Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 13, №5, 2017

Back to issue

Nuances of insulin therapy in the treatment of the diabetic ketoacidosis

Authors: Z.P. Nizhynska-Astapenko, M.V. Vlasenko
M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Чітка програма інсулінотерапії є запорукою ефективного лікування пацієнта в стані діабетичного кетоацидозу (ДКА). Підходи до лікування змінювались разом із накопиченням досвіду, проте і зараз думки фахівців стосовно дози та методики проведення інсулінотерапії неоднозначні. Мета дослідження: оцінка ефективності використання інсулінотерапії шляхом постійної інфузії шприцевим насосом в стартовій дозі 0,1 ОД/кг/год під контролем глікемії без використання внутрішньовенної болюсної дози інсуліну та визначення необхідної добової дози інсуліну в першу добу лікування ДКА. Матеріали та методи. Обстежені 55 хворих із ДКА віком від 9 до 65 років. Середній вік хворих становив 31,58 ± 17,18 року, частка пацієнтів жіночої статі серед досліджуваних становила 56 %, чоловічої — 44 %. Пацієнти з цукровим діабетом 1-го типу становили 80 %. Визначення рівня глюкози проводилось у свіжій капілярній крові автоматичним аналізатором глюкози, всім контролювали глікемію через годину після введення 0,1 ОД/кг/год інсуліну та в подальшому проводили корекцію дози за потребою під контролем рівня глюкози. При лікуванні використовували інсуліни короткої дії та аналоги інсулінів ультракороткої дії, підраховували їх сумарну дозу за першу добу лікування. Результати. Рівень глікемії при госпіталізації перебував в межах від 6,7 до 62,2 ммоль/л, у середньому — 23,37 ± 10,16 ммоль/л. Серед досліджуваних глікемія до 13 ммоль/л траплялася у 13 % хворих. Глікемія від 13 до 20 ммоль/л була у 29 % хворих, а гіперглікемія понад 20 ммоль/л — у 58 %. Динаміка рівня глікемії через годину після введення вирахуваної дози інсуліну у 63,6 % хворих була бажаною, зниження глікемії за годину становило 0,5–5,3 ммоль/л, проте відзначалася індивідуальна чутливість до введеної дози інсуліну. Добова доза інсуліну становила від 0,5 до 5,83 ОД/кг. Медіана добової дози інсуліну серед досліджуваних становила 1,36 ОД/кг, найчастіше — 0,92–1,88 ОД/кг за добу [25 %; 75 %]. Висновки. Доза інсуліну в розрахунку 0,1 ОД/кг/год є дієвою, проте через встановлену індивідуальну чутливість до інсуліну вагомим чинником ефективності лікування є контроль глікемії щогодини для своєчасної корекції дози інсуліну.

Актуальность. Четкая программа инсулинотерапии является залогом эффективного лечения пациента в состоянии диабетического кетоацидоза (ДКА). Подходы к лечению менялись вместе с накоплением опыта, но и сейчас мнения специалистов касательно дозы и методики проведения инсулинотерапии неоднозначны. Цель исследования: оценка эффективности методики проведения инсулинотерапии ДКА шприцевым насосом путем постоянной инфузии в стартовой дозе 0,1 ЕД/кг/ч под контролем гликемии без использования болюсной дозы инсулина и определение необходимой суточной дозы инсулина в первые сутки лечения. Материалы и методы. Обследованы 55 больных с ДКА в возрасте от 9 до 65 лет. Средний возраст больных составил 31,58 ± 17,18 года, удельный вес пациентов женского пола среди исследуемых составил 56 %, мужского — 44 %. Пациенты с сахарным диабетом 1-го типа составили 80 % всех исследуемых. Определение уровня глюкозы проводили в свежей капиллярной крови автоматическим анализатором, всем контролировали гликемию после введения 0,1 ЕД/кг/ч инсулина и в дальнейшем проводили коррекцию дозы по необходимости под контролем уровня глюкозы. При лечении использовали инсулины короткого действия и аналоги инсулинов ультракороткого действия, подсчитывали суммарную дозу инсулина за первые сутки лечения. Результаты. Уровень гликемии при поступлении колебался от 6,7 до 62,2 ммоль/л, в среднем — 23,37 ± 10,16 ммоль/л. Среди исследуемых гликемия до 13 ммоль/л встречалась у 13 % больных, гликемия 13–20 ммоль/л — у 29 %, а гликемия свыше 20 ммоль/л — у 58 %. Динамика уровня гликемии после введения рассчитанной дозы инсулина в 63,6 % случаев была желаемой, снижение гликемии за час составило 0,5–5,3 ммоль/л, однако отмечена индивидуальная чувствительность к введенной дозе. Суточная доза инсулина колебалась от 0,5 до 5,83 ЕД/кг. Медиана суточной дозы составляла 1,36 ЕД/кг, чаще — 0,92–1,88 ЕД/кг [25 %; 75 %]. Выводы. Рекомендуемая доза в расчете 0,1 ЕД/кг/ч является действенной, однако из-за выявленной индивидуальной чувствительности к введенному инсулину значимым критерием эффективности лечения становится ежечасный контроль гликемии для своевременной коррекции дозы инсулина.

Background. The well-defined program of the insulin therapy is a guarantee of efficient treatment of a patient with the diabetic ketoacidosis. The approaches to the treatment varied depending on the gained experience, however, the experts’ opinions about the dose and methods of the insulin therapy are still ambiguous. The evaluation of the insulin therapy efficacy via continuous infusion by means of a syringe pump with the initial dose 0.1 unit/kg/h under the control of the glycemia without the usage of a bolus insulin dose IV and the determination of the necessary daily insulin dose on the first day of the diabetic ketoacidosis treatment. The purpose of the study — the evaluation of the insulin therapy efficacy for the diabetic ketoacidosis with syringe pump by means of the continuous infusion with the initial dose 0.1 unit/kg/h under the control of the glycemia as the principal component of the pathogenetic treatment and the determination of the necessary daily insulin dose on the first day of the diabetic ketoacidosis treatment in parallel with the rehydration start by means of physiological solution. Materials and methods. 55 patients with diabetic ketoacidosis aged from 9 to 65 years were examined. The average age of the patients was 31.58 ± 17.18 years. The specific weight of the female patients was 56 %, and male patients — 44 %. 80 % of patients had the type 1 diabetes mellitus. The determination of the glucose level was carried out in the capillary blood by means of the automatic glucose analyzer. For all the patients the glycemia was controlled in an hour after the injection of 0.1 unit/kg/h of insulin and then the dose was corrected in case of necessity with the control of the glucose level. For the treatment the fast-acting insulin was used and analogues of ultra fast-acting insulins, their total dose was calculated during the first day of treatment. Results. The glycemia level during the hospitalization fluctuated from 6.7 mmol/l to 62.2 mmol/l, at average it was 23.37 ± 10.16 mmol/l. 13 % of the patients had the glycemia of 13 mmol/l. 29 % of patients had the glycemia to 20 mmol/l, and 58 % of patients had the hyperglycemia of more than 20 mmol/l. 63,6 % of patients had the desirable dynamics of glycemia level in an hour after the injection of the calculated insulin dose, the glycemia decrease within an hour was 0.5–5.3 mmol/l, but it was noted the individual sensitivity to the injected insulin dose. The daily insulin dose fluctuated from 0.5 unit/kg daily to 5.83 unit/kg a day. The median of the daily insulin dose amidst the patients was 1.36 unit/kg and more often it was 0.92–1.88 unit/kg a day (25 %; 75 %). Conclusions. The insulin dose calculated as 0.1 unit/kg/h is efficient in most cases but due to the individual sensitivity to the injected insulin and the significant factor of the treatment efficiency is the glycemia control hourly for the opportune correction of the insulin dose.


Keywords

цукровий діабет; кетоацидоз; інсулінотерапія

сахарный диабет; кетоацидоз; инсулинотерапия

diabetes mellitus; ketoacidosis; insulin therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Нікберг І.І. Що знали про цукровий діабет у стародавні часи? / І.І. Нікберг // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 1(49). — С. 70-72.
2. Бицунов Н.С., Плохой А.Д., Шилова Н.А. Опасности, ошибки и осложнения на этапах проведения интенсивной терапии диабетической кетоацидотической комы / Н.С. Бицунов, А.Д. Плохой, Н.А. Шилова // Вестник интенсивной терапии. — 1998. — № 2. — С. 47-49.
3. Robinson C., Cochran E., Gorden P., Brown R. Management of Diabetic Ketoacidosis in Severe Insulin Resistance // Diabetes Care. — 2016. — Vol. 39. — P. 116-118. https://doi.org/10.2337/dc16-0635
4. Wolfsdorf J., Glaser N., Sperling M.A. Diabetic Ketoacidosis in Infants, Children, and Adolescents // Diabetes Care. — 2006. — Vol. 29. — P. 1150-1159. doi: 10.1111/pedi.12165.
5. Umpierrez G.E., Sidney J., Smiley D. et al. Insulin Analogs Versus Human Insulin in the Treatment of Patients With Diabetic Ketoacidosis // Diabetes Care. — 2009. — Vol. 32. — P. 1164-1169. doi: 10.2337/dc09-0169. PMCID: PMC2699711.
6. Umpierrez G.E., Cuervo R., Karabell A. et al. Treatment of diabetic ketoacidosis with subcutaneous insulin Aspart // Diabetes Care. — 2004. — Vol. 27. — P. 1873-1878. https://doi.org/10.2337/diacare.27.8.1873
7. Misaghian-Xanthos N., Shariff A.I., Mekala K. et al. Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Diabetic Ketoacidosis: A Case Series From Three Academic Institutions // Diabetes Care. — 2017. — Vol. 40(6). — P. 65-66. https://doi.org/10.2337/dc16-2591
8. Шлапак І.П. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога / І.П. Шлапак, О.А. Галушко. — К.: Книга плюс, 2010. — 160 с.
9. Науменко В.Г. Невідкладні стани в клініці цукрового діабету. Патогенез, клініка, діагностика та лікування діабетичної коми / В.Г. Науменко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2006. — № 3(9). — С. 70-72.
10. Кравчун Н.А. Особенности лечения диабетического кетоацидоза в современных условиях / Н.А. Кравчун, И.В. Чернявская, А.В. Козаков // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2010. — № 2. — С. 43-47.
11. Dyanne P. Diabetic Ketoacidosis: Evaluation and Treatment // American Family Physician. — 2013. — Vol. 87(5). — P. 337-346. PMID: 23547550.
12. Mazer M., Chen E. Is subcutaneous administration of rapid-acting insulin as effective as intravenous insulin for trea–ting diabetic ketoacidosis? // Ann. Emerg. Med. — 2009. — Vol. 53(2). — P. 259-263. PMID: 19177639.
13. Kitabchi A.E., Murphy M.B., Spencer J. et al. Is a pri–ming dose of insulin necessary in a low-dose insulin protocol for the treatment of diabetic ketoacidosis? // Diabetes Care. — 2008. — Vol. 31(11). — P. 2081-2085. PMCID: PMC2571050. doi: 10.2337/dc08-0509.
14. Wilson J.F. Diabetic ketoacidosis // Ann. Intern. Med. — 2010. — Vol. 152(1). — P. 1-15. doi: 10.7326/0003-4819-152-1-201001050-01001. PMID: 20048266.
15. Wolfsdorf J., Craig M.E., Daneman D. et al. Diabetic ketoacidosis in children and adolescents with diabetes // Pediatr. Diabetes. — 2009. — Vol. 10(12). — P. 118-133. doi: 10.1111/j.1399-5448.2009.00569.x.
16. Дедов И.И., Шестакова М.В., Александров А.А. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. — 6-й выпуск. — 2013. — T. 16. — C. 28-31.
17. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. — 8-й выпуск. — 2017. — T. 20. — C. 29-33.

Similar articles

The effect of infusion therapy on blood ketone levels in patients with diabetic ketoacidosis
Authors: Kondratska I.M. - P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
International journal of endocrinology 1 (65) 2015
Date: 2015.05.14
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Integrated intensive care hepato-intestinal dysfunction and metabolic disorders in patients with diabetic ketoacidosis
Authors: Brick R.P. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
"Emergency medicine" 8 (55) 2013
Date: 2014.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Non-standard methods for correcting decompensated diabetic ketoacidosis
Authors: Andreev S.I., Chernikova V.V. — SI Zaporozhye medical academy of postgraduate education of MHU; CI Regional clinical endocrine dispensary
"Emergency medicine" 7 (62) 2014
Date: 2015.02.24
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue