Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 2 (80) 2016

Back to issue

Appeal of Editor-in-Chief

Статтю опубліковано на с. 11-12

 

Шановні професори, 

доценти, аспіранти, докторанти!
 
Зверніть увагу, що 4 квітня 2016 року відбувся семінар-тренінг «Запровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі та ліцензування». Захід був організований Міністерством освіти і науки України та Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект ЄС), були подані пояснення «Про Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (затверджений Постановою КМУ від 23 березня 2016 р.) і про процедури ліцензування освітньо-наукових програм аспірантури за спеціальностями у 2016 р.». Тепер навчання в аспірантурі буде тривати чотири роки. Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (у межах 4 років).
Cлід звернути особливу увагу наукових керівників аспірантів на те, що в Порядку присудження наукових ступенів рекомендовані мінімальні обсяги кредитного навантаження чотирьох складових освітньо-наукової програми аспірантури, що мають забезпечити набуття відповідних компетентностей здобувачами ступеня доктора філософії.
До 30 червня 2016 року слід подати ліцензійні справи до МОН України для того, щоб претендувати на державне замовлення у 2016 р.
Навчальний план аспірантури повинен містити перелік та обсяг навчальних дисциплін (30–60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи). Аспірант також повинен підтвердити рівень володіння іноземною (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) мовою в усній та писемній формах, зокрема англійською — ​дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
У постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880) особливу увагу привертає пункт 3 доповнення 12: «3. У підпункті 2 пункту 4 до докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН».
У наказі МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» привертають увагу такі пункти:
«ІІ. Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань:
1. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів…
4) які мають: навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради); сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної зазначено у додатку 1 до цього Порядку) або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов…
2. Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ…
4) які мають: стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років, у тому числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад; наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради); сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1) або наявність у здобувача не менше ніж 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов…
3. Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук, але…
4) які мають: навчально-методичні та наукові праці, опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше чотирьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов; сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1)» (див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16/print1450260149181177).
Публікуючи цю інформацію, хочу привернути увагу завідувачів кафедр, професорів, які займаються підготовкою науково-педагогічних кадрів.
У 2015 році претенденти, які отримали ступінь кандидата наук і ступінь доктора наук, автоматично отримали ступінь доктора філософії. Але з червня 2016 року вимоги щодо отримання вищевказаного ступеня зростають!
Без сумніву, підставою для захисту кандидатських і докторських дисертацій було видання монографій, але однією з основних умов була публікація статей у журналах, затверджених переліком ВАК України.
«Міжнародний неврологічний журнал» протягом останніх 10 років зберігає статус ВАКівського видання. Згідно з наказом МОН України від 07.10.2015 № 1021 журнал знову внесений до переліку наукових фахових видань України.
Цей статус (як і входження в різні наукометричні бази) для журналу є великою честю і разом з тим великою відповідальністю перед здобувачами вчених ступенів та звань, читачами.
З огляду на завдання, поставлені перед вченими й редакцією «Міжнародного неврологічного журналу» щодо поліпшення якості наукової продукції, обов’язковою вимогою редакції було і є рецензування робіт двома незалежними рецензентами. При цьому рецензування закрите (ні автор не знає ПІБ рецензента, ні рецензент не знає ПІБ автора статті). Можливо, це дещо затягує час публікації наукових статей. Але рівень як наукових статей, так і дисертаційних робіт на порядок виріс за останні роки.
Разом з тим редакція вирішила, що стаття, яка є фрагментом кандидатської чи докторської дисертації, буде позачергово рецензуватися і публікуватися.
У даний час триває робота з включення «Міжнародного неврологічного журналу» в інші престижні міжнародні наукометричні бази, адже ми розуміємо важливість завдань, що стоять перед вченими України.
Шановні колеги, чекаємо від вас, як і раніше, цікавих робіт, наукових оглядів, включаючи наповнення цікавими повідомленнями сторінки «Контраверсійна неврологія», описів клінічних випадків, складно діагностованих і орфанних захворювань. Це сприятиме подальшому зростанню наукового й практичного рівня кожного з нас. Особливо чекаємо статей від неврологів про їх практичну діяльність.
Ще раз звертаю увагу завідувачів кафедр, професорів, докторантів та аспірантів на перегляд вимог до виконання дисертацій, оскільки здобувач отримує два ступені й вимоги до нього зростають, як до вченого українського та європейського рівня.
Особливо дякую нашим читачам, які у своїх доповідях, анкетах не тільки дають схвальну оцінку нашій діяльності, але й висловлюють критичні зауваження, на які ми старанно реагуємо.
Сподіваюсь на розуміння й підтримку всіх неврологів України!
Головний редактор професор С.К. Євтушенко

Similar articles

Про вчених і тільки про вчених
Authors: Гоженко А.І.
д.м.н., проф., президент Українського наукового товариства патофізіології, президент Асоціації медичної науки України

"News of medicine and pharmacy" №11 (729), 2020
Date: 2020.11.19
Sections: Specialist manual

Back to issue