Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 8 (80) 2016

Back to issue

Changes of Cytokine Level in Patients with Hypertension and Obesity, Depending on the Duration of the Disease

Authors: Капустник В.А., Костюк И.Ф., Шелест Б.А., Ковалева Ю.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

При артеріальній гіпертензії (АГ) з ожирінням мають значення інтерлейкіни‑2, 6, 10 і С-реактивний білок. Ці маркери запалення регулюють міжклітинні взаємодії, проліферацію мезангію і викликають низку змін на клітинному рівні, тим самим сприяючи запальним процесам. Мета дослідження: виявити особливості маркерів запалення у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням залежно від тривалості захворювання. Матеріал і методи. Обстежено 52 хворих на АГ II стадії з ожирінням в трьох групах за тривалістю захворювання. У першу групу увійшли 19 хворих з тривалістю захворювання до п’яти років, в другу — ​18 хворих з тривалістю захворювання 6–10 років і в третю — ​15 пацієнтів з тривалістю захворювання понад 11 років. Активність сироваткових рівнів маркерів запалення визначали імуноферментним методом. Результати. При тривалості захворювання 6–10 років рівень ІЛ‑6 дещо підвищувався порівняно з першими 5 роками, а потім знижувався. Вміст ІЛ‑2 був підвищений в перші 5 років в 3,74 раза, а в подальшому знижувався у 3,15 раза і 3,04 раза відповідно порівняно з контролем. Рівні ІЛ‑10 і СРБ мали таку ж тенденцію, як і ІЛ‑6. Висновки. Встановлено, що хворим з артеріальною гіпертензією та ожирінням притаманне істотне підвищення рівня в крові інтерлейкіну‑2, 6 і 10 і С-реактивного білка (більше рівні прозапальних цитокінів, ніж протизапального). При подовженні тривалості захворювання запальний процес стає менш вираженим, що може свідчити про більш глибокі імунологічні порушення. Після стандартної терапії підвищені початкові концентрації цитокінів і С-реактивного білка в крові значно знижуються, але вірогідно не відрізняються від контролю, крім рівня інтерлейкіну‑2.

При артериальной гипертензии (АГ) с ожирением имеют значение интерлейкины‑2, 6, 10 и С-реактивный белок (СРБ). Эти маркеры воспаления регулируют межклеточные взаимодействия, пролиферацию мезангия и вызывают множество изменений на клеточном уровне, тем самым способствуя воспалительным процессам. Цель исследования: выявить особенности маркеров воспаления у больных артериальной гипертензией с ожирением в зависимости от длительности заболевания. Материал и методы. Обследовано 52 больных АГ II стадии с ожирением в трех группах по длительности заболевания. В первую группу вошли 19 больных с длительностью заболевания до 5 лет, во вторую — ​18 больных с длительностью заболевания 6–10 лет и в третью — ​15 пациентов с длительностью заболевания более 11 лет. Активность сывороточных уровней маркеров воспаления определяли иммуноферментным методом. Результаты. При продолжительности заболевания 6–10 лет уровень ИЛ‑6 несколько повышался по сравнению с первыми пятью годами, а затем снижался. Содержание ИЛ‑2 было повышено в первые 5 лет в 3,74 раза, а в дальнейшем снижалось до 3,15 и 3,04 раза соответственно по сравнению с конт­ролем. Уровни ИЛ‑10 и СРБ имели такую же тенденцию, как и ИЛ‑6. Выводы. Установлено, что для больных с АГ и ожирением характерно существенное повышение уровня в крови интерлейкинов‑2, 6 и 10 и СРБ (больше уровни провоспалительных цитокинов, чем противовоспалительного). По мере увеличения продолжительности заболевания воспалительный процесс становится менее выраженным, что может свидетельствовать о более глубоких иммунологических нарушениях. После стандартной терапии повышенные исходные концентрации цитокинов и СРБ в крови значительно снижаются, но достоверно не отличаются от контроля, кроме уровня интерлейкина‑2.

Interleukins (IL) 2, 6, 10, and C-reactive protein are crucial in arterial hypertension with obesity. Background. To identify the characteristics of inflammatory markers in patients with arterial hypertension and obesity, in accordance with the disease duration. Materials and Methods. The study involved 52 patients with stage II hypertension and obesity, divided in three groups according to the disease duration. In the first group consisted of 19 patients disease duration was 5 years, in the second (18 patients) — ​6–10 years, and in the third one (15 patients) — ​more than 11 years. The serum levels of inflammatory markers were determined by ELISA. Results. When disease duration is 6–10 years, the IL‑6 level is increased slightly compared to the first group, and then decreased. The content of IL‑2 was increased in the first group by 3.74 times, and further decreased by 3.15 times and 3.04 times, respectively, compared to the controls. Levels of IL‑10 and C-reactive protein have the same tendency, as IL‑6. Conclusions. It was found that levels of interleukin 2, 6, 10, and C-reactive protein are significantly increased in patients with hypertension and obesity (greater levels of pro-inflammatory cytokines than the anti-inflammatory). Lengthening the duration of illness leads to less expressive inflammation that may indicate deeper immunological disorders. Initially increased blood concentration of cytokines and C-reactive protein became significantly reduced under standard therapy, but not significantly different from the controls, except the level of IL‑2.


Keywords

артеріальнa гіпертензія; ожиріння; інтерлейкіни; С-реактивний білок; лікування

артериальнaя гипертензия; ожирение; интерлейкины; С-реактивный белок; лечение

arterial hypertension; obesity; interleukins; C-reactive protein; treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дружилов М.А. Ожирение как фактор сердечно-сосудистого риска: акцент на качество и функциональную активность жировой ткани / М.А. Дружилов, О.Ю. Дружилова, Ю.Е. Бетелева, Т.Ю. Кузнецова // Российский кардиологический журнал. — 2015. — № 4(120). — ​С. 111-117. DOI: 10.15829/1560-4071-2015-04-111-117.
2. Біловол О.М. Ожиріння в практиці кардіолога та ендокринолога / О.М. Біловол, О.М. Ковальова, С.С. Попова, О.Б. Тверетинов. — ​Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. — 301 с.
3. Гусев Е.Ю. Системное воспаление: теоретические и методологические подходы к описанию модели общепатологического процесса. Часть 4. Динамика процесса / Е.Ю. Гусев, В.А. Черешнев // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 2014. — ​Т. 58, № 4. — ​С. 4-16.
4. Zhang C. The role of inflammatory cytokines in endothelial –dysfunction / C. Zhang // Basic Res. Cardiol. — 2008. — Vol. 103(5). — Р. 398-406. DOI: 10.1007/s00395-008-0733-0.
5. Симоненко В.Б. Агрегационная функция тромбоцитов у лиц с артериальной гипертонией и абдоминальным oжирением / В.Б. Симоненко, И.Н. Медведєв, Т.Ю. Носова // Клиническая медицина. — 2008. — № 5. — ​С. 22-24.
6. Helmersson-Karlqvist J. 24-hour ambulatory blood pressure associates inversely with prostaglandin F (2α), interleukin‑6 and F(2)-isoprostane formation in a Swedish population of older men / J. Helmersson-Karlqvist, K. Björklund-Bodegård, A. Larsson, S. Basu // Int. J. Clin. Exp. Med. — 2012. — ​Vol. 5(2). — ​Р. 145-53. PMID: 22567175; PMCID: PMC3342711.
7. Levi M. Inflammation and coagulation / M. Levi, T. van der Poll // Crit. Care Med. — 2010. — ​Vol. 38. — ​P. 26-34. PMID: 20083910; DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181c98d21.
8. Тузанкина И.А. К вопросу о диагностике иммунопатологии / И.А. Тузанкина // Медицинская иммунология. — 2010. — № 6. — ​С. 485-496. DOI: http://dx.doi.org/10.15789/1563-0625-2010-6-485-496
9. Beghdali W. Mast cell as cellular sensors in inflammation and immunity / W. Beghdali, L.C. Madjene, M. Benhamou // Front. Immunol. — 2011. — ​Vol. 2. — ​P. 37-52. PMCID: PMC3342044; DOI: 10.3389/fimmu.2011.00037.
10. George Cr. From Fahrenheit to cytokines: fever, inflammation and the kidney / Сr. George // J. Nephrol. — 2006. — ​Vol. 19 (Suppl. 10). — ​P. 88-97. PMID: 16874719.
11. С-реактивный белок при острой соматической боли / В.Г. Овсянников, А.Е. Бойченко, М.В. Бликян [и др.] // Цитокины и воспаление. — 2013. — № 1. — ​С. 22-25.
12. Cross-regulation of cytokine signalling: pro-inflammatory cytokines restrict IL‑6 signalling through receptor internalisation and degradation / S. Radtke, S. Waller, X. Yang [et al.] // J. Cell. Sci. — 2010. — ​Vol. 13, № 6. — ​P. 947-959. DOI: 10.1242/jcs.065326.
13. Kishimoto T. Interleukin‑6: discovery of a pleiotropic cytokine / T. Kishimoto // Arthritis Res. Ther. — 2006. — ​Vol. 8, Suppl. 2. — ​P. 2-14. PMID: 16899106; PMCID: PMC3226075; DOI: 10.1186/ar1916.
14. Кетлинский С.А. Цитокины / А.С. Кетлинский, А.С. Симбирцев. — ​СПб.: Фолиант, 2008. — 408 с.
15. Серебренникова С.Н. Роль цитокинов в воспалительном процессе / С.Н. Серебренникова, И.Ж. Семинский // Сибирский медицинский журнал. — 2008. — № 6. — ​С. 5-8.
16. Черешнева М.В. Иммунопатологические механизмы локального воспаления / М.В. Черешнева, В.А. Черешнев // Медицинская иммунология. — 2011. — № 6. — ​С. 557-568.
17. Маркелова Е.В. Патогенетическая роль нарушений в системе цитокинов при инфекционно-воспалительных заболеваниях / Е.В. Маркелова, А.В. Костюшко, В.Е. Красников // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2008. — № 3. — ​С. 24-29.
18. Мухутдинова Ф.И. Цитокины лимфы и крови при лихорадке различной степени выраженности / Ф.И. Мухутдинова, И.Г. Мустафин, Р.Х. Хафизьянова // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 2012. — ​Т. 153, № 4. — ​С. 438-440.
19. Mast cells and inflammation / T.C. Theoharides, K.D. Alysandratos, A. Angelidou [et.al.] // Biochim. Biophys. Acta. — 2012. — ​Vol. 1822, № 1. — ​P. 21-33. PMID: 21185371; PMCID: PMC3318920; DOI: 10.1016/j.bbadis.2010.12.014.
20. Coupling of FcγRI to FcγRIIB by Src Kinase Mediates C-reactive Protein Impairment of Endothelial Function / N.C. Sandgren, W. Zhu, I.S. Yuhanna [et al.] // Circ. Res. — 2011. — ​Vol. 109, № 10. — ​P. 1132-1140. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.111.254573.

Similar articles

Features of Bronchial Asthma in Children with Overweight and Obesity
Authors: Volosovets О.P., Kryvopustov S.P., Makukha M.T., Kupkina A.V. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv; Kyiv Municipal Children’s Clinical Hospital № 2, Kyiv, Ukraine
"Child`s Health" 8 (68) 2015
Date: 2016.02.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Incidence and factors for the development of postoperative insomnia
Authors: Бодулєв О.Ю., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Mechanism of Action of Activated Oxygen-Containing Metabolites in the Respiratory Tract. Anti-inflammatory Action (Part 3)
Authors: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев

"Child`s Health" 5 (65) 2015
Date: 2015.12.25
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue