Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 13, №5, 2017

Back to issue

The state of cognitive functions in patients with adult onset type 2 diabetes mellitus depending on sex, age and level of education

Authors: Жердьова Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Згідно з даними метааналізу досліджень, хворі на цукровий діабет (ЦД) мають гірші показники пам’яті, швидкості обробки інформації, виконавчих функцій порівняно з пацієнтами без ЦД. Рівень освіти, вік пацієнта також є важливими факторами в розвитку деменції. Однак дослідження проводились на окремих популяціях населення, а вплив демографічних та соціальних факторів вивчався на конкретній території. Метою роботи було вивчити вплив статі, віку, рівня освіти на стан когнітивної функції у хворих на ЦД 2-го типу зрілого віку в українській популяції. Матеріали та методи. Під спостереженням перебував 81 пацієнт з ЦД 2-го типу: 43 жінки та 38 чоловіків. Оцінка порушення когнітивних проявів проводилась зранку за допомогою таких методів: тесту «5 слів», шкали оцінки психічного статусу, батареї тестів на лобну дисфункцію, тесту малювання годинника. Результати. Середній вік хворих становив 55,03 ± 0,37 року, середній рівень глікованого гемоглобіну — 8,75 ± 0,16 %, середня тривалість захворювання — 10,03 ± 1,03 року. Не було знайдено вірогідної різниці між чоловіками та жінками у виконанні нейропсихологічних тестів. Також не було знайдено різниці між групами за віком, рівнем освіти та станом когнітивної функції. Встановлений негативний вплив віку на когнітивну функцію за даними шкали MMSE. Висновки. Встановлено негативний взаємозв’язок між віком та станом когнітивних функцій. Необхідно проводити подальші дослідження з вивчення впливу інших соціально-культурних факторів на стан когнітивної функції у хворих на ЦД 2-го типу зрілого віку.

Актуальность. Согласно данным метаанализа исследований, пациенты с сахарным диабетом (СД) имеют худшие показатели памяти, скорости обработки информации, исполнительных функций по сравнению с пациентами без СД. Уровень образования, возраст пациента также являются важными факторами в развитии деменции. Однако исследования проводились на отдельных популяциях населения, а влияние демографических и социальных факторов изучалось на конкретной территории. Целью работы было изучить влияние пола, возраста, уровня образования на состояние когнитивной функции у больных СД 2-го типа зрелого возраста в украинской популяции. Материалы и методы. Под наблюдением пребывал 81 пациент с СД 2-го типа: 43 женщины и 38 мужчин. Оценка нарушения когнитивных проявлений проводилась утром с помощью следующих методов: тест «5 слов», шкала оценки психического статуса, батарея тестов на лобную дисфункцию, оценка теста рисования часов. Результаты. Средний возраст больных составлял 55,03 ± 0,37 года, средний уровень гликированного гемоглобина — 8,75 ± 0,16 %, средняя продолжительность заболевания — 10,03 ± 1,03 года. Не было найдено достоверной разницы между мужчинами и женщинами в исполнении нейропсихологических тестов. Также не было найдено различий между группами по возрасту и уровню образования и состоянию когнитивной функции. Установлено негативное влияние возраста на когнитивную функцию по данным шкалы MMSE. Выводы. Найдена отрицательная взаимосвязь между возрастом и состоянием когнитивных функций. Необходимо проводить дальнейшие исследования по изучению влияния других социально-культурных факторов на состояние когнитивной функции у больных СД 2-го типа зрелого возраста.

Background. According to the meta-analysis of studies, patients with diabetes mellitus (DM) have worse memory performance, information processing speed, executive functions compared to patients without DM. The level of education, the age of the patient are also important factors in the development of dementia. But research was conducted on selected populations, and the impact of demographic and social factors was studied in a particular area. The purpose of our work was to study the influence of sex, age, education level on the state of cognitive function in patients with type 2 DM in the Ukrainian population. Materials and methods. Eighty one patients with type 2 DM were examined, including 43 women and 38 men. Evaluation of the cognitive impairment was carried out in the morning using the following methods: a “5 words” test, a mental status assessment scale, a battery of tests for frontal dysfunction, an assessment of a clock drawing test. Results. The average age of patients was 55.03 ± 0.37 years, the average level of HbA1c — 8.75 ± 0.16 %, the average duration of DM — 10.03 ± 1.03 years. There was no reliable difference between men and women in the performance of neuropsychological tests. Also, no differences were found between the groups by age and level of education and the state of cognitive function. But the negative effect of age on cognitive function was found according to the Mini-Mental State Examination. Conclusions. A negative relationship between age and the state of cognitive functions was found. It is necessary to carry out further studies on the effect of other socio-cultural factors on the state of cognitive function in patients with type 2 DM.


Keywords

цукровий діабет; когнітивні порушення; вік; стать; рівень освіти

сахарный диабет; когнитивные нарушения; возраст; пол; уровень образования

diabetes mellitus; cognitive impairment; age; gender; level of education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Palta P. Magnitude of cognitive dysfunction in adults with type 2 diabetes: a meta-analysis of six cognitive domains and the most frequently reported neuropsychological tests within domains / Palta P., Schneider A.L., Biessels G.J., Touradji P., Hill-Briggs F. // J. Int. Neuropsychol. Soc. — 2014. – Vol. 20. — P. 278-91. doi: 10.1017/S1355617713001483. 
2. Van den Berg E. Type 2 diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemiaand obesity: a systematic comparison of their impact on cognition / Van den Berg E., Kloppenborg R.P., Kessels R.P., Kappelle L.J., Biessels G.J. // Biochim Biophys Acta. — 2009. — Vol. 1792. — P. 470-81.
3. Ott A. Diabetes mellitus and the risk of dementia: The Rotterdam Study / Ott A., Stolk R.P., van Harskamp F., Pols H.A., Hofman A., Breteler M.M. // Neurology. — 1999. — Vol. 53. — P. 1937-1942.
4. Ohara T. Glucose tolerance status and risk of dementia in the community: the Hisayama study / Ohara T., Doi Y., Ninomiya T., Hirakawa Y., Hata J., Iwaki T., Kanba S., Kiyohara Y. // Neurology. — 2011. — Vol. 77. — P. 1126-1134. doi: 10.1212/WNL.0b013e31822f0435
5. Cheng G. Diabetes as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: a meta-analysis of longitudinal studies / Cheng G., Huang C., Deng H., Wang H. // Intern Med J. — 2012. — Vol. 42. — P. 484-91. doi: 10.1111/j.1445-5994.2012.02758.x.
6. Xu W. Accelerated progression from mild cognitive impairment to dementia in people with diabetes / Xu W., Caracciolo B., Wang H.X., Winblad B., Bäckman L., Qiu C., Fratiglioni L. // Diabetes. — 2010. — Vol. 59. — P. 2928-35. doi: 10.2337/db10-0539.
7. Koekkoek P. Cognitive function in patients with diabetes mellitus: guidance for daily care / Koekkoek P., Jaap Kappelle L., van den Berg E., Rutten E., Biessels G.J. // Lancet Neurol. — 2015. — Vol. 14. — P. 329-40. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70249-2.
8. Bruce D.G. Predictors of cognitive impairment and dementia in older people with diabetes / Bruce D.G., Davis W.A., Casey G.P., Starkstein S.E., Clarnette R.M., Foster J.K., Almeida O.P., Davis T.M. // Diabetologia. — 2008. — Vol. 51. — P. 241-48.
9. Biessels G.J. Dementia and cognitive decline in type 2 diabetes and prediabetic stages: towards targeted interventions / Biessels G.J., Strachan M.W., Visseren F.L., Kappelle L.J.,
Whitmer R.A. // Lancet Diabetes Endocrinol. — 2014. — Vol. 2. — P. 246-55. doi: 10.1016/S2213-8587(13)70088-3.
10. Жердьова Н.М. Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Т. 13, № 3. — С. 28-34. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.13.4.2017.106649
11. Katon W. Depression and diabetes: factors associated with major depression at five-year follow-up / Katon W., Russo J., Lin E.H., Heckbert S.R., Karter A.J., Ciechanowski P., Ludman J., Von Korff M. // Psychosomatics. — 2009. — Vol. 50. — P. 570-579.
12. Papelbaum M. Depression, glycemic control and type 2 diabetes / Papelbaum M., Moreira R.O., Countinho W., Kupfer R., Zagury L., Freitas S., Appolinário J. // Diabetol Metab Syndr. — 2011. — Vol. 3. — P. 26-29. doi.org/10.1186/1758-5996-3-26
13. Godbole S. Influence of education on cognitive function in the elderly population of Pune city, Maharashtra, India / Godbole S., Godbole G., Vaidya S. // International Journal of Research in Medical Sciences. — 2016. — Vol. 4. — P. 4119-22. doi: 10.18203/2320-6012.ijrms20162945
14. Pangman V.C. An Examination of Psychometric Properties of the Mini-Mental State Examination and the Standardized Mini-Mental State Examination: Implications for Clinical Practice / Pangman V.C., Sloan J., Guse L. // Applied Nursing Research. — 2000. — Vol. 13. — P. 209-213.
15. Mungas D. In-office mental status testing: a practical guide / Mungas D. // Geriatrics. — 1991. — Vol. 46(7). — P. 54-58.
16. Lloyan D. Mental Status and Neuropsychological Assessment. A Guide to the Standardized Mini-Mental State Examination / Lloyan D., Timothy D., Standish M. // International Psychogeriatrics. — 1997. — Vol. 9(1). — P. 87-94.
17. Lavarone A. The Frontal Assessment Battery (FAB): normative data from an Italian sample and performances of patients with Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia / Lavarone A., Ronga B., Pellegrino L., Loré E., Vitaliano S., Galeone F., Carlomagno S. // Functional Neurology. — 2004. — Vol. 19(3). — P. 191-195.
18. Dubois B. The FAB: a frontal assessment battery at bedside / Dubois B., Slachevsky A., Litvan I., Pillon B. // Neuro–logy. — 2000. — Vol. 55. — P. 1621-1626.
19. Kopp B. Performance on the Frontal Assessment Battery is sensitive to frontal lobe damage in stroke patients / Kopp B., Rösser N., Tabeling S., Stürenburg H., Haan B., Karnath H., Wessel K. // BMC Neurology. — 2013. — Vol. 13. — P. 179. doi: 10.1186/1471-2377-13-179.
20. Agrell B. The clock-drawing test / Agrell B., Dehljn O. // Age and Ageing. — 1998. — Vol. 27. — P. 399-403.
21. Mazzoleni R. The five-word test in memory deficiency / Mazzoleni R., Peeters J.C., Lakaye A., Decock C., Uytdenho–ef P., Jacquy J. // Rev. Med. Brux. — 2004. — Vol. 25(5). — P. 437-41.
22. Torres A. Gender differences in cognitive functions and influence of sex hormones / Torres A., Gómez-Gil E., Vidal A., Puig O., Boget T., Salamero M. // Actas Esp. Psiquiatr. — 2006. — Vol. 34. — P. 408-15.
23. Reilly D. Gender, Culture, and Sex-Typed Cognitive Abi–lities / Reilly D. // PLOS ONE. — 2012. — Vol. 7. — e39904. — Режим доступу: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0039904
24. Colom R., Juan-Espinosa M., Abad F., Garcia L. Negligible Sex Differences in General Intelligence // Intelligence. — 2000. — Vol. 28. — P. 57-68.

Similar articles

The influence of peripheral diabetic sensorimotor neuropathy on the state of cognitive function in elderly patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Жердьова Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №4, 2017
Date: 2017.07.18
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Cognitive Disorders in Young Patients with Diabetes Mellitus Type 1
Authors: Жердьова Н.М., Маньковський Б.М. - Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
International journal of endocrinology 3 (75) 2016
Date: 2016.07.07
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
The relationship between depressive disorders and the state of cognitive function in elderly patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Жердьова Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №2, 2017
Date: 2017.05.18
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue