Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 5 (75) 2015

Back to issue

Вплив сонячної експозиції та статусу вітаміну D на клінічні характеристики хворих на множинний склероз у популяції Вінницької області

Authors: Малик С.Л., Московко С.П., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою даного дослідження було вивчення зв’язку між сонячною експозицією, сироватковим рівнем 25-гідроксихолекальциферолу (25(OH)D) і депресивними симптомами, відчуттям тривоги, втоми, когнітивними порушеннями у хворих на множинний склероз (МС) у популяції Вінницької області. Проаналізовано дані спостереження за 77 пацієнтами з МС. Поширеність дефіциту вітаміну D становила 35,1 %. Показник забезпеченості організму вітаміном D обернено корелював із симптомами депресії (r = –0,251; р = 0,026), втоми (r = –0,342; р = 0,002), віком (r = –0,248; р = 0,030). Високі рівні сонячної експозиції обернено корелювали з оцінкою за EDSS (r = –0,256; р = 0,024) та меншою вираженістю депресивних симптомів (r = –0,227; р = 0,047) у пацієнтів із МС у популяції Вінницької області.

Целью данного исследования было изучение взаимосвязи между солнечной экспозицией, сывороточным уровнем 25-гидроксихолекальциферола (25(OH)D) и депрессивными симптомами, ощущением тревоги, усталости, когнитивными нарушениями у больных с множественным склерозом (МС) в популяции Винницкой области. Проанализированы данные наблюдений за 77 пациентами с МС. Распространенность дефицита витамина D составляла 35,1 %. Показатель обеспеченности организма витамином D обратно коррелирует с симптомами депрессии (r = –0,251; р = 0,026), утомления (r = –0,342; р = 0,002), возрастом (r = –0,248; р = 0,030). Высокие уровни солнечной экспозиции обратно коррелировали с оценкой по EDSS (r = –0,256; р = 0,024) и меньшей выраженностью депрессивных симптомов (r = –0,227; р = 0,047) у пациентов с МС в популяции Винницкой области.

The objective of this study was to evaluate the correlation between sun exposure, serum 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D) and depressive symptoms, feeling of anxiety, fatigue, cognitive impairment in patients with multiple sclerosis (MS) in the population of Vinnytsia region. We have analyzed data received from 77 MS patients. The prevalence of vitamin D deficiency — 35.1 %. Index of body supply of vitamin D inversely correlated with depressive symptoms (r = –0.251; p = 0.026), fatigue (r = –0.342; p = 0.002), age (r = –0.248; p = 0.030). High levels of solar exposure inversely correlated with EDSS score (r = –0.256; p = 0.024) and a lower severity of depressive symptoms (r = –0.227; p = 0.047) in patients with MS in the population of Vinnytsia region.


Keywords

множинний склероз, сонячна експозиція, вітамін D, депресія, втома, Вінницька область.

рассеянный склероз, солнечная экспозиция, витамин D, депрессия, утомление, Винницкая область.

multiple sclerosis, sun exposure, vitamin D, depression, fatigue, Vinnytsia region.

Статья опубликована на с. 81-84

 

Вступ

Множинний склероз (МС) є хронічним демієлінізуючим захворюванням центральної нервової системи, при якому поряд із можливим генетичним внеском (сімейні форми становлять до 2–5 % випадків) роль чинника, або фактора ризику, захворювання відіграє взаємодія факторів зовнішнього середовища [1, 10]. Градієнт збільшення поширеності МС у міру віддалення від екватора є однією з найбільш досліджуваних епідеміологічних особливостей МС [3]. Географічна віддаленість від екватора може бути пов’язана з ризиком розвитку МС через зменшену кількість сонячних днів протягом року. Це узгоджується з гіпотезою щодо протективного ефекту ультрафіолетіндукованої імуносупресії при МС [9]. B.R. Becklund et al. (2010) надрукували дані, що саме по собі ультрафіолетове опромінення в умовах експериментального автоімунного енцефаліту може мати протективний ефект, котрий є незалежним від рівня сироваткового 25-гідроксихолекальциферолу (25(OH)D) і вітамін-D-опосередкованого імунологічного ефекту [15]. Водночас висловлюються припущення, щo можлива дія ультрафіолетового опромінення не виключає паралельного імунологічного ефекту 1,25(OH)2D, що був раніше продемонстрований у багатьох різних дослідженнях, у яких протективний ефект ультрафіолетового опромінення встановлено не було [14].

На сьогодні є докази існування оберненої кореляції між зменшеною сонячною експозицією, низьким споживанням вітаміну D, низьким рівнем циркулюючого 25(OH)D і ризиком розвитку МС [2, 4, 12, 13], а також докази того, що низький сироватковий рівень 25(OH)D пов’язаний із клінічним перебігом МС [8, 16].

Попередні дослідження, що вивчали асоціацію між симптомами депресії, втоми і когнітивних порушень та рівнем 25(OH)D як серед здорових осіб, так і у хворих на МС, продемонстрували контраверсійні результати [5, 6, 11, 17]. Досі невідомо, чи були втома і психоневрологічні симптоми причиною чи наслідком наявного 25(OH)D-статусу або просто залежали від сонячної експозиції. Крім цього, при розгляді вітаміну D як ключового сере-довищного фактора не було виключено або враховано дію рівня інсоляції, тоді як, з одного боку, існують докази незалежного від вітаміну D імуномодулюючого ефекту інсоляції [15], з іншого — зв’язок між рівнем інсоляції та кількістю утвореного вітаміну D не є прямим.

На даний час головним напрямком сучасних досліджень є вивчення відношення сонячної експозиції та 25(OH)D статусу до окремих симптомів МС, не виключено, що це може мати регіональні відмінності, які пов’язані з етногеографічними та популяційними особливостями. Суттєво, що такі дані стосовно української популяції відсутні.

Мета роботи: вивчити зв’язок між сонячною експозицією, сироватковим рівнем 25(OH)D та депресивними симптомами, відчуттям тривоги, втоми та когнітивними порушеннями у хворих на МС у популяції Вінницької області.

Матеріал та методи

Обстежено 77 пацієнтів із вірогідним діагнозом МС згідно з критеріями діагностики множинного склерозу W. Ian McDonald (2010), які народилися та проживають у Вінницькій області. У всіх хворих діагностовано рецидивуючо-ремітуючий перебіг захворювання, період клінічної ремісії. Вік пацієнтів становив від 18 до 57 років (у середньому — 36,3 ± 8,4 року; М ± StD), усі пацієнти були правші. Організація дослідження відповідала положенням Гельсінської декларації (World Medical Association) 1975 року та її перегляду 2000 року.

Під час збору анамнезу та анкетування з’ясовували, скільки часу учасники дослідження проводили на сонці. Вплив сонця був категоризований за тривалістю сонячної експозиції: < 1 години; 1–2 години; 2–3 години; ≥ 3 години. Визначення концентрації 25(ОН)D у сироватці крові здійснювали за допомогою рідинної хроматографії з використанням стандартного комерційного набору реактивів 25-OH-VITAMIN D (Agilent Technologies, США) згідно з інструкціями фірми-виробника.

Оцінку статусу вітаміну D здійснювали відповідно до сучасної класифікації [7]. Рівень вітаміну D, менший за 50 нмоль/л, розглядається як дефіцит, показники вітаміну D від 50,1 до 74,9 нмоль/л — як недостатність, значення вітаміну D у межах 75,0–200,0 нмоль/л розцінюються як варіант норми.

Оцінка тяжкості неврологічного дефіциту здійснювалась за шкалою EDSS (Expanded Disability Status Scale). Для дослідження використовували шкали Гамільтона для оцінки тривоги (Hamilton Rating Scale for Аnxiety — HAM-A) та депресії (Hamilton Rating Scale for Depression — HAM-D). Рівень астенії визначали за допомогою стандартної версії модифікованої шкали втоми (Modified Fatigue Impact Scale — MFIS). Когнітивні функції досліджували за допомогою слухового тесту в поєднанні з усним пред’явленням числового ряду (Paced Auditory Serial Addition Test — PASAT).

Статистичний аналіз виконували у статистичному пакеті SPSS20 (©SPSS Inc.).

Результати дослідження

У дослідженні брали участь 77 пацієнтів (51 жінка (67,5 %) і 26 (32,5 %) чоловіків) із рецидивуючо-ремітуючим МС. Характеристики досліджуваної когорти, а також тих, які мали нормальний і знижений сироватковий рівень 25(ОН)D, наведені в табл. 1. У момент включення в дослідження поширеність тривожних станів, депресивних розладів і втоми становила 29,5; 56,4 та 44,9 % відповідно. Середня кількість правильних відповідей за даними PASAT — 53,05 ± 5,16.

Поширеність дефіциту вітаміну D у досліджуваній когорті становила 35,1 % (27/77). Середній вік хворих на МС із зниженими сироватковими рівнями 25(ОН)D був вірогідно вищим, ніж у пацієнтів із нормальними показниками забезпеченості організму вітаміном D (р = 0,036), що може свідчити про тенденцію до збільшення відсотка осіб, які мають дефіцит вітаміну D із збільшенням віку, що підтверджують результати й інших досліджень [2].

Статистично значущих відмінностей рівнів 25(ОН)D у пацієнтів із депресією (52,72 ± 15,97 нмоль/л) та без неї (57,99 ± 14,23 нмоль/л), а також у хворих із синдромом хронічної втоми (51,21 ± 16,46 нмоль/л) та без нього (58,12 ± 13,84 нмоль/л) виявлено не було (р > 0,05).

Кореляційна матриця між усіма досліджуваними показниками наведена в табл. 2.

З’ясовано коефіцієнт оберненої кореляції між оцінкою неврологічного дефіциту за шкалою EDSS та тривалістю сонячної інсоляції (r = –0,256; р = 0,024). Це, ймовірно, пов’язано із тим фактом, що зростання інвалідності може обмежити перебування пацієнтів на відкритому повітрі і, отже, на сонці, а також погіршує переносимість хворими тепла, у тому числі прямих сонячних променів і, у свою чергу, призводить до уникання хворими перебування на сонці. Показник забезпеченості організму вітаміном D обернено корелював із симптомами депресії (r = –0,251; р = 0,026), втоми (r = –0,342; р = 0,002), віком (r = –0,248; р = 0,030), але не з симптомами тривоги та когнітивним статусом. При цьому звертає увагу, що тривалість сонячної інсоляції корелює тільки з депресивними розладами (r = –0,227; р = 0,047).

Висновки

1. Встановлена негативна кореляція між сироватковим рівнем вітаміну D та депресивними розладами, синдромом хронічної втоми та віком пацієнтів, хворих на множинний склероз.

2. Більш висока сонячна експозиція асоціюється із зменшенням ризику депресії у пацієнтів із множинним склерозом у популяції Вінницької області.


Bibliography

1. Дзяк Л.А. Рассеянный склероз: актуальные вопросы эпидемиологии и этиопатогенеза / Л.А. Дзяк // НейроNews. — 2013. — № 4. — С. 27-34.

2. Оринчак Л.Б. Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання / Л.Б. Оринчак // Міжнародний неврологічний журнал. — 2013. — № 8(62). — С. 30-36.

3. Beretich B.D. Explaining multiple sclerosis prevalence by ultraviolet exposure: a geospatial analysis / B.D. Beretich, T.M. Beretich // Mult. Scler. — 2009. — Vol. 15, № 8. — P. 891-898.

4. Dietary intake of vitamin D during adolescence and risk of multiple sclerosis / K.L. Munger, T. Chitnis, A.L. Frazier [et al.] // J. Neurol. — 2011. — Vol. 258, № 3. — Р. 479-485.

5. Effect of vitamin D supplement on depression scores in people with low levels of serum 25-hydroxyvitamin D: nested case-control study and randomised clinical trial / M. Kjaergaard, K. Waterloo, C.E. Wang [et al.] // Br. J. Psychiatry. — 2012. — Vol. 201, № 5. — Р. 360-368.

6. Effect of vitamin D3 supplementation on relapses, disease progression, and measures of function in persons with multiple sclerosis: exploratory outcomes from a double-blind randomised controlled trial / M.T. Kampman, L.H. Steffensen, S.I. Mellgren, L. Jorgensenn // Mult. Scler. — 2012. — Vol. 18, № 8. — Р. 1144-
11151.

7. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline / M.F. Holick, N.C. Binkley, H.A. Bischoff-Ferrari [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2011. — Vol. 96, № 7. — P. 1911-1930.

8. Lower serum vitamin D levels are associated with a higher relapse risk in multiple sclerosis / T.F. Runia, W.C. Hop, Y.B. de Rijke [et al.] // Neurology. — 2012. — Vol. 79, № 3. — Р. 261-266.

9. McMichael A.J. Have increases in solar ultraviolet exposure contributed to the rise in incidence of on-Hodgkin’s lymphoma? / A.J. McMichael, G.G. Giles // Br. J. Cancer. — 1996. — Vol. 73, № 7. — Р. 945-950.

10. Risk factors for multiple sclerosis, neuromyelitis optica and transverse myelitis / K. Simon, H. Schmidt, S. Loud, A. Ascherio // Mult. Scler. — 2014. — Рii: 1352458514551780 [Epub ahead of print].

11. Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey / V. Ganji, C. Milone, M.M. Cody [et al.] // Int. Arch. Med. — 2010. — Vol. 3. — Р. 29.

12. Sun exposure, vitamin D and age at disease onset in relapsing multiple sclerosis / T.Y. McDowell, S. Amr, W.J. Culpepper [et al.] // Neuroepidemiology. — 2011. — Vol. 36, № 1. — Р. 39-45.

13. Sunlight is associated with decreased multiple sclerosis risk: no interaction with human leukocyte antigen-DRB1*15 / M. Bäärnhielm, A. K. Hedström, I. Kockum [et al.] // Eur. J. Neurol. — 2012. — Vol. 19, № 7. — Р. 955-962.

14. Therapeutic potential of vitamin D for multiple sclerosis / M. Niino, T. Fukazawa, Kikuchi, H. Sasaki // Cur. Med. Chem. — 2008. — Vol. 15, № 5. — Р. 499-505.

15. UV radiation suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis independent of vitamin D production / B.R. Becklund, K.S. Severson, S.V. Vang, H.F. Deluca // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2010. — Vol. 107, № 14. — Р. 6418-6423.

16. Vitamin D as an Early Predictor of Multiple Sclerosis Activity and Progression / A. Ascherio, K.L. Munger, R. White [et al.] // JAMA Neurol. — 2014. — Vol. 71, № 3. — Р. 306-314.

17. Vitamin D status in patients with MS is negatively correlated with depression, but not with fatigue / S. Knippenberg, Y. Bol, J. Damoiseaux [et al.] // Acta Neurol. Scand. — 2011. — Vol. 124, № 3. — Р. 171-175.

Similar articles

Influence of sun exposure and vitamin D status on clinical peculiarities in patients with multiple sclerosis in vinnytsia region
Authors: Malyk S.L., Moskovko S.P., Kostiuchenko A.V. - Vinnitsa National Medical University MI Pirogov
International neurological journal 5 (75) 2015
Date: 2015.11.24
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis: Therapeutic Effect of Cholecalciferol (Vitamin D3)
Authors: Malyk S.L., Moskovko S.P., Moskovko H.S., Tytarenko N.V. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine
International neurological journal 7 (77) 2015
Date: 2016.02.08
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання
Authors: Оринчак Л.Б. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня; Івано-Франківський національний медичний університет
International neurological journal 8 (62) 2013
Date: 2014.01.21
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue