Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 6 (85) 2017

Back to issue

Hypertensive crises in population of large industrial city of Ukraine

Authors: Голдовський Б.М.(1), Поталов С.О.(1), Серіков К.В.(1), Сідь Є.В.(1), Філімонова І.В.(1), Солонинка Г.Я.(2)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Згідно з епідеміологічними даними, артеріальна гіпертензія є одним з найактуальніших захворювань в популяції дорослого населення України. Її поширеність становить до 30 %, і вона є одним із найважливіших чинників дестабілізації розвитку ішемічної хвороби серця і розвитку гострих порушень мозкового кровообігу. Гіпертонічний криз (ГК) — це один із частих невідкладних станів, що потребують — як ускладнений, так і неускладнений — надання невідкладної медичної допомоги для попередження або обмеження ураження органів-мішеней. Спровокувати розвиток ГК можуть різні причини, серед яких найбільш частими є психоемоційні та фізичні перевантаження. Своєчасно не купірувані неускладнені гіпертонічні кризи можуть переходити в ускладнені. Метою дослідження була оцінка екстреної медичної допомоги хворим на АГ в популяції населення великого промислового міста України. Матеріали та методи. В основу дослідження покладені матеріали, отримані під час ретроспективного вивчення звернень хворих за медичною допомогою до відділень швидкої допомоги з січня 2014 по січень 2016 року. Обробка даних була проведена на персональній електронній обчислювальній машині з використанням пакету прикладних програм PSPP. При перевірці статистичних гіпотез нульову гіпотезу відкидали при рівні статистичної значущості (р) нижче 0,05. Результати. Результатом було визначення відсотку гіпертонічних кризів від загальної кількості викликів швидкої медичної допомоги та поширеності гіпертонічних кризів у загальній популяції м. Запоріжжя. Висновки. Виникнення гіпертонічних кризів — серйозна медико-соціальна проблема, що потребує науково обґрунтованого підходу до надання екстреної медичної допомоги зазначеній категорії хворих на догоспітальному етапі. Потрібні подальші дослідження, спрямовані на вивчення проблеми виникнення та купірування ГК на догоспітальному етапі.

Актуальность. Согласно эпидемиологическим данным, артериальная гипертензия является одним из наиболее актуальных заболеваний в популяции взрослого населения Украины. Ее распространенность составляет до 30 %, и она является одним из важнейших факторов дестабилизации развития ишемической болезни сердца и развития острых нарушений мозгового кровообращения. Гипертонический криз (ГК) — это одно из частых неотложных состояний, требующих — как осложненный, так и неосложненный — оказания неотложной медицинской помощи для предупреждения или ограничения поражения органов-мишеней. Спровоцировать развитие ГК могут разные факторы, среди которых наиболее частыми являются психоэмоциональные и физические перегрузки. Своевременно не купированные неосложненные гипертонические кризы могут переходить в осложненные. Целью исследования была оценка обращаемости за экстренной медицинской помощью больных АГ в популяции населения крупного промышленного города Украины. Материалы и методы. В основу исследования легли материалы, полученные в ходе ретроспективного изучения обращаемости больных за медицинской помощью в отделения скорой помощи с января 2014 по январь 2016 года. Обработка данных была проведена на персональной электронной вычислительной машине с использованием пакета прикладных программ PSPP. При проверке статистических гипотез нулевую гипотезу отклоняли при уровне статистической значимости (р) ниже 0,05. Результаты. Результатом было определение процента гипертонических кризов от общего количества вызовов скорой медицинской помощи и распространенности гипертонических кризов в общей популяции г. Запорожья. Выводы. Возникновение гипертонических кризов — серьезная медико-социальная проблема, требующая научно обоснованного подхода к оказанию экстренной медицинской помощи указанной категории больных на догоспитальном этапе. Нужны дальнейшие исследования, направленные на изучение проблемы возникновения и купирования ГК на догоспитальном этапе.

Background. According to epidemiological data, hypertension is one of the most important diseases in the adult population of Ukraine. Its incidence is up to 30 %, and it is one of the most important factors of coronary heart disease and the development of acute cerebrovascular accidents. Hypertensive crisis (HC) is one of the most frequent emergencies, both complicated and uncomplicated ones require emergency medical care to prevent or limit damage to target organs. HC may be triggered by different causes, among which the most frequent ones are psycho-emotional and physical overload. Uncomplicated hypertensive crises not controlled in time, can go into the complicated ones. The purpose of the study was to evaluate the research in terms of emergency medical care of patients with hypertension in the population of large industrial city of Ukraine. Materials and methods. This research was based on data obtained during a retrospective study of seeking emergency medical care from January 2014 to January 2016. Data processing was performed on personal computer using the software package PSPP. When testing statistical hypotheses, a null hypothesis was rejected when the significance level (p) was below 0.05. Results. The result was the determination of hypertensive crises percentage from the total number of ambulance calls and the prevalence of hypertensive crises in the general population of Zaporizhzhia. Conclusions. We must conclude that the occurrence of hypertensive crises is a serious medical and social problem that requires an evidence-based approach to providing emergency medical care in a specified group of patients at the pre-hospital stage. Further researches are needed to study the problem of the onset and control of the HC in the pre-hospital phase.


Keywords

гіпертонічний криз; артеріальна гіпертензія; догоспітальний етап

гипертонический криз; артериальная гипертензия; догоспитальный этап

hypertensive crisis; arterial hypertension; prehospital stage


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лашкул З.В. Особливості епідеміології артеріальної гіпертензії та її ускладнень на регіональному рівні з 1999 по 2013 роки / З.В. Лашкул // Сучаснi медичнi технології. — 2014. — № 2. — С. 134-141.
2. Терещенко С.Н. Гипертонические кризы. — 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. С.Н. Терещенко, Н.Ф. Плавунова. — М.: МЕДпреcс-информ, 2013. — 208 с.
3. Бояринцев В.В. Основные принципы лечения гипертонических кризов на догоспитальном этапе / В.В. Бояринцев, Н.А. Буланова, В.Г. Пасько [и др.] // Кремлевская медицина. Клинический вестник. — 2014. — С. 184-186.
4. Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / Асоціація кардіологів України. — К., 2012. — 139 с.
5. Селюк М.Н. Гипертензивные кризы в практике семейного врача / М.Н. Селюк, Н.Н. Козачок, Т.В. Куц [и др.] // Семейная медицина. — 2013. — С. 45-50.
6. Павлюк К.В. Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні / К.В. Павлюк // Фінанси України. — 2016. — № 2. — С. 64-82.
7. Тімоніна М.Б. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2016 року / Державна служба статистики України М.Б. Тімоніна. — К.: Консультант, 2016. — 86 с.

Similar articles

The state of cognitive functions and their correlation with subclinical structural changes of the carotid artery and the incidence of hypertensive crises in patients with arterial hypertension
Authors: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Яценко О.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

"Hypertension" 3 (53) 2017
Date: 2017.07.21
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Problems of Undifferentiated Treatment in Patients with Acute Cerebral Insufficiency Syndrome (Analytical Review) Part 1
Authors: Nikonov V.V., Kursov S.V., Yakovtsov I.Z., Zahurovskyi V.M., Chernov O.L., Savytska I.B., Poltoratskyi V.H. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Emergency Care and Disaster Medicine, Kharkiv, Ukraine
"Emergency medicine" 1 (72) 2016
Date: 2016.04.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Investigation of the medical, social and organizational aspects of providing emergency medical care in Kharkiv region
Authors: Федак Б.С.(1), Забашта В.Ф.(2), Лобова І.О.(1), Лєрмонтова Ю.О.(1)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Hypertension: a Disease or a Risk Factor?
Authors: Vasquez Abanto J.E.(1), Vasquez Abanto A.E.(2), Arellano Vasquez S.B.(3)
(1) - Candidate of Medical Sciences, Physician in the Emergency Department of Obolon District (Center for Primary Health Care № 2), Kyiv, Ukraine
(2) - Medical Intern of the Cardiology Department of Kyiv Municipal Clinical Hospital № 8, Kyiv, Ukraine
(3) - Specialist in Physical Therapy and Rehabilitation, University of San Pedro, Academic and Professional School of Medical Technology, Chimbote, Peru

"Emergency medicine" 7 (70) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue