Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 1 (87) 2017

Back to issue

Comparison of prevalence, incidence and disability from nervous diseases and epilepsy among children of the Kharkiv region and Ukraine

Authors: O. Sukhonosova
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті надані результати зіставлення поширеності, захворюваності та інвалідності з нервових хвороб і епілепсії серед дитячого населення Харківської області й України і порівняння отриманих результатів із світовими показниками. В 2015 році серед дитячого населення 0–17 років в Україні зареєстровано 407 618 дітей із хворобами нервової системи, що становить 53,53 випадку на 1000 дитячого населення, середній показник за 5 років — 459 300 дітей (58,354 ‰), в Харківській області — 36 494 дитини (86,28 ‰), середній показник — 39 883 дитини (94,476 ‰). Поширеність епілепсії в Україні становить 25 695 випадків (3,21 ‰) та перевищує поширеність дитячого церебрального паралічу, нейроінфекції, середній показник за 5 років — 24 667 випадків (3,144 ‰), в Харківській області — 1451 випадок (3,43 ‰), середній показник — 1340 випадків (3,21 ‰). Захворюваність дітей на хвороби нервової системи в Україні становить 140 494 випадки (18,45 ‰), середній показник за 5 років — 159 215 дітей (20,29 ‰), в Харківській області — 11 871 дитина (28,07 ‰), середній показник — 13 795 дітей (33,068 ‰). Захворюваність на епілепсію в Україні
в дітей становить 3306 випадків (0,43 ‰), середній показник за 5 років — 3569 дітей (0,454 ‰), в Харківській області — 252 дитини (0,53 ‰), середній показник — 201,2 дитини (0,468 ‰). В Україні за останні 5 років відзначається тенденція до зниження поширеності та захворюваності на хвороби нервової системи в дітей, а в Харківській області в 2014–2015 рр. спостерігається збільшення цих показників, що пов’язано, мабуть, з міграцією населення. У структурі інвалідності дітей віком до 18 років в Україні хвороби нервової системи займають 2-ге місце та становлять 29 684 випадки (37,1 на 10 000 дітей), питома вага — 17,6 %, в Харківській області — 1770 (41,8 на 10 000 дітей). Таким чином, надані результати роботи дозволили проаналізувати групу дітей до 18 років c захворюваннями нервової системи, визначити ряд епідеміологічних показників по Харківській області, оцінити в першу чергу місце і значення епілепсії, порівняти отримані дані з загальноукраїнськими. Це в подальшому дозволить провести порівняльні характеристики і більш поглиблені дослідження проблеми по всій Україні для оптимізації надання медичної допомоги дітям.

В статье представлены результаты сопоставления распространенности, заболеваемости и инвалидности по нервным болезням и эпилепсии среди детского населения Харьковской области и Украины и сравнение полученных результатов с мировыми показателями. В 2015 году среди детского населения 0–17 лет в Украине зарегистрировано 407 618 лиц с болезнями нервной системы, что составляет 53,53 случая на 1000 детского населения, в Харьковской области — 36 494 ребенка (86,28 ‰). Распространенность эпилепсии в Украине составляет 25 695 случаев (3,21 ‰) и превышает распространенность детского церебрального паралича, нейроинфекции, в Харьковской области — 1451 случай (3,43 ‰). Заболеваемость болезнями нервной системы у детей в Украине составляет 140 494 случая (18,45 ‰), в Харьковской области — 11 871 случай (28,07 ‰). Заболеваемость эпилепсией в Украине у детей составляет 3306 случаев (0,43 ‰), в Харьковской области — 252 случая (0,53 ‰). В Украине за последние 5 лет отмечается тенденция к снижению распространенности и заболеваемости болезнями нервной системы у детей, а в Харьковской области в 2014–15 гг. наблюдается увеличение этих показателей, что связано, по-видимому, с миграцией населения. В структуре инвалидности детей в возрасте до 18 лет в Украине болезни нервной системы занимают 2-е место и составляют 29 684 случая (37,1 на 10 000 детей), удельный вес — 17,6 %, в Харьковской области — 1770 (41,8 на 10 000 детей). Таким образом, представленные результаты работы позволили проанализировать группу детей до 18 лет c заболеваниями нервной системы, определить ряд эпидемиологических показателей по Харьковской области, оценить в первую очередь место и значение эпилепсии, сравнить полученные данные с общеукраинскими. Это в последующем позволит провести сравнительные характеристики и более углубленные исследования проблемы по всей Украине для оптимизации оказания медицинской помощи детям.

The article presents the results of comparison of prevalence, incidence and disability from nervous diseases and epilepsy among children of the Kharkiv region of Ukraine and Ukraine as a whole and the results are compared with global figures. In 2015 in Ukraine 407 618 cases of diseases of nervous system were registered in children from 0 to 17 years of age, that is 53.53 per 1000 children, the average value for 5 years is 459 300 children (58.354 ‰), in the Kharkiv region 36 494 children (86.28 ‰) were diagnosed with diseases of nervous system, 5-year average is 39 883 children (94.476 ‰). The prevalence of epilepsy in Ukraine amounts to 25 695 children (3.21 ‰), higher than the prevalence of cerebral palsy or neuroinfections, the average value for 5 years is 24 667 children (3.144 ‰). In the Kharkiv region the number is 1 451 children (3.43 ‰), 5-year average is 1 340 children (3.21 ‰). The incidence of diseases of the nervous system in children in Ukraine amounts to 140 494 children (18.45 ‰), an average over 5 years is 159 215 children (20.29 ‰), in the Kharkiv region the number is 11 871 children (28.07 ‰), an average is 13 795 children (33.068 ‰). The incidence of epilepsy in children in Ukraine is 3 306 children (0.43 ‰), the average value for 5 years is 3 569 children (0.454 ‰). In Kharkiv region the incidence is 252 persons (0.53 ‰), an average is 201.2 children (0.468 ‰). In Ukraine, over the past 5 years there has been a tendency to reduce the prevalence and incidence of diseases of the nervous system in children, while in the Kharkiv region in 2014–15 there is an increase of these indicators, which is connected, apparently, with the migration of the population. In the structure of disability of children under the age of 18 in Ukraine diseases of the nervous system come second, amounting to 29 684 children (37.1 per 10 000 children), the proportion is 17.6 %, in the Kharkiv region this number is 1 770 (41.8 per 10 000 children). Thus, the presented results of the work allowed to analyze a group of children under 18 years of age with diseases of the nervous system, to determine a number of epidemiological indicators for the Kharkiv region, to assess first of all, the place and importance of epilepsy, to compare data obtained with all-Ukrainian data for optimization of medical care for children.


Keywords

діти; захворюваність; поширеність; інвалідність; нервові хвороби; епілепсія

дети; заболеваемость; распространенность; инвалидность; нервные болезни; эпилепсия

children; incidence; prevalence; disability; nervous system diseases; epilepsy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мартинюк В.Ю. До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної реабілітаційної служби України // Соціальна педіатрія та реабілітологія. — 2016. — № 8. — С. 4-7.
2. Надання медичної допомоги з психіатрії, неврології та нейрохірургії дітям 0–17 років у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України: Статистично-аналітичний довідник МОЗ / М.В. Голубчиков. — ukrmedstat@medstat.gov.ua 
3. Основні показники здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я Харківської області за 2006–2015 рр. — КЗОЗ «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. — http://khomiac.org/
4. Banerjee P.N. The descriptive epidemiology of epilepsy: A review / P.N. Banerjee, D. Filippi, W. Clen Hauser // Epilepsy Res. — 2009. — Vol. 85. — Р. 31-45.
5. Ettore Beghi. Epidemiologic aspects: Lost in transition Volume / Ettore Beghi, Peter R. Camfield, Carol S. Camfield // Epilepsy. Transition of Epilepsy Care from Children to Adults. — 2014. — Vol. 55, Issue 3. — P. 3-7
6. Моісеєнко Р.О. Нормативно-правове регулювання діяльності служби дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації системи охорони здоров’я / Р.О. Моісеєнко, Н.Г. Гойда, А.В. Терещенко, В.Ю. Мартинюк, О.В. Назар // Концепція соціальної педіатрії. Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник: У 2 т. / За ред. В.Ю. Мартинюка. — К.: ФОП «Верес О.І.», 2016. — Т. 1. — С. 44-60. 
1. Martyniuk V. Ju. The roots of the origin, formation and development of pediatric neurological rehabilitation service of Ukraine. // Social Pediatrics and reabilitology.- 2016.- №8. - S.4-7
2. Statistical and Analytical guide MoH "Providing health care, psychiatry, neurology and neurosurgery children 0-17 years in health care that are in the management of the Ministry of Health of Ukraine", editor M Golubchikov, ukrmedstat@medstat.gov.ua 
3. Key indicators of health and health-care Kharkiv region in 2006 - 2015 GG Institution - Developer: KZOZ "Kharkiv Regional Information and Analytical Center for Health Statistics' Department of Health Kharkiv Regional State Administration. http://khomiac.org/
4. Banerjee P.N. The descriptive epidemiology of epilepsy. A review / P.N. Banerjee, D. Filippi, W. Clen Hauser // Epilepsy Res. - 2009. -  Vol. 85. - Р. 31-45.
5. Ettore Beghi. Epidemiologic aspects: Lost in transition Volume/ Ettore Beghi, Peter R. Camfield,  Carol S. Camfield //Epilepsy. Transition of Epilepsy Care from Children to Adults.- 2014. - Volume  55, Issue 3. –P. 3–7
6. Moiseenko R.O. Normative-law regulation of services of Pediatric Neurology and Medical Social Rehabilitation Health System / RO Moiseenko, Goyda NG, Tereshchenko AV, Martyniuk V. Ju., Nazar O .In .// The concept of social pediatrics. Basic Social Pediatrics. Textbook: in 2 vol. / Edited Martyniuk K .: FOP Heather O., 2016 - T1. - S.44-60.

Similar articles

Epidemiological features of diarrheal infections in Ukraine
Authors: Doan S.I.(1), Malysh N.G.(2)
(1) — Kyiv Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — Sumy State University, Sumy, Ukraine

"Actual Infectology" Том 5, №4, 2017
Date: 2017.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Assessment of Risk Factors for Possible Toxocariasis Invasion in Lugansk Region Population
Authors: Lovitskaya L.G. - State Instituon «Lugansk Regional Sanitary and Epidemiological Station» of Ministry of Healthcare of Ukraine; Semenchenko S.L., Malysh P.N. - Department of Healthcare of Lugansk Regional State Administration; Sulzhenko M.Yu. - State Institution «Lugansk State Medical University»; Malyutenko K.P., Beletskaya L.M., Kuznetsov A.V. - Lugansk Regional Children’s Clinical Hospital, Lugansk, Ukraine
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.14
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Results from monitoring studies of students bone tissue structure and function at Kharkiv region
Authors: Frolova T.V., Okhapkina O.V., Lazurenko V.V., Siniaieva I.R. - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
"Pain. Joints. Spine." 1 (21) 2016
Date: 2016.05.31
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue