Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Медична етика у структурі професійної компетентності лікарів приватних медичних закладів

Authors: Сіделковський О.Л., Макареня В.В.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Sections: Школа Аксимед

print version

Актуальність. Поява приватної медицини з її сучасно обладнаними клініками, медичними центрами, консультативно-лікувальними та профілактично-оздоровчими закладами створила потужну конкуренцію державно-комунальним медичним установам. У цих умовах значно зростає роль медичної етики як особливої сфери професійної компетентності працівників охорони здоров’я, що сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги/послуги, спрямованої на формування партнерських відносин між лікарями і пацієнтами. Сутність цих відносин віддзеркалюють терміни «медиколатрія» (від грец. latreia ― служіння) та «курація» (від лат. curatio ― лікування, турбота).

Мета дослідження ― підвищити компетентність лікаря у галузі медичної етики.

Результати дослідження. У цьому дискурсі нами упродовж 2010−2012 pp. були відпрацьовані форми, методи та засоби підвищення знань і вмінь у галузі медичної етики та правила щодо їх використання у повсякденній діяльності персоналу клініки.

Розроблена та апробована нами освітня тренінгова програма з медичної етики, у якій брали участь 12 лікарів та 16 медичних сестер, включала загальні світоглядні й методологічні засади, що обумовлюють характер взаємин між лікарем і пацієнтом, враховують особливості спілкування з хворими різних вікових та соціопрофесійних груп тощо. Заняття проводилися щомісяця у заздалегідь визначений час у приміщенні клініки. Підкреслимо, що весь зміст програмного матеріалу підпорядковувався таким принципам, як «Чим буде корисна для мене надана інформація?», «Як її застосувати у моїй професійній діяльності», та був спрямований на конкретні дії ― ознайомити, підготовити, сформувати, навчити.

За результатами анкетування учасників освітньої програми, найбільшу цікавість викликали і були корисними тематичні обговорення конкретних питань медичної етики. Так, не менше ніж у 80 балів (із 100) респондентами були оцінені рекомендації щодо вміння адаптуватися до несприятливих міжколегіальних та виробничих обставин, оволодіння навичками виходу із стресових і конфліктних ситуацій, вміння чітко формулювати власні думки та викликати довіру і симпатію в оточуючих. Емоційно привабливими та прагматично доцільними для себе результати участі в освітній програмі визнали 25 з 28 респондентів.

Висновок: оволодіння базовими поняттями медичної етики, дотримання комунікативних вимог, правил і настанов біоетики мають бути невід’ємними складовими професійної компетентності працівників приватних медичних закладів, таких як, наприклад, «Аксімед».


Similar articles

Етичність поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019
Date: 2019.02.21
Sections: Specialist manual
Розвиток етичної думки в медицині
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №11 (698), 2019
Date: 2019.10.24
Sections: Specialist manual
Навчання і вдосконалення етичної поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Specialist manual
Управління етичним розвитком персоналу медичної організації
Authors: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017
Date: 2017.11.01
Sections: Medicine. Doctors. Society