Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 8 (72) 2015

Back to issue

Predicting the Risk of Preeclampsia in Pregnant Women with Type 1 Diabetes Mellitus and Concomitant Diabetic Nephropathy: the Role of Genetic Markers

Authors: Avramenko T.V. - State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv; Hrybanov A.V. - State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv; Municipal Maternity Hospital № 2, Mykolaiv; Rossokha Z.I. - State Institution «Reference Centre for Molecular Imaging of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Систематичними оглядами встановлено, що, коли є діабетична нефропатія, імовірність несприятливих наслідків для плода зростає удвічі, а для матері — у 5 разів. Більшість ускладнень у пацієнток із діабетичною нефропатією опосередковується через розвиток артеріальної гіпертензії (АГ). До 45 % матерів із діабетичною нефропатією потребують розродження в терміни до 34 тижнів вагітності через розвиток прееклампсії. Навіть при І стадії хронічної хвороби нирок виникнення/наявність АГ збільшує ризик передчасних пологів у 3,40–7,24 раза. Прогнозування розвитку гіпертензивних розладів у вагітних жінок із діабетичною нефропатією дозволить своєчасно застосувати відповідні профілактичні заходи, установити більш ретельний моніторинг та в результаті сприятиме покращенню материнських та перинатальних наслідків вагітності в зазначеній групі жінок. Мета дослідження: на підставі вивчення клініко-лабораторних показників, профілю носійства поліморфних варіантів генів, а також характеру міжгенних та генно-середовищних взаємодій визначити сприятливі фактори та їх поєднання, що б дозволили спрогнозувати ризик прееклампсії у вагітних із цукровим діабетом 1-го типу та супутньою діабетичною нефропатією. Матеріали та методи. Основну групу становили 30 пацієнток із ЦД 1-го типу та прееклампсією (із них 23 — із діабетичною нефропатією), групу порівняння — 30 пацієнток із ЦД, вагітність яких перебігала без прееклампсії (13 — із діабетичною нефропатією). У всіх пацієнток вивчалися 7 поліморфних варіантів 5 генів: А1166С_AT2R1; C108T_PON1; Thr83Ala_ та T138C_MGP; 4b/4a_ та G894T_eNOS; I/D_ACE. Результати. Якщо є діабетична нефропатія, розвиток прееклампсії асоціювався з такими факторами: тривалим стажем ЦД (> 14 років); наявністю діабетичної ретинопатії; генотипом 108СТ за геном PON1, а також ID- и DD-генотипом за геном АСЕ. Значущими комбінаціями генів були ACE + PON1, а також MGP (Thr83Ala) + eNOS. Висновки. У пацієнток із цукровим діабетом 1-го типу та супутньою діабетичною нефропатією без артеріальної гіпертензії можна рекомендувати вивчення зазначених поліморфних варіантів генів для визначення ризику розвитку прееклампсії.

Актуальность. Систематическими обзорами установлено, что при наличии диабетической нефропатии вероятность неблагоприятных исходов для плода возрастает в 2 раза, а для матери — в 5 раз. Большинство осложнений у пациенток с диабетической нефропатией опосредуется через развитие артериальной гипертензии (АГ). До 45 % матерей с диабетической нефропатией требуют родоразрешения в сроки до 34 недель беременности по причине преэклампсии. Даже при І стадии хронической болезни почек возникновение/наличие АГ увеличивало риск преждевременных родов в 3,4–7,24 раза. Прогнозирование развития гипертензивных расстройств у беременных женщин с диабетической нефропатией позволит своевременно применить соответствующие профилактические меры, установить более тщательный мониторинг и в итоге будет способствовать улучшению материнских и перинатальных исходов беременности в указанной группе пациенток. Цель исследования: на основе изучения клинико-лабораторных показателей, профиля носительства полиморфных вариантов генов, а также характера межгенных и генно-средовых взаимодействий определить факторы и их сочетания, способствующие и позволяющие спрогнозировать риск преэклампсии у беременных с сахарным диабетом (СД) 1-го типа и сопутствующей диабетической нефропатией.
Материалы и методы. Основную группу составили 30 пациенток с СД 1-го типа и преэклампсией (из них 23 — с диабетической нефропатией), группу сравнения — 30 пациенток с СД 1-го типа, беременность которых протекала без преэклампсии (13 — с диабетической нефропатией). У всех пациенток проведено исследование 7 полиморфных вариантов 5 генов: А1166С_AT2R1; C108T_PON1; Thr83Ala_ и T138C_MGP; 4b/4a_ та G894T_eNOS; I/D_ACE.
Результаты. При наличии диабетической нефропатии развитие преэклампсии ассоциировалось со следующими факторами: длительным стажем СД (> 14 лет); наличием диабетической ретинопатии; генотипом 108СТ по гену PON1, а также ID- и DD-генотипом по гену АСЕ. Значимыми комбинациями генов были ACE + PON1, а также MGP (Thr83Ala) + eNOS.
Выводы. У пациенток с сахарным диабетом 1-го типа и сопутствующей диабетической нефропатией без артериальной гипертензии можно рекомендовать изучение вышеупомянутых полиморфных вариантов генов для прогнозирования риска развития преэклампсии.

Introduction. Systematic reviews found that in diabetic nephropathy, there is a 2-fold risk of adverse effects for the fetus, and 5-fold — for the mother. Most complications in patients with diabetic nephropathy are mediated by the development of arterial hypertension (AH). Up to 45 % of mothers with diabetic nephropathy require delivery within the time frame to 34 weeks of pregnancy due to preeclampsia. Even in chronic kidney disease stage I, occurrence/presence of AH increases the risk of preterm birth by 3.4–7.24 times. The prediction of hypertensive disorders in pregnant women with diabetic nephropathy will help to take appropriate preventive measures promptly, to establish closer monitoring that, as a result, will improve maternal and perinatal outcomes of pregnancy in this group of women. Objective of the study: on the basis of clinical and laboratory parameters, profile of carriage of polymorphic variants of genes, as well as the nature of intergenic and gene-environment interactions to determine the favourable factors and their combinations, which would allow to predict the risk of preeclampsia in pregnant women with diabetes mellitus (DM) type 1 and concomitant diabetic nephropathy.
Materials and methods. The main group consisted of 30 patients with DM type 1 and preeclampsia (23 of them — with diabetic nephropathy), comparison group — of 30 patients with DM, whose pregnancy ran without preeclampsia (13 — with diabetic nephropathy). In all patients, we have studied 7 polymorphic variants of 5 genes: A1166S_AT2R1; C108T_PON1; Thr83Ala_ and T138C_MGP; 4b/4a_ and G894T_eNOS; I/D_ACE.
Results. If there is diabetic nephropathy, the development of preeclampsia was associated with the following factors: long duration of DM (> 14 years); the presence of diabetic retinopathy; 108ST genotype by PON1 gene, as well as ID- and DD-genotype for the ACE gene. Significant gene combinations were ACE + PON1, and MGP (Thr83Ala) + eNOS.
Conclusions. In patients with diabetes mellitus type 1 and concomitant diabetic nephropathy without hypertension, we can recommend to study these polymorphic variants of genes to determine the risk of preeclampsia.


Keywords

вагітність, цукровий діабет 1-го типу, діабетична нефропатія, прееклампсія, прогно­зування, поліморфізм генів.

беременность, сахарный диабет 1-го типа, диабетическая нефропатия, преэклампсия, прогнозирование, полиморфизм генов.

pregnancy, type 1 diabetes mellitus, diabetic nephropathy, preeclampsia, prediction, gene polymorphism.

Introduction. Pregnancy in women with type 1 diabetes mellitus (T1DM) is associated with 2- to 4-fold increased risk of gestational hypertension, preeclampsia (PE), preterm delivery, and perinatal mortality as compared to background population. For many years pregnancy in women with diabetic nephropathy (DN) has been regarded to be accompanied with an even higher risk of perinatal complications and the risk of decline in maternal kidney function leading to ESRD. In an unselected population of pregnant women with T1DM DN is present in 5% to 10% of patients. DN is probably the most commonly CKD seen in pregnancy.

In some studies devoted to long-term effect of gestation on renal function in women with DN, pregnancy was not associated with a greater decline in kidney function or impaired long-term maternal survival (especially in cases with initially normal serum creatinine). Other studies reported the increased risk of more intensive deterioration of kidney function during and after pregnancy with earlier ESRD development and requirement for renal replacement therapy than it would have been expected without pregnancy.

DN may seriously impact the course of pregnancy and mediates its adverse effect through 3 main mechanisms: development of severe hypertension with subsequent deterioration of kidney function in a mother; preterm delivery due to high maternal blood pressure and pre-eclampsia; fetal intrauterine growth restriction and fetal distress caused by placental dysfunction. High creatinine concentrations (>176 µmol/L), proteinuria within the nephrotic range (>3 g/24 h), pre-existing cardiovascular disease and severe hypertension is associated with a high risk for poor maternal and fetal outcomes. Thus, hypertensive disorders (either pre-existing, or gestational and, in particular, PE) may play an essential role in determining maternal and fetal outcomes in patients with pre-existing T1DM and DN.

PE is reported in up to 64% of women with pre-existing DN. The prevalence is higher in the presence of reduced kidney function, microalbuminuria (or nephrotic proteinuria) and hypertension at the start of pregnancy. Preterm delivery before 34 gestational weeks due to PE has been reported in up to 45% mothers with pre-existing DN. Prediction of hypertension will allow to apply corresponding preventive measures, closer surveillance and to improve maternal/perinatal outcomes in these patients.

The objective of the study was to detect factors which may contribute to and predict preeclampsia development in T1DM patients with concomitant DN on the basis of evaluation of clinical and laboratory parameters, profiles of polymorphic variants of genes, as well as gene-gene and gene-environment interactions.

Materials and methods: The study was accomplished according to “a case-control study” design with retrospective and prospective data involved. The inclusion criteria were T1DM preceding pregnancy (Classes B to T according to the White classification); development of PE during the current pregnancy; singleton pregnancy; completion of the informed consent to participate in the study. Patients were excluded from the study due to the following conditions: history of chronic hypertension; history of molar fetal hydrops (confirmed by US and/or pathomorphology); multiple pregnancy; smoking; patient’s desire to withdraw from the study in each stage. PE was reported according to the pre-defined diagnostic criteria based on Ukrainian national guidelines, as well as diagnostic criteria established by ACOG, RCOG, SOGC, NICE and National Working Group on Hypertension in Pregnancy. DN and its stages were verified in compliance with E. C. Mogensen classification. Pregnant women who met eligibility criteria underwent standard examination and were divided into two groups: group I included 30 T1DM patients with superimposed PE; group II – 30 T1DM pregnant women without PE. Molecular genetic testing was used for detection of 7 polymorphic variants within 5 genes: А1166С_AT2R1; C108T_PON1; Thr83Ala_ and T138C_MGP; 4b/4a_ and G894T_eNOS; I/D_ACE. Genetic investigation included allele-specific PCR with subsequent restriction analysis. The collected data were analyzed using the Student’s t-test, Pearson’s chi-square test with subsequent odds ratio (OR) and 95% confidence interval (95%CI) calculation (SPSS 17.0 software package). The relative quality of statistical models for a given set of data was measured with Akaike information criterion. Binary logistic regression was used in order to confirm the validity of the generated prediction models. Gene-gene and gene-environment interactions were studied using entropy-based MDR method (software version 2.0) and MDR permutation testing. The differences were considered to be statistically significant with p-value <0.05.

Results: DN was reported in 23 patients of group 1 (76.66%) as compared to 13 patients of group 2 (36.66%) (χ2=8.21; p<0.01; OR=5.68; 95%CI 1.84-17.49). When background clinical characteristics were compared between Group I subjects with and without concomitant DN, patients with nephropathy showed statistically longer duration of diabetes (14.17±0.93 vs. 8.22±2.69 years; p< 0.05); significantly higher prevalence of diabetic retinopathy (82.61% vs.14.28%; χ2=8.41; p=0.004; OR=28.50; 95%CІ 2.65-30.64) and no differences in frequencies of other microangiopathies. Further, the profiles of polymorphic variants of genes were investigated in Group 1 patients with and without concomitant DN. Frequencies of MGP -138ТС and -138СС genotypes (dominant model) significantly differed in group 1 pregnant women with and without initial DN (χ2=6.41, p=0.03, OR=0.11 95%CI (0.01-0.77) due to their higher prevalence in pregnant women without DN. In order to find out whether the above-mentioned polymorphic variants of MGP and other genes increased the risk of PE development in the absence pre-existing DN, genetic profiles of non-nephropathy patients of both groups were studied. In T1DM patients either with or without nephropathy ACE ID and DD genotypes were associated with the increased probability of PE development (χ2=5.78; p=0.03; OR=13; 95% CI 1.71-76.08), while II-genotype significantly attenuated risk of PE (χ2=4.05; p=0.044; OR=0.08; 95% CI 0.01-0.79). Moreover, MGP -138ТС genotype was found to be more prevalent in non-DN group 1 patients (71.43%) as compared to non-DN group 2 patients (26.32%) (χ2=3.89; p=0.046; OR=7.00; 95% CI 2.01-48.31). The frequencies of MGP -138CС genotype were comparable between non-DN patients of both groups. Based on the Akaike information criterion value (AIC=11.12), the supradomianant model seemed to be the most reliable in prediction of PE risk within T1DM women. According to this model, the presence of -138ТС genotype in patients without pre-existing DN was associated with 7-fold higher risk of PE development as compared to carriers of -138ТТ and -138СС genotypes (OR=7.00; 95%CI 1.13-61.57). Taking into consideration the established role of polymorphic variants of ACE and MGP genes in PE development, we analyzed the occurrence of different combinations of their causative genotypes (MGP_138TC/ACE_ID; MGP_138TC/ACE_DD; MGP_Thr83Ala/ACE_ID; MGP_Thr83Ala/ACE_DD) within patients of both groups. Irrespective of presence or absence of DN, cumulative incidence of such combinations was significantly higher in group 1 in comparison to group 2 (χ2=6.79; p=0.018; OR=4.13; 95% CI 1.39-12.27). This finding supported out suggestion that the presence of MGP Thr83Ala and -138TC genotypes in combination with  ACE DD and ID genotypes enhanced the risk of PE development in T1DM pregnant women regardless of the presence or absence of DN. Taking into consideration the obtained data, we decided to study gene-gene interactions, which might to predispose to PE development in T1DM pregnant women with background DN. Only 2 combinations of polymorphic variants were associated with PE development in this specific population of patients: 1) PON_C108T + ACE (cumulative entropy index elevated by 19.14% in the case of genotypes’ combination); 2) MGP_Thr83Ala + eNOS_G894T (cumulative entropy index increased by 7.51%). We used binary logistic regression to establish whether PON_C108T polymorphism strengthened the impact of DN on PE risk elevation. The generated model with prognostic value of 68.3% showed that in the presence of DN PON1 -108СТ genotype increased the risk of PE by 8-fold (p=0.004; OR=8.00; 95% CI 1.923-33.274). In contrast, PON1 108ТТ genotype demonstrated limited and insignificant influence on PE development in women with pre-existing DN (p=0.282; OR=2.462; 95% CI 0.476-12.716). When gene-environment interactions were studied with MDR, systolic blood pressure demonstrated synergistic additive effect with clinical factors (age at  diagnosis of diabetes and age of a pregnant women) and diastolic blood pressure – with genetic factors (in particular, with the studied polymorphic variants).

Conclusions: In the presence of DN the following factors correlate with preeclampsia development: long diabetes duration (>14 years); diabetic retinopathy; PON1 genotype 108CT and ACE genotypes ID and DD. In the absence of DN MGP -138ТС genotype plays an important role. II-genotype of ACE gene provides protective effect against PE development.  The most significant combinations of genes related to PE development are as follows: ACE + PON1, MGP (Thr83Ala) + eNOS. Identification of the abovementioned polymorphic variants of genes may be recommended in patients with T1DM and concomitant DN in order to detect women at high risk for PE development.


Bibliography

1. Авраменко Т.В. Молекулярно-генетический анализ и прогнозирование риска развития преэклампсии у беременных с сахарным диабетом 1 типа / Т.В. Авраменко, А.В. Грибанов, Н.Г. Горовенко, З.И. Россоха // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2015. — Т. 41, № 5. — С. 79-88.

2. Bramham K. Pregnancy in diabetes and kidney disease / K. Bramham, D. Rajasingham // Journal of Renal Care. — 2012. — Vol. 38, Suppl. 1. — P. 78-89.

3. Edipidis K. Pregnancy in women with renal disease. Yes or no? / K. Edipidis // Hippokratia. — 2011. — Vol. 15, Suppl. 1. — P. 8-12.

4. Gaugler-Senden I.P.M. Severe early-onset preeclampsia: short- and long-term clinical psychosocial and biochemical aspects: PhD Thesis / Ingrid Petra Maria Gaugler-Senden. — Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011. — 147 p.

5. Palma-Reis I. Renal disease and hypertension in pregnancy / I. Palma-Reis, A. Vais, C. Nelson-Piercy, A. Banerjee // Clinical Medicine. — 2013. — Vol. 13. — P. 57-62.

6. Piccoli G.B. Pregnancy and chronic kidney disease: a challenge in all CKD stages / G.B. Piccoli, R. Attini, E. Vasario et al. // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. — 2010. — Vol. 5, Issue 5. — P. 844-855.

7. Piccoli G.B. Risk of adverse pregnancy outcomes in women with CKD / G.B. Piccoli, G. Cabiddu, R. Attini et al. // J. Am. Soc. Nephrol. — 2015. — Vol. 26, Issue 8. — P. 2011-2022.

8. Piccoli G.B. Severe diabetic nephropathy in type 1 diabetes and pregnancy – a case series / G.B. Piccoli, E. Tavassoli, C. Melluzza et al. // Rev. Diabet Stud. — 2013. — Vol. 10, Issue 1. — P. 68-78.

9. Singh R. Pregnancy in patients with chronic kidney disease: maternal and fetal outcomes / R. Singh, N. Prasad, A. Banka et al. // Indian J. Nephrol. — 2015. — Vol. 25, Issue 4. — P. 194-199.

10. Wiles K.S. Pre-pregnancy counselling for women with chronic kidney disease: a retrospective analysis of nine years’ experience / K.S. Wiles, K. Bramham, A. Vais et al. // BMC Nephrol. — 2015. — Vol. 16, Issue 28. — doi: 10.1186/s12882-015-0024-6.

11. Williams D. Chronic kidney disease in pregnancy / D. Williams, J. Davison // Pregnancy Plus. — 2008. — Vol. 336, Issue 7637. — P. 211-215.


1. Avramenko TV, Hrybanov AV, Rossokha ZI. [Molecular and genetic analysis and prediction the risk for preeclampsia development in pregnant women with type 1 diabetes]. Reprodukty’vnoe zdorov’e. Vostochnaya Evropa. 2015;41(5):79-88. Russian.

2. Bramham K, Rajasingham D. Pregnancy in diabetes and kidney disease. Journal of Renal Care. 2012; 38 (Suppl. 1):78-89. doi: 10.1111/j.1755-6686.2012.00270.x.

3.  Edipidis K. Pregnancy in women with renal disease. Yes or no? Hippokratia. 2011;15 (Suppl. 1):8–12. PMC3139682 

4. Gaugler-Senden I. P. M. Severe early-onset preeclampsia: short- and long-term clinical psychosocial and biochemical aspects: PhD Thesis. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2011. 147 p.

5. Palma-Reis I, Vais A, Nelson-Piercy C, Banerjee A. Renal disease and hypertension in pregnancy. Clinical Medicine. 2013;13(1):57-62. PMID: 23472497

6. Piccoli GB, Attini R, Vasario E, Conijn A, Biolcati M, D’Amico F, Consiglio V, Bontempo S, Todros T. Pregnancy and chronic kidney disease: a challenge in all CKD stages. Clin J Am Soc Nephrol. 2010; 5(5):844-855. doi: 10.2215/CJN.07911109

7. Piccoli GB, Cabiddu G, Attini R, Vigotti FN, Maxia S, Lepori N, Tueveri M, Massidda M, Marchi C, Mura S, Coscia A, Biolcati M, Gaglioti P, Nichelatti M, Pibiri L, Chessa G, Pani A, Todros T. Risk of adverse pregnancy outcomes in women with CKD. J Am Soc Nephrol. 2015; 26(8):2011-2022. doi: 10.1681/ASN.2014050459

8.  Piccoli GB, Tavassoli E, Melluzza C, Grassi G, Monzeglio C, Donvito V, Leone F, Attini R, Ghiotto S, Clari R, Moro I, Fassio F, Parisi S, Pilloni E, Vigotti FN, Giuffrida D, Rolfo A, Todros T. Severe diabetic nephropathy in type 1 diabetes and pregnancy – a case series. Rev Diabet Stud. 2013;10(1):68-78. doi: 10.1900/RDS.2013.10.68

9. Singh R, Prasad N, Banka A, Gupta A, Bhadauria D, Sharma RK, Kaul A. Pregnancy in patients with chronic kidney disease: maternal and fetal outcomes. Indian J Nephrol. 2015; 25(4):194-199. doi:10.4103/0971-4065.145127

10.  Wiles KS, Bramham K, Vais A, Harding KR, Chowdhury P, Taylor CJ, Nelson-Piercy C. Pre-pregnancy counselling for women with chronic kidney disease: a retrospective analysis of nine years’ experience. BMC Nephrol. 2015;16(28). doi: 10.1186/s12882-015-0024-6

11. Williams D, Davison J. Chronic kidney disease in pregnancy. Pregnancy Plus. 2008;336(7637):211-215. 


Back to issue