Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 2 (73) 2016

Back to issue

Toxic Syndromes in Acute Poisonings by Conditionally Edible and Poisonous Mushrooms

Authors: Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Ivashchenko O.V. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine; Bohomol A.H., Struk V.F., Andriushchenko V.V. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність дослідження обумовлена великою кількістю сезонних грибних отруєнь дикорослими отруйними та умовно їстівними грибами на території Київської області, що супроводжується тяжким перебігом отруєння, особливо серед дітей, високими показниками стаціонарної летальності, надзвичайною вартістю та складністю лікування. Метою даного дослідження був обраний аналіз найбільш поширених токсичних синдромів і невідкладних станів, що виникають при отруєнні дикорослими отруйними та умовно їстівними грибами, поширеними на території Київської області. Матеріалом дослідження були обрані випадки гострих отруєнь дикорослими отруйними та умовно їстівними грибами серед дорослого населення м. Києва та області за 1995–2015 рр. (усього 1587 випадків). Усі пацієнти проходили стаціонарне лікування на базі токсикологічного відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Проведений ретроспективний аналіз результатів клініко-лабораторного обстеження та лікування пацієнтів. Використовувалися методи дослідження: аналітичний та порівняльного аналізу.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що залежно від виду грибного токсину, фази гострого отруєння та відповідно до клінічних проявів усі випадки гострих отруєнь дикорослими грибами були розподілені на три групи. Перша група об’єднала випадки отруєння грибами з гастроентеротропною дією; друга — з нейротропною дією; третя — з гепатонефротропною дією. За період дослідження отруєння грибами гепатонефротропної дії становили 15,2 % (242 випадки); гастроентеротропної дії — 81,3 % (1314 випадків); нейротропної дії — 1,9 % (31 випадок). Різноманітність і варіабельність симптомів гострих отруєнь дикорослими грибами обумовлюють необхідність проведення ретельної диференційної діагностики з широким спектром соматичних та інфекційних захворювань. Усі патологічні стани, що трактувались як отруєння грибами, були розподілені наступним чином: отруєння високотоксичними грибами (блідою поганкою та аманітальними мухоморами); токсикоінфекції і ботулізм; гострі отруєння пестицидами, металами, радіонуклідами та іншими токсикантами, що містилися у грибах у надмірно високих концентраціях; гострі та хронічні в стадії загострення захворювання органів черевної порожнини.
З огляду на те, що в Україні не проводиться лабораторна ідентифікація грибних токсинів через високу вартість досліджень, відсутність обладнання, складність мікологічної ідентифікації, діагноз «отруєння грибами» повинен базуватися на токсикологічному та епідеміологічному анамнезі, клінічних проявах, клініко-біохімічних даних і результатах допоміжних методів дослідження. У складних для діагностики випадках слід залучати суміжних спеціалістів (неврологів, гастроентерологів, хірургів, інфекціоністів).

Актуальность исследования обусловлена большим количеством сезонных грибных отравлений дикорастущими ядовитыми и условно съедобными грибами на территории Киевской области, что сопровождается тяжелым течением отравления, особенно среди детей, высокими показателями стационарной летальности, чрезвычайной стоимостью и сложностью лечения. Целью данного исследования был выбран анализ наиболее распространенных токсичных синдромов и неотложных состояний, возникающих при отравлении дикорастущими ядовитыми и условно съедобными грибами, распространенными на территории Киевской области. Материалом исследования были выбраны случаи острых отравлений дикорастущими ядовитыми и условно съедобными грибами среди взрослого населения г. Киева и области за 1995–2015 гг. (всего 1587 случаев). Все пациенты проходили стационарное лечение на базе токсикологического отделения Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Проведен ретроспективный анализ результатов клинико-лабораторного обследования и лечения пациентов. Использовались методы исследования: аналитический и сравнительного анализа.
По результатам проведенного исследования установлено, что в зависимости от вида грибного токсина, фазы острого отравления и в соответствии с клиническими проявлениями все случаи острых отравлений дикорастущими грибами были разделены на три группы. Первая группа объединила случаи отравления грибами с гастроэнтеротропным действием, вторая — с нейротропным действием, третья — с гепатонефротропным действием. За период исследования отравления грибами гепатонефротропного действия составляли 15,2 % (242 случая); гастроэнтеротропного действия — 81,3 % (1314 случаев), нейротропного действия — 1,9 % (31 случай). Разнообразие и вариабельность симптомов острых отравлений дикорастущими грибами обусловливают необходимость проведения тщательной дифференциальной диагностики с широким спектром соматических и инфекционных заболеваний. Все патологические состояния, которые трактовались как отравление грибами, были распределены следующим образом: отравление высокотоксичными грибами (бледной поганкой и аманитальными мухоморами); токсикоинфекции и ботулизм; острые отравления пестицидами, металлами, радионуклидами и другими токсикантами, содержавшимися в грибах в чрезмерно высоких концентрациях; острые и хронические в стадии обострения заболевания органов брюшной полости.
Исходя из того, что в Украине не проводится лабораторная идентификация грибных токсинов из-за высокой стоимости исследований, отсутствия оборудования, сложности микологической идентификации, диагноз ­«отравление грибами» должен базироваться на токсикологическом и эпидемиологическом анамнезе, клинических проявлениях, клинико-биохимических данных и результатах дополнительных методов исследования. В сложных для диагностики случаях следует привлекать смежных специалистов (неврологов, гастроэнтерологов, хирургов, инфекционистов).

Relevance of the study is determined by a large number of seasonal mushroom poisonings with wild poisonous and conditionally edible mushrooms in the Kyiv region associated with severe course of poisoning, especially among children, high rates of inpatient mortality, extreme cost and complexity of treatment. The objective of this study was elected analysis of the most common toxic syndromes and emergency conditions arising in the poisoning by wild poisonous and conditionally ­edible mushrooms, common in the Kyiv region. Research materials were selected cases of acute poisonings by wild toxic and conditionally edible mushrooms among the adult population of Kyiv and region in 1995–2015 (total: 1587 cases). All patients underwent inpatient treatment at the toxicology department of Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital. The retrospective analysis of the results of clinical and laboratory examination and patients’ treatment has been carried out. We used following research methods: analytical and comparative analysis.
The results of the study found that depending on the type of mushroom toxin, the phase of acute poisoning and according to the clinical manifestations, all cases of acute poisonings by wild mushrooms were divided into three groups. The first group included cases of poisoning by mushroom with gastroenterotropic action; the second one — neurotropic action; the third one — hepatonephrotropic action. During the study period, poisoning by mushroom with hepatonephrotropic action amounted to 15.2 % (242 cases); gastroenterotropic action — 81.3 % (1,314 cases); neurotropic action — 1.9 % (31 cases). The variety and variability of symptoms of acute poisonings by wild mushrooms necessitates a thorough differential diagnosis with a wide range of somatic and infectious diseases. All pathological conditions considered as mushroom poisonings were divided as follows: highly toxic mushroom poisoning (by Amanita phalloides and Amanita muscaria); toxicoinfection and botulism; acute poisonings with pesticides, metals, radionuclides and other toxicants contained in mushrooms in excessively high concentrations; acute and chronic abdominal diseases in the acute stage.
Given the fact that laboratory identification of fungal toxins is not being conducted in Ukraine due to the high cost of research, lack of equipment, complexity of mycological identification, diagnosis «mushroom poisonings» should be based on toxicological and epidemiological history, clinical manifestations, clinical and biochemical data and results of additional research methods. Difficult to diagnose cases should involve other specialists (neurologists, gastroenterologists, surgeons, infectiologists).


Keywords

отруєння грибами, гострі отруєння.

отравление грибами, острые отравления.

mushroom poisonings, acute poisonings.

Relevance of the study is determined by a large number of seasonal wild mushroom and conditionally edible mushroom poisonings in Kyiv region which are accompanied by severe course of poisonings (especially among children), high rates of in-patient mortality, extremely high cost and complexity of treatment.

Objective is the analysis of the most common toxic syndromes and emergency conditions arising out of poisonings by wild poisonous and conditionally edible mushrooms spread in Kyiv region.

Materials and methods

Materials of the study were cases of acute wild poisonous and conditionally edible mushroom poisonings among adults in Kyiv region since 1995 till 2015 (in total 1587 cases). All patients received in-patient treatment at the Department of Toxicology of Kyiv City Clinical Emergency Hospital. The retrospective analysis of clinical and laboratory examination results and treatment of patients were conducted. The following research methods were used: analytical and comparative analysis. Data from the reports of the US and Canada Poison Control Centres, clinical studies and EU countries topical reports regarding these issues were used. Generalized research developments of the teams of authors of the Chairs of Anaesthesiology (headed by Professor I.P. Shlapak) of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education are devoted to the problem of diagnosis and treatment of mushroom poisonings.

Results and their discussion

According to the results of the conducted study it was found that depending on the type of a mushroom toxin, acute poisoning phase and according to the clinical manifestations all cases of wild mushroom acute poisonings were divided into three groups. The first group incorporated cases of mushroom poisonings with gastroenterotropic action; the second one – with neurotropic action; the third one – with hepatonephrotropic action. During the study period mushroom poisonings of hepato-nephrotropic action constituted 15.2 % (242 cases); of gastroenterotropic action – 81.3 % (1,314 cases); of neurotropic action – 1.9 % (31 cases). Variety and variability of symptoms of wild mushroom acute poisonings necessitates the thorough differential diagnosis of a wide range of somatic and infectious diseases. All pathological conditions considered as “mushroom poisonings” were categorized as follows: highly toxic mushroom poisonings (Amanita phalloides and Amanita); toxic infections and botulism; acute pesticide poisonings, poisonings caused by metals, radionuclides and other toxicants contained in mushrooms in excessively high concentrations; acute and chronic abdominal diseases in the exacerbation stage. Cases of acute pesticide poisonings or poisonings by metals and other toxicants contained in mushrooms in high concentrations are recorded mainly in Donetsk, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kirovohrad regions. Another important factor that increases the risk of wild mushrooms consumption for humans is mushroom contamination with radioactive material. For 30 years after Chernobyl Nuclear Power Plant accident radioactivity build-up levels of 137Cs in forest litter and forest soils decreased mainly due to radioactive decay (currently level is 56 % of initial activity). However, radioactive products still continue to penetrate through the root system into wood, leaves, berries and mushrooms, in particular. Therefore, unlike agricultural products, contamination level of which reduced rapidly, crop and livestock products collected naturally in the most contaminated areas demonstrate high level of radioactivity build-up of 137Cs. For example, radioactivity level in mushrooms sometimes reaches several tens of Bq/kg.

With respect to the long-term experience of treatment of patients with acute mushroom poisonings, the team of the Chair of Anaesthesiology and Intensive Care of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education with participation of toxicologists has developed the treatment regimen for patients with Amanita poisonings and has offered classification of pathological conditions that develop after consumption of wild mushrooms. The following pathological conditions were determined: poisonings by highly toxic (lethal) mushrooms; poisonings by conditionally edible mushrooms which were not duly cooked and preserved toxins; poisonings by mushrooms that grow in places contaminated by various toxins and which accumulate them; food toxic infections that develop as a result of consumption of mushrooms infected by pathogenic microflora; botulism; exacerbation of chronic diseases of the digestive system (gastritis, pancreatitis, cholangitis, hepatitis, colitis, peptic ulcer disease, etc.).

In the course of conduct of the differential diagnosis of acute wild mushroom poisoning one should rely on the following: presence of the fact of mushrooms consumption by the patient (in the form of any mushroom dish); presence of the positive epidemiological history (presence of signs of poisoning in the majority of persons who ate suspicious food together); onset of primary poisoning symptoms (gastroenteritis, gastroenterocolitis) in 6 hours from the moment of mushrooms consumption (commonly 8-12 hours); the course of gastroenteritis without fever during the first 1-2 days; “well-being” phase that is manifested in resolution of enterocolitis and which lasts for 1-2 days, and thereafter jaundice appears. For timely response to the development of hepatic and renal failure in patients whose condition during hospitalization is considered as moderate or severe, it is recommended: to hospitalize patients at risk only to Intensive Care Units with experienced physicians and nursing staff; to provide the staff with the means of antidote, infusion and symptomatic therapy; to provide these Departments with equipment for extracorporeal detoxification procedures (plasmapheresis, haemodialysis). In cases of mass poisonings in families the following measures should be taken: to hospitalize patients from the focus of mushroom poisoning (even if no clear signs of poisoning are present) to in-patient departments under intensive supervision and examination for up to 3 days; to provide active detection and search for persons who consumed mushrooms together with the hospitalized ones but who did not seek medical advice in order to ensure emergency clinical and laboratory examination and monitoring.

Conclusions

Due to the fact that no laboratory identification of mushroom toxins is conducted in Ukraine because of the high cost of studies, lack of equipment, complexity of mycological identification, the diagnosis “mushroom poisoning” (T62.0) should be based on toxicological and epidemiological history, clinical manifestations, clinical and biochemical data and results of supplementary research methods. In cases difficult for diagnosis related specialists (neurologists, gastroenterologists, surgeons, infectious disease specialists) should be involved.


Bibliography

1. Шлапак І.П., Трещинський А.І., Недашківський С.М., Падалка В.М. та ін. Схема лікування хворих з отруєннями аманітальними грибами // Інформаційний лист МОЗ України № 68-2000.

2. Афанасьев Е.М. Справочник грибника. — ​Харьков: Книжный клуб, 2005. — 256 с.

3. Недашківський С.М. Отруєння грибами: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви та невідкладна допомога. Сучасні підходи // Медицина невідкладних станів. — 2014. — № 2(57). — ​С. 95-101.

4. Шлапак І.П., Недашківський С.М., Падалка В.М., Курашов О.В. та ін. Токсический гепатит при отравлении бледной поганкой: современные диагностические и терапевтические подходы // Науковий вісник Ужгородського університету. — 1999. — ​Вип. № 10. — ​С. 234-235.

5. Шлапак І.П., Олексієнко Н.В., Падалка В.М., Струк В.Ф., Іващенко О.В., Недашківський С.М. Особливості діагностики та лікування гострих отруєнь грибами. Тези доповідей // ІІ з’їзд токсикологів України, Київ, 12–14 жовтня 2004 р. — ​С. 151-152.

6. Шлапак І.П., Олексієнко Н.В., Падалка В.М., Струк В.Ф., Іващенко О.В., Богомол А.Г. Гострі отруєння грибами: що змінилось на рубежі століть? // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій». — ​Чернівці, 2004. — ​С. 79-80.

7. Shlapak І.P., Nedashkovsky S.M., Kurashov O.V., Alekseenko N.V., Padalka V.N., Bogomol A.G., Polentsov Y.O. Can Mushroom Poisoning Be Considered as a Disaster? // Prehospital and Disaster Medicine. — 2000. — ​Vol. 15, № 3. — ​Р. 76.

8. Циганенко О.І., Матасар І.Т., Григор’єва Л.І. Матеріали про грибні отруєння серед населення України. — ​К., 1997. — 100 с.

9. Элленхорн М. Дж. Медицинская токсикология: диагностика и лечение отравлений у человека. — ​Т. 2. — ​М.: Медицина, 2003. — ​С. 962-977.

10. Barbee G., Berry C.C., Barry J., Borys D., Ward J., Salyer S. Analysis of mushroom exposures in Texas requiring hospitalization, 2005–2006 // J. Med. Toxicol. — 2009. — № 5. — ​Р. 59-62.

11. Berger K.J., Guss D.A. Mycotoxins revisited: Part I // J. Emerg. Med. — 2005 Jan. — № 28(1). — ​Р. 53-62.

12. Berger K.J., Guss D.A. Mycotoxins revisited: Part II. // J. Emerg. Med. — 2005 Feb. — № 28(2). — ​Р. 175-83.

13. Bronstein A.C., Spyker D.A., Cantilena L.R., Rumack B.H., Dart RC. // Annual report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System. — 2005. — № 41(12). — ​Р. 1067-70.

14. Broussard C.N., Aggarwal A., Lacey S.R., Post A.B., Gramlich T., Henderson J.M. et al. Mushroom Poisoning — ​From Diarrhea to Liver Transplantation // AJG. — 2001. — № 96. — ​Р. 3195-8.

15. Chibishev A., Perevska Z., Simonovska N., Petkovska L., Miletic M., Shikole E. Severe mushroom poisoning in one Macedonian family // Int. J. Artif. Organs. — 2015 Sep 18. — № 38(8). — ​Р. 425-32.

16. Cole F.M. A puppy death and Amanita phalloides // Aust. Vet. Assoc. — 1993. — № 70. — ​Р. 271-2.

17. Deniz T., Saygun M. Investigation of 62 mushroom poisoning cases applied to the emergency service during one month period // Akademik Acil. Tip. Dergisi. — 2008. — № 7. — ​Р. 29-32.

18. Erden A., Esmeray K., Karagöz H., Karahan S., Gümüşçü H.H., Başak M., Cetinkaya A., Avcı D., Poyrazoğlu O.K. Acute liver failure caused by mushroom poisoning: a case report and review of the literature // Int. Med. Case Rep. J. — 2013 Nov 22. — № 6. — ​Р. 85-90.

19. Erguven M., Yilmaz O., Deveci M., Aksu N., Dursun F., Pelit M., Cebeci N. Mushroom poisoning // Indian J. Pediatr. — 2007 Sep. — № 74(9). — ​Р. 847-52.

20. Ferenc T., Lukasiewicz B., Ciećwierz J., Kowalczyk E. Poisonings with Amanita phalloides // Med. Pr. — 2009. — № 60(5). — ​Р. 415-26.

21. Frank H., Zilker T., Kirchmair M., Eyer F., Haberl B., Tuerkoglu-Raach G., Wessely M., Gröne H.J., Heemann U. Acute renal failure by ingestion of Cortinarius species confounded with psychoactive mushrooms: a case series and literature survey // Clin. Nephrol. — 2009 May. — № 71(5). — ​Р. 557-62.

22. Gallego Domínguez S., Suárez Santisteban M.A., Luengo Alvarez J., González Castillo P., Castellano Cerviño I. Acute renal failure after intake of mushrooms: the orellanus syndrome // Nefrologia. — 2008. — № 28(3). — ​Р. 351-2.

23. Garcia J., Costa V.M., Carvalho A., Baptista P., de Pinho P.G., de Lourdes Bastos M., Carvalho F. Amanita phalloides poisoning: Mechanisms of toxicity and treatment // Food Chem. Toxicol. — 2015 Sep 12. — № 86. — ​Р. 41-55.

24. Gicquel T., Lepage S., Fradin M., Tribut O., Duretz B., Morel I. Amatoxins (α- and β-Amanitin) and phallotoxin (Phalloidin) analyses in urines using high-resolution accurate mass LC–MS technology // J. Anal. Toxicol. — 2014 Jul-Aug. — № 38(6). — ​Р. 335-40.

25. Ginterová P., Sokolová B., Ondra P., Znaleziona J., Petr J., Ševčík J., Maier V. Determination of mushroom toxins ibotenic acid, muscimol and muscarine by capillary electrophoresis coupled with electrospray tandem mass spectrometry // Talanta. — 2014 Jul. — № 125. — ​Р. 242-7.

26. Ishihara Y., Yamaura Y. Descriptive epidemiology of mushroom poisoning in Japan // Nippon Eiseigaku Zasshi. — 1992. — № 46. — ​Р. 1071-8.

27. Kaufmann P. Mushroom poisonings: syndromic diagnosis and treatment // Wien Med. Wochenschr. — 2007. — № 157(19–20). — ​Р. 493-502.

28. Kintziger K.W., Mulay P., Watkins S., Schauben J., Weisman R., Lewis-Younger C., Blackmore C. Wild mushroom exposures in Florida, 2003–2007 // Public. Health Rep. — 2011 Nov-Dec. — № 126(6). — ​Р. 844-52.

29. Lin Y.M., Wang T.L. Mushroom poisoning // Ann. Disaster Med. — 2004. — № 3. — ​Р. 8-11.

30. Łukasik-Głebocka M., Druzdz A., Naskret M. Clinical symptoms and circumastances of acute poisonings with fly agaric (Amanita muscaria) and panther cap (Amanita pantherina) // Przegl. Lek. — 2011. — № 68(8). — ​Р. 449-52.

31. Nordt S.P., Manoguerra A., Clark R.F. 5-Year analysis of mushroom exposures in California // West J. Med. — 2000. — № 173. — ​Р. 314-7.

32. Oeckinghaus R., Cuneo A., Brockmeier J., Oeckinghaus G.S., Drewek-Platena S., Hochreuther S., Götz J., Tebbe U. Acute hepatic failure after ingestion of mushrooms // Internist (Berl.). — 2012 May. — № 53(5). — ​Р. 619-24.

33. Pajoumand A., Shadnia S., Efricheh H., Mandegary A., Hassanian-Moghadam H., Abdollahi M. A retrospective study of mushroom poisoning in Iran // Hum. Exp. Toxicol. — 2005. — № 24. — ​Р. 609-13.

34. Povzun S.A., Shilov V.V., Grin’ E.N. Lethal poisoning with the death-cap mushrooms // Sud. Med. Ekspert. — 2011 Nov-Dec. — № 54(6). — ​Р. 23-6.

35. Robinson-Fuentes V.A., Jaime-Sánchez J.L., García-Aguilar L., Gómez-Peralta M., Vázquez-Garcidueñas M.S., Vázquez-Marrufo G. Determination of alpha- and beta-amanitin in clinical urine samples by Capillary Zone Electrophoresis // J. Pharm. Biomed. Anal. — 2008 Aug 5. — № 47(4–5). — ​Р. 913-7.

36. Schenk-Jaeger K.M., Rauber-Lüthy C., Bodmer M., Kupferschmidt H., Kullak-Ublick G.A., Ceschi A. Mushroom poisoning: a study on circumstances of exposure and patterns of toxicity // Eur. J. Intern. Med. — 2012 Jun. — № 23(4). — ​e85-91.

37. Thaler T., Aceto L., Kupferschmidt H., Mullhaupt B., Greutmann M. First intoxication with freshly picked Amanita phalloides in winter time in central Europe // J. Gastrointestin Liver Dis. — 2008 Mar. — № 17(1). — ​Р. 111.

38. Vanooteghem S., Arts J., Decock S., Pieraerts P., Meersseman W., Verslype C., Van Hootegem P. Four patients with Amanita Phalloides poisoning // Acta Gastroenterol. Belg. — 2014 Sep. — № 77(3). — ​Р. 353-6.

39. Wessely M., Schönermarck U., Raziorrouh B., Jung M.C., Samtleben W. Orellanus syndrome: a rare cause of acute renal fai–lure // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2007 Sep. — № 132(37). — ​Р. 1880-2. 

Similar articles

Отруєння грибами: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви та невідкладна допомога. Сучасні підходи
Authors: Недашківський С.М. - НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.29
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Practical Aspects of Medical Care in Cases of Industrial Chemical Accidents
Authors: Levchenko O.Ye., Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Bohomol A.H., Andriushchenko V.V., Struk V.F. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Synthetic Cannabinoids Spice: Issues of Clinical Diagnostics and Emergency Medical Care
Authors: Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine; Markova S.O., Struk V.F., Bohomol A.H. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The Modern Semiotics of Acute Chemical Poisoning Syndromes: Toxidromes
Authors: Levchenko O.Ye., Kurdil N.V., Yevdotiev O.A. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Ivashchenko O.V. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine; Andriushchenko V.V. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue