Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (75) 2016

Повернутися до номеру

Залежність післяопераційного болю від способу загальної анестезії при аденотомії у дітей

Автори: Георгіянц М.А., Пушкар М.Б.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: вибір способу загальної анестезії для зменшення післяопераційного (п/о) болю при аденотомії у дітей.
Матеріали і методи. 117 дітей середнім віком 7,6 ± 0,2 року, яким проведено аденотомію в умовах загальної анестезії, було розподілено на 3 групи: I — в/в анестезія пропофолом; II — інгаляційна анестезія севофлураном; III — в/в анестезія тіопенталом Na. Аналгезію інтраопераційно забезпечували фентанілом (2 мкг/кг). П/о знеболювання — планово ібупрофен per os (10 мг/кг). Досліджували рівень кортизолу (К), інсуліну, глюкози крові на етапах: до операції, аденотомії, екстубації та в 1-шу п/о добу. Розраховували різницю цих показників між етапами дослідження (Δ). Ефективність знеболювання оцінювалась за шкалою болю Wong-Baker FACES Pain Scale. Проведено кореляційний аналіз за Пірсоном (r), дисперсійний аналіз з обчисленням критерію F Фішера.
Результати та обговорення. На 1-шу п/о годину інтенсивність болю була більшою у II групі — 1,4 ± 0,2 порівняно з I групою — 0,8 ± 0,1 та III групою — 0,8 ± 0,1 (р = 0,013 та р = 0,012 відповідно). На 1-шу п/о добу дітей усіх груп п/о біль не турбував.
Найбільші коливання серед маркерів стресу були притаманні рівню кортизолу. У I групі впродовж усіх етапів дослідження рівень кортизолу перебував у межах референтних значень. У II та III групах відзначалася більш істотна тенденція до зростання його рівня на етапі аденотомії, але вірогідної різниці між групами не було (p > 0,05). Лише у I групі зміна рівня кортизолу в періопераційному періоді впливала на інтенсивність п/о болю. Значення ΔК до  аденотомії впливало на рівень болю у 1-шу п/о добу (F = 4,321; p = 0,038).
Проведений кореляційний аналіз у I групі виявив помітний позитивний зв’язок ΔК (до аденотомії) — біль у 1-шу п/о добу (r = 0,58; p = 0,031).
Висновки. Враховуючи виявлені взаємозв’язки між рівнем кортизолемії та п/о болем, ми припускаємо, що саме за рахунок мінімальних змін рівня кортизолу в періопераційному періоді пропофол зменшує інтенсивність п/о болю порівняно з севофлураном та тіопенталом Na.


Повернутися до номеру