Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (89) 2017

Back to issue

The results of the first experience in the use of positron emission tomography in the Republic of Belarus for the diagnosis of epilepsy

Authors: Евстигнеев В.В.(1), Сакович Р.А.(2), Кистень О.В.(1)
(1) — Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, ПЭТ-центр, г. Минск, Республика Беларусь

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version


Summary

Метою нашого дослідження були визначення можливостей 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ (позитронно-емісійна томографія, поєднана з комп’ютерною томографією, із застосуванням 18F-фтордезоксиглюкози) для латералізації та локалізації вогнища при скроневій і позаскроневій епілепсії і картування функціонально значущих зон мозку в даній категорії пацієнтів. Матеріали та методи. 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ реалізовувалася на основі статистичного аналізу з використанням тривимірної стереотаксичної проекції поверхні (3D-SSP) на робочій станції ADW4.6 із застосуванням програмного пакета CortexID. Одночасно аналізувалися клінічні дані, результати магнітно-резонансної томографії та електроенцефалографії (ЕЕГ). Обстежено 42 пацієнти (25 чоловіків і 17 жінок, вік яких становив 33 ± 11 років), які страждають від епілепсії з фармакорезистентним перебігом, із застосуванням таких методів: магнітно-резонансної томографії головного мозку, 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ, ЕЕГ і ЕЕГ-картування. Час проведення ПЕТ/КТ із моменту останнього нападу становив від 3 до 14 днів. Результати. У 21 пацієнта з 42 (у 50 % випадків) візуально виявлені вогнища гіпометаболізму в скроневій (переважно), а також тім’яній і лобовій частках півкуль головного мозку. Виявлені фокуси і зони гіпометаболізму, як правило, відповідали епілептогенному вогнищу, що встановлене за даними ЕЕГ-картування. При порівнянні гіпометаболічних фокусів і ділянок, візуально і статистично виявлених на 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ, локалізація епілептичного вогнища за даними рутинної ЕЕГ була порівнянною в 16 з 42 пацієнтів, а за даними ЕЕГ-картування — у 20 з 42 пацієнтів. При оцінці 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ за допомогою програмного пакета CortexID додатково констатувалися гіпометаболізм і зони асиметрії метаболічної активності у 8 з 42 пацієнтів (в 19 % випадків), що не були виявлені при стандартній візуальній оцінці. У 31 % випадків (у 13 з 42 пацієнтів) були відсутні вірогідні ознаки патологічної метаболічної активності головного мозку. Висновки. 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ головного мозку є важливим компонентом діагностичних алгоритмів у пацієнтів з епілепсією. Важливо відзначити, що сукупна оцінка даних 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ із результатами інших методів дослідження підвищує точність діагностики, оскільки особливістю патогенезу епілепсії є динамічні зміни, що відмічаються в різних структурах мозку. Виявлені вогнища гіпометаболізму 18F-ФДГ можуть розглядатися як функціональна недостатність і бути відносним показанням для підвищення інтеграційного контролю мозку за допомогою методів нейромодуляції або фармакологічної корекції.

Целью нашего исследования были определение возможностей 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, с применением 18F-фтордезоксиглюкозы) для латерализации и локализации очага при височной и вневисочной эпилепсии и картирование функционально значимых зон мозга у данной категории пациентов. Материалы и методы. 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ реализовывалась на основе статистического анализа с использованием трехмерной стереотаксической проекции поверхности (3D-SSP) на рабочей станции ADW4.6 с применением программного пакета CortexID. Одновременно анализировались клинические данные, результаты магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Обследовано 42 пациента (25 мужчин и 17 женщин, возраст которых составил 33 ± 11 лет), страдающих эпилепсией с фармакорезистентным течением, с применением следующих методов: магнитно-резонансной томографии головного мозга, 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ, ЭЭГ и ЭЭГ-картирования. Время проведения ПЭТ/КТ с момента последнего приступа составляло от 3 до 14 дней. Результаты. У 21 пациента из 42 (в 50 % случаев) визуально обнаружены очаги гипометаболизма в височной (преимущественно), а также теменной и лобной долях полушарий головного мозга. Выявленные фокусы и зоны гипометаболизма, как правило, соответствовали эпилептогенному очагу, выявляемому по данным ЭЭГ-картирования. При сравнении гипометаболических фокусов и областей, визуально и статистически выявленных на 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ, локализация эпилептического очага по данным рутинной ЭЭГ была сопоставимой у 16 из 42 пациентов, а по данным ЭЭГ-картирования — у 20 из 42 пациентов. При оценке 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ при помощи программного пакета CortexID дополнительно констатировались гипометаболизм и зоны асимметрии метаболической активности у 8 из 42 пациентов (в 19 % случаев), которые не были выявлены при стандартной визуальной оценке. В 31 % случаев (у 13 из 42 пациентов) отсутствовали достоверные признаки патологической метаболической активности головного мозга. Выводы. 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ головного мозга является важным компонентом диагностических алгоритмов у пациентов с эпилепсией. Важно отметить, что совокупная оценка данных 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ с результатами других методов исследования повышает точность диагностики, так как особенностью патогенеза эпилепсии являются динамические изменения, происходящие в разных структурах мозга. Выявленные очаги гипометаболизма 18F-ФДГ могут рассматриваться как функциональная недостаточность и являться относительным показанием для повышения интегративного контроля мозга с помощью методов нейромодуляции или фармакологической коррекции.

The purpose of our study was to determine the capabilities of 18F-FDG PET/CT (fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography) for the lateralization and localization of the focus in temporal lobe epilepsy and mapping of eloquent areas of the brain in these patients. Materials and methods. 18F-FDG PET/CT was implemented on the basis of statistical analysis by means of three-dimensional stereotactic surface projection (3D-SSP) on the workstation ADW4.6 using the software package CortexID. At the same time, we have analyzed the clinical data, magnetic resonance imaging (MRI) and electroencephalography (EEG) results. Forty two patients (25 men and 17 women aged 33 ± 11 years) suffering from epilepsy with pharmacoresistant course of disease were examined using the following methods: brain MRI, 18F-FDG PET/CT, EEG and EEG-mapping. The time of the PET/CT since the last attack ranged from 3 to 14 days. Results. In 21 patients out of 42 (50 %), foci of hypometabolism were detected in the temporal lobe (mostly), and also parietal and frontal lobes of the cerebral hemispheres visually. The identified foci and areas of hypometabolism, as a rule, correspon­ded to the epileptogenic focus discovered by EEG-mapping. When comparing hypometabolic foci and areas identified visually and statistically on 18F-FDG PET/CT, the localization of epileptic focus according to the routine EEG was comparable in 16 of 42 patients and according to EEG-mapping in 20 of 42 patients. When evaluating 18F-FDG PET/CT using the software package ID Cortex, we have also detected hypometabolism and areas of metabolic activity asymmetry in 8 of 42 patients (19 %) that were not identified during standard visual assessment. In 31 % of cases (13 of 42 patients), there were no significant signs of pathological metabolic activity in the brain. Conclusions. 18F-FDG PET/CT of the brain is an important component of diagnostic algorithms in patients with epilepsy. It is important to note that cumulative evaluation of 18F-FDG PET/CT data with results of other research methods increases the diagnostic accuracy, as a feature of the pathogenesis of epilepsy are dynamic changes occurring in different brain structures. Foci of 18F-FDG hypometabolism can be considered as a functional failure and can be a relative indication for increasing integrative control of the brain using neuromodulation techniques or pharmacological correction.


Keywords

фармакорезистентна епілепсія; 18F-ФДГ-ПЕТ/КТ; CortexID

фармакорезистентная эпилепсия; 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ; CortexID

pharmacoresistant epilepsy; 18F-FDG PET/CT; CortexID

Введение

Появление настоящей публикации продиктовано рядом моментов: во-первых, неудовлетворенностью уровнем интерпретации полученных данных у пациентов с эпилепсией, трактуемых с позиций предыдущей классификации, во-вторых, возможностью получения информации об эпилептическом мозге благодаря открытию Центра позитронно-эмиссионной томографии в Республике Беларусь. Появление данной технологии нейровизуализации приближает нас к пониманию патогенеза болезни за счет информации о структурно-метаболических процессах при ряде неврологических заболеваний.
Эпилепсия — это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся повторными приступами в результате чрезмерной активности нейронов в головном мозге. В настоящее время приблизительно 65 миллионов человек во всем мире страдают эпилепсией, около 40 % из них являются фармакорезистентными.
Важными для постановки клинического диагноза эпилепсии являются нейровизуализационные и нейрофизиологические критерии и заключение невролога, что определяет тактику лечебных мероприятий. 
Раннее выявление заболевания имеет определенное значение в лечении пациентов с данной патологией. Современные неинвазивные методы для оценки структурно-функциональной локализации зоны поражения и фокуса эпилептогенеза включают электроэнцефалографию (ЭЭГ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, совмещенную с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ), и позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).
ЭЭГ представляет собой первый этап в диагностике эпилепсии и является важным первичным методом для дифференциации пароксизмальных состояний различного характера. Выявление характерных нарушений по данным ЭЭГ является достаточно специфичным и широко используется для диагностики эпилепсии. Однако важно понимать, что «нормальная» ЭЭГ не исключает диагноза эпилепсии. Однократная процедура записи ЭЭГ выявляет патологическую активность у 29–38 % взрослых пациентов, страдающих эпилепсией, при повторных регистрациях ЭЭГ эта цифра возрастает до 69–77 %. Чувствительность метода повышается за счет выполнения ЭЭГ вскоре после приступа либо после депривации сна.
Нейровизуализация является важным этапом диагностики эпилепсии, определения этиологического и синдромального диагноза, прогнозирования и тактики лечения, будучи незаменимым инструментом для дифференциации вещества мозга, желудочковой системы, субарахноидальных пространств и оболочек головного мозга.
Эпилепсия часто ассоциируется с различного рода структурными изменениями или метаболическими поражениями головного мозга. Современный неврологический подход в диагностике патологических изменений, лежащих в основе эпилепсии, зачастую основывается на информации, полученной с помощью различных методов нейровизуализации.
Современные опции позволяют более определенно локализовать морфологические изменения головного мозга, обосновать особенности формирования эпилептогенного очага, роли локальной деструкции и состояния неспецифических систем мозга.
МРТ, являясь золотым стандартом оценки поражения головного мозга, демонстрирует высокий диагностический эффект при выявлении общих патологических очагов у пациентов с фокальными приступами, включая мезиальный темпоральный склероз, сосудистые аномалии, глиальные новообразования и пороки развития коры головного мозга [1, 2]. 
Главной проблемой в оценке пациента, страдающего эпилепсией, является корректная идентификация области начала приступа, особенно при наличии негативных МР-данных. Биоэлектрические изменения, происходящие в зоне очагового поражения, ассоци–ируются с изменениями перфузии и метаболизма в зоне областей начала приступа. 
ОФЭКТ успешно применяется с целью определения изменения регионального церебрального кровотока. Использование ОФЭКТ при эпилепсии связано с необходимостью установления корреляции приступов с повышенной иктальной региональной перфузией или уменьшением межприступной перфузии головного мозга. Многочисленные исследования с использованием динамических и статических ОФЭКТ продемонстрировали наличие межприступной временной гипоперфузии головного мозга примерно у 50 % пациентов с верифицированной височной эпилепсией. Тем не менее у 5–10 % обследуемых наблюдается гипоперфузия в противоположной височной области, что увеличивает возможность ложной латерализации. Интериктальное сканирование может быть использовано в качестве базового исследования для сравнения с иктальным или постиктальным состоянием (рис. 1).
Пациентам с первично выявленными приступами обычно необходима срочная визуализация для исключения критической причины, например субдуральной гематомы, которая может потребовать специфического вмешательства. Существуют специальные протоколы для оценки структурных поражений у пациентов с генерализованными судорогами. 
Основными процессами, приводящими к возникновению приступов, являются мезиальный височный склероз, пороки развития коры, очаговая энцефаломаляция, первичные опухоли головного мозга, сосудистые мальформации и нейроцистицеркоз. 
Роль нейровизуализации важна для определения локуса, генерирующего патологическую активность у пациентов с неуточненной эпилепсией. МРТ решает ряд задач, включая выявление причинного очагового поражения и диагностику характера процесса. У значительного числа пациентов с эпилепсией результаты МРТ являются нормальными или трактуются как неопределенные. Для пациентов с фармакорезистентной фокальной эпилепсией необходимы функциональные методы нейровизуализации, такие как позитронно-эмиссионная томография c 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ), иктальная ОФЭКТ или функциональная МРТ, особенно в случаях отрицательных результатов рутинной МРТ [2, 4].
В настоящее время ПЭТ-КТ является действующим клиническим стандартом в крупных неврологических центрах. Использование ПЭТ-МРТ при эпилепсии продолжает активно изучаться. Сочетание высоких тканевых характеристик МРТ головного мозга с получением метаболической информации может способствовать уточнению локализации зоны эпилептогенеза.
ПЭТ-нейровизуализация предоставляет широкий спектр функциональной и метаболической информации для понимания механизмов ряда неврологических заболеваний и выбора терапевтических стратегий. ПЭТ наиболее эффективна у пациентов с эпилепсией, которые являются кандидатами для хирургического лечения. В большинстве случаев используют ФДГ для исследования в межприступном периоде. При височной эпилепсии интериктальные исследования уточняют гипометаболические области в эпилептогенных регионах примерно у 70–80 % пациентов. Изменения при этом более обширны, чем ЭЭГ-нарушения, и показывают вовлечение также различных ипсилатеральных отделов других областей. В случаях отрицательных результатов МРТ выполнение ПЭТ может оказаться решающим в определении локального патологического процесса (рис. 2).
Соотношение гипометаболизма в ипсилатеральном регионе оказалось значительно выше, чем с контралатеральной стороны, в группе пациентов с благоприятным исходом после оперативного лечения. Наиболее надежным прогностическим фактором был гипометаболизм гиппокампа и миндалины, причем у пациентов с дискордантным предоперационным обследованием не обнаружены значимые латерализованные изменения. Тем не менее в случаях, когда пациенты имеют значительно высокий уровень соотношения гипометаболизма в мезиальном отделе височной доли, можно прогнозировать хороший результат хирургического лечения. Разница гипометаболизма у пациентов, которым проведена селективная амигдалогиппокампэктомия либо передняя височная лобэктомия, не влияла на положительный исход оперативного лечения. Наличие определенного значительного гипометаболизма в мезиальных отделах височной доли на ФДГ-ПЭТ с 3D-SSP является полезным для прогнозирования хорошего хирургического результата у дискордантных пациентов с мезиальным темпоральным склерозом [5].
Главной проблемой в обследовании является правильная идентификация очага эпилептогенеза, особенно у пациентов с негативными МР-данными. В связи с этим сопоставление данных ASL-перфузии (arterial spin labeling) и метаболизма 18F-ФДГ, полученных при ПЭТ/МРТ, раскрывает высокую корреляцию между гипометаболизмом и гипоперфузией в одной и той же зоне мозга у большинства пациентов. При одновременном получении этих данных отмечается надежное соответствие по латерализации фокуса и хорошей корреляции очаговых изменений, что дает полезную дополнительную информацию для дальнейшей тактики ведения пациента [6].
Целью нашего исследования были определение возможностей 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ для латерализации и локализации очага при височной и вневисочной эпилепсии и картирование функционально значимых зон мозга у данной категории пациентов.
18F-ФДГ-ПЭТ/КТ головного мозга позволяет оценивать его анатомию и визуализировать структурные нарушения, которые могут быть результатом различных неврологических заболеваний. 
В настоящее время основными показаниями для проведения нейровизуализации в центре являются два основных направления — нейроонкология и неврологические заболевания:
— нейроонкология — первичные новообразования головного мозга, метастатическое поражение головного мозга и оболочек, дифференциальная диагностика опухолевых и неопухолевых поражений;
— неврология — нейродегенеративные заболевания головного мозга — деменции, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм и др., эпилепсия, неопухолевые процессы — демиелинизирующие и цереброваскулярные заболевания.
Основным радиофармпрепаратом, используемым в центре, является 18F-ФДГ. С химической точки зрения 18F-ФДГ — это аналог природной глюкозы, который позволяет оценивать гликолитическую активность тканей. При внутривенном введении 18F-ФДГ интенсивно накапливается в органах и тканях, в которых активно протекает процесс гликолиза (головной мозг, миокард, желудок, кишечник, печень и мышцы). Данный препарат имеет определенные достоинства и недостатки при проведении ПЭТ/КТ у пациентов с эпилепсией (табл. 1).
18F-ФДГ-ПЭТ/КТ реализовывалась на основе статистического анализа с использованием трехмерной стереотаксической проекции поверхности (3D-SSP) на рабочей станции ADW4.6 с применением программного пакета CortexID. Одновременно анализировались клинические данные, результаты МРТ и электроэнцефалографии.
CortexID представляет собой специализированное программное приложение, которое позволяет получить точные количественные результаты метаболической активности головного мозга. CortexID обеспечивает легкий, надежный анализ данных ПЭТ/КТ за счет сопоставления полученных изображений с изображениями из стратифицированных по возрасту нормалей и групп пациентов, выявляя функционально пораженные участки головного мозга, которые могут быть изменены патологическими процессами, т.е. в системе имеются данные ПЭТ группы контроля, что упрощает проведение сопоставления полученной информации.
CortexID позволяет проводить автоматизированный количественный анализ поглощения 18F-ФДГ и сравнение с соответствующим поглощением 18F-ФДГ у нормальных субъектов на основе визуализации объемов интереса (VOI), воксельных карт или трехмерных стереотаксических поверхностных проекционных карт мозга. Пакет позволяет пользователю генерировать информацию об относительных изменениях метаболизма глюкозы по данным 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ. CortexID облегчает интерпретацию ПЭТ-данных и является дополнением к другим диагностическим методикам (рис. 3, 4).
Предлагаемый способ анализа метаболической активности с помощью программного пакета CortexID состоит из следующих этапов: 
— анатомическая стандартизация набора ПЭТ- и КТ-данных пациента методом стереотаксической трансформации; 
— извлечение данных кортикальной метаболической активности; 
— нормализация полученных данных в сопоставлении с таламической активностью; 
— вычисление Z-счета у конкретного пациента по сравнению с данными группы сравнения;
— расчет разницы Z-счета снижения метаболической активности ассоциативной коры по отношению к сенсомоторной коре;
— представление данных в виде трехмерной модели головного мозга.

Материалы и методы

Обследовано 42 пациента (25 мужчин и 17 женщин, возраст которых составил 33 ± 11 лет), страдающих эпилепсией с фармакорезистентным течением, с применением следующих методов: МРТ головного мозга, 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ, ЭЭГ и ЭЭГ-картирования. Время проведения ПЭТ/КТ с момента последнего приступа составляло от 3 до 14 дней.
Критериями включения пациентов с эпилепсией в исследование были: фармакорезистентная эпилепсия, отсутствие определенных структурных изменений по данным МРТ и наличие локализованной эпилептической активности по данным ЭЭГ.
Исследование проводилось на ПЭТ/КТ-томографах GE Discovery 710 и Discovery IQ. Радиофармпрепарат вводится с помощью автоматизированной инъекторной системы дозирования (Karl 100 или Medrad Intego); активность 18F-ФДГ составляла 200 ± 20 МБк. Исследование выполнялось через 50–60 минут после введения радиофармпрепарата. Общая длительность ПЭТ/КТ-исследования составляет около 10–12 минут. При проведении КТ-сканирования выбирается диагностический алгоритм сканирования. Лучевая нагрузка на пациента составляет 3–5 мЗв.
Обязательными требованиями перед проведением ПЭТ/КТ головного мозга являются определение уровня гликемии экспресс-методом (требуется не более 8 ммоль/л) и наличие МРТ головного мозга для последующего сопоставления данных ПЭТ/КТ и МРТ (fusion) — получения последовательной совмещенной ПЭТ с МРТ. 
Анализ полученных результатов ПЭТ/КТ проводился на основе визуальной оценки изображений и оценки статистических данных для определения очагов гипометаболизма или аномалий метаболической активности независимо двумя врачами — врачом-рентгенологом и врачом радионуклидной диагностики (обеспечивается двойное прочтение). В случае наличия разночтений при первичном прочтении обеспечивается чтение данных ПЭТ/КТ заведующим отделением.

Результаты и обсуждение

Для подтверждения наличия метаболических аномалий у пациентов с эпилепсией анализировалась региональная метаболическая активность с использованием 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ в лобной, височной, теменной и затылочной долях, мозжечке, продолговатом мозге, базальных ядрах.
Стереотаксическая анатомическая стандартизация метаболической активности головного мозга на индивидуальном наборе изображений ПЭТ с помощью CortexID определяется в наборе предопределенных поверхностных пикселей (трехмерная стереотаксическая проекция поверхности, 3D-SSP). База данных ПЭТ/КТ сканера группы контроля создается путем использования усредненных данных обычных субъектов (обеспечено компанией-производителем). Наборы ПЭТ-данных пациентов сравнивались индивидуально с обычной базой данных путем вычисления Z-счета по пиксельной основе и отображались в виде 3D-SSP-анализа для визуального просмотра.
У 21 пациента из 42 (в 50 % случаев) визуально обнаружены очаги гипометаболизма в височной (преимущественно), а также теменной и лобной долях полушарий головного мозга. Выявленные фокусы и зоны гипометаболизма, как правило, соответствовали эпилептогенному очагу, выявляемому по данным ЭЭГ-картирования. Подтвержденное снижение уровня метаболизма 18F-ФДГ количественно определялось в корковых структурах височных долей головного мозга по данным 3D-SSP-анализа.
При оценке 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ с помощью программного пакета CortexID дополнительно констатировались гипометаболизм и зоны асимметрии метаболической активности у 8 из 42 пациентов (в 19 % случаев), которые не были выявлены при стандартной визуальной оценке. Это свидетельствует о важности проведения 3D-SSP-анализа у пациентов с эпилепсией как более детальной и объективной методики, оценивающей состояние головного мозга (повышение диагностической значимости в сравнении с общей группой исследуемых пациентов).
При сравнении гипометаболических фокусов и областей, визуально и статистически выявленных на 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ, локализация эпилептического очага по данным рутинной ЭЭГ была сопоставима у 16 из 42 пациентов, а по данным ЭЭГ-картирования — у 20 из 42 пациентов. В 31 % случаев (у 13 из 42 пациентов) отсутствовали достоверные признаки патологической метаболической активности головного мозга. 
После нормализации данных по таламической активности симметрия метаболизма 18F-ФДГ височной, лобной, теменной и затылочной ассоциации коры были сохранены. 
Благодаря оценке метаболической активности различных участков головного мозга ПЭТ/КТ предоставляет возможность функционального определения состояния ряда структур и позволяет идентифицировать область мозга, генерирующую эпилептическую активность, т.е. выявлять эпилептический очаг. Вместе с тем более достоверное определение эпилептогенной зоны требует комплексного использования разнообразных диагностических методов (ЭЭГ-картирование, МРТ, ПЭТ/КТ и др.).
С позиции невролога и эпилептолога существует основная задача оценки получаемых результатов для решения конкретной определенной тактики дальнейшего ведения пациента. Для достижения данных целей диагностические алгоритмы должны быть адаптированы прежде всего к нуждам пациента. Сопоставление данных, полученных разными методами исследования, требует комплексной оценки, поскольку патологические изменения, связанные с эпилепсией, иногда являются неоднозначными или неопределенными. Совокупное использование данных различных модальностей позволяет повысить диагностическую точность и эффективность использования каждой модальности в отдельности.
Отсутствие аномалий метаболической активности головного мозга у пациентов с эпилепсией можно связать со сроками проведения ПЭТ/КТ в отношении реализации последнего эпилептического приступа.

Выводы

В настоящее время 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ головного мозга является важным компонентом диагностических алгоритмов у пациентов с эпилепсией и другими опухолевыми и неопухолевыми поражениями. Важно отметить, что совокупная оценка данных 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ с результатами других методов исследования повышает точность диагностики, так как особенностью патогенеза эпилепсии являются динамические изменения, происходящие в разных структурах мозга.
Высокая актуальность изучаемой проблемы определяет необходимость определения диагностических возможностей 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ головного мозга у пациентов с эпилепсией и другими формами заболеваний психоневрологического профиля.
Выявленные очаги гипометаболизма 18F-ФДГ могут рассматриваться как функциональная недостаточность и являться относительным показанием для повышения интегративного контроля мозга с помощью методов нейромодуляции или фармакологической коррекции.
Полученные результаты 18F-ФДГ-ПЭТ/КТ у пациентов с эпилепсией нередко свидетельствуют об отсутствии гипер- и гипометаболических очагов, что обусловлено проведением исследования в межприступном периоде. В настоящее время актуальна проблема выбора единого протокола сканирования и обработки результатов, а также стандартной процедуры сопоставления информативности различных методов анализа ПЭТ-изображений для унификации получаемых данных.
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Евстигнеев В.В., Михайлов А.Н., Кистень О.В., Сакович Р.А. Эпилепсия: нейровизуализационные особенности диагностики. — Минск: Право и экономика, 2015. — 59 с.
2. Кистень В.В. Транскраниальная магнитная стимуляция в эпилептологии / О.В. Кистень, В.В. Евстигнеев. — Вильнюс: Grafija, 2013. — 368 с. 
3. Черняк З.В. Методы нейровизуализации в диагностике эпилепсии: обозрение по материалам журнала «Epilepsia» за 1998–2000 гг. / З.В.Черняк // Неврологич. журн. — 2001. — T. 6, № 4. — С. 59-63.
4. Lapalme-Remis S., Cascino G.D. Imaging for Adults with Seizures and Epilepsy // Continuum (Minneap., Minn.). — 2016. — № 22(5). — С. 1451-1479.
5. The predictive value of FDG-PET with 3D-SSP for surgical outcomes in patients with temporal lobe epilepsy / Higo T., Sugano H., Nakajima M. et al. // Seizure. — 2016. — № 41. — С. 127-133.
6. Cerebral metabolism and perfusion in MR-negative individuals with refractory focal epilepsy assessed by simultaneous acquisition of 18F-FDG PET and arterial spin labeling / Boscolo Galazzo I., Matto–li M.V., Pizzini F.B. et al. // Neuroimage Clin. — 2016. — № 11. — С. 648-657.

Similar articles

Cancer is metastasizing to the bone marrow, not to the bone: time to change the paradigm (literature review)
Authors: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(2)
(1) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №2, 2019
Date: 2019.06.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Geza Szilagyi, Zoltan Nagy, Национальный центр нарушений мозгового кровообращения, Отдел сосудистой неврологии, Университет Земмельвейса, Будапешт, Венгрия; Laszlo Balkay, Istvan Boros, Miklos Emri, Szabolcs Lehel, Terez Marian, Tamas Molnar, Szabolcs Szakall, Lajos Tron, Центр позитрон-эмиссионной томографии, Медицинский факультет Дебреценского университета, Дебрецен, Венгрия; Daniel Bereczki, Laszlo Csiba, Istvan Fekete, Levente Kerenyi, Департамент неврологии, Медицинский факультет Дебреценского университета, Дебрецен, Венгрия; Laszlo Galuska, Jozsef Varga, Центральная лаборатория ядерной медицины, Медицинский факультет Дебреценского университета, Дебрецен, Венгрия; Peter Bonoczk, Adam Vas, Гедеон Рихтер Кемикал Воркс Лимитед (Gedeon Richter Chemical Works Ltd.), Будапешт, Венгрия; Balazs Gulyas, Департамент неврологических исследований. Департамент клинических неврологических исследований (Секция психиатрии). Каролинска институт, Стокгольм, Швеция
International neurological journal 4(4) 2005
Date: 2008.05.14
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Giant cell arteritis: epidemiology, diagnosis, prognosis
Authors: Нетяженко В.З. (1), Пузанова О.Г. (2)
1 - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
2 - Киевский медицинский университет, г. Киев, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №2, 2019
Date: 2019.07.31
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Н.А. Шнайдер, д.м.н., доцент, Заведующая кафедрой медицинской генетики и клинической нейрофизиологии Института последипломного образования; ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Россия
International neurological journal 4(8) 2006
Date: 2008.04.14
Categories: Neurology
Sections: Medical forums

Back to issue