Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

International neurological journal 6 (92) 2017

Back to issue

The influence of sensory deprivation on vegetative indexes and catecholamine dynamics in patients with consequences of mild craniocerebral trauma

Authors: Коршняк В.О(1)., Насібуллін Б.А.(2)
(1) — ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Статтю присвячено новому методу лікування — програмованій сенсорній депривації вегетативних розладів у хворих із віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми. Розроблено нову методику лікування, яка полягає у програмуванні хворих перед початком лікування, що в подальшому дозволяє зняти незаплановані ефекти, які виникають у пацієнтів під час перебування у флоат-камері. Вивчено вплив наведеного методу на вегетативні показники й обмін біогенних амінів у даної групи пацієнтів. Виявлено позитивний ефект після проведеного лікування (через 1 місяць) у діяльності вегетативної нервової системи та обміні катехоламінів. Це дає підставу рекомендувати в клінічну практику новий немедикаментозний метод — програмовану сенсорну депривацію — для лікування вегетативних порушень у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми.

Статья посвящена новому методу лечения программированной сенсорной депривацией вегетативных нарушений у больных с отдаленными последствиями легкой закрытой черепно-мозговой травмы. Разработана новая методика лечения — программирование больных перед началом лечения, что дает возможность снять незапланированные эффекты, возникающие у пациентов во время пребывания в флоат-камере. Изучено влияние представленного методa на вегетативные показатели и обмен биогенных аминов у данной группы больных. Выявлен положительный эффект после проведенного лечения (через 1 месяц) в работе вегетативной нервной системы и обмене катехоламинов. Это дает основание рекомендовать в клиническую практику новый немедикаментозный метод — программированную сенсорную депривацию — для лечения вегетативных нарушений у больных с последствиями легкой закрытой черепно-мозговой травмы.

The paper deals with a new method for the treatment of vegetative disturbances by means of programmed sensory deprivation in patients with long-term effects of mild craniocerebral trauma. A new treatment technique has been developed — programming of patients before treatment initiation that makes it possible to control the unplanned effects occurring in patients during their staying in an isolation tank. We have examined the influence of the given method on vegetative indexes and biogenic amine metabolism in this group of patients. After treatment (its duration was one month), a positive effect was found in the functions of vegetative nervous system and catecholamine metabolism. This fact gives us a reason to recommend a new drug-free method of programmed sensory deprivation for inclusion into the clinical practice for the treatment of vegetative nervous system disorders in patients with consequences of mild craniocerebral trauma.


Keywords

наслідки легкої черепно-мозкової травми; програмована сенсорна депривація; вегетативні порушення; катехоламіни

последствия легкой черепно-мозговой травмы; программированная сенсорная депривация; вегетативные нарушения; катехоламины

consequences of mild craniocerebral trauma; programmed sensory deprivation; vegetative disturbances; catecholamines


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Григорова І.А., Куфтеріна Н.С. Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками закритої черепно-мозкової травми // Міжнарод. неврологічний журнал. — 2012. — № 3(49). — С. 145-149.
2. Коршняк В.О. Динаміка мозкоспецифічних білків та мелатоніну до та після мікрохвильової резонансної терапії у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми // Укр. вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23. — Вип. 4(85) — С. 14-16.
3. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение / Л.Б. Лихтерман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 488 с.
4. Фізіотерапевтичні методи — програмоване біокерування лікуванням наслідків закритих черепно-мозкових травм / А.І. Гоженко, В.О. Коршняк, Б.А. Насібуллін. — Одеса; Харків, 2016. — 72 с.
5. Насібуллін Б.А., Коршняк В.О. Обґрунтування застосування методу сенсорної депривації для корегування астено-невротичних розладів // Вісник наукових досліджень. — 2014. — № 4. — С. 13-15.
6. Коршняк В.О., Донник Т.А. Вплив програмованої сенсорної депривації на динаміку мелатоніну у хворих з синдромом вегетативної дистонії травматичного генезу // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2015. — Т. 15. — Вип. 4(52). — С. 80-83.
7. Криничко В.В., Коршняк В.О. Нейрофізіологічні механізми програмованої сенсорної депривації // Експериментальна і клінічна медицина. — 2015. — № 4(69). — С. 94-99. 
8. Чернявский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. — М., 2004. — 288 с.
9. Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Хоменко В.Н., Панченко О.А. Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MedStst. — Д.: Папакица Е.К., 2006. — 214 с.
10. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика / Под ред. А.М. Вейна. — М.: МИА, 2000. — 752 с.

Similar articles

Authors: Коршняк В.О., ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України», м. Харків
International neurological journal 8 (38) 2010
Date: 2011.01.25
Categories: Neurology
Динаміка когнітивних змін  у хворих із наслідками закритої  черепно-мозкової травми
Authors: Григорова І.А., Куфтеріна Н.С., Харківський національний медичний університет, кафедра неврології
International neurological journal 3 (49) 2012
Date: 2013.03.12
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
The Impact of the Blast Wave on the Formation of Neurological Symptoms in Patients with Battle Traumatic Brain Injury
Authors: Коршняк В.О. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
International neurological journal 5 (83) 2016
Date: 2016.10.21
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue