Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 8 (80) 2016

Back to issue

The State of Bone Mineral Density in Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes Mellitus

Authors: Кирилюк М.Л.(1), Атанова Я.О.(2), Доготар В.Б.(1)
(1) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Клiнiка сiмейноï медицини «Здравиця», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Актуальні сть порушення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у пост­менопаузальних жінок обумовлена високим ризиком виникнення остеопоротичних переломів, особливо на тлі коморбідної патології. Мета дослідження: оцінка впливу цукрового діабету (ЦД) 2-го типу на стан мінеральної щільності кісток у жінок різного віку в постменопаузальному періоді залежно від тривалості ЦД та виду цукрознижувальної терапії. Матеріали і методи. Мінеральну щільність кісток було досліджено у 38 постменопаузальних пацієнток із ЦД 2-го типу (середній вік — ​64,36 ± 1,95 року, середня тривалість ЦД — ​10,68 ± 1,88 року, середній рівень глікованого гемоглобіну — ​9,02 ± 0,29 %). Для оцінки стану МЩКТ використовували двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію (Dual-energy X-ray Absorbtiometry — ​DXA). Мінеральну щільність кісток оцінювали за допомогою Т-критерію. Результати. Показано, що з віком у постменопаузальних жінок без діабету МЩКТ, що оцінюється за Т-критерієм, закономірно зменшується в усіх зонах дослідження. Так, Т-критерій на рівні поперекового відділу хребта (L1–L4) у жінок 50–59 років становив –0,24 ± –0,02, що відповідає остеопенії. У жінок 60–69 років Т-критерій — ​–2,20 ± –0,22, що відповідає остеопорозу. Виявлено, що вікові зміни середніх значень Т-критерію за ЦД 2-го типу менш негативні, ніж у групі контролю, проте порівняно з контролем гірші показники денситометричної щільності кісток лише на рівні L1–L4 у віці ≤ 60 років — ​–0,71 ± –0,09 vs –0,24 ± –0,02 (P < 0,001). Висновки. З віком у постменопаузальних жінок із ЦД 2-го типу та без діабету МЩКТ, що оцінюється за Т-критерієм, зменшується в усіх зонах дослідження. Виявлено, що у постменопаузальних жінок, хворих на ЦД 2-го типу, гірші показники денситометричної щільності кісток (за Т-критерієм) на рівні L1–L4 у віці ≤ 60 років. При збільшенні тривалості ЦД 2-го типу понад 10 років зменшується денситометрична щільність шийки стегнової кістки, а в поперековому відділі хребта зміни МЩКТ за Т-критерієм мають протилежний характер. Інсулінотерапія не призводить до поліпшення МЩКТ стегнових кісткок за Т-критерієм, але позитивний ефект інсулінотерапії на МЩКТ поширюється на поперековий відділ хребта.

Актуальность. Актуально сть нарушения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у постменопаузальных женщин обусловлена высоким риском возникновения остеопоротических переломов, особенно на фоне коморбидной патологии. Цель исследования: оценка влияния сахарного диабета (СД) 2-го типа на состояние минеральной плотности костей у женщин разного возраста в постменопаузальном периоде в зависимости от длительности СД и вида сахароснижающей терапии. Материалы и методы. Минеральная плотность костей была исследована у 38 постменопаузальных пациенток с СД 2-го типа (средний возраст — ​64,36 ± 1,95 года, средняя длительность СД — ​10,68 ± 1,88 года, средний уровень гликированного гемоглобина — ​9,02 ± 0,29 %). Для оценки состояния МПКТ использовали двухэнергетическую рентгеновскую абсорбцио­метрию (Dual-energy X-ray Absorbtiometry — ​DXA). Минеральную плотность костей оценивали с помощью Т-критерия. Результаты. Показано, что с возрастом у постменопаузальных женщин без диабета МПКТ, которая оценивается по Т-критерию, закономерно уменьшается во всех зонах исследования. Так, Т-критерий на уровне поясничного отдела позвоночника (L1–L4) у женщин 50–59 лет составил –0,24 ± 0,02, что соответствует остеопении. У женщин 60–69 лет Т-критерий — ​–2,20 ± –0,22, что соответствует остеопорозу. Выявлено, что возрастные изменения средних значений Т-критерия при СД 2-го типа менее негативные, чем в группе контроля, однако по сравнению с контролем хуже показатели денситометрической плотности костей на уровне L1–L4 в возрасте ≤ 60 лет — ​–0,71 ± –0,09 vs –0,24 ± 0,02 (P < 0,001). Выводы. С возрастом у постменопаузальных женщин с СД 2-го типа и без диабета МПКТ, оцениваемая по Т-критерию, уменьшается во всех зонах исследования. Выявлено, что у постменопаузальных женщин, больных СД 2-го типа, худшие показатели денситометрической плотности костей (по Т-критерию) на уровне L1–L4 в возрасте ≤ 60 лет. При увеличении продолжительности СД 2-го типа более 10 лет уменьшается денситометрическая плотность шейки бедренной кости, а в поясничном отделе позвоночника изменения МПКТ по Т-критерию носят противоположный характер. Инсулинотерапия не приводит к улучшению МПКТ бедренных костей по Т-критерию, но положительный эффект инсулинотерапии на МПКТ распространяется на поясничный отдел позвоночника.

Background. The problem of impairment of bone mineral density (BMD) in postmenopausal women is relevant due to a high risk of osteoporotic fractures, especially against the comorbid pathology. The aim of the study was to assess the impact of diabetes mellitus (DM) type 2 on the bone mineral density in postmenopausal women of different age depending on DM duration and type of antiglycemic treatment. Materials and methods. BMD was studied in 38 postmenopausal patients with DM type 2 (average age 64.36 ± 1.95 years old, average duration of DM type 2 10.68 ± 1.88 years, average glycated hemoglobin 9.02 ± 0.29 %). BMD state was measured by dual energy X-ray absorptiometry. BMD was estimated using T-criteria. Results. Postmenopausal women without DM were found to have decreases BMD with aging by T-criteria. T-criteria of lumbar spine L1–L4 I women aged 50–59 years old was –0.24 ± –0.22 that confirms osteopenia. In women aged 60–69 years old T-criteria was –2.20 ± –0.22 that confirms osteoporosis. The age changes of average values of T-criteria in DM type 2 were found to be less negative compared with a control group, but worse densitometric parameters on L1–L4 level at the age ≤ 60 years old (–0.71 ± –0.09 vs –0.24 ± –0.02 (P < 0.001). Conclusion. BMD in postmenopausal women with DB type 2 and without DM assessed by T-criteria decreased in all regions with aging. Postmenopausal women with DB type 2 had worse densitometric parameters by T-criteria on L1–L4 level at the age ≤ 60 years old. With increasing DB duration over 10 years densitomentric density of femoral neck reduces, and lumbar spine BMD by T-criteria are inverse. Insulin therapy does not improve femoral BMD by T-criteria, however positive effect of insulin therapy improves state of lumbar spine.


Keywords

мінеральна щільность кісткової тканини; цукровий діабет 2-го типу; постменопауза

минеральная плотность костной ткани; сахарный диабет 2-го типа; постменопауза

bone mineral density; type 2 diabetes mellitus; postmenopause


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Атанова Я.О. Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан кісткового метаболізму у жінок в період постменопаузи [Текст] / Я.О. Атанова, М.Л. Кирилюк // Здоровье женщины. — 2016. — № 3(109). — ​С. 115-119.
2. Вайда В.М. Мінеральна щільність кісткової тканини хребта у жінок різного віку [Текст] / В.М. Вайда // Літопис травмотології та ортопедії. — 2011. — № 1–2. — ​C. 244-245.
3. Кирилюк М.Л. Cтан гормональної функції кісткової тканини в постменопаузі за цукрового діабету 2 типу [Текст] / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2016. — № 2(54). — ​С. 62-67.
4. Кирилюк М.Л. Фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузальних жінок із цукровим діабетом: вплив типу та тривалості хвороби, терміну менопаузи та маси тіла [Текст] / М.Л. Кирилюк, Я.О. Атанова, О.Е. Третяк // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — № 1(73). — ​С. 87-91.
5. Мкртумян А.М. Современные возможности решения проблемы остеопороза у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа [Текст] / А.М. Мкртумян // Эффективная фармакотерапия. — 2014. — № 53. — ​С. 70-76.
6. Мусиенко А.С. Минеральная плотность костной ткани и показатели FRAX у женщин в постменопаузальном периоде [Текст] / А.С. Мусиенко // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2012. — № 1(5).
7. Association between bone mineral density and type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies / L. Ma [et al.] // Eur. J. Epidemiol. — 2012. — ​Vol. 27. — ​P. 319-332.
8. Bone health and type 2 diabetes mellitus: a systematic review / E. Gorman [et al.] // Physiother. Can. — 2011. — ​Vol. 63(1). — ​Р. 8-20.
9. Bone mineral density and its determinants in diabetes: the Fremantle Diabetes Study / V. Rakic, W.A. Davis, S.A. Chubb, F.M. Islam [et al.] // Diabetologia. — 2006. — ​Vol. 49, № 5. — ​P. 863-871.
10. Bone mineral density, collagen type 1 alpha 1 genotypes and bone turnover in premenopausal women with diabetes mellitus / G. Hampson [et al.] // Diabetologia. — 1998. — ​Vol. 41. — ​P. 1314-1320.
11. Bone mineral density evaluation of patients with type 2 diabetes mellitus / C. Adil [et al.] // J. Phys. Ther. Sci. — 2015. — ​Vol. 27(1). — ​P. 179-182.
12. Bone mineral density in women with type II diabetes mellitus / R.S. Weinstock [et al.] // J. Bone Miner. Res. — 1989. — ​Vol. 4. — ​P. 97-101.
13. Bone mineral metabolism is normal in non-insulin-dependent diabetes mellitus / M. Sosa [et al.] // J. Diabetes Complications. — 1996. — ​Vol. 10. — ​P. 201-205.
14. Brown J.P. Сlinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada / J.P. Brown, R.G. Josse // Can. Med. Assoc. J. — 2002. — ​Vol. 167(Suppl. 10). — ​S. 1-34.
15. Decreased bone mineral density at the distal radius, but not at the lumbar spine or the femoral neck, in Japanese type 2 diabetic patients / T. Majima, Y. Komatsu, T. Yamada, Y. Koike [et al.] // Osteoporos. Int. — 2005. — ​Vol. 16. — ​P. 907-913.
16. Increased bone density and decreased bone turnover, but no evident alteration of fracture susceptibility in elderly women with diabetes mellitus / P. Gerdhem [et al.] // Osteoporos. Int. — 2005. — ​Vol. 16. — ​P. 1506-1512.
17. Johnston C.C. Jr. Bone mass and sex steroid concentrations in postmenopausal Caucasian diabetics / C.C. Johnston Jr, S.L. Hui, C. Longcope // Metabolism. — 1985. — ​Vol. 34. — ​P. 544-550.
18. Prevalence and predictors of osteopenia and osteoporosis in postmenopausal Chinese women with type 2 diabetes / Y. Zhou [et al.] // J. Diabetes Res. Clin. Pract. — 2010. — ​Vol. 90. — ​P. 261-269.
19. The association between insulin levels and cortical bone: findings from a cross — ​sectional analysis of pQCT parameters in adolescents / A. Sayers, D.A. Lawlor, N. Sattar, J.H. Tobias // Journal of Bone and Mineral Research. — 2012. — ​Vol. 27, № 3. — ​Р. 610-618.
20. Vestergaard P. Discrepancies in bone mineral density and fracture risk in patients with type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis / P. Vestergaard // Osteoporos. Int. — 2007. — ​Vol. 18. — ​P. 427-444.

Back to issue