Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Феохромоцитома: алгоритм етапного періопераційного гемодинамічного менеджменту

Authors: Кунатовський М.В.(1), Дубров С.О.(2), Ларін О.С.(1), Товкай О.А.(1)
1 - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних рганів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: впровадження алгоритму етапного періопераційного гемодинамічного контролю (ЕПОГК) як компонента анестезіологічного менеджменту пацієнтів із феохромоцитомою.
Матеріали і методи. Оптимізований анестезіологічний менеджмент 33 жінок із феохромоцитомою наднирників при хірургічному видаленні шляхом відеоасистованої лапароскопічної адреналектомії. Усім пацієнткам застосовувався алгоритм ЕПОГК. 
Перший етап — передопераційна таблетована гіпотензивна терапія до надходження в стаціонар.
Другий етап — передопераційна інфузійна керована гіпотензивна терапія урапідилом та корекція гіповолемії збалансованими кристалоїдними розчинами та 10% розчином гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) (200/0,5).
Третій етап — інтраопераційна інфузійна керована гіпотензивна терапія урапідилом під конт–ролем центральної гемодинаміки.
Четвертий етап — профілактика наднирникової недостатності та корекція гіповолемії.
Результати та обговорення. Усі хворі мали вірогідно (p < 0,001) підвищений рівень метанефринів добової сечі — до 1831,6 ± 337,9 мкг/24 год (конт–роль — 169,3 ± 12,7 мкг/24 год). Згідно з розробленим алгоритмом ЕПОГК на 1-му етапі застосовували доксазозин у дозі 10,0 ± 1,0 мг або урапідил в дозі 144,0 ± 11,2 мг у 2 прийоми. На 2-му етапі виконували гемодилюцію 10% ГЕК (200/0,5) 3–4 мл/кг після попередньої волемічної нагрузки ізотонічними збалансованими кристалоїдами в дозуванні 6–7 мл/кг/час та інфузійну керовану гіпотензивну терапію урапідилом зі швидкістю 9,7 ± 1,9 мг/год. На 3-му етапі інтраопераційно швидкість інфузії урапідилу становила 1,25 ± 0,08 мг/хв (додатково при хірургічному виділенні наднирника із феохромоцитомою болюсно вводився урапідил 25–50 мг внутрішньовенно при виявленні навіть мінімального підвищення артеріального тиску). На 4-му етапі здійснювалась профілактика наднирникової недостатності (гідрокортизон внутрішньом’язово в дозі 268,7 ± 4,2 мг на добу) та гіповолемії.
Висновки. Впровадження ЕПОГК при підготовці до операції та під час хірургічного втручання є ефективним, легко керованим і безпечним методом стабілізації показників гемодинаміки. Летальних випадків не було відмічено.

Similar articles

Anesthetic Management of Pheochromocytomas in a Specialized Endocrinology Center
Authors: Cherenko S.M. - Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Dubrov S.O. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine; Kunatovskyi M.V., Tovkai O.A., Tarasenko S.O. - Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv, Ukraine
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Date: 2016.05.12
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Pheochromocytoma: Hemodynamic Control Features During Laparoscopic Adrenalectomy
Authors: Кунатовський М.В. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: О.С. ЛАВРЕНКО, В.В. ТОМЕНКО, Л.І. ТКАЧ, О.В. ЦІЛУЙКО, О.Ю. БОДУЛЄВ, Полтавська станція швидкої медичної допомоги
"Emergency medicine" 5(12) 2007
Date: 2007.12.25
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Specialist manual
Authors: Ф.С. ГЛУМЧЕР, С.А. КРЕЙДИЧ, Кафедра анестезіології й інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця
"News of medicine and pharmacy" 18(225) 2007
Date: 2008.08.04
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue