Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 6 (92) 2017

Back to issue

Clinical and epidemiological characteristics of migraine and episodic syndromes that may be associated with migraine of children in the Khmelnytskyi region based on the retrospective research

Authors: Пипа Л.В.(1), Свістільнік Р.В.(1), Московко С.П.(1), Руда В.І.(2), Лисиця Ю.М.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Хмельницька обласна дитяча лікарня, м. Хмельницький, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті подані результати ретроспективного дослідження поширеності й клінічних особливостей мігрені та епізодичних синдромів, що можуть бути асоційовані з мігренню, на основі аналізу 9469 історій хвороби дітей віком до 18 років, які лікувались у неврологічному, гастроентерологічному й ендокринологічному відділеннях Хмельницької обласної дитячої лікарні за період 2010–2014 років. Під час дослідження додатково до визначення окремої патології з епізодичним перебігом і відсутності органічних змін при обстеженні використовувався критеріальний підхід для діагностики захворювань мігренозного спектра на основі Міжнародної класифікації головного болю ІІІ перегляду ((МКГБ-ІІІ; beta version) за 2013 рік. Під час аналізу було виявлено155 історій хвороби (65 хлопчиків і 90 дівчаток), симптоми в яких збіглися з критеріями діагнозу мігрені та епізодичних синдромів, що можуть бути асоційовані з мігренню. Отримані дані свідчать про дуже низький рівень діагностики даної патології (0,21 % від усіх неврологічних діагнозів). Після використання критеріального підходу частка їх у структурі неврологічної патології зросла до 4,67 %. Типові симптоми мігрені часто інтерпретуються в межах діагнозу «вегетосудинна дистонія». У структурі діагнозу вегетосудинної дистонії мігрень становила 15,5 %. Практично відсутня була діагностика періодичних синдромів, асоційованих із мігренню. Виявлено, що синдром циклічного блювання й абдомінальна мігрень часто можуть приховуватися під діагнозом «ацетонемічний синдром» або «функціональна диспепсія». При використанні критеріїв МКГБ-ІІІ (beta version) у структурі функціональної диспепсії синдром циклічної блювоти становив 2,8 %, а абдомінальної мігрені — 7,6 %. У структурі первинного ацетонемічного синдрому частка синдрому циклічного блювання була значною — 23,4 %.

В статье представлены результаты ретроспективного исследования распространенности и клинических особенностей мигрени и эпизодических синдромов, которые могут быть ассоциированы с мигренью, на основании анализа 9469 историй болезни детей в возрасте до 18 лет, которые лечились в неврологическом, гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях Хмельницкой областной детской больницы в период 2010–2014 годов. Во время исследования дополнительно к выявлению отдельной патологии с эпизодическим течением и отсутствию органических изменений при обследовании использовался критериальный подход к диагностике заболеваний мигренозного спектра на основании Международной классификации головной боли ІІІ пересмотра (МКГБ-ІІІ; beta version) за 2013 год. В результате анализа были выявлены 155 историй болезни (65 мальчиков и 90 девочек), симптомы в которых совпадали с критериями диагноза мигрени и эпизодических синдромов, которые могут быть ассоциированы с мигренью. Полученные данные свидетельствуют об очень низком уровне диагностики данных патологий (0,21 % всех неврологических диагнозов). После использования критериального подхода доля их в структуре неврологической патологии возросла до 4,67 %. Типичные симптомы мигрени часто интерпретировались в границах диагноза вегетососудистой дистонии. В структуре диагноза вегетососудистой дистонии мигрень составляла 15,5 %. Практически отсутствовала диагностика эпизодических синдромов, которые могут быть ассоциированы с мигренью. Определено, что синдром циклической рвоты и абдоминальная мигрень часто могут скрываться под диагнозом «ацетонемический синдром» или «функциональная диспепсия». При использовании критериев МКГБ-III (beta version) в структуре функциональной диспепсии синдром циклической рвоты составлял 2,8 %, а абдоминальной мигрени — 7,6 %. В структуре первичного ацетонемического синдрома доля синдрома циклической рвоты была значительной — 23,4 %.

The article presents the results of a retrospective research on the prevalence and clinical features of migraine and episodic syndromes that may be associated with migraine based on analysis of 9,469 case histories of children under 18 who were treated in the neurology, gastroenterology and endocrinology departments of Khmelnytskyi Regional Children’s Hospital in 2010–2014. During the research, we used the criterial approach to diagnose diseases of migraine’s range from the International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-III; beta version) 2013, in addition to detecting specific pathologies with episodic course and the absence of organic changes during the survey. As a result of the analysis, we identified 155 case records (65 boys and 90 girls) whose symptoms were coincided with the criteria of migraine diagnosis or episodic syndromes that may be associated with migraine. The findings demonstrated very low diagnostic level in these pathologies (0.21 % of all neurological diagnoses). After using the criterial approach, their number increased to 4.67 % in the structure of neurological pathologies. Typical symptoms of migraine are often interpreted within the diagnosis of vegetative-vascular dystonia. In the structure of the diagnosis of vegetative-vascular dystonia, migraine occupied 15.5 %. The diagnosis of syndromes associated with migraine was nearly absent. We have revealed that cyclic vomiting syndrome and abdominal migraine can often hide behind the diagnosis of acetonemic syndrome or functional dyspepsia. Using the criteria of ICHD-III (beta version), cyclic vomiting syndrome accounted for 2.8 % and abdominal migraine — 7.6 % in the structure of functional dyspepsia. In the structure of primary acetonemic syndrome, cyclic vomiting syndrome composed a high percentage (23.4 %).


Keywords

мігрень; епізодичні синдроми, що можуть бути асоційовані з мігренню; клініка; епідеміологія

мигрень; эпизодические синдромы, которые могут быть ассоциированы с мигренью; клиника; эпидемиология

migraine; episodic syndromes that may be associated with migraine; clinical pattern; epidemiology


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мищенко Т.С. Мигрень: современное состояние проблемы / Т.С. Мищенко // Здоровье Украины. — 2011. — № 5. — С. 37.
2. Abdominal migraine in childhood: a review / B. Scicchitano, G. Humphreys, S.G. Mitton, T. Jaiganesh // Pediatric Health, Medicine and Therapeutics. — 2014. — Vol. 5. — P. 73-81.
3. Abdominal migraine: an under diagnosed cause of recurrent abdominal pain in children / L. Carson, D. Lewis, M. Tsou [et al.] // Headache. — 2011. — Vol. 51. — P. 707-712.
4. Basheer S.N. Paroxysmal torticollis / S.N. Basheer // Journal of Pediatric Neurology. — 2010. — Vol. 8. — P. 69-71.
5. Forbes D. Cyclic nausea and vomiting in childhood / D. Forbes // Reprinted from Australian Family Physician. — 2008. — Vol. 37,
№ 1/2. — P. 33-36.
6. Hawkins K. Direct cost burden among insured US employees with migraine / K. Hawkins, S. Wang, M. Rupnow // Headache. — 2008. — Vol. 48. — P. 553-563.
7. Oakley C. B. Migraine and Epilepsy in the Pediatric Population / C.B. Oakley, E.H. Kossoff // Current Pain Headache Rep. — 2014. — Vol. 18. — P. 402.
8. Pietrobon D. Familial hemiplegic migraine / D. Pietrobon // Neurotherapeutics. — 2007. — Vol. 4. — P. 274–284.
9. Prasad M. Benign paroxysmal vertigo of childhood is a precursor of migraine / M. Prasad // Arch. Dis. Child. Educ. Pract. Ed. — 2014. — Vol. 99. — P. 165.
10. Sherwood M. Effectiveness of riboflavin in pediatric migraine prevention / M. Sherwood, R.D. Goldman // Canadian Family Physician. — 2014. — Vol. 60. — P. 244-246.
11. Spiri D. Pediatric migraine and episodic syndromes that may be associated with migraine / D. Spiri, V.E. Rinaldi, L. Titomanlio // Italian Journal of Pediatrics. — 2014. — Vol. 40. — P. 92.
12. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version) // Cephalalgia. — 2013. — Vol. 33(9). — P. 629-808.

Similar articles

Authors: Пипа Л.В., Свістільнік Р.В., Леньга В.Р., Свістільнік Т.В., Поліщук В.А. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Хмельницька міська інфекційна лікарня Старокостянтинівська ЦРЛ, Хмельницька область
"Child`s Health" 3 (30) 2011
Date: 2011.10.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Поліщук В.А., Свістільнік Р.В., Яцковська З.П. Старокостянтинівська ЦРЛ, Хмельницька область Військовий шпиталь, м. Старокостянтинів
"Emergency medicine" 3(34) 2011
Date: 2011.06.16
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Authors: Дубенко О.Е., Сотников Д.Д., Харківська медична академія післядипломної освіти
International neurological journal 5(27) 2009
Date: 2010.07.10
Categories: Neurology
Абдомінальна мігрень у дітей.  Уявлення про захворювання та можливості лікування хворих
Authors: Пипа Л.В., Поліщук В.А., Свістільнік Р.В. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Старокостянтинівська центральна районна лікарня, Хмельницька область
"Child`s Health" 7 (34) 2011
Date: 2013.01.03
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue