Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 8 (79) 2016

Back to issue

Respiratory Therapy in Polytrauma

Authors: Підгірний Я., Туркевич О., Яєчник О., Закотянський О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Стан пацієнта з політравмою ускладнюється розвитком поліорганної дисфункції, одним із головних компонентів якої є гостра дихальна дисфункція (ГДД). Причина виникнення ГДД — розвиток респіраторного дистрес-синдрому (РДС). Летальність у хворих із РДС досягає від 27 до 45 %. Мета даної роботи: обговорення показань до респіраторної терапії і технології її проведення у хворих із політравмою та переводу хворих до самостійного дихання після тривалої механічної вентиляції легень (МВЛ). Матеріал та методи. Протягом лише 2015 року на дві клінічні бази кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Львівська комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичногої допомоги та 8-ма міська клінічна лікарня м. Львова) надійшли 32 пацієнти з приводу тяжкої політравми. Тяжкість травми оцінювалась у 18 ± 1 бал за шкалою ISS, тяжкість стану хворих — у 21–23 бали за шкалою АРАСНЕ ІІ, а тяжкість поліорганної дисфункції — у 5–7 балів за шкалою SOFA. Результати. У всіх хворих наявність (чи відсутність) респіраторного дистрес-синдрому встановлювали згідно з Берлінськими дефініціями цього патологічного стану (Тhe ARDS Definition Task Force, 2012). Протезування дихальної дисфункції проводили методом «крок за кроком» (step by step): інгаляція О2 — неінвазивна МВЛ — інвазивна МВЛ. Усім хворим інвазивну МВЛ проводили за технологією PCV (pressure control ventilation). Обговорено тактику корекції вихідних параметрів МВЛ за умови незадовільних показників оксигенації крові, а також тактику відлучення хворих від тривалої МВЛ. Усі технології відлучення хворих від тривалої МВЛ проходять через один із примусово-допоміжних режимів (SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV) на допоміжний PSV CPAP з подальшим відлученням від респіратора. Висновки. На наш погляд, найбільш вагомим параметром, що вказує на необхідність проведення МВЛ, є РаО2 ≤ 65–70 мм рт.ст. при FiO2 0,4–0,45. Протезування дихальної дисфункції у хворих із політравмою доцільно проводити методом «крок за кроком» (step by step ): інгаляція О2 — неінвазивна МВЛ — інвазивна МВЛ. Відлучення хворих із політравмою від тривалої МВЛ доцільно проводити через один із примусово-допоміжних режимів: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV на допоміжний PSV CPAP з подальшим відлученням від респіратора, контролюючи перебування хворого в респіраторному комфорті: ДО — 7–9 мл/кг; f — 12–15/хв; SaO2 > 94 %; РаО2 > 65–70 мм рт.ст.

Актуальность. Состояние пациента с политравмой осложняется развитием полиорганной дисфункции, одним из главных компонентов которой является острая дыхательная дисфункция (ОДД). Причина развития ОДД — респираторный дистресс-синдром (РДС). Летальность у больных с РДС достигает 27–45 %. Цель данной работы: обсуждение показаний к респираторной терапии, технологии ее проведения у больных с политравмой и переводу больных на самостоятельное дыхание после длительной механической вентиляции легких. (МВЛ). Материал и методы. Только в 2015 году на две клинические базы кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого (Львовская коммунальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи и 8-я городская клиническая больница г. Львова) были госпитализированы 32 пациента по поводу тяжелой политравмы. Тяжесть травмы оценивали в 18 ± 1 бал по шкале ISS, тяжесть состояния больных — в 21–23 балла по шкале АРАСНЕ II, а тяжесть полиорганной дисфункции — в 5–7 баллов по шкале SOFA. Результаты. У всех больных наличие или отсутствие РДС определяли согласно Берлинским дефинициям этого патологического состояния (Тhe ARDS Definition Task Force, 2012). Протезирование дыхательной дисфункции проводили методом «шаг за шагом» (step by step): ингаляция О2 — неинвазивная МВЛ — инвазивная МВЛ. Всем больным инвазивную МВЛ проводили по технологии PCV (pressure control ventilation). В статье обсуждена тактика коррекции исходных параметров МВЛ при условии неудовлетворительных показателей оксигенации крови и тактика отлучения больных от длительной МВЛ. Все технологии отлучения больных от длительной МВЛ сводятся к отлучению через один из принудительно-вспомогательных режимов: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV на вспомогательный PSV CPAP с дальнейшим отлучением больного от респиратора. Выводы. На наш взгляд, наиболее существенным параметром, который указывает на необходимость проведения МВЛ у больных с тяжелой политравмой, является РаО2 ≤ 65–70 мм рт.ст. при FiO2 0,4–0,45. Протезирование дыхательной дисфункции у больных с политравмой целесообразно проводить методом «шаг за шагом» (step by step): ингаляция О2 — неинвазивная МВЛ — инвазивная МВЛ. Отлучение больных с политравмой от длительной МВЛ целесообразно проводить через один из принудительно-вспомогательных режимов: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV на вспомогательный PSV CPAP с дальнейшим отлучением от респиратора под контролем пребывания больного в респираторном комфорте: ДО — 7–9 мл/кг; f — 12–15/хв; SaO2 > 94 %; РаО2 > 65–70 мм рт.ст.
Актуальность. Состояние пациента с политравмой осложняется развитием полиорганной дисфункции, одним из главных компонентов которой является острая дыхательная дисфункция (ОДД). Причина развития ОДД — респираторный дистресс-синдром (РДС). Летальность у больных с РДС достигает 27–45 %. Цель данной работы: обсуждение показаний к респираторной терапии, технологии ее проведения у больных с политравмой и переводу больных на самостоятельное дыхание после длительной механической вентиляции легких. (МВЛ). Материал и методы. Только в 2015 году на две клинические базы кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого (Львовская коммунальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи и 8-я городская клиническая больница г. Львова) были госпитализированы 32 пациента по поводу тяжелой политравмы. Тяжесть травмы оценивали в 18 ± 1 бал по шкале ISS, тяжесть состояния больных — в 21–23 балла по шкале АРАСНЕ II, а тяжесть полиорганной дисфункции — в 5–7 баллов по шкале SOFA. Результаты. У всех больных наличие или отсутствие РДС определяли согласно Берлинским дефинициям этого патологического состояния (Тhe ARDS Definition Task Force, 2012). Протезирование дыхательной дисфункции проводили методом «шаг за шагом» (step by step): ингаляция О2 — неинвазивная МВЛ — инвазивная МВЛ. Всем больным инвазивную МВЛ проводили по технологии PCV (pressure control ventilation). В статье обсуждена тактика коррекции исходных параметров МВЛ при условии неудовлетворительных показателей оксигенации крови и тактика отлучения больных от длительной МВЛ. Все технологии отлучения больных от длительной МВЛ сводятся к отлучению через один из принудительно-вспомогательных режимов: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV на вспомогательный PSV CPAP с дальнейшим отлучением больного от респиратора. Выводы. На наш взгляд, наиболее существенным параметром, который указывает на необходимость проведения МВЛ у больных с тяжелой политравмой, является РаО2 ≤ 65–70 мм рт.ст. при FiO2 0,4–0,45. Протезирование дыхательной дисфункции у больных с политравмой целесообразно проводить методом «шаг за шагом» (step by step): ингаляция О2 — неинвазивная МВЛ — инвазивная МВЛ. Отлучение больных с политравмой от длительной МВЛ целесообразно проводить через один из принудительно-вспомогательных режимов: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV на вспомогательный PSV CPAP с дальнейшим отлучением от респиратора под контролем пребывания больного в респираторном комфорте: ДО — 7–9 мл/кг; f — 12–15/хв; SaO2 > 94 %; РаО2 > 65–70 мм рт.ст.

Background. State of polytrauma patients is usual­ly complicated by the development of multiple organ dysfunction, one of the main components of which is the acute respiratory dysfunction (ARD). Respiratory distress syndrome is the cause of ARD. Mortality in patients with ARD reaches 27–45 %. The objective of this work is to discuss the indications for respiratory therapy, technology of its implementation in polytrauma patients and transferring patients to spontaneous breathing after prolonged mechanical ventilation (MV). Materials and methods. 32 polytrauma patients were admitted to two clinical bases of anesthesiology and intensive care department of Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi (Lviv municipal emergency clinical hospital and Lviv clinical hospital № 8) during 2015. The severity of trauma was assessed using ISS scale — 18 ± 1, the severity of patient’s condition was evaluated by APACHE scale — 21–23 points, and the severity of multiple organ dysfunction by SOFA scale — 5–7 points. Results. Determining the presence or absence of ARD was made using Berlin definitions (Тhe ARDS Definition Task Force, 2012). Therapy of respiratory dysfunction was performed using step by step method: O2 inhalation — noninvasive mechanical ventilation — invasive mechanical ventilation. Invasive MV was performed using pressure control ventilation (PCV) technology. We have discussed the tactics of correction of output MV parameters in case of poor blood oxygenation and the weaning tactics in patients with prolonged lung ventilation. All the weaning technologies were held using one of the forced-assisted regimes of ventilation: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV trying to transfer patients to assist regimes (PSV CPAP) and then to wean from the respirator. Conclusions. In our opinion, the most important parameter, which indicates the need for MV, is PaO2 ≤ 65–70 mmHg at FiO2 — 0.4–0.45. Therapy of respiratory dysfunction should be made using step by step method: O2 inhalation — noninvasive mechanical ventilation — invasive mechanical ventilation. Weani­ng in polytrauma patients should be performed using one of the forced-assisted regimes: SIMV/PSV, PSIMV/PSV, BIPAP/PSV trying to transfer patients to assist regimes (PSV CPAP) and then to spontaneous breathing, monitoring presence of patient’s «respiratory comfort» (Vt — 7–9 ml/kg, f = 12–15/min, SaO2 > 94 %, PaO2 ≤ 65–70 mmHg).


Keywords

політравма; респіраторна терапія

политравма; респираторная терапия

polytrauma; respiratory therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Горячев А.С. Основы ИВЛ. — Донецк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. — 254 с.
2. Касиль В.Л., Сапичева Ю.Ю., Хапий Х.Х. Острый респираторный дистресс-синдром и гипоксемия. — М.: МЕДпресс-информ, 2014. — 142 с.
3. Мальцева Л.А., Месенцев Н.Ф., Базиленко Д.В., Билан О.М., Куник Л.В. Респираторный дистресс-синдром: современные вопросы дефиниций, клинической картины, алгоритма диагностики // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 4(75). — С. 108-110.
4. Мальцева Л.А., Месенцев Н.Ф., Гришин В.И., Базиленко Д.В., Билан О.М. Международные рекомендации по проведению интенсивной терапии при остром респираторном дистресс-синдроме // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 4(75). — С. 111-113.
5. Raniery V.V. et al. Acute respiratory distress-syndrome: Berlin definition // JAMA. — 2012. — № 307(23). — Р. 2526-2533.
6. Karen E.A. Burns, Maureen O. Meade, Martin R. Lessard, Lori Hand, Qi Zhou, Sean P. Keenan, and Francois Lellouche Wean Earlier and Automatically with New Technology (the WEAN Study) A Multicenter, Pilot Randomized Controlled Trial // American journal of respiratory and critical care medicine. — 2013. — Vol. 187. — Р. 1204-1212.

Similar articles

Diaphragm Dysfunction in Children with Acute Respiratory Failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 8 (79) 2016
Date: 2017.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Пицюра Н.С., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
"Child`s Health" 3 (24) 2010
Date: 2010.08.12
Categories: Pediatrics/Neonatology
Duration of mechanical ventilation and diaphragm functioning in children with acute respiratory failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Features of respiratory therapy in patients with obesity during laparoscopic surgeries
Authors: Туркевич О.М., Підгірний Я.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue