Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Особливості прогресування когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона

Authors: Старовойтова Г.О. - Черкаська обласна лікарня, м. Черкаси, Україна; Чеборака Т.О., Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І., Насонова Т.І., Клименко О.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Гончар О.Ю., Гурмак О.М. - Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 161-162

 

Актуальність. Порушення когнітивних функцій (КФ) є однією з немоторних ознак, що супроводжують перебіг хвороби Паркінсона (ХП) і суттєво погіршують якість життя та функціональну активність пацієнтів (Maras C. et al., 2008; Aarsland D. et al., 2013). Саме тому раннє виявлення когнітивних розладів та прогнозування їх прогресування в пацієнтів із хворобою Паркінсона є важливою складовою у прийнятті клінічних рішень.

Мета: проаналізувати динаміку прогресування когнітивних порушень у хворих на ХП та удосконалити діагностичні підходи до їх виявлення.
Матеріал і методи дослідження. Було обстежено 135 хворих на ХП (середній вік — ​62,1 ± 10,9 року). Проведені загальноклінічне і неврологічне обстеження, оцінка рухових функцій за Уніфікованою шкалою оцінки ХП, нейропсихологічне тестування (MMSE, Монреальський когнітивний тест MoCA, шкала депресії та шкала тривоги за Беком, психологічний опитувальник Cloninger-TCI), статистичний метод (регресійна модель із нелінійним компонентом).
Результати та їх обговорення. Зниження КФ при ХП за результатами тесту MMSE чітко спостерігається у проміжку 55–75 років та тривалості захворювання 3–8 років. Середнє зниження бала за MMSE за 1 рік внаслідок віку становило 0,17 бала, тоді як внаслідок захворювання — ​0,41 бала (середнє річне сумарне зниження в пацієнтів з ХП досягає 0,58 бала). Зменшення КФ за результатами МоСА починається з 55 років, характеризується лінійною залежністю від тривалості перебігу ХП з регресійним коефіцієнтом β = –0,28 ± 0,08 (p = 0,0010) та темпом зниження на 0,21 бала за рік. Спостерігалась вірогідна зворотна кореляція показників КФ із загальною оцінкою II розділу UPDRS, вираженістю гіпокінезії, постуральною нестійкістю за результатами III розділу UPDRS та стадією за Хен та Яру. Виявлений слабкий кореляційний зв’язок когнітивного зниження зі ступенем депресії. Зв’язок помірної сили (r = 0,31; p = 0,00028) спостерігали між обома когнітивними тестами та такими психологічними рисами, як кооперативність, залежність від винагороди та самоспрямованість. Шкала МоСА виявилась найбільш чутливою для оцінки когнітивних функцій у хворих на ХП.
Висновки. З прогресуванням рухових проявів ХП, переважно постуральної нестійкості, тобто з переходом однієї стадії хвороби в наступну, закономірно підвищується ризик розвитку когнітивних порушень, що відображає залучення медіаторного дефіциту за межами дофамінергічного, та необхідності вчасної діагностики та медикаментозної корекції для покращення якості життя пацієнта з ХП на кожному етапі захворювання.

Similar articles

Клініко-нейропсихологічне співставлення когнітивного дефіциту із показниками церебральної гемодинаміки при різних підтипах синдрому помірних когнітивних порушень
Authors: Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І., Насонова Т.І., Чеборака Т.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, Україна; Гончар О.Ю., Гурмак О.М.
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.18
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Dopamine receptor agonists in comprehensive pathogenetic therapy of Parkinson’s disease
Authors: Карабань І.М., Карасевич Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

International neurological journal 5 (91) 2017
Date: 2017.10.06
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Епідеміологічні та клінічні особливості хвороби Паркінсона в населення Прикарпатського регіону
Authors: Геник С.І., Гриб В.А., Васильківська Л.Я., Максимчук Л.Т., Дорошенко О.О. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Богородчанська центральна районна лікарня
International neurological journal 3 (73) 2015
Date: 2015.12.21
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Experience of using deep brain stimulation in patients with Parkinson’s disease and psychoneurological comorbidities
Authors: Костюк К.Р., Василів Н.С., Ломадзе В.Л.
ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

International neurological journal №5 (99), 2018
Date: 2018.10.25
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue