Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Залежність післяопераційного болю від способу загальної анестезії при аденотомії у дітей

Authors: Георгіянц М.А., Пушкар М.Б.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: вибір способу загальної анестезії для зменшення післяопераційного (п/о) болю при аденотомії у дітей.
Матеріали і методи. 117 дітей середнім віком 7,6 ± 0,2 року, яким проведено аденотомію в умовах загальної анестезії, було розподілено на 3 групи: I — в/в анестезія пропофолом; II — інгаляційна анестезія севофлураном; III — в/в анестезія тіопенталом Na. Аналгезію інтраопераційно забезпечували фентанілом (2 мкг/кг). П/о знеболювання — планово ібупрофен per os (10 мг/кг). Досліджували рівень кортизолу (К), інсуліну, глюкози крові на етапах: до операції, аденотомії, екстубації та в 1-шу п/о добу. Розраховували різницю цих показників між етапами дослідження (Δ). Ефективність знеболювання оцінювалась за шкалою болю Wong-Baker FACES Pain Scale. Проведено кореляційний аналіз за Пірсоном (r), дисперсійний аналіз з обчисленням критерію F Фішера.
Результати та обговорення. На 1-шу п/о годину інтенсивність болю була більшою у II групі — 1,4 ± 0,2 порівняно з I групою — 0,8 ± 0,1 та III групою — 0,8 ± 0,1 (р = 0,013 та р = 0,012 відповідно). На 1-шу п/о добу дітей усіх груп п/о біль не турбував.
Найбільші коливання серед маркерів стресу були притаманні рівню кортизолу. У I групі впродовж усіх етапів дослідження рівень кортизолу перебував у межах референтних значень. У II та III групах відзначалася більш істотна тенденція до зростання його рівня на етапі аденотомії, але вірогідної різниці між групами не було (p > 0,05). Лише у I групі зміна рівня кортизолу в періопераційному періоді впливала на інтенсивність п/о болю. Значення ΔК до  аденотомії впливало на рівень болю у 1-шу п/о добу (F = 4,321; p = 0,038).
Проведений кореляційний аналіз у I групі виявив помітний позитивний зв’язок ΔК (до аденотомії) — біль у 1-шу п/о добу (r = 0,58; p = 0,031).
Висновки. Враховуючи виявлені взаємозв’язки між рівнем кортизолемії та п/о болем, ми припускаємо, що саме за рахунок мінімальних змін рівня кортизолу в періопераційному періоді пропофол зменшує інтенсивність п/о болю порівняно з севофлураном та тіопенталом Na.

Similar articles

Маркери стресу та стан регуляторних систем при аденотомії у дітей
Authors: Пушкар М.Б., Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
"Emergency medicine" 5 (68) 2015
Date: 2015.12.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Рівень глікемії як показник адекватності анестезії при аденотомії в дітей
Authors: Пушкар М.Б., Георгіянц М.А. — Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
"Emergency medicine" 8 (63) 2014
Date: 2015.02.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Періопераційна оцінка стану гемодинаміки та рівня болю у молодих пацієнтів при травматологічних операціях
Authors: Богуславська Н.М. - Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 5 (68) 2015
Date: 2015.12.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The use of prolonged epidural anesthesia in the perioperative period of major liver resections
Authors: Черній В.І.(1), Колганова К.А.(2), Фрейгофер М.В.(3)
(1) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(2) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
(3) — Комунальний заклад «Клінічний онкологічний диспансер Дніпропетровської обласної ради», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue