Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 8 (72) 2015

Back to issue

Features of Type 2 Diabetes Mellitus in Combination with Hypothyroidism

Authors: Yuzvenko T.Yu. - Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Вступ. Останні десятиліття характеризуються значним збільшенням частоти захворювань органів ендокринної системи зі зміною структури, насамперед випадків поліендокринопатій, особливе місце серед яких займають поєднання цукрового діабету (ЦД) і тиреопатій. Збільшення частоти поєднання ЦД 2-го типу з гіпотиреозом впливає на особливості клінічного перебігу такої патології, залишається актуальною проблемою сучасної медичної науки. Мета дослідження: вивчення частоти гіпотиреозу у хворих на ЦД 2-го типу та встановлення клінічних особливостей перебігу ЦД 2-го типу у поєднанні з гіпотиреозом. Матеріали і методи. Проведено обстеження 179 хворих на ЦД у поєднанні з первинним гіпотиреозом, у тому числі 64 хворих на ЦД 1-го типу і 115 хворих на ЦД 2-го типу. Групу порівняння становили 62 хворі на ЦД без гіпотиреозу (з них 27 — із ЦД 1-го типу, 35 — із ЦД 2-го типу). Функціональний стан щитоподібної залози (ЩЗ) оцінювали за допомогою визначення базальних концентрацій тиреотропного гормона і вільної фракції тироксину. Результати. Встановлено, що пацієнти із ЦД 2-го типу та гіпотиреозом належали до більш старшої вікової категорії, ніж пацієнти з ЦД 1-го типу та гіпотиреозом. Так, вік пацієнтів у групі хворих на ЦД 1-го типу з гіпотиреозом становив 35,3 ± 9,5 року та у групі хворих на ЦД 2-го типу з гіпотиреозом — 47,6 ± 11,0 року. В усіх групах хворих відсоток жінок був значно вищим за чоловіків. Виявлено вірогідні відмінності щодо показника амплітуди глікемії — його збільшення у хворих на ЦД 1-го типу з гіпотиреозом. При поєднанні ЦД 2-го типу з гіпотиреозом показники ліпідного обміну були вищими, ніж при ЦД 2-го типу без тиреоїдної патології. Це підтверджує вплив гіпотиреозу на ліпідний обмін та обумовлює підвищення ризику прогресування серцево-судинних ускладнень за наявності двох захворювань. Висновки. Серед обстежених хворих гіпотиреоз траплявся у 2,4 раза частіше при ЦД 2-го типу, ніж при ЦД 1-го типу, що свідчить про більше число чинників ризику розвитку супутньої автоімунної патології за умов метаболічних порушень при ЦД 2-го типу. Інсулінорезистентність та гіперінсулінемія, що відзначаються при ЦД 2-го типу, сприяють проліферативним процесам, у тому числі й у тканині ЩЗ, а більш старший вік хворих на ЦД 2-го типу сприяє прогресуванню інволютивних змін і подальшому розвитку гіпофункції ЩЗ. Рекомендується обов’язкове комплексне обстеження хворих на ЦД 2-го типу щодо наявності супутньої тиреоїдної патології.

Актуальность. Последние десятилетия характеризуются значительным увеличением частоты заболеваний органов эндокринной системы с изменением структуры, в первую очередь случаев полиэндокринопатий, особое место среди которых занимают сочетания сахарного диабета (СД) и тиреопатий. Увеличение частоты сочетания СД 2-го типа с гипотиреозом влияет на особенности клинического течения такой патологии, остается актуальной проблемой современной медицинской науки. Цель исследования: изучение частоты гипотиреоза у больных СД 2-го типа, установление клинических особенностей течения СД 2-го типа в сочетании с гипотиреозом. Материалы и методы. Проведено обследование 179 больных СД в сочетании с первичным гипотиреозом, в том числе 64 больных СД 1-го типа и 115 больных СД 2-го типа. Группы сравнения составили 62 больных СД без гипотиреоза (из них 27 — СД 1-го типа, 35 — СД 2-го типа). Функциональное состояние щитовидной железы (ЩЖ) оценивали с помощью определения базальных концентраций тиреотропного гормона и свободной фракции тироксина. Результаты. Установлено, что пациенты с СД 2-го типа и гипотиреозом принадлежали к более старшей возрастной категории, чем пациенты с СД 1-го типа и гипотиреозом. Возраст пациентов в группе больных СД 1-го типа с гипотиреозом составлял 35,3 ± 9,5 года и в группе больных СД 2-го типа с гипотиреозом — 47,6 ± 11,0 года. Во всех группах больных процент женщин был значительно выше, чем мужчин. Выявлены достоверные отличия относительно показателя амплитуды гликемии, а именно — его увеличение у больных СД 1-го типа с гипотиреозом. При сочетании СД 2-го типа с гипотиреозом показатели липидного обмена были выше, чем при СД 2-го типа без тиреоидной патологии. Это подтверждает влияние гипотиреоза на липидный обмен и обусловливает повышение риска прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений при наличии двух заболеваний. Выводы. Среди обследованных больных гипотиреоз встречался в 2,4 раза чаще при СД 2-го типа, чем при СД 1-го типа, что свидетельствует о наличии факторов риска развития сопутствующей аутоиммунной патологии при условиях метаболических нарушений при СД 2-го типа. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, которые наблюдаются при СД 2-го типа, способствуют пролиферативным процессам, в том числе и в ткани ЩЖ, а более старший возраст больных СД 2-го типа способствует прогрессированию инволютивных изменений и дальнейшему развитию гипофункции ЩЖ. Рекомендуется обязательное комплексное обследование больных СД 2-го типа относительно наличия сопутствующей тиреоидной патологии.

Background. The last decades are characterized by the considerable increase in the prevalence of endocrine disorders with the change of the structure, and first of all cases of polyendocrinopathy, the special place among which is occupied by combination of diabetes mellitus (DM) and thyroid diseases. Increase in the incidence of DM type 2 associated with hypothyroidism affects the clinical course of this pathology, remains topical problem of modern medical science. The objective: to study the prevalence of hypothyroidism in patients with type 2 DM and to establish clinical features of DM type 2 in combination with hypothyroidism. Materials and methods. We have examined 179 patients with DM associated with primary hypothyroidism, including 64 patients with DM type 1 and 115 patients with type 2 DM. Comparison group consisted of 62 patients with DM without hypothyroidism (27 of them — with DM type 1, 35 — with DM type 2). Thyroid function was assessed by determining the basal concentrations of thyroid stimulating hormone and free thyroxine fraction. Results. It was found that patients with DM type 2 and hypothyroidism belonged to an older age group than patients with DM type 1 and hypothyroidism. Thus, the age of patients with DM type 1 and hypothyroidism was 35.3 ± 9.5 years, and in patients with type 2 DM and hypothyroidism — 47.6 ± 11.0 years. In all groups of patients, the percentage of women was much higher than men. The significant differences were detected in terms of the amplitude of glycemic index, namely its increase in patients with DM type 1 and hypothyroidism. When DM type 2 was combined with hypothyroidism, lipid metabolism indices were higher than in DM type 2 without thyroid disease. This confirms the effect of hypothyroidism on lipid metabolism and causes increased risk of progression of cardiovascular events at the presence of two diseases.Conclusions. Among examined patients, hypothyroidism occurred 2.4 times more often in DM type 2, than in DM type 1, indicating a greater presence of risk factors of concomitant autoimmune pathology in conditions of metabolic disorders at DM type 2. Insulin resistance and hyperinsulinemia, which are marked with DM type 2, promote proliferative processes, in particular in thyroid tissue, and older age of patients with type 2 DM contributes to the progression of involutional changes and further development of hypothyroidism. Obligatory comprehensive examination of patients with type 2 DM is recommended in the presence of concomitant thyroid pathology.


Keywords

цукровий діабет, гіпотиреоз, поширеність, особливості перебігу.

сахарный диабет, гипотиреоз, распространенность, особенности течения.

diabetes mellitus, hypothyroidism, prevalence, features of the course.

Background. Type 2 diabetes mellitus (DM) has an intersecting underlying pathology with thyroid dysfunction. The literature is punctuated with evidence indicating a contribution of abnormalities of thyroid hormones to type 2 DM. The most probable mechanism leading to type 2 DM in thyroid dysfunction could be attributed to perturbed genetic expression of a constellation of genes along with physiological aberrations leading to impaired glucose utilization and disposal in muscles, overproduction of hepatic glucose output, and enhanced absorption of splanchnic glucose. These factors contribute to insulin resistance. Insulin resistance is also associated with thyroid dysfunction. Hypothyroidism has been associated with insulin resistance which has been reported to be the major cause of impaired glucose metabolism in type 2 DM. The aim of the study was to obtain the frequency of hypothyroidism in patients with type 2 DM and establishment of clinical features of type 2 DM motion in combination with hypothyroidism.

Materials and methods. The study was designed to see the prevalence of type 2 DM in hypothyroid patients of any etiology. 179 patients with DM in combination with a primary hypothyroidism, including 64 patients with type 1 DM and 115 patients with type 2 DM were under observation. Groups of comparison were 62 diabetes patients without hypothyroidism (27 with type 1 DM, 35 with type 2 DM). The functional state of thyroid gland was estimated by means of determination of basal concentrations of thyroid-stimulating hormone and free thyroxin.

Results. It is set that patients with type 2 DM and hypothyroidism belonged to more senior age category, than patients with type 1 DM and hypothyroidism. Age in the group of patients with type 1 DM and hypothyroidism was 35.3 ± 9.5 years and in the group of patients with type 2 DM and hyhpothyroidism – 47.6 ± 11.0 years. In all groups of patients the percent of women was considerably higher than of men. Reliable differences are educed in relation to the index of glicemic amplitude, namely, his increase for type 1 DM patients with hypothyroidism. At combination of type 2 DM and hypothyroidism indexes of lipid metabolism were higher, than at type 2 DM without thyroid pathology. It confirms influence of hypothyroidism on lipid metabolism and stipulates the increase the risk of cardiovascular complications progress at presence of two diseases. Conclusions. Among the inspected patients hypothyroidism occured in 2.4 times more often among patients with type 2 DM than among patgients with type 1 DM that testifies to the greater presence the risk of development of concomitant autoimmune pathology factors at the terms of metabolic violations in patients with type 2 DM. Insulin resistance and hyperinsulinemia, that is marked in patients with type 2 DM, assist proliferative processes, including in the thyroid tissue, and more senior age of type 2 DM patients assists progress of involutory changes and further development of thyroid hypofunction. The obligatory complex inspection of patients is recommended on type 2 DM in relation to the presence of concomitant thyroid pathology.

The author declares that she has no conflict of interests.


Bibliography

1. Ashrafuzzaman S.M., Taib A.N., Rahman R., Latif Z.A. Prevalence of diabetes among hypothyroid subjects // Mymensingh. Med. J. — 2012. — Vol. 21(1). — P. 129-132.

2. Fleiner H.F., Bjøro T., Midthjell K. et al. Prevalence of thyroid dysfunction in autoimmune and type 2 diabetes. The population-based HUNT Study in Norway // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2015 Nov. 19. — jc20153235.

3. Han C., He X., Xia X. et al. Subclinical Hypothyroidism and Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis // PLoS One. — 2015. — Vol. 10(8).

4. Surks M.I., Ortiz E., Daniels G.H. et al. Subclinical thyroid disease: scientific review and guidelines for diagnosis and management // JAMA. — 2004. — Vol. 291(2). — P. 228-238.

5. Sawin C.T., Castelli W.P., Hershman J.M. et al. The aging thyroid. Thyroid deficiency in the Framingham Study // Arch. Intern. Med. — 1985. — Vol. 145(8). — P. 1386-1388.

6. Distiller L.A., Polakow E.S., Joffe B.I. Type 2 diabetes mellitus and hypothyroidism: the possible influence of metformin therapy // Diabet. Med. — 2014. — Vol. 31(2). — P. 172-175.

7. Pearce S.H., Brabant G., Duntas L.H. et al. 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism // Eur. Thyroid. J. — 2013. — Vol. 2(4). — P. 215-228.

8. Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H. et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association // Thyroid. — 2012. — Vol. 22(12). — P. 1200-1235.

9. Zhao W., Han C., Shi X. et al. Prevalence of goiter and thyroid nodules before and after implementation of the universal salt iodization program in mainland China from 1985 to 2014: a systematic review and meta-analysis // PLoS One. — 2014. — Vol. 9(10).

10. Liu W., Yang J., Yu M., Pan S. Screening for subclinical hypothyroidism in type 2 diabetes mellitus patients in Beijing (Article in Chinese) // Clinical. Focus. — 2007. — Vol. 22(21). — P. 1558-1560.

11. Zhang N., Tang W., Lu W. et al. Study on type 2 diabetes mellitus with subclinical hypothyroidism in Jiangsu (Article in Chinese) // Chinese Journal of Practical Internal Medicine. — 2009. — Vol. 29(12). — P. 1106-1108.

12. Diez J.J., Sanchez P., Iglesias P. Prevalence of thyroid dysfunction in patients with type 2 diabetes // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. — 2011. — Vol. 119(4). — P. 201-207.


1.     Ashrafuzzaman SM, Taib AN, Rahman R, Latif ZA. Prevalence of diabetes among hypothyroid subjects. Mymensingh Med J. 2012 Jan;21(1):129-32.
 
2.     Fleiner HF, Bjøro T, Midthjell K, Grill V, Åsvold BO. Prevalence of thyroid dysfunction in autoimmune and type 2 diabetes. The population-based HUNT Study in Norway. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Nov 19:jc20153235.
 
3.     Han C, He X, Xia X, Li Y, Shi X, Shan Z, Teng W. Subclinical Hypothyroidism and Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015 Aug 13;10(8):e0135233. doi: 10.1371/journal.pone.0135233. eCollection 2015.
 
4.     Surks MI, Ortiz E, Daniels GH, Sawin CT, Col NF, Cobin RH, et al. Subclinical thyroid disease: scientific review and guidelines for diagnosis and management. JAMA. 2004;291(2):228-38. doi: 10.1001/jama.291.2.228291/2/228 [pii].
 
5.     Sawin CT, Castelli WP, Hershman JM, McNamara P, Bacharach P. The aging thyroid. Thyroid deficiency in the Framingham Study. Arch Intern Med. 1985;145(8):1386-8.
 
6.     Distiller LA, Polakow ES, Joffe BI. Type 2 diabetes mellitus and hypothyroidism: the possible influence of metformin therapy. Diabet Med. 2014;31(2):172-5. doi: 10.1111/ dme.12342 .
 
7.     Pearce SH, Brabant G, Duntas LH, Monzani F, Peeters RP, Razvi S, et al. 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2013;2(4):215-28. doi:10.1159/000356507 etj-0002-0215 [pii].
 
8.     Garber JR, Cobin RH, Gharib H, Hennessey JV, Klein I, Mechanick JI, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Thyroid. 2012;22(12):1200-35. doi:10.1089/thy.2012.0205 .
 
9.     Zhao W, Han C, Shi X, Xiong C, Sun J, Shan Z, et al. Prevalence of goiter and thyroid nodules before and after implementation of the universal salt iodization program in mainland China from 1985 to 2014: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014; 9(10):e109549 doi:10.1371/journal.pone.0109549 PONE-D-14-20444 [pii].
 
10.    Liu W, Yang J, Yu M, Pan S. Screening for subclinical hypothyroidism in type 2 diabetes mellitus patients in Beijing (Article in Chinese). Clinical Focus. 2007;22(21):1558-60.
 
11.   Zhang N, Tang W, Lu W, Xu K, Bo L, Liu C, et al. Study on type 2 diabetes mellitus with subclinical hypothyroidism in Jiangsu (Article in Chinese). Chinese Journal of Practical Internal Medicine. 2009;29(12):1106-8.
 
12.   Diez JJ, Sanchez P, Iglesias P. Prevalence of thyroid dysfunction in patients with type 2 diabetes. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2011;119(4):201-7. doi: 10.1055/s-0031-1271691.

Similar articles

Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з гіпотиреозом
Authors: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 3 (67) 2015
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Authors: Юзвенко Т.Ю. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 2 (66) 2015
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом
Authors: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 4 (68) 2015
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Влияние сниженной функции щитовидной железы на течение и развитие сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа
Authors: Крутиков Е.С., Цветков В.А., Глушко А.С. – ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
International journal of endocrinology 2 (58) 2014
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue