Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 6 (92) 2017

Back to issue

Medical-social values and organization of psychological support and social adaptation for combatants and their families in modern conditions

Authors: Черненко І.І.(1), Чухно І.А.(2)
(1) — Обласний госпіталь ветеранів війни, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У роботі розглянуто основні негативні медико-соціальні наслідки психологічних розладів учасників бойових дій та членів їх сімей, проаналізовано основні нормативно-правові документи у сфері соціального забезпечення та соціальної підтримки учасників бойових дій, а також стан надання психологічної допомоги та соціальної адаптації комбатантів та членів їх сімей. Запропоновано напрямки підвищення ефективності організації надання психосоціальної допомоги.

В работе рассмотрены основные негативные медико-социальные последствия психологических расстройств участников боевых действий и членов их семей, проанализированы основные нормативно-правовые документы в сфере социального обеспечения и социальной поддержки участников боевых действий, а также состояние оказания психологической помощи и социальной адаптации комбатантов и членов их семей. Предложены направления повышения эффективности организации оказания психосоциальной помощи.

The article considers the main negative health and social consequences of psychological disorders in combatants and their families. An analysis was conducted of the main regulatory documents in the field of social welfare and social assistance for combatants, as well as providing psychological support to them. The state of psychological support and social adaptation of combatants and their families were studied. Directions to increase the efficiency of psychosocial support organization were proposed.


Keywords

соціальна та професійна адаптація учасників АТО; психологічні розлади; психосоціальна допомога; ресоціалізація; дезадаптація

социальная и профессиональная адаптация участников АТО; психологические расстройства; психосоциальная помощь; ресоциализация; дезадаптация

social and professional adaptation of ATO participants; psychological disorders; psychosocial care; resocialization; disadaptation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Буряк О.О. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні / О.О. Буряк, М.І. Гіневський, Г.Л. Катеруша // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. — 2015. — Вип. 2(43). — С. 176-181.
2. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/aktualni-pytannya/roz-yasnennya-sluzhby-sotsialna-ta-profesijna-adaptatsiya-uchasnykiv-ato.html.
3. Колесніченко О.С. Психологічний аналіз законодавчих та нормативно-правових документів, що визначають алгоритм проведення психологічної реабілітації учасників бойових дій / О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, Н.В. Юрєва // Психосоциальная реабилитация пострадавших и перемещенных из зоны АТО на базе центра психосоциальной реабилитации детей и подростков «Фельдман Экопарк»: Мат-лы науч.-практ. конф. (12–13 октября 2016 г.). — Харьков, 2016. — С. 24-26. 
4. Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення: Постанова КМУ № 413 від 20.08.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF.
5. Про соціальні послуги: закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/966-15.
6. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page.

Similar articles

Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах
Authors: Черненко І.І.(1), Чухно І.А.(2)
1  — Обласний госпіталь ветеранів війни, м. Харків, Україна
2  — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

"News of medicine and pharmacy" 13 (628) 2017
Date: 2017.12.01
Sections: Specialist manual
Імплементація сучасних технологій відновного лікування постраждалих в умовах особливого періоду
Authors: Матяш М.М.
професор, голова правління ГО «Асоціація з медичної та психологічної реабілітації», завідувач кафедри неврології, психіатрії та рефлексотерапії Київського медичного університету УАНМ, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 2 (602) 2017
Date: 2017.03.27
Sections: Medical forums
Rehabilitation of the disabled persons who are combatants, in the Kyiv region
Authors: Матяш М.М.(1), Дикун О.П.(2), Матяш О.М.(3), Гриненко Ю.А.(4)
(1) — Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
(2) — Київський обласний центр медичної статистики, м. Київ, Україна
(3) — Київське обласне бюро медико-соціальної експертизи, м. Київ, Україна
(4) — Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, с. Циблі, Київська обл., Україна

International neurological journal 4 (90) 2017
Date: 2017.07.26
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Modern methods of psychological therapy in patients with post-traumatic stress disorders in terms of their medical and social importance
Authors: Черненко І.І.(1), Чухно І.А.(2)
(1) — Обласний госпіталь ветеранів війни, м. Харків, Україна
(2) — Харківский національний медичний університет, м. Харків, Україна

International neurological journal 5 (91) 2017
Date: 2017.10.06
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue