Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 2(4) 2006

Back to issue

Методичне забезпечення викладання ендокринології для іноземних студентів

Authors: П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, М.І. Бобрик, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Сьогодні в Україні навчається близько 10  тис. іноземних студентів із 77 країн світу. Більше всього їх в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Кримському, Львівському, Донецькому, Вінницькому та Одеському медичних університетах. У багатьох медичних університетах працюють групи з англомовною формою навчання.

Все це вимагає відповідного методичного забезпечення викладання для іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України. Тому 31 березня 2006 року в м. Коломия Івано-Франківської області в рамках конференції «Ендокринна система за умов йодного дефіциту» відбулася нарада-семінар завідувачів кафедр (курсів) ендокринології вищих медичних навчальних закладів України, на якій була розглянута ця проблема.

На конференції були присутні представники 12 вищих медичних навчальних закладів України. Серед них відомі фахівці-ендокринологи: професори П.М. Боднар (Київ), В.І. Боцюрко (Івано-Франківськ), Л.Є. Бобирьова (Полтава), В.І. Паньків (Чернівці), Л.В. Шкала (Луганськ), Г.Ф. Генделека (Одеса), М.І. Швед (Тернопіль), О.С. Прилуцький (Донецьк), доценти М.В. Макар (Львів), Й.І. Пічкар (Ужгород), О.К. Мелеховець (Суми), а також представники практичної охорони здоров'я. З програмною доповіддю «Методичне забезпечення ендокринології для іноземних студентів» виступив завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, головної (опорної) кафедри з питань викладання ендокринології у вищих медичних навчальних закладах України, заслужений діяч науки і техніки України, професор П.М. Боднар.

У доповіді наголошувалось, що основними завданнями викладання ендокринології є створення можливості трьохмовного викладання — україномовного, російськомовного та англомовного, створення відповідних підручників, навчальних посібників, методичного забезпечення відповідно до вимог Болонського процесу. Була висунута пропозиція створення єдиного навчально-методичного центру з викладання ендокринології на додипломному та післядипломному рівнях на базі головної (опорної) кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Методичне забезпечення викладання ендокринології має базуватися на стандартах вищої освіти, розроблених відповідною комісією при МОЗ України. Вони грунтуються на складових освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників (ОКХ), освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) та засобів діагностики якості вищої освіти (рис. 1).

Основним напрямком реалізації стандартів вищої освіти має бути робоча навчальна програма, що включає тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів, контроль знань та перелік навчальної літератури (рис. 2).

Тематичний план лекцій включає три лекції з цукрового діабету, а також окремі лекції з захворювань щитоподібної, надниркових, прищитоподібних залоз, гіпоталамо-гіпофізарної системи та автоімунних поліендокринопатій. Згідно з нашим досвідом, лекція має носити узагальнюючий, проблемний характер, а окремі нозологічні одиниці детально мають розглядатися на практичних заняттях з курацією відповідних тематичних хворих. Лекції з ендокринології в нашому університеті читаються в мультимедійному режимі з кольоровими тематичними ілюстраціями.

Реалізація тематичного плану практичних занять відбувається в клініці протягом шести занять з цукрового діабету, 4 — з патології щитоподібної залози та інших ендокринних органів. У процесі навчання контролюється початковий, проміжний та кінцевий рівні знань у вигляді комп'ютерного тестового контролю [1]. Заслуговує на увагу досвід Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (доцент М.В. Власенко) за методикою викладання ендокринології для іноземних студентів на ІV курсі. Він містить щоденний тестовий контроль та клінічний розбір хворих.

Трансформація навчального плану в бік Болонського процесу передбачає в модулі «Ендокринологія» виділити три змістових модулі: цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, а також захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, надниркових, статевих і прищитоподібних залоз (табл. 1). Сьогодні створюється прикінцевий варіант навчальної програми з ендокринології.

Україномовне викладання ендокринології для вітчизняних і іноземних студентів забезпечується підручником «Ендокринологія», за ред. проф. П.М. Боднара, а також навчальним «Посібником з ендокринології», за ред. П.М. Боднара і С.Д. Максименка [3].

Однак забезпечення навчальною літературою іноземних студентів за російськомовним та англомовним варіантом є незадовільним. Для цього використовуються, зокрема, друге видання російськомовного навчального посібника Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця «Эндокринология», за. ред. проф. П.М. Боднара.

Англомовні методичні матеріали видавалися Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Луганським державним медичним університетом.

Враховуючи вищеозначене, перед нами стоїть завдання створити навчально-методичну базу викладання ендокринології у вищих медичних навчальних закладах України. Через це наша кафедра пропонує видати підручник з ендокринології у російськомовному варіанті. Російськомовний варіант підручника «Эндокринология», за ред. П.М. Боднара, на 400 с. підготовлено і найближчим часом буде передано до видавництва.

Завершується підготовка англомовного варіанту підручника для іноземних студентів (Endocrinology. Ed. by prof. Petro N. Bodnar, Authors: Petro N. Bodnar, Galyna P. Mykhalchyshyn, Julia I. Komissarenko, Aleksander M. Pristupiuk, 340 p.), який до кінця поточного року буде подано до друку. Ми пропонуємо підготувати колективне видання навчального посібника з ендокринології для вітчизняних та іноземних студентів в україномовному, російськомовному та англомовному варіантах відповідно до Болонської декларації на базі «Посібника з ендокринології» за ред. П.М. Боднара і С.Д. Максименка, за участю Вінницького, Львівського, Донецького медичних університетів, Дніпропетровської медичної академії та інших навчальних закладів.

В обговоренні питань методичного забезпечення викладання ендокринології для іноземних студентів взяли участь професори В.І. Боцюрко та М.І. Швед, доценти М.В. Власенко, П.М. Ляшук, Й.І. Пічкар.

Висновок. Нарада-семінар завідувачів кафедр (курсів) ендокринології вищих медичних навчальних закладів України, що проходила в рамках конференції «Ендокринна система за умов йодного дефіциту», була успішною. На ній обговорено стан методичного забезпечення викладання ендокринології для іноземних студентів, визнано за необхідне видати підручник в російськомовному та англомовному варіантах, підготувати до видання відповідний навчальний посібник. Поставлено питання про створення єдиного центру методичного викладання ендокринології для додипломної та післядипломної освіти.


Bibliography

1. Ендокринологія. Навчальний посібник з тестового контролю по ендокринології / П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, О.М. Приступюк, М.І. Бобрик та ін. / За ред. проф. П.М. Боднара. — К.: НМУ, 2006. — 140 с. 

2. Ендокринологія / П.М. Боднар, О.М. Приступюк, О.В. Щербак та ін. / За ред. проф. П.М. Боднара. — К.: Здоров'я, 2002. — 512 с. 

3. Посібник з ендокринології / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер'ян та ін. / За ред. П.М. Боднара і С.Д. Максименка. — К.: Здоров'я, 2004. — 184 с. 

4. Эндокринология / П.Н. Боднар, Г.П. Михальчишин, А.М. Приступюк и др. / Под ред. П.Н. Боднара. — К.: НМУ, 2004. — 132 с. 

5. Methodological protocols in endocrinology / Ed. by prof. A. Serhienko.— Lviv, 2002. — 44 p.

6. Methodical material of practical classes… Ed. by prof. L.V. Shkala — Lugansk: LSMU, 2005. — 16 p.

7. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition / Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner, Lange Medical Books. — Mc Graw — Hill, USA, 2004. — 976 p.

Similar articles

Authors: П.М. Боднар, проф.; Г.П. Михальчишин, доц. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
International journal of endocrinology 1(1) 2005
Date: 2008.02.26
Categories: Endocrinology

Back to issue