Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 13, №5, 2017

Back to issue

Comparison of efficiency of omega-3 polyunsaturated fatty acids, statins and their combination on lipids parameters, vascular-thrombocyte homeostasis and heart rate variability parameters in patients with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular autonomic neuropathy

Authors: Сергієнко В.О., Ажмі С., Сергієнко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Особливу зацікавленість у лікуванні дисліпопротеїнемій (ДЛП) у хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД-2) з кардіоваскулярною автономною нейропатією (КАН) викликає аналіз ефективності комбінування омега-3 поліненасичених жирних кислот (w-3 ПНЖК) і статинів, однак інформація про особливості їх використання неоднозначна, має фрагментарний характер, є предметом дискусії, а тому потребує подальшого уточнення. Мета. Проведення порівняльної характеристики впливу w-3 ПНЖК, статинів та їх комбінування на показники ліпідного спектра крові, судинно-тромбоцитарного гомеостазу і варіативності ритму серця (ВРС) у хворих на ЦД-2 з КАН. Матеріали та методи. Обстежено 75 хворих на ЦД-2 із функціональною стадією КАН. У крові визначали концентрацію глюкози, глікозильваного гемоглобіну, загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої (ХС ЛПВЩ) і низької щільності (ХС ЛПНЩ); вміст ендотеліну-1 (ЕТ-1), тромбоксану B2 (TXB2), 6-кетопростагландину F1α (6-ketoPGF1α), розраховували коефіцієнт атерогенності (КА), співвідношення TXB2/6-ketoPGF1α. З метою оцінки результатів короткотривалої ВРС використовували часові й спектральні параметри. Пацієнти з ЦД-2 та функціональною стадією КАН були стратифіковані на чотири групи і протягом трьох місяців, окрім цукрознижувальної терапії, отримували: 1-ша група (n = 21) — препарат w-3 ПНЖК 1 капс/добу; 2-га група (n = 22) — симвастатин 20 мг/добу; 3-тя група (n = 17) — препарат ω-3-ПНЖК 1 г/добу і симвастатин 10 мг/добу; у контрольній (n = 15) — стандартну цукрознижувальну терапію протягом трьох місяців. Результати. Включення в лікувальні заходи препарату ω-3 ПНЖК виявляло більш значуще порівняно з симвастатином зниження рівня ТГ, зменшення вмісту КА та збільшення концентрації ХС ЛПВЩ і не впливало на концентрацію ЗХС і ХС ЛПНЩ. Використання симвастатину супроводжувалось більш вірогідним зменшенням рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ, КА, ТХВ2, TXB2/6-ketoPGF1α і зростанням вмісту ХС ЛПВЩ, ЕТ-1, 6-ketoPGF1α; часових і спектральних параметрів ВРС. Комбінація ω-3 ПНЖК і симвастатину супроводжувалась найбільш вираженими, позитивними, вірогідними змінами ліпідного обміну, ендотеліальної функції, ТХВ2, TXB2/6-ketoPGF1α; часових і спектральних параметрів ВРС. Висновки. Отримані результати дозволяють вважати, що ефективність комбінованої терапії ω-3 ПНЖК і симвастатином не пов’язана зі станом компенсації захворювання, а є результатом безпосереднього впливу цих фармакологічних агентів на досліджувані показники, що обґрунтовує доцільність її використання в лікуванні ДЛП у хворих на ЦД-2 і функціональну стадію КАН.

Актуальность. Особый интерес в лечении дислипопротеинемий (ДЛП) у больных сахарным диабетом 2-го типа (СД-2) и кардиоваскулярной автономной нейропатией (КАН) вызывает анализ эффективности комбинирования омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ω-3 ПНЖК) и статинов, однако информация об особенностях их использования не однозначна, носит фрагментарный характер, является предметом дискуссии, а поэтому требует дальнейшего уточнения. Цель. Проведение сравнительной характеристики влияния ω-3 ПНЖК, статинов и их комбинирования на показатели липидного спектра крови, сосудисто-тромбоцитарного гомеостаза и вариабельности ритма сердца (ВРС) у больных СД-2 и КАН. Материалы и методы. Обследованы 75 больных СД-2 с функциональной стадией КАН. В крови определяли концентрацию глюкозы, гликозилированного гемоглобина, общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой (ХС ЛПВП) и низкой (ХС ЛПНП) плотности, содержание эндотелина-1 (ЭТ-1), тромбоксана B2 (TXB2), 6-кетопростагландина F1α (6-ketoPGF1α), рассчитывали коэффициент атерогенности (КА), соотношение TXB2/6-ketoPGF1α С целью оценки результатов кратковременной ВРС использовали временные и спектральные характеристики. Пациенты с СД-2 и функциональной стадией КАН были стратифицированы на четыре группы и в течение 3 месяцев, кроме сахароснижающей терапии, получали: 1-я группа (n = 21) — препарат ω-3 ПНЖК 1 капс/сут; 2-я группа (n = 22) — симвастатин 20 мг/сут; 3-я группа (n = 17) — препарат ω-3-ПНЖК 1 г/сут и симвастатин 10 мг/сут; контрольная группа (n = 15) — стандартную сахароснижающую терапию в течение 3 месяцев. Результаты. Включение в лечебные мероприятия препарата ω-3 ПНЖК проявлялось более значимым по сравнению с симвастатином уменьшением уровня ТГ, снижением КА, увеличением содержания ХС ЛПВП и не влияло на концентрацию ОХС и ХС ЛПНП. Использование симвастатина сопровождалось более выраженным уменьшением уровня ОХС, ХС ЛПНП, КА, ТХВ2, TXB2/6-ketoPGF1α и увеличением содержания ХС ЛПВП, ЕТ-1, 6-ketoPGF1α; временных и спектральных параметров ВРС. Комбинация ω-3 ПНЖК и симвастатина сопровождалась наиболее выраженными, положительными, достоверными изменениями липидного обмена, эндотелиальной функции, ТХВ2, TXB2/6-ketoPGF1α; временных и спектральных параметров ВРС. Выводы. Полученные результаты позволяют считать, что эффективность комбинированной терапии ω-3 ПНЖК и симвастатином не связана с состоянием компенсации заболевания, а является результатом непосредственного влияния этих фармакологических агентов на исследуемые показатели, что обосновывает целесообразность ее использования в лечении ДЛП у больных СД-2 с функциональной стадией КАН.

Background. The analysis of combined omega-3 polyunsaturated fatty acids (ω-3 PUFAs) and statins prescription to patients with cardiac autonomic neuropathy (CAN) and type 2 diabetes mellitus (T2DM) is of great interest. However existing data about features of their prescription are fragmentary, under discussion and thus require further investigation. Purpose of the study was to compare the influence of ω-3 PUFAs, statins and their combination on lipids parameters, vascular-thrombocyte homeostasis and heart rate variability (HRV) parameters in patients with T2DM and CAN. Materials and methods. The study involved 75 patients with T2DM and functional stage of CAN. The concentration of glucose, HbA1c, total cholesterol (TC), triglycerides (TG), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), endothelin-1 (ET-1), thromboxane B2 (TXB2), 6-ketoprostoglandine F1α (6-ketoPGF1α) in the blood were determined; atherogenic coefficient (AC) and TXB2/6-ketoPGF1α were calculated. Short time HRV was analyzed using time and spectral parameters. Patients with T2DM and functional stage of CAN were divided into four groups: patients in the 1st group (n = 21) received one capsule/day of ω-3 PUFAs in addition to standard treatment; patients in the 2nd group (n = 22) received simvastatin 20 mg/daily; patients of the 3rd group (n = 17) received one capsule of ω-3 PUFAs and simvastatin 10 mg/daily; patients of the 4rd group (n = 22) took standard glucose lowering therapy (control group). The study lasted 3 months. Results. Administration of ω-3 PUFAs to patients with T2DM and CAN promoted to the statistically significant decrease in TG, AC and increase of HDL-C, but no significant changes of TC and LDL-C was found. Prescription of simvastatin was accompanied by statistically significant decrease in TC, LDL-C, AC, ТХВ2, TXB2/6-ketoPGF1α and increase in HDL-C, ЕТ-1, 6-ketoPGF1α levels; time-domain and spectral parameters of HRV. Combined administration of ω-3 PUFAs and simvastatin promoted to the most statistically significant positive changes of lipid profile, endothelial function, ТХВ2,TXB2/6-ketoPGF1α levels, time-domain and spectral parameters of HRV. Conclusions. Obtained results demonstrated that effects of combined simvastatin and omega-3 PUFAs prescription are not connected with diabetes mellitus compensation state and are the results of an direct influence of this pharmacological agents on investigated parameters, that justify the appropriateness of their prescription to patients with T2DM and functional stage of CAN.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; кардіоваскулярна автономна нейропатія; ліпіди; ендотелін-1; система «простациклін І2 — тромбоксан А2»; варіативність ритму серця; ω-3 поліненасичені жирні кислоти; статини; комбінована терапія

сахарный диабет 2-го типа; кардиоваскулярная нейропатия; липиды; эндотелин-1; система «простациклин I2 — тромбоксан А2»; вариабельность ритма сердца; ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты; статины; комбинированная терапия

type 2 diabetes mellitus; cardiovascular autonomic neuropathy; lipids; endothelin-1; prostacyclin I2 thromboxane A2 system; heart rate variability; ω-3 polyunsaturated fatty
acids; statins; combined therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Vinik A.I. Diabetic autonomic neuropathy [Text] / A.I. Vinik, T. Erbas // Aminoff M.J., Boller F.O., Swaab D.F., series editors. Handb. Clin. Neurol. In: Buijs R.M., Swaab D.F., volume editors. Autonomic nervous system. 3rd Series. Handb. Clin. Neurol. — Edinburgh, London, New York etc.: Elsevier, 2013. — Vol. 117. — Chapter 22. — P. 279-294. doi: 10.1016/B978-0-444-53491-0.00022-5. 2. Valensi P. Cardiovascular autonomic neuropathy [Text] /
P. Valensi // McGuire D.K., Marx N., editors. Diabetes in cardiovascular disease: A companion to braunworld’s heart disease. — Amsterdam: Elsevier Saunders, 2015. — P. 361-368.
3. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes — 2017 [Text] // Diabetes Care. — 2017. — Vol. 40. — Suppl. 1. — P. 1-132. doi:10.2337/dc17-S001.
4. Serhiyenko V.A. Diabetic cardiac autonomic neuropathy: Do we have any treatment perspectives? [Text] / V.A. Serhiyenko, A.A. Serhiyenko // World J. Diabetes. — 2015. — Vol. 6(2). — P. 245-258. doi:10.4239/wjd.v6.i2.245.
5. Сергієнко В.О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія [Текст] / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко. — Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2016. — 268 с.
6. Pathogenesis of diabetic neuropathy: focus on neurovascular mechanisms [Text] / P. Sytze Van Dam, M.A. Cotter, B. Bravenboer, N.E. Cameron // Eur. J. Pharmacol. — 2013. — Vol. 5(7). — P. 1-3. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.07.017.
7. Possibility of the heart rate variability correction with a high dose of omega-3-polyunsaturated fatty acids in patients with acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes mellitus [Text] / A.G. Nikishin, T.A. Nurbaev, M.S. Khasanov[et al.] // I.J.B.M. — 2014. — Vol. 4(3). — P. 138-142.
8. Mild-to-moderate intensity exercise improves cardiac autonomic drive in type 2 diabetes [Text] / R.K. Goit, B.H. Paudel, R. Khadka [et al.] // J. Diabetes Investig. — 2014. — Vol. 56(6). — P. 722-727. doi: 10.1111/jdi.12238.
9. Ascaso J.F. Advances in cholesterol-lowering interventions / J.F. Ascaso // Endocrinol. Nutr. — 2010. — Vol. 57(1). — P. 210-219. doi: 10.1016/j.endonu.2010.03.008.
10. Сергієнко В.О. Дисліпопротеїнемії при цукровому діабеті 2 типу: основні напрямки лікування (огляд літератури та власних досліджень) [Текст] / В.О. Сергієнко // Журнал Національної академії медичних наук України. — 2012. — Т. 18, № 2. — C. 205-216.
11. Endo J. Cardioprotective mechanism of omega-3 polyunsaturated fatty acids [Text] / J. Endo, M. Arita // J. Cardiol. — 2016. — Vol. 67(1). — P. 22-27. doi: 10.1016/j.jjcc.2015.08.002.
12. Перцева Н.О. Проявления инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции / Н.О. Перцева, Е.Н. Марциник, Т.В. Чупсинова // Международный эндокринологический журнал. — 2017. — Т. 13(1). — С. 23-27.
13. Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management on behalf of The Toronto Consensus panel on diabetic neuropathy [Text] / V. Spal–lone, D. Ziegler, R. Freeman [et al.] // Diabetes Metab. Res. Rev. — 2011. — Vol. 27(7). — P. 639-653. doi: 10.1002/dmrr.1239.
14. Cardiac autonomic testing and diagnosing heart disease. A clinical perspective [Text] / N.L. DePace, J.P. Mears, M. Yayac, J. Colombo// Heart Int. — 2014. — Vol. 9(2). — P. 37-44. doi: 10.5301/heartint.5000218.
15. ACC/AHA Guidelines for ambulatory electrocardiography: Executive summary and recommendations. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiography) Developed in collaboration with the North American Society for Pacing and Electrophysiology [Text] / M.H. Crawford, S.J. Bernstein, P.C. Deedwania [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. — 1999. — Vol. 34(3). — P. 912-948. doi: 10.1016/S0735-1097(99)00354-X.
16. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel [Text] / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. — К.: Морион, 2001. — 320 c.
17. Сергієнко В.О. Довголанцюгові ω-3 вищі поліненасичені жирні кислоти: серцево-судинні захворювання і цукровий діабет (огляд літератури та власних досліджень) [Текст] / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко, А.С. Єфімов // Журнал Національної академії медичних наук України. — 2011. — Т. 17, № 4. — С. 353-367.
18. Сергієнко В.О. Довголанцюгові ω-3 поліненасичені вищі жирні кислоти, статини, бенфотіамін і альфа-ліпоєва кислота в лікуванні автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст] / В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко, Б.М. Маньковський // Журнал Національної академії медичних наук України. — 2013. — Т. 19, № 1. — C. 57-64.
19. Serhiyenko V.A. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of diabetic cardiovascular autonomic neuropathy: A review. [Text] / V.A. Serhiyenko, L.M. Serhiyenko, A.A. Serhiyenko // Moore S.J., editors. Omega-3: Dietary sources, bioche–mistry and impact on human health. — New York: Nova Science Publishers. — 2017. — Chapter 3. — P. 79-154.
20. Pernow J. New perspectives onendothelin-1 in atherosclerosis and diabetes mellitus [Text] / J. Pernow, A. Shemyakin, F. Bohm // Life Sci. — 2012. — Vol. 91(13–14). — P. 507-516. doi: 10.1016/j.lfs.2012.03.029.
21. Endothelin-1 contributes to endothelial dysfunction and enhanced vasoconstriction through augmented superoxide production in penile arteries from insulin-resistant obese rats: role of ETA and ETB receptors [Text] / A. García-Sacristán, M. Hernández, D. Prieto [et al.] // Br. J. Pharmacol. — 2014. — Vol. 171(24). — P. 5682-5695. doi: 10.1111/bph.12870.
22. Platelet function in patients with diabetes mellitus: From a theoretical to a practical perspective [Internet]. [Text] / N. Kakouros, J.J. Rade, A. Kourliouros, J.R. Resar // Int. J. Endocrinol. — 2011. — 2011. –742719 [publishedonline 2011 Aug 21; cited 2017 May 24]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21869886. — doi: 10.1155/2011/742719.
23. Platelet hemostasis in patients with metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus: cGMP- and NO-dependent mechanisms in the insulin-mediated platelet aggregation [Internet]. [Text] / T.E. Suslova, A.V. Sitozhevskii, O.N. Ogurkova [et al.] // Front. Physiol. — 2015. — Vol. 5. — 501 [publishedonline 2015 Jan 5; cited 2017 May 24]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601838. — doi: 10.3389/fphys.2014.00501.

Similar articles

Authors: В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко, А.М. Урбанович Національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра ендокринології Львів; Т.Р. Махневич Національний університет ім. Івана Франка, кафедра біохімії, Львів
International journal of endocrinology 1(1) 2005
Date: 2008.02.27
Categories: Endocrinology
Diabetic Cardiac Autonomic Neuropathy: Do We Have Any Treatment Perspectives?
Authors: Serhiienko V.O., Serhiienko O.O.
Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine

"Hypertension" 1 (45) 2016
Date: 2016.03.21
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Класифікація та клінічна характеристика препаратів із прямою та опосередкованою антиаритмічною дією, що не ввійшли в класифікацію V. Williams (1984) тa D. Harrison (1986)
Authors: Денесюк В.І., професор
Барська О.В., доцент
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (679), 2019
Date: 2019.03.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue