Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Зв’язок летальності пацієнтів при гострому ішемічному інсульті з лабораторно-функціональними показниками

Authors: Семененко А.І.(1), Кобеляцький Ю.Ю.(2), Кондрацький Б.О.(3), Семененко Н.О.(1)
1 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
2 - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
3 - ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів, Україна

Sections: Medical forums

print version

Моніторинг життєво важливих лабораторних та функціональних показників пацієнтів із гострим інсультом є невід’ємною складовою лікування таких хворих. 
Мета: ретроспективно дослідити зв’язок летальності стаціонарних хворих із гострим ішемічним інсультом із лабораторно-функціональними показниками. 
Матеріали та методи. Аналізу піддавалися всі історії хвороби померлих пацієнтів та 72 історії хвороби пацієнтів, які виписані додому і які надходили до стаціонару з 2012 по 2014 р. з 12 балами та менше за шкалою коми Глазго (ШКГ). Статистичній обробці піддавалися 8 діб перебування пацієнта в стаціонарі. Оцінка історій хвороби проводилася шляхом вивчення паспортних та анамнестичних даних, об’єктивного обстеження, лабораторних та інструментальних методів дослідження. 
Результати та їх обговорення. Проведений непараметричний ранговий кореляційний аналіз Спірмена майже у всі періоди спостереження показав переконливий (вірогідний) зв’язок між летальністю пацієнтів та зниженням систолічного артеріального тиску (САТ), появою фібриногену В, негативною динамікою неврологічного статусу за ШКГ та зростанням рівня сечовини (р < 0,05). Інші досліджувані показники мали вірогідне значення та корелювали зі смертністю лише в певні часові проміжки, що пов’язано з особливістю розвитку патобіохімічного каскаду та формування ускладнень при інсульті. 
Висновок. Слід зосередити свою увагу як на прогностичних маркерах та критеріях ефективності терапії гострого ішемічного інсульту на таких показниках, як САТ, фібриноген В, неврологічний статус за ШКГ, рівень сечовини.

Similar articles

Correlation of Mortality of Patients in Acute Cerebrovascular Accident with Laboratory and Functional Parameters
Authors: Semenenko A.I.(1), Datsiuk O.I.(1), Kobeliatskyi Yu.Yu.(2), Kondratskyi B.O.(3)
(1) - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia
(2) - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Healthcare of Ukraine», Dnipropetrovsk
(3) - State Institution «Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Lviv, Ukraine

"Emergency medicine" 7 (70) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Improving the diagnosis and intensive therapy of cerebral dysfunction in patients with ischemic stroke
Authors: Голдовський Б.М., Серіков К.В., Поталов С.О., Сідь Є.В., Філімонова І.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

"Emergency medicine" 7 (86) 2017
Date: 2017.12.21
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Evaluation of the Therapeutice Fficacy of 0.9% NaCl Solution and the Solution of Mannitol in Patients with Acute Ischemic Stroke by Neurologic Deficit
Authors: Семененко А.І.(1), Кобеляцький Ю.Ю.(2), Кондрацький Б.О.(3), Семененко Н.О.(1) - (1) Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; (2) ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; (3) ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів, Україна
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Controversial issues of mannitol use in patients with acute stroke (literature review and own experience)
Authors: Галушко О.А., Богдан А.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue