Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 21-22 (393-394) 2011

Back to issue

III з’їзд сімейних лікарів: підсумки та перспективи


Summary

19–21 жовтня Дніпропетровськ мав честь приймати делегатів та учасників III з’їзду сімейних лікарів України, перейнявши естафету від Львова і Харкова, де відповідно відбулися I і II з’їзди.

Первинна медико-санітарна допомога у всьому світі визнана як пріоритетний напрямок розвитку, як фундамент медичної допомоги і охорони здоров’я, оскільки вона робить найбільший внесок у формування громадського здоров’я, ефективне використання ресурсів, робить медичну допомогу доступною для широких верств населення.

На з’їзді з вітанням виступили голова обласної ради Є.Г. Удод, перший заступник голови обласної держадміністрації В.К. Задорожний, директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України М.К. Хобзей, начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації В.Г. Гінзбург. Були нагороджені грамотами обласної ради і грамотами обласної держадміністрації кращі сімейні лікарі Дніпропетровської області.

У своїй основній доповіді директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України М.К. Хобзей наголосив на тому, що в Україні, як і в усьому світі, мають місце три особливо тривожні аспекти розвитку охорони здоров’я:

— невиправдано багато уваги приділяється наданню вузькоспеціалізованої медичної допомоги;

— немає довгострокового супроводу пацієнта лікарем, існує фрагментація медичного обслуговування, це унеможливлює профілактичний напрямок;

— відбувається нерегульована комерціалізація охорони здоров’я.

Було відмічено, що державна політика в галузі охорони здоров’я направлена на необхідність здійснення реструктуризації галузі на основі науково обґрунтованих потреб міського та сільського населення в різних видах медичної допомоги, пріоритетного розвитку такої допомоги на засадах загальної практики — сімейної медицини. У програ- мі економічних реформ на 2010–2014 рр. велика увага приділяється завданню реформування галузі охорони здоров’я:  а саме підвищити якість медичних ­послуг, їх доступність, поліпшити ­ефективність державного фінансування, створити стимули для здорового способу життя населення, здорових умов праці.

Особлива увага приділяється підвищенню якості медичного обслуговування, впровадженню медичних стандартів, розробленню індикаторів якості роботи медичних закладів.

На жаль, на сьогодні в Україні мережа сімейних лікарських амбулаторій у місті включає 281 такий заклад, у сільській міс­цевості — 3565, відповідно на  10 тис. населення це становить 0,9 і 2,4, тоді як у Європі — ­майже 5,0.

Про здобутки і проблеми першого етапу реорганізації пілотного проекту реформи системи охорони здоров’я у Дніпропетровській області докладно доповіла начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації В.Г. Гінзбург.

Було відмічено, що в області існу­ють 264 заклади загальної практики — сімейної медицини і працює 466 лікарів. Запланована підготовка і пере­підготовка лікарів на 2011 рік — 133, на 2012 рік — 210 за кошти як державного, так і місцевих бюджетів.

Відмічена роль Дніпропетровської медичної академії у проведенні реформи та її супроводу в напрямку підготовки кадрів.

У спільній доповіді професо- рів Ю.В. Вороненка, Г.І. Лисенка,  О.П. Мінцера, що була присвячена науково-навчальному забезпеченню пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, була акцентована увага на питаннях компетенції лікаря загальної практики — сімейної медицини, етапах впровадження і реформування, міжнародного співробітництва і програмах наукових досліджень у новій науковій спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» (14.01.38), затверджена наказом ВАК України від 05.05.2010 року.

На з’їзді з доповідями виступи­ли провідні вчені України, серед них 3 академіки і 2 члени-кореспонденти НАМН України, 1 академік Вищої школи, 1 академік Міжнародної академії інформатизації й Укра- їнської академії інформатики, 56 професорів; досвідом своєї роботи поділилися практичні сімейні лікарі. Відбулася дискусія з ряду невирішених питань.

У рамках роботи з’їзду були ви­світлені актуальні питання роботи лікарів загальної практики — сімей- ної медицини.

Пленарні засідання були присвячені такій тематиці: «Стратегічні завдання, результати впровадження та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні», «Досвід впровадження сучасних принципів організації первинної медико-санітарної допомоги в пілотних та інших регіонах України», «Роль і можливості лікаря загальної практики в наданні всебічної допомоги населенню», «Актуальні питання багатофакторної профілактики і інтегрованого підходу до проблем пацієнта», «Актуальні питання покращання додипломної і післядипломної освіти лікарів з сімейної медицини».

На пленарних засіданнях були розглянуті такі блоки питань: мультидисциплінарний підхід у роботі сімейного лікаря, роль і можливості лікаря ПМСД у наданні всебічної допомоги, актуальні питання багатопрофільної профілактики та імунопрофілактики.

Провідними фахівцями України були прочитані клінічні лекції з актуальних питань діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету, впровадження стандартів ведення хворих з високим серцево-судинним ризиком на первинному рівні, висвітлені сучасні аспекти діагностики і лікування головного і вертеброгенного болю, диференційованого підходу до терапії цих станів.

Професором О.В. Більченко було проведено майстер-клас «Доказова медицина в клінічній практиці. Лікування артеріальної гіпертензії в контексті профілактики серцево-судинних ускладнень, в тому числі інсультів», професором Ю.М. Мо- стовим — клінічний розбір «Не­госпітальна пневмонія  у хворих з супутньою пато­логією».

На з’їзді було зроблено 104 доповіді, з них науково-практичним питанням присвячено 57 доповідей, 26 доповідей — стратегічним завданням та перспективам розвитку сімейної медицини в Україні, 21 — актуальним питанням додипломної і післядипломної освіти лікарів із сімейної медицини, було прочитано 7 клінічних лекцій.

Проведено конкурс серед 23 наведених стендових доповідей, кращою була визнана стендова допо- відь «Асоціація сімейних лікарів ­Чернівецької області: п’ятирічний досвід роботи» С.В. Білецького та співавторів.

За період роботи з’їзду вперше пройшла об’єднана робоча нарада завідувачів однопрофільних кафедр, голів регіональних Асоціацій і головних спеціалістів за фахом «Загальна практика — сімейна медицина», на якій у відвертій і плідній розмові були підняті складні, болючі і ще невирішені питання розвитку сімейної медици- ни, які знайшли відображення в ре­золюції з’їзду.

Під час роботи з’їзду була проведена презентація навчального посібника «Кардіологія для сімейних лікарів» професора Євгенії Хомівни Заремби, делегати і учасники з’їзду мали чудову нагоду одержати посібник з автографом і побажаннями з рук автора. Був презентований навчально-методичний посібник Ін- ституту сімейної медицини Національної медичної академії після­дипломної освіти імені П.Л. Шупика за редакцією Ю.В. Вороненка, Г.І. Ли- сенка «Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики — сімейної медицини».

Відбулося засідання правління Української асоціації сімейної медицини, на якому було запропоновано, а потім одностайно обрано делегатами з’їзду головою Асоціації сімейної медицини України директора Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика професора Григорія Івановича Лисенка, віце-президентом Асоціації обрано професора Неоніллу Дмитрівну Чухрієнко (Дніпропетровськ) і професора Івана Васильовича Чопея (Ужгород).

В останній день роботи з’їзду була прийнята резолюція з’їзду, нагороджено конкурсантів, всім учасникам вручено сертифікати.

У роботі з’їзду взяли участь 1252 лікарі з 23 областей України, з них 504 — сімейні лікарі, а також ліка- рі майже всіх медичних спеціально­стей.

Під час роботи з’їзду була розгорнута виставка 36 фармацевтичних компаній, які є виробниками лікарських препаратів і апаратів.

Користуючись нагодою, дякуємо всім, хто брав участь у роботі III з’їзду сімейних лікарів України, лікарям, науковцям, усім, хто допомагав у його організації, у тому числі генеральним, науковим та інформаційним спонсорам, всім, хто сприяв створенню злагодженої, ділової і колегіальної атмо­сфери співпраці протягом усіх 3 днів роботи.

Віце-президент Української  асоціації сімейної медицини,  голова Асоціації сімейних лікарів  Дніпропетровської області,  зав. кафедрою сімейної медицини ФПО ДДМА професор  Н.Д. Чухрієнко


Similar articles

XI науково-практична конференція «Актуальні питання сімейної медицини»
Authors: Мелащенко С.Г. - к.м.н., доцент кафедри внутрішньої і сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; Гесаль В.Г. - головний позаштатний спеціаліст із загальної практики — сімейної медицини Департаменту охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації
"News of medicine and pharmacy" 20-22 (477, 483-484) 2013
Date: 2014.01.16
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Грицко Р.Ю.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue