Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 2 (73) 2016

Back to issue

Practical Aspects of Medical Care in Cases of Industrial Chemical Accidents

Authors: Levchenko O.Ye., Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Bohomol A.H., Andriushchenko V.V., Struk V.F. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Постійне збільшення в Україні кількості хімічних речовин, що використовуються на виробництві та в побуті, обумовлює різноманітність гострих отруєнь хімічної етіології. Нерідко отруєння виникають під час професійної діяльності, що безпосередньо не пов’язана з хімічною небезпекою, в таких випадках отруєння відбуваються внаслідок порушення правил використання товарів побутової хімії; застосування дезінфікуючих засобів; експлуатації опалювальних систем тощо.
Метою даного дослідження було вивчення особливостей структури гострих виробничих отруєнь в місті Києві та її динаміки за період 2003–2015 рр. Використовувалися статистичні дані Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД). Проаналізовані результати лікування 184 пацієнтів віком від 18 до 72 років, які проходили лікування на базі токсикологічного відділення з приводу гострих виробничих отруєнь хімічної етіології.
Дослідженням встановлено, що, незважаючи на зменшення останніми 10 роками кількості звернень до КМКЛШМД з приводу нещасних випадків на виробництві, число гострих хімічних виробничих інцидентів за період дослідження залишилося стабільним та становило в середньому 3,5 %. З’ясовано, що найбільша кількість випадків отруєнь була серед жінок у віковій групі 41–50 років (31,4 %), у чоловіків в групах 21–30 та 31–40 років (36,1 та 18,8 % відповідно). Виробничі отруєння були пов’язані із токсичною дією монооксиду вуглецю та продуктів горіння (15,7 %), кислот і луг (8,2 %), дезінфікуючих засобів (7,6 %), органічних розчинників (6,0 %), нітрофарб, хлору та миючих засобів (5,0 %). Перебування постраждалих в стаціонарі перевищувало аналогічні показники при гострих побутових отруєннях у 2,7 раза (3,5 та 9,5 доби відповідно). Встановлено, що більшість випадків отруєння відбувалися на підприємствах та в установах, що безпосередньо не пов’язані із використанням хімічних речовин, лише 10,8 % постраждалих працювали в умовах хімічно небезпечних виробництв (пожежні бригади, хімічні лабораторії, дезінфекційні станції, автомайстерні).
Варіабельність структури гострих побутових отруєнь вимагає проведення їх постійного моніторингу з метою своєчасного впровадження заходів діагностики, лікування та запобігання.

Постоянное увеличение в Украине количества химических веществ, используемых на производстве и в быту, обусловливает разнообразие острых отравлений химической этиологии. Нередко отравления возникают при профессиональной деятельности, непосредственно не связанной с химической опасностью, в таких случаях отравления происходят в результате нарушения правил использования товаров бытовой химии; применения дезинфицирующих средств; эксплуатации отопительных систем и тому подобного.
Целью данного исследования было изучение особенностей структуры острых производственных отравлений в городе Киеве и ее динамики за период 2003–2015 гг. Использовались статистические данные Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (КГКБСМП). Проанализированы результаты лечения 184 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет, которые проходили лечение на базе токсикологического отделения по поводу острых производственных отравлений химической этиологии.
Исследованием установлено, что, несмотря на уменьшение в последние 10 лет количества обращений в КГКБСМП по поводу несчастных случаев на производстве, число острых химических производственных инцидентов за период исследования осталось стабильным и составляло в среднем 3,5 %. Установлено, что наибольшее количество случаев отравлений было среди женщин в возрастной группе 41–50 лет (31,4 %), у мужчин в группах 21–30 и 31–40 лет (36,1 и 18,8 % соответственно). Производственные отравления были связаны с токсическим действием оксида углерода и продуктов горения (15,7 %), кислот и щелочей (8,2 %), дезинфицирующих средств (7,6 %), органических растворителей (6,0 %), нитрокрасок, хлора и моющих средств (5,0 %). Пребывание пострадавших в стационаре превышало аналогичные показатели при острых бытовых отравлениях в 2,7 раза (3,5 и 9,5 суток соответственно). Установлено, что большинство случаев отравления происходило на предприятиях и в учреждениях, которые непосредственно не связаны с использованием химических веществ, только 10,8 % пострадавших работали в условиях химически опасных производств (пожарные бригады, химические лаборатории, дезинфекционные станции, автомастерские).
Вариабельность структуры острых бытовых отравлений требует проведения их постоянного мониторинга с целью своевременного внедрения мероприятий диагностики, лечения и предупреждения.

The constant increase in Ukraine of amounts of chemicals used in manufacturing and in the home causes a variety of acute chemical poisonings. Often, poisonings occur during professional activities that are not directly linked to the chemical hazard, in such cases, poisonings are caused by unsafe use of household chemicals; the use of disinfectants; operation of heating systems, etc.
The objective of this study was to examine structural features of acute industrial poisonings in Kiev and its dynamics over the period of 2003–2015. We used statistical data from Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital (KMCEH). Treatment outcomes were analyzed in 184 patients aged 18 to 72 years treated at the toxicology department for acute industrial chemical poisonings.
The study found that despite the decrease in the last 10 years of the number of admissions to KMCEH for industrial accidents, the number of acute chemical industrial incidents over the research period remained stable and averaged 3.5 %. It was found that the highest incidence of poisonings was among women in the age group of 41–50 years (31.4 %), among men in groups of 21–30 and 31–40 years (36.1 and 18.8 %, respectively). Industrial poisonings have been associated with toxic effects of carbon monoxide and combustion products (15.7 %), acids and alkalis (8.2 %), disinfectants (7.6 %), organic solvents (6.0 %), nitro-dyes, chlorine and detergents (5.0 %). Duration of hospital stay exceeded the corresponding figures in acute household poisonings by 2.7 times (3.5 and 9.5 days, respectively). Is has been determined that most poisonings occurred in enterprises and institutions that are not directly related to the use of chemicals, only 10.8 % of the victims worked in hazardous chemical production facilities (fire team, chemical laboratories, disinfection stations, car repair shops).
Variability in the structure of acute household poisonings requires their constant monitoring for timely use of diagnostic, treatment and preventive measures.


Keywords

гострі отруєння хімічної етіології, виробничі отруєння.

острые отравления химической этиологии, производственные отравления.

acute chemical poisonings, industrial poisonings.

Objective

Most frequentlyindustrial toxicantsareraw materials,intermediate and final industrial products, but they can also beadmixtures,auxiliary materialsand wastes.Quite often poisoningsoccur duringprofessional activity that is not directlyrelated to thechemicalhazard. In such casespoisoningstake place where there is violation ofthe rules for protection and use ofhousehold chemicals,disinfectants,heating systemsand so on. Diversity oftoxicagents and the route of transmission to human’s organism, particularities of clinical presentation in local andresorptiveeffectof toxicant agents define relevance ofin-depth analysisof work- related poisonings. The aim ofthe research was an exploration of features of the structure of acutework- relatedpoisonings in Kiev andits dynamicswithin a period from 2003 to 2015 according to the data of Toxicological Centre. Also thefeatures of medical care in cases of carbon monoxide poisoning, burn injury substances, metals,technical liquids, solvents (eluent agents), chlorine and ammonia were studied.

Materialand methods

A retrospective analysis of 184cases of acute work – related poisoningsof chemicalaetiologywas carried out. All patients werehospitalizedto theKiev ToxicologicalCenter, underwent examination and treatment. Analysiscarried outduring a period of 2003-2015years. We used theanalyticaland statisticalmethods.Analysis of the resultswas performedusing thestatisticaltoolof Excel2007,the programStatistica - 6a.

Result and discussion

Annually in Ukraine collection and analysis of information about acute work – related poisonings and toxic accidents are conducted, accordingto The Law ofUkraineabout «Labour Protection». Over the last few years, data of the statistical analysis in the bulletin «Industrial injuries» became persuasiveevidence that the rates of industrial injuries were stabilized at high levels in Ukraine significantly exceeding the corresponding rates in European countries. In the meantime, it is considered that the actual level of occupational diseases, particularly professional poisonings, could be 3-5 times higher. Victims of poisonings, which are not mortally dangerous, do not seek help from specialists, and, as a result, they don’t fully use the relevant insurance and reimbursement resources Also there are cases of improper diagnostics of acute work-related poisonings .Sometimes it advocates the interests of employers. In accordance with the data of Toxicological Center of Kiev Municipal Clinical Emergency Hospital a share of work-related poisoning among the cases of work-related injuries on average was 3.5% for the 2003-2015 period.

The highest index was recorded in 2008 – 11.9% and in 2015 – 13.0%, the least was determined in 2010 (2.7%), and the overall number of events with industrial accidents tended to decrease from 737 in 2003 up to 248 cases in 2015 year. During the study 184 patients with work-related acute poisonings received medical care. There were 51 women (27.7 %) and 133 men (72.3 %).

Examination of the age structure of poisonings demonstrates that the highest number of poisoning episodes among women happens in the age group from 21-30 (36.1%) and 31-40 (18.8%). It is worth to mention that there were no cases of poisonings in women group over the age of 65 years (0%), but in men group there were observed poisonings in all age groups.Analysis of the ways of getting toxic substances into a body shows that the vast majority of toxic substances have been inhaled (42.3%), other got into a body through the mucous of the eyes and skin (18.5% and 15.8%, respectively).Experts have determined that8.2% of patients were admitted to hospital in a state of toxic shock, moderate – 36.9% and hard condition – 54.8%. However, the clinical status of men and women at the time of hospitalization were significantly different among various age groups.The most severe condition in women group was observed in the groups of 31-40 and 41-50 years.

According to the study, only 10.8% of victims worked in conditions of hazardous facilities (fire brigade, laboratories, disinfection).The absolute majority of victims (sufferers) have received chemical lesions in public institutions (health and sports clubs, hospitals, schools, veterinary hospitals, food warehouses, shops, public institutions etc.), which usually aren’t responsible in cases of acute chemical incidents (where measures of response in acute chemical incidents are not commonly envisaged). Frequently work-related poisonings were connected with the toxic effects of carbon monoxide and combustion products, acids and alkali, nitrocellulose enamels and organic dissolving agents. In the structure of work-related poisonings the toxic substances predominated, namely: carbon monoxide, acids and alkali, organic dissolving agents, toxic gases (chloride, ammonia, hydrogen sulphide, and carbon disulphide), metals (zinc, lead).

Majority of pathological syndromes require consultations of allied specialists (surgeons, otorhinolaryngologists, neurologists, ophthalmologists and psychiatrists) and complex treatment with application of antidotes and extracorporeal detoxification. Staying in the hospital of the sufferers as a result of chemical incidents at industry 2.7 times exceeds the mean rates of patients’ hospitalization after acute poisoning by household chemicals.

Conclusion

Despite of decrease in number of attendances for medical care due to accidents at manufacturing the amount of acute chemical incidents in industry within a period from 2003 to 2015 is still remaining stable and composes 3.5% on average. Majority of events happen at the enterprises and institutions directly connected with use of chemically dangerous substances. Intoxication by high toxicity metals prevails in men aged from 21 to 40 years, and poisonings by disinfection agents and household chemicals are likely to occur in women aged from 31 up to 60 years. Variability in the structure of acute industrial accidents requires their constant monitoring with the purpose of timely implementation of preventive, diagnostic and therapeutic measures.


Bibliography

1. Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці».

2. Статистичний бюлетень «Травматизм на виробництві». — ​К., 2013.

3. Врачебная экспертиза при отравлениях химическими веществами / Ю.И. Мусийчук, С.А. Куценко, Е.С. Бушуев, В.М. Рыбалко. — ​СПб.: Фолиант, 2007. — 208 с.

4. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни. — ​М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 370 с.

5. Лойт А. Общая токсикология. — ​СПб.: ЭЛБИ, 2006. — 224 с.

6. Американська асоціація центрів з контролю отрут (American Association of Poison Control Centers) [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://www.aapcc.org/DNN.

7. Бюро трудової статистики США (U.S. Bureau of Labor Statistics) [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http:// www.bls.gov.

8. Національна база даних про отруєння США (National Poison Data System) [Електронний ресурс]. — ​Режим доступу: http://www.aapcc.org/data-system. 

Similar articles

The Modern Semiotics of Acute Chemical Poisoning Syndromes: Toxidromes
Authors: Levchenko O.Ye., Kurdil N.V., Yevdotiev O.A. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Ivashchenko O.V. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine; Andriushchenko V.V. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Toxic Syndromes in Acute Poisonings by Conditionally Edible and Poisonous Mushrooms
Authors: Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Ivashchenko O.V. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine; Bohomol A.H., Struk V.F., Andriushchenko V.V. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The role of the military medical service in the formation of chemical safety in Ukraine: postgraduate training of military toxicologists
Authors: Устінова Л.А.(1), Барасій М.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Сагло В.І.(1), Курділь Н.В.(2), Гаврилко Є.В.(3), Падалка В.М.(4)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової й хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
(4) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Date: 2019.01.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
On the need to develop a centralized system of antidote therapy
Authors: Іващенко О.В., Устінова Л.А., Курділь Н.В., Падалка В.М., Андрющенко В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
КЗ «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue