Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Зміни параметрів церебральної гемодинаміки у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку

Authors: Насалик Р.Б., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 151-152

 

Актуальність питання пов’язана з частим поєднанням гідроцефалії (ГЦ) та хронічної ішемії мозку (ХІМ) (Хачатрян В.А. та ін., 1998, 2002; Момджан С. та ін., 2004; Сілверберг Г., 2004). Значний прогрес у вивченні мозкового кровообігу досягнутий з упровадженням ультразвукових методик — ​дуплексного сканування і транскраніальної допплерографії, проте стан церебральної гемодинаміки у хворих з ГЦ при ХІМ є недостатньо вивченим (Шахновіч А.Р., Шахновіч В.А., 1996; Лелюк В.Г., Лелюк С.Е., 2003; Росин Ю.А., 2004).

Мета: оцінити стан екстракраніального відділу брахіоцефальних судин та виявити особливості їх показників у пацієнтів з ГЦ при ХІМ.
Матеріали та методи. Нами було обстежено 48 хворих з ХІМ (чоловіків — ​36, жінок — ​12). Середній вік хворих — ​64,6 року. Фоновим захворюванням у всіх пацієнтів була гіпертонічна хвороба, що поєднувалася з церебральним атеросклерозом у 40 хворих. ХІМ І ст. була встановлена у 6 хворих, ХІМ ІІ ст. — ​у 38, ХІМ ІІІ ст. — ​у 4.
Стан церебральної гемодинаміки оцінювали за допомогою дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних артерій (Logiteq 700). При дослідженні загальної (ЗСА) та внутрішньої (ВСА) сонних артерій визначали пікову систолічну (ПСШК), кінцеву діастолічну (КДШК) швидкості кровоплину, індекс резистентності (ІР), діаметр судини та товщину комплексу інтими-медії (КІМ).
Усі хворі були розподілені на 2 групи. До 1-ї групи увійшло 32 хворих з ХІМ, що супроводжувалася ГЦ. Серед них було 20 чоловіків та 12 жінок віком від 51 до 74 років (середній вік — ​61,1 року). Другу групу (групу порівняння) становили 16 пацієнтів з ХІМ без проявів ГЦ (11 жінок та 5 чоловіків) віком від 47 до 76 років (середній вік — ​62,6 року).
Результати. У пацієнтів групи 1 було виявлено збільшення діаметра ЗСА — ​7,62 ± 0,08 мм проти 6,41 ± 0,16 мм у осіб групи 2 (p < 0,001), діаметра ВСА — ​відповідно 5,02 ± 0,08 мм та 4,70 ± 0,17 мм (p < 0,05), потовщення КІМ — ​відповідно 1,10 ± 0,03 мм та 0,83 ± 0,05 мм (p < 0,001).
ПСШК у хворих групи 1 за ВСА та ЗСА була вірогідно (p < 0,05) нижча і становила 58,4 ± 12,5 проти 74,43 ± 5,40 см/с та 64,22 ± 12,5 проти 69,8 ± 3,2 см/с відповідно.
Вірогідної різниці показників КДШК та ІР між групами не було виявлено.
Гемодинамічно значимі стенози сонних артерій були виявлені в 20 хворих (62,5 %) групи 1 та у 3 хворих (18,75 %) групи 2.
Висновки. У пацієнтів з ХІМ, що супроводжується ГЦ, встановлено вірогідне збільшення діаметра ЗСА та ВСА, частоти гемодинамічно значимих стенозів, потовщення КІМ та зниження ПСШК за ВСА та ЗСА.

Similar articles

Вікові особливості структурних та гемодинамічних показників магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла
Authors: Бульда В.І. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Київ; Терсіна О.Д. – Діагностичний центр ТОВ «Сучасні діагностичні системи», м. Київ
"Gastroenterology" 2 (56) 2015
Date: 2015.06.17
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Церебральна гемодинаміка та когнітивна діяльність у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією та метаболічним синдромом
Authors: Копчак О.О., Єна Л.М. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ; Щербаков А.І. - ТОВ «Меддіагностика», м. Київ; Бачинська Н.Ю. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
International neurological journal 1 (71) 2015
Date: 2015.02.01
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Особливості екстракраніальної гемодинаміки хворих на бронхіальну астму дітей
Authors: Недельська С.М., Акулова О.Ю. - Запорізький державний медичний університет
"Child`s Health" 6 (57) 2014
Date: 2014.12.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ремоделювання брахіоцефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії
Authors: Яркова С.В. - Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету
International neurological journal 1 (63) 2014
Date: 2014.04.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue