Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 8 (46) 2011

Back to issue

Дисертації захищено Неврологам, работающим над планированием диссертаций Внимательно ознакомьтесь с аннотациями

Categories: Neurology

print version

Спеціалізовані вчені ради України (за спеціальністю 14.01.15 — «нервові хвороби» та інших) і країн СНД повідомляють, що дисертації, пов’язані з неврологією, у 2010–2011 рр. захистили:


1. Взаємозв’язок системної, інтракардіальної та церебральної гемодинаміки та електричної негомогенності міокарда у пацієнтів похилого та старечого віку з постійною формою фібриляції передсердь та кардіоемболічним інсультом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.11 / М.С. Єгорова; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Визначено особливості порушення циркадної динаміки артеріального тиску. Встановлено високу частоту шлуночкових порушень ритму серця високих градацій та епізодів латентного АВ-вузлового проведення. Вивчено особливості структурно-функціонального стану серця та його взаємозв’язок з показниками електричної нестабільності міокарда. Проаналізовано частоту атеросклеротичних уражень, ступінь стенозу, наявність «нестабільних» гіпоехогенних бляшок. Встановлено тісні взаємовідносини між показниками електричної нестабільності міокарда, структурно-функціонального стану серця та церебрального кровотоку, які свідчать про паралелізм між ураженням серця та мозкових судин у хворих на артеріальну гіпертензію та фібриляцію передсердь. Визначено, що тяжкість даних уражень та стислість кардіоцеребральних взаємовідносин зростають у разі перенесеного ішемічного інсульту, що особливою мірою виражено за правопівкульної локалізації ішемічного вогнища. Вивчено ефективність курсового лікування препаратом мексикор та його вплив на клінічний стан хворих, циркадний ритм артеріального тиску, явища електричної нестабільності міокарда, церебральний кровотік у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь, які перенесли кардіоемболічний інсульт.

2. Вміст фізіологічного пріона в периферичній частині пріон-реплікуючої системи щурів за дії препаратів глюкозаміногліканового ряду: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Х.Я. Майор; Ін-т біології тварин НААН України. — Л., 2010. — 16 с. — укp.

Уперше проведено визначення вмісту фізіологічного пріона та його молекулярних форм у селезінці, тонкому кишечнику та скелетних м’язах лабораторних щурів. Доведено, що пентосан полісульфат є на два порядки ефективнішим у порівнянні з гепарином щодо зниження вмісту фізіологічного пріона. Вперше встановлено відсутність впливу пентосану полісульфату на рівень мРНК фізіологічного пріона у периферичних органах пріон-реплікуючої системи лабораторних тварин. Визначено, що пентосану полісульфат не ушкоджує молекули геномної ДНК клітин селезінки.

3. Діабетичні енцефалопатії: механізм розвитку, диференційована діагностика, лікування та профілактика: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.15 / Н.В. Паш- ковська; АМН України, Ін-т неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2010. — 36 с. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження особливостей неврологічного статусу, когнітивного забезпечення, структурних змін головного мозку, церебральної гемодинаміки, морфофункціонального стану судинного ендотелію, цитокінової регуляції, індукції апоптозу, змін з боку про- та антиоксидантної систем, ліпідного обміну та гемокоагуляційного гомеостазу на тлі діабетичної енцефалопатії. Розроблено диференційний підхід щодо діагностики діабетичних енцефалопатій з урахуванням особливостей механізмів розвитку та перебігу церебральних порушень залежно від типу цукрового діабету. Здійснено патогенетичне обґрунтування застосування цитиколіну у комплексному лікуванні діабетичних енцефалопатій.

4. Діагностика та хірургічне лікування нейроваскулярно-компресійних синдромів черепних нервів: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.05 / В.О. Федірко; Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України. — К., 2010. — 36 с. — укp.

Висвітлено питання діагностики та хірургічного лікування нейроваскулярно-компресійних синдромів черепних нервів (НКС ЧН), таких як невралгія трійчастого й язикоглоткового нервів, гемілицевий спазм, синдром Меньєра, пароксизмальна артеріальна гіпертензія, які характеризуються вираженим больовим синдромом або порушенням функції відповідних ЧН за гіперактивним типом, призводять до страждання хворих, професійної та функціональної дезадаптації, з тривалою персистенцією та рецидивуванням і не мають загальновизнаного підходу в лікуванні. На підставі обстеження та лікування 430 пацієнтів встановлено необхідність одночасної наявності як мінімум двох факторів для розвитку НКС ЧН. Такими є судинна компресія корінця ЧН, яка спричиняє локальну ішемію та каскад післяішемічних перетворень, зміни в імунній системі організму депресивного характеру й аутонейросенсибілізацію. Обґрунтовано, розроблено та впроваджено в практику методи лікування НКС ЧН, які базуються на медикаментозній етіотропній терапії та, за її неефективності, хірургічному лікуванні — операції мікросудинної декомпресії відповідного ЧН із застосуванням нових методів і способів, з урахуванням як виявлених особливостей анатомії задньої черепної ямки, так і мікроанатомії взаєморозташування структур мосто-мозочкового кута. Зазначено, що використання сучасних методів діагностики, в тому числі інтраопераційного електронейромоніторингу, встановлення патогенетичних механізмів розвитку НКС, застосування розробленої тактики та методів лікування дозволили підвищити його ефективність до 96,9 % у ранньому післяопераційному періоді і до 89,2 % у віддаленому.

5. Ендотелійзалежні механізми пошкодження гематоенцефалічного бар’єра при інфаркті головного мозку в динаміці медикаментозної корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / В.С. Личко; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Вивчено особливості функціональних змін ендотелію церебральних судин і гематоенцефалічного бар’єра (ГБ) у гострому періоді інфаркту головного мозку. Розроблено діагностичні критерії тяжкості захворювання й оптимізації лікування з урахуванням виявлених змін. Встановлено, що стан ендотелію церебральних судин у гострому періоді хвороби характеризується порушенням балансу в системі вазорегулювальних агентів — оксиду азоту та ендотеліну-3, що супроводжується дисфункцією ГБ. Проаналізовано взаємозв’язки вазотонічних чинників ендотелію, показника проникності ГБ, ступеня тяжкості стану, розмірів ішемічного вогнища, величин лікворного тиску, церебрального перфузійного тиску, віку та статі хворих на інфаркт головного мозку. Розроблено діагностичні критерії тяжкості захворювання та запропоновано медикаментозну корекцію з призначенням ЦДФ-холіну на основі одержаних даних про зміни функціональних властивостей гематоенцефалічного бар’єра й ендотелію церебральних судин.

6. Застосування психостимулюючих та психорелаксуючих методів у комплексному санаторному лікуванні осіб молодого віку з синдромом хронічної втоми: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.33 / Н.В. Гутарєва; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України. — Одеса, 2010. — 24 с. — укp.

Розроблено комплекси санаторно-курортного лікування хворих з синдромом хронічної втоми легкого та середнього ступеня тяжкості, які спрямовано на активацію саногенетичних механізмів і мобілізацію захисних можливостей організму. Визначено, що вони є диференційованими залежно від ступеня тяжкості захворювання та супроводжуються суттєвими безпосередніми та віддаленими результатами та сприяють значному підвищенню ефективності терапії.

7. Зміни структурних компонентів спинного мозку і спинномозкових нервів при експериментальному цукровому діабеті та їх корекції нікотинамідом: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.03.01 / Ю.Я. Кривко; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2010. — 36 с. — укp.

Вивчено особливості структурної організації компонентів спинного мозку та спинномозкових нервів як складових простої рефлекторної дуги за умов фізіо-логічної норми й у разі її порушень на ранніх етапах розвитку діабетичної дистальної сенсорно-моторної нейропатії (СМН) у щурів зі стрептозотоциновим діабетом. З’ясовано можливості фармакологічної корекції цих порушень. Розроблено концепцію морфогенезу діабетичної СМН, визначено порушення структурної організації компонентів спинного мозку та спинномозкових нервів як складових простої рефлекторної дуги за стрептозотоциніндукованого цукрового діабету у щурів та обґрунтовано можливості корекції цих порушень нікотинамідом. Одержано комплексну системну морфологічну та додаткову біохімічну характеристику діабетичної СМН на етапах її розвитку та за умов дії нікотинаміду, що є підґрунтям для пошуку й апробації нейро- й ангиопротекторних препаратів з антиапоптозними властивостями з метою зменшення ризику виникнення та рецидивів ускладнень цукрового діабету, що сприятиме підвищенню ефективності лікування та покращання якості життя хворих на цукровий діабет.

8. Клініко-діагностичні особливості ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Л.С. Мілевська-Вовчук; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 21 с. — укp.

Досліджено особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з неврологічними порушеннями у разі хронічної алкогольної інтоксикації (ХАІ) з метою оптимізації патогенетично обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів. Визначено чинники ризику виникнення остеопорозу серед хворих з неврологічними порушеннями у разі ХАІ. У даної категорії осіб у разі остеодефіциту зафіксовано більш виражені зміни окисно-відновних процесів, стану системи імунітету, маркерів ендогенної інтоксикації. Запропоновано методику діагностики ранньої втрати кісткової тканини шляхом застосування двофотонної абсорбціометрії. Розроблено програму комплексної терапії з урахуванням стану кісткової тканини із включенням препарату вітрум остеомаг.

9. Клініко-імунологічна характеристика різних форм міастенії у поєднанні з нейросоматичними розладами: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Л.М. Кузьміна; Ін-т неврології, психіатрії, та наркології АМН України. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Вивчено діагностику та лікування у 104 хворих на міастенію на підставі результатів комплексного клініко-неврологічного обстеження, яке включає вивчення клінічних особливостей різних форм міастенії гравіс (МГ) і пов’язаних з нею нейросоматичних розладів, активності периферичного нейромоторного апарату, структурних змін вилочкової залози, оцінки імунологічних показників (клітинного та гуморального імунітету, антитіл до ДНК, нейроспецифічних білків). Встановлено, що критерієм переходу локальних форм у генералізовану є підвищений рівень нейроспецифічних білків. Розроблено схему комплексного лікування хворих на МГ з тимомою з призначенням плазмоферезу у поєднанні з ербісолом після тимектомії, для корекції імунних показників.

10. Клініко-нейрофізіологічна характеристика ураження периферичної нервової системи при розсіяному склерозі та хронічній запальній демієлінізуючій полінейропатії, сучасні підходи до лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Ю.Д. Карнаух; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 18 с. — укp.

Наведено результати клініко-неврологічних і електронейроміографічних методів обстеження 112 хворих на розсіяний склероз (РС) і 12 хворих на хронічну запальну демієлінізуючу полінейропатію (ХЗДП) з метою виявлення атипових варіантів РС з ураженням периферичної нервової системи та ХЗДП із застосуванням неврологічних шкал, визначення стану нейрофізіологічного статусу, що надало змогу удосконалити діагностичний підхід і системи лікування хворих.

11. Клініко-патогенетичні особливості перебігу вібраційної хвороби з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.02 / О.Л. Архіпкіна; Харк. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Уперше проведено комплексне дослідження метаболізму сполучної тканини у хворих на вібраційну хворобу та доведено її патологічну роль у розвитку та прогресуванні захворювання та за наявності поєднаної патології. З’ясовано особливості порушень клітинного та гуморального імунітету та роль цитокінів у патогенезі вібраційної хвороби хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Розроблено модель нейронної сітки, за допомогою якої визначено найбільш важливі показники прогнозування тривалості ремісії вібраційної хвороби та вібраційної хвороби у поєднанні з ХОЗЛ. Розглянуто зміни кальцій-магній-фосфорного метаболізму та міді.

12. Клініко-функціональне обґрунтування застосування спелеотерапії та галоаерозольтерапії у хворих на бронхіальну астму із супутньою вегетативною дисфункцією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.02 / Я.І. Сливка; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Удосконалено підходи щодо діагностики порушень вегетативного гомеостазу (ВГ) у хворих на бронхіальну астму (БА) з визначенням найбільш інформативних параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР), що характеризують різні стани функціонального напруження вегетативної нервової системи (ВНС). Уперше виділено кардіоінтервалографічні маркери несприятливого перебігу БА та ризик виникнення реакції дезадаптації. Уперше наведено клініко-функціональне обґрунтування поділу хворих на БА залежно від ступеня напруження регуляторних механізмів і рівня функціональних резервів, яке базується на встановленні взамозв’язку між наростанням рівня вегетативних порушень і погіршенням клінічних проявів захворювання, поглибленням вентиляційних порушень, тривалістю БА, частотою загострень захворювання протягом року, збільшення ризику виникнення реакцій дезадаптації за умови впливу подразнювальних стимулів, які є прогностично несприятливими факторами для перебігу захворювання. Уперше для об’єктивного контролю за терапевтичною ефективністю спелеотерапії (СТ) і галоаерозольтерапії (ГАТ) у хворих на БА використано дослідження ВСР. Встановлено вплив СТ і ГАТ на перебіг БА залежно від вихідного стану вегетативної регуляції функцій та адаптаційного потенціалу організму.

13. Когнітивні порушення у хворих в гострому періоді інфаркту мозку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Н.С. Сич; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Вивчено особливості когнітивних та емоційних порушень у 123 хворих у гострому періоді інфаркту мозку (ІМ), серед яких переважали хворі з дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕ) судинного генезу І–ІІ стадії в преморбіді. Встановлено, що в перші три доби когнітивні порушення (КП) виявляються у більшості хворих — у 64,78 % хворих за шкалою ММSЕ, емоційні розлади — у 56,34 % хворих. Більш виражені КП спостерігаються у хворих, у яких ІМ виник на фоні ДЕ. Доведено, що на вираженість КП у гострому періоді ІМ має вплив вік хворого (а саме понад 60 років), рівень освіти, етіологічний чинник (поєднання АГ, ЦА, ЦД та ожиріння), локалізація вогнища ІМ і наявність ДЕ в преморбіді та не впливає стать хворого. Доведено, що КП прямолінійно пов’язані з порушенням церебральної гемодинаміки. Під час дослідження нейроамінокислот (НАК) встановлено, що у разі збільшення рівня збуджувальних НАК і зменшення гальмівних, а також гістидину, цистину погіршуються когнітивні функції. Під час дослідження перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи доведено достовірне збільшення показників дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду, зменшення супероксиддисмутази у хворих із помірними КП у порівнянні з хворими без КП. Дослідження рівня білка 8–100 та нейроспецифічної енолази показало, що їх можна розглядати як додатковий біохімічний показник когнітивної дисфункції у даної категорії хворих. У хворих у гострому періоді ІМ з наявністю КП за даними МРТ виявлено атрофічні зміни переважно кори скроневої, лобної часток, зменшення площини гіпокампа (у хворих похилого віку), лейкоареозис, переважно передній, що вказує на наявність нейродегенеративного процесу та можливий змішаний характер КП. Доведено доцільність застосування препарату корвітин у хворих у гострому періоді ІМ з КП.

14. Ліквородренування в лікуванні крововиливів у шлуночкову систему: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.05 / А.В. Регуш; Ін-т нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Розроблено оптимальну послідовність діагностичних і лікувальних заходів, що дозволяє диференційовано визначати показання до лікування хворих з внутрішньо-шлунковими геморагіями. Встановлено, що результати лікування хворих є найкращими за використання ендолюмбального екстракорпорального ліквородренування та за поєднання різних методик ліквородренувальних операцій у комплексі хірургічного лікування.

15. Мозковий інсульт за даними реєстру в місті Чернівці (клініко-неврологічне та епідеміологічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / О.О. Філіпець; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Наведено результати клініко-неврологічного й епідеміологічного дослідження — реєстру мозкового інсульту, проведеного в м. Чернівці в 2006–2007 рр. Досліджено структуру та поширеність фонової соматичної патології у хворих на інсульт. Вивчено зв’язок рівня коморбідності, оціненої за індексом Чарлсона, з летальністю та показниками тяжкості перебігу найгострішого періоду інсульту, розвитком інсульт-асоційованої пневмонії в гострому періоді й об’ємом церебрального ураження. Встановлено епідеміологічні характеристики різних типів мозкового інсульту, показано їх нестабільність і відмінність одержаних результатів від даних офіційної статистики. Визначено поширеність факторів ризику інсульту, їх тендерні та вікові особливості, показано роль окремих чинників як предикторів летальності. Обґрунтовано практичні підходи щодо профілактики, зниження захворюваності та летальності при гострих порушеннях мозкового кровообігу.

16. Морфологія сідничного нерва та його мікроциркуляторного русла в нормі та при експериментальному цукровому діабеті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.01 / Р.М. Матківський; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 19 с. — укp.

Встановлено величину внутрішнього діаметра всіх ланок мікроциркуляторного русла, кількісний і груповий склад ендоневральних капілярів, досліджено якісні особливості та кількісний розподіл мієлінових нервових волокон. Відмічено якісну перебудову стінки судин, їх кількісні зміни, показано, що в ранні терміни розвитку (2-й і 4-й тижні) цукрового діабету у нервових волокнах сідничого нерва відбуваються переважно періаксональні зміни, тоді як у пізніх термінах виявляються субмікроскопічні та світлооптичні зміни аксонів, аж до їх повного руйнування — аксональної дегенерації.

17. Морфофункціональний стан гліальних клітин при експериментальних впливах, що індукують нейродегенерацію: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.13 / Т.А. Півнева; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2010. — 41 с. — укp.

Досліджено морфофункціональні зміни гліальних клітин за умов розвитку дегенеративних процесів у різних ділянках центральної нервової системи. Встановлено, що через вплив пошкоджуючих агентів під час демієлінізації за умов культивування клітин мозочка олігодендроцити й астроцити виконують фагоцитарну функцію. За умов експериментальної ішемії-реперфузії зафіксовано зв’язок між рівнем активації гліальних клітин і ступенем морфологічних змін нейронів, що відображає динаміку пошкодження нейронів гіпокампа після ішемії. Виявлено, що за умов антероградної дегенерації нейронів відсутність хемокіну рецептора CXCR3 у мікрогліальних клітинах обумовлює порушення їх функцій, зокрема, здатність до міграції у зону пошкодження дендритів. Доведено, що процеси активації мікроглії за умов антероградної дегенерації терміналей дендритів нейронів енторинальної кори в гіпокампі миші не залежать від різниці в експресії ліганду CXCL10. З’ясовано, що астроцити, які мають глутаматні рецептори, здатні одержувати синаптичні входи від нейронів у зоні СА1 гіпокампа. Зроблено висновок, що астроцити можуть брати безпосередню участь у функціонуванні нейронних мереж гіпокампа.

18. Нейротрофічні рогівкові зміни у хворих на діабетичну полінейропатію та їх медикаментозна корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.18 / О.В. Заволока; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П. Філатова АМН України. — Одеса, 2010. — 20 с. — укp.

Виявлено, що особливості клінічного перебігу нейротрофічних рогівкових змін залежать від стадії тяжкості діабетичної полінейропатії, ступінь вираженості збільшується з підвищенням стадії. Запропоновано новий спосіб діагностики діабетичної нейропатії рогівки, який виявляє латентну стадію захворювання та прогнозує перехід діабетичної нейропатії рогівки у маніфестну стадію. Запропоновано новий спосіб діагностики непроліферативної та проліферативної діабетичної ретинопатії за непрозорих оптичних середовищ у хворих на цукровий діабет. Визначено новий спосіб лікування діабетичної нейропатії рогівки з урахуванням стадії тяжкості діабетичної полінейропатії повторними курсами двічі на рік.

19. Обґрунтування застосування фітоадаптогенів на курорті Трускавець для корегування нейро-ендокринно-імунних порушень у осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (експериментально-клінічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.33 / Б.В. Грінченко; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України. — Одеса, 2010. — 29 с. — укp.

Уперше в модельному експерименті показано, що основні патогенні чинники чорнобильської катастрофи викликають у щурів дисбаланс захисно-пристосувальних механізмів за рахунок пригнічення та дисфункції різних складових імунітету, азотного та ліпідного обмінів, ендокринних залоз. Встановлено, що вживання щурами на тлі дії патогенних чинників чорнобильської катастрофи фітоадаптогенів значно зменшує патологічні зміни в мієлолімфоїдній тканині, діяльності кори наднирників, стані ліпідного й азотистого метаболізму та покращує гідроксилювання ксенобіотиків. Доведено подібність змін захисно-пристосувальних систем у ліквідаторів аварії та мешканців радіаційно забруднених територій. Створено кластери станів захисно-пристосувальних систем.

20. Оптимізація діагностики та лікування хворих на церебральний ішемічний інсульт з урахуванням функціонального стану імунонейроендокринної системи: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / В.О. Монастирський; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. — Х., 2010. — 21 с. — укp.

Уперше на підставі визначення основних медіаторів імунонейроендокринної системи в плазмі крові, патогенез церебрального ішемічного інсульту (ЦІІ) розглянуто з позицій дисбалансу між стрес-реалізуючими та стрес-лімітувальними механізмами. Розроблено нові діагностичні критерії тяжкості перебігу захворювання на підставі одержаних даних про стрес-реалізуючу реакцію імунонейроендокринної системи. Вивчено вплив включення в лікувальну програму хворих на ЦІІ кортексину з позицій медикаментозної корекції виявленої стрес-реалізуючої реакції імунонейроендокринної системи.

21. Органічні депресивні розлади у жінок, які перенесли нейроінфекційну патологію (клінічна структура, принципи діагностики та корекції): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.16 / А.С. Галічева; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Встановлено причинно-наслідковий взаємозв’язок біологічних, соціально-психологічних і клініко-психопатологічних чинників у процесі формування органічних депресивних розладів у жінок з перенесеним нейроінфекційним процесом. Описано специфіку клінічної структури та динаміку розвитку органічних депресивних розладів у жінок, які перенесли нейроінфекційну патологію. Виділено психопатологічні радикали, типові для депресивних розладів, у обстежених хворих та їх різноманіття. Показано високу частоту синдрому вегетативної дистонії з перевагою парасимпатикотонії у хворих з органічними депресивними розладами, що виникли на фоні нейроінфекційного процесу. Наведено характеристику преморбідних властивостей особистості, що найчастіше зустрічалися у хворих з депресивними розладами на фоні органічної патології головного мозку.

22. Особливості взаємозв’язку між змінами системи гемостазу та функціонального стану ендотелію при гострих порушеннях мозкового кровообігу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.04 / Н.Д. Бойків; Буков. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2010. — 20 с. — укp.

Встановлено, що у разі ішемічного інсульту посилення коагуляційного потенціалу крові максимально виражене на п’яту добу захворювання та знижується до кінця гострого періоду. За геморагічного інсульту синдром гіперкоагуляції наростає поступово та найбільш виражений на 21-шу добу захворювання. Зниження активності антикоагулянтів спостерігається наприкінці гострого періоду ішемічного та геморагічного інсультів. Виявлено значне зростання показників ангіогенної функції ендотелію, основний фактор росту фібробластів (FGFb) і фактор росту ендотелію судин (FEGF) на п’яту добу ішемічного інсульту. Під час геморагічного інсульту на початку захворювання вміст FGFb у крові зростає, але вже на п’яту добу спостерігається його зниження. Виражене зростання вмісту FEGF, а також підвищення вмісту FGFb відбувається наприкінці гострого періоду геморагічного інсульту. Встановлено, що збільшення змісту FEGF у крові на п’яту і 21-шу добу ішемічного, а також на 21-шу добу геморагічного інсульту корелює з підвищенням коагуляційного потенціалу крові. Підвищення вмісту FGFb у крові пов’язане зі зростанням активності фібринолітичної ланки системи гемостазу.

23. Особливості діагностики та антибактеріальної терапії нозокоміальної пневмонії у хворих неврологічного стаціонару: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.27 / С.М. Прокопчук; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

24. Особливості перебігу та стан системи гемостазу у пацієнтів з енцефалітами при активації герпетичної інфекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / В.М. Гладка; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Вивчено стан клінічних, гемостазіологічних, нейропсихологічних, нейровізуалізаційних показників у 80 хворих на енцефаліти, які пов’язані з активацією герпетичної інфекції, та у 26 хворих на енцефаліти неуточненої етіології. Доведено, що за енцефалітів, які пов’язані з активацією герпетичної інфекції, в анамнезі спостерігалась висока частота алергічних проявів, герпетичних висипів і соматичних захворювань. Встановлено, що за умов цього органічна неврологічна симптоматика супроводжувалась змінами магнітно-резонансної томографії (МРТ)-параметрів головного мозку з наявністю крововиливів у мозок і великим відсотком геморагічного синдрому за даними дослідження спинно-мозкової рідини. Одержано дані щодо більш тяжкого клінічного перебігу енцефалітів, які пов’язані з активацією вірусу простого герпесу (ВПГ1/2) та мікст-герпесвірусної інфекції. У пацієнтів із енцефалітами, що пов’язані з активацією герпетичної інфекції, розвинулись гіпокоагуляційні зміни в системі коагуляційного гемостазу, які супроводжувалися зниженням агрегаційних властивостей тромбоцитів. Встановлено, що застосування ациклічних аналогів нуклеозидів має позитивний вплив на клінічний перебіг енцефалітів, які пов’язані з активацією герпетичної інфекції, та оптимізує терапію геморагічного синдрому при енцефалітах, які пов’язані з активацією ВПГ1/2 та мікст-герпесвірусної інфекції.

25. Перебудови в геномі хворих на нейродегенеративні захворювання із домінантним типом успадкування (спадкові поліневропатії та хорея Гентінгтона): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.22 / Н.В. Грищенко; Нац. акад. наук України; Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Уперше створено банк ДНК, відкритий для подальших досліджень, хворих з України з різними клінічними формами спадкових моторно-сенсорних поліневропатій та хореї Гентінгтона (ХГ). Показано асоціацію мутацій у досліджуваних геномних локусах з певними клінічними фенотипами спадкових нейродегенеративних захворювань. Вперше досліджено генетичні чинники, які можуть впливати на частоту спорадичних випадків ХГ у популяції України.

26. Перфузійна спіральна комп’ютерна томографія у комплексній променевій діагностиці ішемічного інсульту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.В. Сере-денко; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. — укp.

Уперше розроблено оптимальну методику проведення кількісного й якісного аналізу перфузійної спіральної комп’ютерної томографії (ПСКТ). Уперше на клінічному матеріалі, верифікованому клініко-лабораторними, інструментальними методами, даними неврологічного дослідження й автопсій, розроблено показники церебральної гемодинаміки у практично здорових осіб та у хворих з ішемічним інсультом (ІІ) у гострому періоді за даними ПСКТ, розроблено критерії діагностики II за даними ПСКТ. Здійснено науково обґрунтований алгоритм використання комплексу сучасних променевих методів дослідження у діагностиці II, що базується на обліку ефективності методів у діагностиці II у гострому періоді.

27. Півкульні особливості впливу статинів та антиоксидантів на функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, що перенесли інфаркт мозку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Ф.В. Юрченко; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження церебральної гемодинаміки, біоелектричної активності головного мозку та взаємодії даних процесів. Проаналізовано стан ліпідного спектра крові у хворих похилого віку, які перенесли атеротромботичний інфаркт мозку (ІМ) у каротидному басейні, та в осіб контрольної групи. Виявлено, що у хворих з локалізацією ІМ у лівій півкулі ступінь вираженості атеросклеротичного процесу, зниження церебрального кровотоку та зміни біоелектричної активності мозку мають більш виражений характер у порівнянні з відповідними показниками осіб контрольної групи та хворими, які перенесли ІМ у правій півкулі. На підставі комплексного дослідження стану церебральної гемодинаміки, біоелектричної активності головного мозку та ліпідного спектра у хворих з ІМ у каротидному басейні встановлено півкульні розбіжності впливу симвастатину та мексидолу. Виявлено чіткі півкульні особливості впливу симвастатину на функціональний стан центральної нервової системи, у хворих з правопівкульною локалізацією ІМ препарат більшою мірою впливає на церебральну гемодинаміку, у пацієнтів, які перенесли ІМ у лівій півкулі, — на біоенергетку мозку. З’ясовано, що на відміну від симвастатину курсовий прийом мексидолу сприяє більш вираженому покращенню церебральної гемодинаміки у хворих, які перенесли ІМ у лівій півкулі, а біоенергетики — у пацієнтів з правопівкульною локалізацією ІМ.

28. Психологічні аспекти хронічних соматоформних больових розладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Т.В. Штеньович; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Розширено теоретичні уявлення про змістовий і структурні компоненти переживання хронічного соматоформного болю як індикатора внутрішнього конфлікту особливого типу. Вперше проведено дослідження переживання хронічного соматоформного болю за допомогою психосемантичних методів. Проведено психосемантичний аналіз концепту «біль» і створено первинний семантичний диференціал «уявлення про біль» у разі хронічних соматоформних больових розладів. Досліджено зв’язок між інтрапсихічними особливостями хворих із соматоформними алгіями й особливостями психотравмувальних ситуацій і специфікою психологічного захисту. Проаналізовано зв’язок між характером інтрапсихічних конфліктів і психогенною алгічною симптоматикою у контексті феноменології переживання болю хворими як специфічного психологічного феномену.

29. Психофізіологічна оцінка осіб з різною ефективністю церебральної гемодинаміки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.03 / С.М. Радченко; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 22 с. — укp.

Проведено оцінку психофізіологічних станів людини з різною ефективністю церебральної гемодинаміки (ЦГ) на основі реєстрації та визначення її параметрів та характеристики психологічних показників. Доведено наявність складних нелінійних зв’язків між комплексом показників судинного русла головного мозку і параметрами психологічного стану (ПС), які відображують психофізіологічний стан людини. Розроблено та визначено критерії оцінки співвідношень між параметрами мозкової гемодинаміки та психологічними показниками осіб у процесі діяльності. Описано модель оцінки ефективності ЦГ людини, що визначає співвідношення її параметрів та показників ПС. Доведено, що побудована модель допомагає діагностувати та прогнозувати судинні зміни головного мозку з глибиною прогнозу в три роки, біологічну та клінічну адекватність даної моделі.

30. Синдром каналу зап’ястка при травмах дистального відділу верхньої кінцівки: особливості клініки, діагностики та лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21 / М.М. Василинець; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Вивчено частоту синдрому каналу зап’ястка після травм дистального відділу верхньої кінцівки та фактори ризику його розвитку. Виявлено, що синдром каналу зап’ястка діагностується у 18 % хворих, які перенесли переломи дистальних відділів верхньої кінцівки, через 6 і більше місяців після травми. На підставі клініко-анамнестичних, електронейроміографічного, ультразвукового досліджень і магнітно-резонансної томографії визначено клінічні особливості посттравматичного синдрому каналу зап’ястка. Встановлено інформативність об’єктивних та інструментальних методів дослідження, розроблено алгоритм діагностики. Висвітлено результати оперативного лікування синдрому каналу зап’ястка та запропоновано новий спосіб операції — ретинакулотомію з підгортанням країв утримувача згиначів пальців, що дозволяє надійно запобігти рецидиву захворювання. Запропонована тактика лікування посттравматичного синдрому каналу зап’ястка досягає хороших результатів у 76,9 % хворих.

31. Система відновлювального лікування рефлекторних м’язово-тонічних синдромів у неврології: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.05.15 / О.А. Ярошевський; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України. — Х., 2010. — 42 с. — укp.

На підставі комплексного обстеження 357 хворих із рефлекторними м’язово-тонічними синдромами різних локалізацій розроблено концепцію їх формування та взаємозв’язку з порушеннями рухового патерну та біомеханічними змінами хребта, вторинними неврологічними проявами (цервікогенний головний біль, атаксія, м’язово-коронарний синдром, плечелопатковий та коксоперіартроз), а також церебральною дисгемією, вегетативною дисфункцією й емоційними та когнітивними порушеннями. На підставі виявлених закономірностей розроблена науково обґрунтована та клінічно апробована система відновлювального лікування рефлекторних м’язово-тонічних синдромів, їх вторинних неврологічних проявів, яка полягає в поєднанні трьох блоків лікувального процесу: мануальної терапії (для біомеханічної корекції хребта та ліквідації міофасціальних тригерних точок), акупунктури (для впливу на синдром вегетативної дисфункції та посилення анальгетичної дії) та лікувальної гімнастики (для симетризації м’язового корсета й її закріплення після завершення курсу лікування).

32. Стан венозного мозкового кровотоку у хворих на хронічну ішемію мозку: діагностика, терапія: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Є.В. Прокопович; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2010. — 19 с. — укp.

За допомогою транскраніального дуплексного сканування брахіоцефальних судин та ехоофтальмоскопії у пацієнтів із хронічною ішемією мозку проведено діагностику та встановлено критерії порушень венозного відтоку з порожнини черепа шляхом дослідження кількісних та якісних показників кровотоку у великій вені мозку, внутрішніх яремних венах і центральних венах сітківки, а також у мозкових артеріях. Підтвердженням наявності венозної мозкової недостатності було підвищення максимальної швидкості кровотоку Vmax у великій вені мозку понад 20 см/с за даними транскраніального дуплексного сканування брахіоцефальних судин. Додатковим критерієм наявності венозної мозкової дисциркуляції була поява двофазного кровотоку у центральній вені сітківки за даними ехоофтальмоскопії. Доведено доцільність використання в схемі лікування хворих із хронічною ішемією мозку за наявності ускладненого венозного мозкового кровотоку венотонічних препаратів групи діосміну в дозі 1200 мг на добу протягом двох тижнів.

33. Удосконалення етіопатогенетичної терапії герпесвірусних уражень нервової системи з використанням препарату лективір: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.13 / О.Г. Андрєєва; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України. — К., 2010. — 23 с. — укp.

Розглянуто нове вирішення наукового завдання — удосконалення методів лікування хворих на герпесвірусні ураження нервової системи (УНС) залежно від схеми терапії. Встановлено імунологічні зсуви, характерні для різних форм УНС герпесвірусної етіології. Вивчено особливості клінічного перебігу, інтерферонового й імунного статусу у хворих на УНС герпесвірусами. Розроблено оптимальні схеми фармакокорекції. Доведено терапевтичну ефективність нового противірусного препарату лективір у клініці нейроінфекцій. Уперше встановлено імунологічні зсуви, характерні для різних клінічних форм УНС герпесвірусної етіології.

34. Фармакокінетичний аналіз церебропротекторної дії координаційної сполуки германію з оксиетилідендифосфоновою кислотою та пірацетамом: Автореф. дис. ... канд. фармац. наук: 14.03.05 / О.В. Крилова; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Охарактеризовано фармакокінетичний профіль координаційної сполуки германію з оксиетилідендифосфоновою кислотою та пірацетамом (ВІТІН-1) як потенціального церебропротектора за умов гострої ішемії ГМ. Виявлено, що ВІТІН-1 за умов одноразового внутрішньоочеревинного введення належить до IV класу токсичності. Доведено, що найвищу протиішемічну активність ВІТІН-1 реалізує в дозі  114,9 мг/кг у разі внутрішньоочеревинного введення через 20,43 хв з моменту перев’язки обох сонних артерій. Встановлено, що за умов патології потенційний церебропротектор достатньо швидко надходить до системного кровообігу, у повному об’ємі накопичується в усіх біосубстратах. У процесі І фази біотрансформації ВІТІН-1 як у нормі, так і за умов цереброваскулярної патології дисоціює на складові компоненти, які не проходять II фазу біотрансформації. Аналіз процесів екскреції дозволяє встановити, що ВІТІН-1 переважно виводиться з сечею.

35. Фізична реабілітація хворих із хронічною цереброваскулярною патологією: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Ісмаіл Б.І. Амро; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблему реабілітації хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (дисциркуляторною енцефалопатією — ДЕ). Встановлено, що у 78,3 % хворих із хронічною ДЕ спостерігається підвищення тонусу церебральних артерій, зменшення їх еластичності та кровонаповнення, а також зниження біоелектричної активності мозку та фізичної працездатності. Обґрунтовано доцільність проведення ранніх реабілітаційних заходів, спрямованих на запобігання прогресуванню захворювання та усунення вказаних порушень. Доведено, що найкращий реабілітаційний ефект досягається за диференційованого комплексного застосування кінезі-, фізіо-, праце- і психотерапії.

36. Фізична реабілітація хворих після перенесеного мозкового геморагічного інсульту в умовах стаціонару: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / В.В. Рокошевська; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Л., 2010. — 20 с. — укp.

Досліджено алгоритм реабілітаційного обстеження. Розроблено й апробовано методику фізичної реабілітації хворих після перенесеного мозкового геморагічного інсульту, яка базується на сучасних принципах фізичної реабілітації, передбачає обстеження фізичного, психоемоційного стану, встановлює наявність рухових порушень і визначає завдання та засоби фізичної реабілітації. Одержані результати підтверджують ефективність даної методики фізичної реабілітації та є підставою для практичного впровадження.

37. Церебропротекторні властивості вінборону (експериментальне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.05 / О.Л. Побережець; Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2010. — 20 с. — укp.

Встановлено, що вінборону (1 і 3 мг/кг) притаманна церебропротекторна дія. Проаналізовано, що 14-денне лікування щурів з гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК) (однобічна оклюзія загальної сонної артерії) вінбороном (3 мг/кг), так само як і пірацетамом (200 мг/кг), послаблювало прояви енергодефіциту, нормалізувало показники оксидантно-антиоксидантної рівноваги ішемізованої ділянки мозку. Визначено, що зазначені зміни метаболічних процесів корелювали з позитивною динамікою морфологічної картини, що проявлялась зменшенням ознак дистрофічних і деструктивних процесів в ішемізованій півкулі головного мозку. Доведено наявність у вінборону антиамнестичних властивостей за ішемії головного мозку та на моделях експериментальних амнезій. Встановлено, що механізм церебропротекторної дії вінборону пов’язаний з його здатністю стимулювати церебральну гемодинаміку, нормалізувати метаболічні процеси в ішемізованому мозку, а також частково блокувати NMDA-рецептори і покращувати реологічні властивості крові.

38. Діагностика та лікування немоторних порушень при хворобі Паркінсона: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / А.В. Куцак; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с.: a-рис. — укp.

Висвітлено питання удосконалення методів ранньої діагностики та підвищення ефективності лікування немоторних порушень на підставі комплексного обстеження у разі хвороби Паркінсона (ХП). Встановлено, що наявність немоторних порушень впливає на якість життя хворих на ХП, вираженість депресій і больового синдрому. Запропоновано оригінальну модель нейро­психологічного дослідження з високою чутливістю, яка дозволяє достатньо точно діагностувати та визначати вірогідність несприятливого перебігу ХП, а також своєчасно розробити стратегію з метою зменшення прогресування патологічного процесу та запобігання ускладненням. Розроблено диференційний підхід до вибору схеми лікування з урахуванням характеристик немоторних порушень та окремих лабораторних показників.

39. Клініко-метаболічні та імунологічні особливості у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / А. Аль Хашим; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2011. — 22 с.: табл. — укp.

Діагностовано зниження концентрації нітрит-аніону, розвиток синдрому ендогенної інтоксикації, пригнічення Т-клітинної ланки імунологічного захисту на тлі підвищення деяких показників гуморальної ланки у даної категорії хворих. Досліджено особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. Встановлено залежність даних показників від віку пацієнтів, стадії та варіанта перебігу захворювання, одержаної дози опромінення. Обґрунтовано доцільність оптимізації лікувальних програм з урахуванням змін метаболічних та імунологічних показників.

40. Клініко-неврологічна, імунологічна та магнітно-резонансно-томографічна характеристика гострого розсіяного енцефаломієліту та його лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / І.С. Лобанова; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2011. — 21 с.: a-рис. — укp.

На підставі результатів комплексного обстеження 101 хворого на гострий розсіяний енцефаломієліт (ГРЕМ) вивчено особливості основних варіантів клінічного перебігу даного захворювання. Наведено характеристику когнітивних функцій, визначено показники нейроспецифічного імунітету й особливості магнітно-резонансно-томографічної картини у даних хворих. Надано узагальнену оцінку якості життя пацієнтів з діагнозом ГРЕМ і запроваджено математичну модель прогнозування ризику трансформації ГРЕМ у розсіяний склероз. Визначено доцільність тривалого призначення імуноглобуліну людського нормального для внутрішньовенного введення під час лікування хворих на ГРЕМ, що полягає у запобіганні рецидивам даного захворювання.

41. Макромікроморфологія судинних сплетень шлуночків головного мозку і їх нервовий апарат: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.03.09 / А. Дарій; ДВНЗ Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2011. — 32 с.: табл. — укp.

Одержано принципово нові дані про архітектоніку та будову мікроциркуляторного русла судинних сплетень шлуночків головного мозку. Виявлено морфологічні особливості та співвідношення нервово-судинних елементів з тканинним субстратом. Встановлено корелятивну залежність мікроциркуляторного русла та нервового апарату судинних сплетень шлуночків з розвитком спинного мозку. За гіпертонічної хвороби й атеросклерозу в елементах нервового апарату судин цих сплетень виявлено реактивні та дегенеративні зміни, що мають мозаїчний вигляд: чергування зон з вираженими змінами з ділянками, де структурні порушення виявляються слабо або не спостерігаються взагалі. У результаті вивчення джерел іннервації судинних сплетень шлуночків головного мозку встановлено, що вони мають гетеролатеральну іннервацію.

 

З повним текстом авторефератів і дисертацій можна ознайомитися в бібліотеках Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка (спеціалізована вчена рада Д 26.613.01), Харківської медичної академії післядипломної освіти (спеціалізована вчена рада Д 64.609.01), Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського за адресами:

 04112, Україна, м. Київ, вул. Дрогожицького, 9, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 

61176, Україна, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 

03039, Україна, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Диссертации, защищенные в диссертационных советах России (специальность 14.00.13/14.01.11 — «нервные болезни») 2010 г.:

Выдержка из «Номенклатуры специальностей научных работников», утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59 (действующая): «старая номенклатура = новая номенклатура — специальность (14.00.13 = 14.01.11 — «нервные болезни»)».

1. Азаматова, Нуржан Салиховна. Нейробиологический и онтогенетический подход в оценке риска формирования двигательных нарушений у детей первого года жизни, перенесших гипоксию: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Российский государственный медицинский университет»], Москва, 2010.

2. Айсаева, Зухра Зияутдиновна. Рассеянный склероз в Республике Дагестан (клинико-эпидемиологическое исследование): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»], Москва, 2010.

3. Белоусов, Виталий Юрьевич. Возрастная динамика биоэлектрической активности головного мозга у детей со спастическими формами церебральных параличей: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Пермская государственная медицинская академия»], Пермь, 2010.

4. Бутова, Валерия Михайловна. Клинико-физиологическая и нейропсихическая характеристика болезни Паркинсона: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Нижегородская государственная медицинская академия»], Нижний Новгород, 2010.

5. Васемазов, Сергей Николаевич. Компьютерная стабилометрия в диагностике неврологических проявлений поясничного остеохондроза: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

6. Волков, Виктор Константинович. Иммуномодулирующая терапия рассеянного склероза с применением человеческого иммуноглобулина G для внутреннего введения: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет»], Санкт-Петербург, 2010.

7. Герасимов, Максим Владленович. Невралгия тройничного нерва: аспекты формирования болевого синдрома, хирургическое лечение с использованием микрокраниотомии: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Уральская государственная медицинская академия»], Екатеринбург, 2010.

8. Глухарева, Екатерина Федоровна. Приступные психические расстройства при эпилепсии (сравнительно-возрастной аспект): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Российский государственный медицинский университет»], Москва, 2010.

9. Грищук, Денис Вячеславович. Факторы риска и гемодинамические параметры острого периода ишемического инсульта: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

10. Гурьева, Полина Владимировна. Восстановление двигательных и когнитивных функций у больных с дисциркуляторной энцефалопатией.: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей»], Иркутск, 2010.

11. Дмитриева, Ольга Эдуардовна. Неврологические нарушения у девочек подросткового возраста с железодефицитной анемией и методы их коррекции: Диссерта- ция ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

12. Дударова, Мадина Абоевна. Динамика когнитивных нарушений у больных с ишемическим инсультом в каротидном бассейне: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»], Москва, 2010.

13. Жукова, Ирина Александровна. Когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Паркинсона: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей»], Иркутск, 2010.

14. Зевахин, Сергей Валентинович. Динамика неврологических расстройств при лечении грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового уровня методом пункционной лазерной декомпрессии: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Росздрава»], Санкт-Петербург, 2010.

15. Зусьман, Анна Ароновна. Применение антидепрессантов различных фармакологических групп в комплексном лечении хронических нейропатических болей: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»], Москва, 2010.

16. Иванов, Алексей Константинович. Немоторные флуктуации при болезни Паркинсона: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»], Москва, 2010.

17. Иванов, Михаил Вячеславович. Клинико-диагностические характеристики ранних когнитивных нарушений при артериальной гипертензии: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

18. Китаева, Эндже Альбертовна. Оптимизация нейропротективной терапии в остром периоде ишемического инсульта (клинико-экспериментальное исследование): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Казанская государственная медицинская академия»], Казань, 2010.

19. Клемешева, Юлия Николаевна. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов вследствие инсульта среди сельского населения: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

20. Кожукару, Анжела Борисовна. Психофизическое и интеллектуальной развитие детей, рожденных от матерей, страдающих эпилепсией: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»], Москва, 2010.

21. Козлова, Инна Александровна. Пластичность головного мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта с атеросклеротическими стенозами внутренних сонных артерий: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Российская медицинская академия»], Москва, 2010.

22. Крылова, Евгения Александровна. Возможность ультразвуковых методов в диагностике и прогнозировании повторных полушарных инсультов: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»], Москва, 2010.

23. Менделевич, Софья Владимировна. Двигательные, когнитивные и эмоционально-личностные нарушения у больных с алкогольной энцефалопатией: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Московская медицинская академия»], Москва, 2010.

24. Нанкина, Ирина Аркадьевна. Когнитивные нарушения при рассеянном склерозе у детей и подростков: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Российский государственный медицинский университет»], Москва, 2010.

25. Нечунаева, Екатерина Владимировна. Иммунно-биохимические показатели в ранней диагностике хронической ишемии головного мозга: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Уральская государственная медицинская академия»], Екатеринбург, 2010.

26. Нугманова, Наталья Павловна. Кардиоцеребральные варианты гемодинамических расстройств при хронической сердечной недостаточности: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

27. Омельченко, Надежда Николаевна. Эпилепсия у детей с детским церебральным параличом (частота, факторы риска, клинико-нейрофизиологическая и биохимическая характеристики): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Иркутский государственный медицинский университет»], Иркутск, 2010.

28. Осипова, Каринэ Вартановна. Лобная эпилепсия у детей: современные аспекты, ранняя диагностика, принципы лечения: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Российский государственный медицинский университет»], Москва, 2010.

29. Острова, Ксения Александровна. Факторы риска и причины рецидива болевого синдрома при операциях на поясничных межпозвоночных дисках: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУ «Институт повышения квалификации федерального медико-биологического агентства России»], Москва, 2010.

30. Паленова, Юлия Михайловна. Динамика качества жизни взрослых больных эпилепсией на фоне терапии топираматом: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»], Москва, 2010.

31. Ромазина, Татьяна Александровна. Когнитивные нарушения у больных сочетанным атеросклерозом церебральных и коронарных артерий (частота, факторы риска, диагностика, лечение): Диссертация ... кандидата психологических наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Иркутский государственный медицинский университет»], Иркутск, 2010.

32. Сахаровская, Александра Анатольевна. Церебральные сосудистые нарушения при болезни Паркинсона: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Военно-медицинская академия»], Санкт-Петербург, 2010.

33. Сетченкова, Наталья Михайловна. Динамика клинико-биохимических показателей в процессе комплексного лечения неспецифических люмбалгий.: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Пермская государственная медицинская академия»], Пермь, 2010.

34. Стафеева, Ирина Владимировна. Динамика электрофизиологических показателей состояния головного мозга при ишемическом инсульте в бассейне внутренних сонных артерий (клинико-нейрофизиологическое исследование): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет»], Санкт-Петербург, 2010.

35. Суворкина, Людмила Николаевна. Кохлеарные и вестибулярно-мозжечковые нарушения у пациентов с мальформацией Киари I типа: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Уральская государственная медицинская академия»], Екатеринбург, 2010.

36. Сурженко, Ирина Леонидовна. Сравнительная клинико-неврологическая и МР-томографическая характеристика мальформации Киари изолированной и сочетанной с сирингомиелией: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Казанская государственная медицинская академия»], Казань, 2010.

37. Хусаинова, Эльмира Растямовна. Механизмы развития люмбоишиалгий у больных с регионарными структурными изменениями межпозвонковых дисков и суставов: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Казанская государственная медицинская академия»], Казань, 2010.

38. Черненко, Мария Сергеевна. Роль ротационной нестабильности шейного отдела позвоночника в патогенезе цервикогенной головной боли: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Уральская государственная медицинская академия»], Екатеринбург, 2010.

39. Чугунова, Саргылана Афанасьевна. Клинико-генетическая характеристика спонтанных внутримозговых кровоизлияний в Республике Саха (Якутия): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей»], Иркутск, 2010.

40. Чуева, Людмила Евгеньевна. Клинико-эпидемио- логическое исследование эпилепсии в городе Сызрани Самарской области: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2010.

41. Шаравии, Лада Кадыр-ооловна. Распространенность эпилепсии и эпилептических синдромов в детской популяции Республики Тыва.: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей»], Иркутск, 2010.

42. Юн, Ольга Петровна. Распространенность и лечение болевых синдромов шейноплечевой области у стоматологов: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Пермская государственная медицинская академия»], Пермь, 2010.

43. Худякова, Ирина Владимировна. Эпидемиологические аспекты рассеянного склероза в Брянской области: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11; [Место защиты: ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет»], Саратов, 2009.

44. Епанова, Анастасия Александровна. Комплексная лучевая диагностика аневризм и сосудистых мальформаций головного мозга: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.13; [Место защиты: ГОУВПО «Московская медицинская академия»], Москва, 2010.

45. Круглина, Руслана Вячеславовна. Мониторинг данных магнитно-резонансной томографии у больных рассеянным склерозом после высокодозной иммуносупрессивной терапии с поддержкой аутологичными гемопоэтическими клетками: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.13; [Место защиты: Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России], Москва, 2010.

46. Курбанов, Сергей Иванович. Компьютерно-томографическая миелография в диагностике и выборе тактики нейрохирургического лечения патологии поясничного отдела позвоночника: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.13; [Место защиты: ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»], Москва, 2010.

44. Трофимова, Анна Валентиновна. Сравнительная характеристика общепатологических структурных изменений в веществе головного мозга по данным магнитно-резонансного и морфологического исследования: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.13; [Место защиты: ГОУВПО «Военно-медицинская академия»], Санкт-Петербург, 2010.

48. Хаджимуратова, Саида Ходжиакбаровна. Количественная оценка нормальных формы и подвижности поясничного отдела позвоночника по данным рентгенограмметрии: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.13; [Место защиты: ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Минздравсоцразвития РФ»], Москва, 2010.


При НЦ неврологии РАМН работает Диссертационный совет Д 001.006.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «нервные болезни» (14.01.11).


Ниже приводится перечень диссертаций, защищенных в данном Диссертационном совете (сотрудниками Научного центра неврологии и сотрудниками других учреждений) и диссертаций сотрудников Научного центра неврологии, защищенных в других диссертационных советах по другим специальностям в 2010 г.

1. Алфимова Г.Ю. Анализ основных клинико-эпидемиологических показателей и факторов риска мозгового инсульта в Смоленском регионе (по данным регистра мозгового инсульта): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11.

2. Рахимова Н.А. Когнитивные нарушения и нейропротекция при кардиохирургических операциях в условиях искусственного кровообращения: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11, 14.01.26 — сердечно-сосудистая хирургия.

3. Теленкова Н.Г. Гематовазальные взаимодействия при хронических цереброваскулярных заболеваниях на фоне метаболического синдрома: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11, 03.01.04 — биологическая химия.

4. Сергеев Д.В. Острый ишемический инсульт: клинико-КТ-перфузионное исследование: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11, 14.01.13 — лучевая диагностика, лучевая терапия.

5. Федотова Е.Ю. Транскраниальная сонография в диагностике болезни Паркинсона: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11, 14.01.13 — лучевая диагностика, лучевая терапия.

6. Пысина А.М. Рассеянный склероз в Cмоленской области: эпидемиология, клинико-психологические особенности, терапия и ее осложнения: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11.

7. Дружинин Д.С. Состояние мозгового кровообращения у больных с гипоплазией позвоночной артерии (клинико-допплерографическое исследование): Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11.

8. Барашков Н.С. Клинико-экономические аспекты острых нарушений мозгового кровообращения у больных с артериальной гипертензией: Диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.11.


Similar articles

Нейрон-специфічна енолаза як маркер пошкодження головного мозку та ефективності нейропротекторної терапії при гострій церебральній недостатності
Authors: Буднюк О.О. - Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна; Карташов О.А. - КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», м. Одеса, Україна; Артеменко В.Ю. - Медичний центр «МЕДІКАП», м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия (579) 2016 (тематический номер)
Date: 2016.08.31
Categories: Neurology, Surgery, Psychiatry
Sections: Clinical researches

Back to issue