Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (89) 2017

Back to issue

Features of brain electrogenesis in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and concomitant hypothyroidism in the application of citicoline

Authors: Коваленко О.Є.(1, 2), Литвин О.В.(1)
(1) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Патологічні зміни, що формуються на всіх структурно-функціональних рівнях головного мозку у хворих із коморбідною патологією (дисциркуляторна енцефалопатія та гіпотиреоз) унаслідок дефіциту мозкового кровотоку, гіпоксії, порушення структури фосфоліпідів нейрональних мембран, проявляються дефіцитом церебрального метаболізму та енергії. У зв’язку з цим провідним напрямком лікування є нейропротекторна терапія. Проведено вивчення особливостей електрогенезу головного мозку у хворих із гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом та оцінка ефективності лікування цитиколіном. За результатами дослідження доведено, що гіпотиреоз негативно впливає на функціональну активність головного мозку. Лікування хворих із гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом цитиколіном вірогідно покращує показники електрогенезу головного мозку.

Патологические изменения, которые формируются на всех структурно-функциональных уровнях головного мозга у больных с коморбидной патологией (дисциркуляторная энцефалопатия и гипотиреоз), приводят к дефициту локального мозгового кровотока и энергии. В связи с этим главным направлением лечения является нейропротекторная терапия. Проведено изучение особенностей электрогенеза головного мозга у больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и сопутствующим гипотиреозом и определена эффективность лечения цитиколином. По результатам исследования доказано, что гипотиреоз негативно влияет на функциональную активность головного мозга. Лечение больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и сопутствующим гипотиреозом цитиколином достоверно улучшает показатели электрогенеза головного мозга.

Pathological changes, which generate at all structural and functional levels of the brain in patients with comorbid disorders (dyscirculatory encephalopathy and hypothyroidism), lead to a deficiency of local cerebral blood flow and energy. In this regard, the main direction of the treatment is neuroprotective therapy. The study of the features of brain electrogenesis in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and concomitant hypothyroidism was carried out, and the effectiveness of treatment by citicoline was determined. The study proved that hypothyroidism affects the functional activity of the brain. Citicoline treatment in patients with hypertensive dyscirculatory encephalopathy and concomitant hypothyroidism significantly improves the performance of brain electrogenesis.


Keywords

гіпертонічна дисциркулятoрна енцефалопатія; гіпотиреоз; комп’ютерна електроенцефалографія; цитиколін

гипертоническая дисциркулятoрная энцефалопатия; гипотиреоз; компьютерная электроэнцефалография; цитиколин

hypertensive dyscirculatory encephalopathy, hypothyroidism, computed electroencephalography, citicoline


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мищенко Т.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: устаревший термин или клиническая реальность? // Международный неврологический журнал. — 2013. — 2 (56).
2. Паньків В.І. Стан ендокринологічної служби України та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією // Здоров’я України. 27.03.2015 // http://health-ua.com/articles/1342
3. Коваленко О.Є., Литвин О.В. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та дисфункцією щитоподібної залози // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 45-49.
4. Бурчинский С.Г. Нейропротекция при цереброваскулярной патологии: нейрональные и системные аспекты // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 1. — С. 103-108.
5. Мищенко Т.С. Оптимизация терапии больных дисциркуляторной энцефалопатией / Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко, И.А. Лапшина // Український вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23, вип. 1. — С. 37-41.
6. Паньків В.І., Юзвенко Т.Ю., Коритко О.О., Садов’як І.Д. та ін. Шляхи удосконалення надання медичної допомоги хворим на тиреопатії із супутньою патологією // Международный эндокринологический журнал. — 2014. — № 7(63). — С. 106-109.
7. Островая Т.В. Церебропротекция в аспекте доказательной медицины / Т.В. Островая, В.И. Черний // Медицина неотложных состояний. — 2007. — № 2 (9). — С. 48-52.
8. Паньків В.І. Особливості перебігу гіпотиреозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця // Практична ангіологія. — 2009. — № 9–10 (28–29). — С. 52-56.
9. Товажнянська О.Л., Григорова І.А., Тихонова Л.В. Клінічні особливості та патогенетичні механізми формування неврологічних синдромів при первинному гіпотиреозі // Міжнародний неврологічний  журнал. — 2010. — № 6 (36).
10. Saver J.L., David Geffen. Цитиколин: новые сведения о перспективном лекарственном средстве, осуществляющем нейропротекцию и нейрорепарацию // Международный неврологический журнал. — 2010. — № 1 (31).
11. Adibhatla R.M. Cytidine 5’-diphoshocholine (CDP-choline) in stroke and other CNS disorders / R.M. Adibhatla, J.F. Hatcher // Neurochem. Res. — 2005. — V. 30, № 1 (30). — Р. 15-23. 
12. Mir C., Clotet J., Aledo R. CDP-choline prevents glutamate-mediated cell death in cerebellar granule neurons // J. Mol. Neurosci. — 2009. — V. 20. — P. 53-60. 
13. Secades J., Lorenzo J. Citicoline: Pharmacological and Clinical Review, 2006 Update Methods Find // Exp. Clin. Pharmacol. — 2009. — 27 (Suppl. B). — P. 1-56.

Similar articles

Застосування цитиколіну у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз
Authors: Коваленко О.Є., Литвин О.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
International neurological journal 3 (57) 2013
Date: 2013.06.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Chronic brain ischemia in patients with arterial hypertension and hypothyroidism
Authors: Коваленко О.Є.(1), Литвин О.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №1, 2017
Date: 2017.04.14
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вибір препарату з мультимодальним позитивним впливом — завдання номер один при лікуванні наслідків більшості неврологічних захворювань
Authors: Л.І. Соколова, д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології; B.C. Мельник, к.м.н., доцент кафедри неврології; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Н.М. Ласкаржевська, завідуюча відділенням неврології № 2; Київська міська клінічна лікарня № 4
"News of medicine and pharmacy" Неврология (433) 2012 (тематический номер)
Date: 2013.02.15
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Features of the nervous system lesion in primary hypothyroidism (literature review)
Authors: Білоус І.І., Павлович Л.Б.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Date: 2018.06.19
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue