Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Цитокіновий профіль на початку ішемічного інсульту

Authors: Кущ К.О., Зозуля О.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО, кафедра нервових хвороб та нейрохірургії ФПО, м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: вивчити рівні прозапальних (інтерлейкін (IL)-6, фактор некрозу пухлини (TNF-α)) та протизапальних (IL-10) цитокінів у 1-шу добу ішемічного інсульту.
Матеріали та методи. У дослідження ввійшло 36 пацієнтів з гострим (до 24 годин від початку) порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом, із них 22 (61 %) чоловіки, 14 (39 %) жінок середнього віку (68,0 ± 5,4 року). При надходженні свідомість за шкалою коми Глазго у 15 (42 %) із них дорівнювала 7–8 балам, у 21 (58 %) — 9–12 балам, тяжкість за NYHSS — 22,0 ± 2,5 бала. Усім пацієнтам проведена нейровізуалізація на спіральному комп’ютерному томографі Toshiba Activion-16. Концентрацію цитокінів у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу (ELISA) на імуноферментному аналізаторі HumaReader за допомогою стандартних наборів реактивів Diaclone (Франція). 
Результати дослідження. Встановлено, що рівень IL-6, який є ключовим медіатором мікрогліальних нейроімунних функцій, перевищував норму на 124 % (р < 0,01). Рівень TNF-α, який токсично діє на ней–рони шляхом активації системи генерації активних форм кисню, перевищував норму на 61 % (р < 0,01). Рівень протизапального IL-10 був на 21,5 % нижче від норми (р < 0,01). Коефіцієнт запалення (співвідношення IL-6/IL-10) на 280 % перевищував норму (р < 0,01). Це свідчило про переважання в організмі прозапальних процесів над протизапальними.
Висновки. Переважання процесів запалення у першу добу ішемічного інсульту може бути ознакою несприятливого перебігу хвороби у подальшому.

Similar articles

Effect of neurometabolic therapy on the level of neuron-specific enolase and cognitive status in patients with acute ischemic stroke
Authors: Кущ К.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effect of combination neurometabolic therapy on regression of neurological symptoms in patients with acute ischemic stroke
Authors: Кущ К.О., Клигуненко О.М., Зозуля О.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 5 (84) 2017
Date: 2017.09.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вікові особливості вмісту окремих про- та протизапальних цитокінів у крові хворих на цироз печінки невірусної етіології
Authors: Присяжнюк В.П. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
"Gastroenterology" 1 (51) 2014
Date: 2014.04.17
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Authors: В.М. ШЕВАГА, О.Я. МЕЛЕХ, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 2(233) 2008
Date: 2008.08.22
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual

Back to issue