Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Особливості формування когнітивних порушень у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми

Authors: Школьник В.М., Фесенко Г.Д. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 165-166

 

Актуальність. Останніми роками в Україні реєструється збільшення захворюваності на черепно-мозкову травму (ЧМТ). Одним з основних інвалідизуючих наслідків ЧМТ, що досить часто виходить на перший план клінічної картини, є когнітивні порушення.

Мета: дослідити особливості формування та клінічної картини когнітивних порушень в осіб у віддаленому періоді ЧМТ.
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 98 пацієнтів віком від 18 до 55 років з ЧМТ в анамнезі та тривалістю посттравматичного періоду 6 місяців та більше. Вони були розподілені на три групи: з легкою, середньої тяжкості та тяжкою ЧМТ. Обстежені за допомогою нейропсихологічного тестування.
Результати та їх обговорення. Вірогідні відмінності були виявлені за показниками FAB між групами пацієнтів з легкою та середньої тяжкості ЧМТ, за показниками МоСА, безпосереднього та відстроченого відтворення тесту «10 слів Лурія» та швидкістю виконання таблиць Шульте. Кількість балів за МоСА в усіх групах корелювала з віком на момент отримання травми, результати FAB в групі з легкою ЧМТ — ​з кількістю років освіти. Безпосереднє відтворення за тестом «10 слів Лурія» в групах з легкою та тяжкою ЧМТ було пов’язане з віком пацієнта на момент обстеження та віком на момент отримання травми. Швидкість виконання таблиць Шульте в усіх групах корелювала з віком пацієнтів, а в групах з легкою та середньої тяжкості ЧМТ — ​з результатами тестування за шкалою Бека. Відсутні кореляції між результатами тестування та тривалістю посттравматичного періоду.
Висновки. Особливості та ступінь вираженості когнітивних порушень у віддаленому періоді ЧМТ залежить від впливу ряду факторів, таких як тяжкість перенесеної ЧМТ, загальний вік пацієнта та вік на момент отримання травми, показники шкали депресії Бека та кількість років освіти для легкої ЧМТ. Отримані результати дозволяють більш якісно оцінити стан пацієнтів цієї категорії та призначити адекватне патогенетичне лікування.

Similar articles

Current Possibilities for the Assessment of the Functioning and Quality of Life in Patients with Remote Consequences of Closed Traumatic Brain Injury
Authors: Школьник В.М., Фесенко Г.Д.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

International neurological journal 8 (86) 2016
Date: 2017.02.14
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: ШЕВАГА В.М., КУХЛЕНКО О.Я., КОБИЛЕЦЬКИЙ О.Я., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
International neurological journal 1(23) 2009
Date: 2009.04.27
Categories: Neurology
Anxiety and Cognitive Disorders in Patients with Metabolic Syndrome: Clinical and Neuroimaging Diagnostics, Treatment
Authors: Nasonova T.I. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
International neurological journal 2 (80) 2016
Date: 2016.06.08
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Efficacy of Entrop administration for the treatment of asthenia in patients with traumatic brain injury
Authors: Чеботарьова Л.Л.(1), Муравський А.В.(2), Солонович О.С.(1)
(1) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

International neurological journal 7 (85) 2016
Date: 2017.01.13
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue