про те, що застосування сучасних методів комп’ютерної обробки медичної інформації дає можливість побудови прогностичних математичних моделей, використання яких дозволяє оптимізувати медико-соціальне, експертне обслуговування хворих на серцево-судинну патологію [4–6].

Подібних досліджень в ендокринології та медико-соціальній експертизі ми не знайшли.

Мета дослідження — розробити та обгрунтувати спосіб прогнозування втрати працездатності у хворих на ЦД залежно від ступеня ураження серцево-судинної системи.

Матеріали та методи дослідження

Проаналізовано медичну та медико-експертну документацію 116 хворих на ЦД віком від 18 до 60 років. Вивчалися показники, що ускладнюють перебіг захворювання та сприяють інвалідизації: підвищений артеріальний тиск (АТ), наявність ішемічної хвороби серця (ІХС), перенесений інфаркт міокарда (ІМ), порушення мозкового кровообігу, діабетична ангіопатія нижніх кінцівок, ретинопатія, дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ). Для прогнозування ступеня обмеження життєдіяльності нами розроблена математична формула, у якій враховується величина впливу показників, що ускладнюють перебіг захворювання та сприяють інвалідизації [7].

Результати дослідження та їх обговорення

За даними медико-експертної документації частка осіб із серцево-судинною патологією становила 72,4 %. Для визначення відносної величини впливу окремого показника, що впливає на інвалідизацію, нами введено ваговий коефіцієнт у балах. Величини коефіцієнтів отримані методом експертних оцінок. Шкала вимірювання окремого показника підібрана таким чином, що його вплив змінюється лінійно, по наростаючій.
Для кожного показника введено можливий діапазон його зміни — максимальне й мінімальне значення (табл. 1).

  

Результуючу формулу шукаємо у вигляді:

,                                                       (1)

де N — кількість параметрів;
Сі — величина внеску окремого показника в загальний результат.

Цю величину знайдемо методом інтерполяції меж діапазону показника й величини його вагового коефіцієнта (при цьому величина вагового коефіцієнта відповідає верхній межі діапазону; для нижньої межі вплив вважаємо нульовим) (рис. 1).

,                                           (2)

де Х — величина показника в прийнятих одиницях;
ParMin — мінімальне значення показника;
ParMax — максимальне значення показника;
ValMax — відсоток впливу параметра відносно інших па-раметрів , що відповідає максимальному значенню показника.

,                                               (3)

де Koef — ваговий коефіцієнт.
Для полегшення практичного використання цю величину зведемо до вигляду:

C = A · X.                                                                                       (4)

Тоді

Таким чином, маємо формулу (1) на підставі (4), значення якої вимірюватимемо в балах і результативність якої залежатиме від оцінки вагових коефіцієнтів.

Саму формулу, взявши автоматично вирахувані коефіцієнти А та В, можна звести до такого вигляду:

у = 0,063 × вік + 1,754 × АТ + 3,25 × ангіопатія + 4,333 × × ретинопатія + 4,333 × нефропатія + 6,5 × ДЕ + 7,895 × × ІХС + 15,789 × інфаркт + 15,789 × інсульт – 2,882.

У кожному конкретному випадку за формулою з урахуванням діапазону змін показників підраховується кількість балів.

При значенні прогностичного індексу (у) понад 20 балів визначається обмеження життєдіяльності: від 20 до 30 балів — 3-тя група, понад 30 балів — 2-га група інвалідності.

Конкретний приклад застосування способу

Хворий Ш., 54 роки. Діапазон змін показників такий: АТ — 3, ангіопатія — 1, ретинопатія — 1, ДЕ — 2. Підставляючи ці дані у формулу, отримаємо 26,185 бала, що дозволяє прогнозувати хворому Ш. третю групу інвалідності.

Застосування запропонованої методики в групі хворих з 20 осіб показало високий ступінь ефективності розробленого методу прогнозу: у 95 % випадків прогноз підтвердився реальним висновком експертної комісії, і лише у 5 % виявлено невідповідність між ними, що пояснюється урахуванням комісією при винесенні експертного рішення соціального фактора.

Висновки

1. Запропонована методика визначення стану серцево-судинної системи у хворих на ЦД дозволяє оптимізувати й об’єктивізувати огляд хворих при вирішенні медико-соціальних експертних питань.

2. Використання методики дає можливість корекції реабілітаційних заходів та прогнозування показників інвалідності.


Bibliography

1. Паньків В.І. Можливості медикаментозної профілактики серцево-судинних ускладнень цукрового діабету // Рациональная фармакотерапия. — 2009. — № 3(12). — С. 8-13.
2. Маньковський Б.М., Вернигородський В.С., Вернигородська М.В. Цукровий діабет 2 типу та серцево-судинна система: питання медико-соціальної експертизи // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2003. — № 4 (5). — С. 34-41.
3. Вернигородський В.С. Проблеми інвалідності та реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2004. — № 1(6). — С. 31-36.
4. Лещинский Л.А., Пономарев С.Б., Логачева И.В. и др. К вопросу использования высоких информационных технологий в прогнозировании исходов сердечно-сосудистых заболеваний // Клиническая медицина. — 2000. — № 1. — С. 31-33.
5. Логачева И.В., Пономарев С.Б., Русак Н.Г. и др. Способ прогнозирования утраты трудоспособности при инфаркте миокарда. Заявка на изобретение. Приоритетная справка 98114584 от 13.10.98.
6. Пономарев С.Б., Логачева Н.В., Лещинский Л.А. и др. Способ прогнозирования летальности при инфаркте миокарда. Заявка на изобретение. Приоритетная справка 98114561 от 10.08.98.
7. Забур’янова В.Ю., Вернигородський В.С., Вернигородська М.В., Василенко Є.П. Спосіб прогнозування групи інвалідності у хворих на цукровий діабет. Патент № 51837 від 10.08.2010. Бюл. № 15, 2010 р.

Similar articles

Клініко-морфологічна характеристика  серцево-судинної системи  та медико-соціальна реабілітація  хворих на цукровий діабет
Authors: Вернигородський В.С., Войцеховська Т.М., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В., Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
International journal of endocrinology 2 (42) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Dynamics of Disability of Patients with Hypothyroidism in Vinnytsia Region in 2013–2015
Authors: Вернигородський В.С., Власенко М.В., Фетісова Н.М., Вернигородська М.В., Костенко І.М., Мельничук Л.П. - Інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
International journal of endocrinology 5 (77) 2016
Date: 2016.10.19
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сучасні підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету
Authors: Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
International journal of endocrinology 3 (59) 2014
Date: 2014.06.20
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: В.С. ВЕРНИГОРОДСЬКИЙ, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Український державний НДІ реабілітації інвалідів, м. Вінниця
International journal of endocrinology 4(6) 2006
Date: 2008.01.25
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue