Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Особливості регуляції системи кровообігу у хворих на тяжкий сепсис

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

На початку ХХІ ст. сепсис, як і раніше, залишається однією з найактуальніших проблем медицини. Щорічно спостерігається ріст захворювання без зниження смертності.
Мета: за умови компенсованої сепсис-індукованої гіпотензії створити гемодинамічне плато за показниками середнього артеріального тиску та хвилинного об’єму кровообігу, дослідити вплив збільшення об’єму позаклітинного простору на показники кардіо- та гемодинаміки.
Матеріали та методи. До критеріїв включення ввійшли пацієнти з гнійно-септичними ускладненнями (переважно хірургічний, абдомінальний сепсис) з маніфестацією ендотоксикозу, дофамінергічної підтримки (5–10 мкг/кг • хв), біохімічних критеріїв дебюту тяжкого сепсису (лактат ≥ 2 ммоль/л, С-реактивний білок ≥ 2 стандартних відхилень від норми) та ін. Показники гемодинаміки визначали загальноклінічними методами та ультра–звуковим портативним сканером НТІ PU-2200 (USA).
Результати та обговорення. У роботі досліджено вплив збільшення об’єму позаклітинного простору розчином Рінгера (7–8 мл/кг зі швидкістю 18–
20 мл/хв) на систему кровообігу пацієнтів із сепсис-індукованою гіпотензією та дофамінзалежною компенсацією за умови створення належного компенсаторного гемодинамічного плато. Найбільш суттєвими результатами стали реєстрація помірного підвищення хвилинної роботи лівого шлуночка та збереження на рівні стартових цифр показників коефіцієнта насосної спроможності серця, ударної роботи лівого шлуночка та потужності шлуночків. Проте збільшення корегованої тиском частоти на 10,0 ± 4,6 % (Δ, Р ≤ 0,05) від початкового рівня та на 22 % порівняно з контрольними дослідженнями свідчить про депресію барорефлекторної регуляції кровообігу.
Висновки. Встановлено, що серед дисрегуляторних змін у пацієнтів із тяжким сепсисом спостерігається депресія барорефлекторної регуляції волюморегуляторної функції системи кровообігу.

Similar articles

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Кондратьєв В.О., Єгоренко О.В., Кунак О.В. Кафедра госпітальної педіатрії № 1 Дніпропетровської державної медичної академії Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Дніпропетровськ
"Child`s Health" 3(18) 2009
Date: 2009.07.07
Categories: Pediatrics/Neonatology
Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності. Частина I
Authors: Таран О.І. Кафедра нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Kidneys" 3 (13) 2015
Date: 2015.09.28
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Nephrology
Sections: Specialist manual

Back to issue