Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 6 (85) 2017

Back to issue

The true degree of hemic hypoxia in determining the severity of carbon monoxide poisoning: a clinical observation

Authors: Лысенко В.И.(1), Голянищев М.А.(1, 2), Карпенко Е.А.(1), Карамушко И.В.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(2)—  КУЗ «Харьковская городская клиническая больница № 2 им. проф. А.А. Шалимова», г. Харьков, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Серед інтоксикацій отруйними газами отруєння монооксидом вуглецю є найбільш частим. Авторами було виявлено, що найбільше число отруєнь монооксидом вуглецю у 2015 році відбулося з причини пожежі, на другому місці — несправні системи вентиляції. Мета дослідження: покращення результатів лікування отруєння монооксидом вуглецю за допомогою більш точної діагностики тяжкості отруєння. Матеріали та методи. Аналіз клініко-анамнестичних і лабораторних даних постраждалих у результаті масового отруєння монооксидом вуглецю. Із застосуванням показника «ефективний оксигемоглобін» уточнено ступінь тяжкості отруєння. Проведено огляд і аналіз доступної літератури, включаючи дані з бази PubMed. Результати. Причиною отруєння монооксидом вуглецю послужило порушення правил експлуатації побутової газової колонки, в результаті чого постраждали семеро осіб (одна дитина госпіталізована в профільний стаціонар). До особливостей, що мають клінічне значення, нами віднесено наступне: відносна тахікардія, що відзначалася у всіх постраждалих, патологічні зміни на електрокардіографії виявлені саме у постраждалих з найбільш тяжкою неврологічною симптоматикою. Надалі на підставі рівня карбоксигемоглобінемії на момент надходження в стаціонар відбувалося заниження на один ранг тяжкості отруєння, що була встановлена клініко-анамнестично. В результаті пошуку пояснення такої розбіжності на підставі відомостей щодо підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню в умовах карбоксигемоглобінемії авторами запропоновано розрахунковий показник — ефективний оксигемоглобін. Після розрахунку у всіх постраждалих ефективний оксигемоглобін відповідав гемоглобіну при анемії легкого ступеня. Таким чином, застосування показника ефективного оксигемоглобіну дозволило уточнити тяжкість отруєння монооксидом вуглецю, виявлену лабораторно, що підвищило обґрунтованість клініко-анамнестичної оцінки. Висновки. При визначенні тяжкості отруєння монооксидом вуглецю рання оцінка істинного ступеня гемічної гіпоксії за допомогою показника ефективного оксигемоглобіну дозволить підвищити обґрунтованість прогнозу захворювання і покращити результати лікування таких постраждалих.

Актуальность. Отравление монооксидом углерода является наиболее часто регистрируемой интоксикацией ядовитыми газами. Ранее авторами было выявлено, что наибольшее число отравлений монооксидом углерода в 2015 году произошло по причине пожаров, на втором месте — неисправные системы вентиляции. Цель исследования: улучшение результатов лечения отравления монооксидом углерода посредством более точной диагностики тяжести отравления. Материалы и методы. Анализ клинико-анамнестических и лабораторных данных пострадавших в результате массового отравления монооксидом углерода. С применением показателя «эффективный оксигемоглобин» уточнена степень тяжести отравления. Проведен обзор и анализ доступной литературы, включая данные из базы PubMed. Результаты. Причиной отравления монооксидом углерода послужило нарушение правил эксплуатации бытовой газовой колонки, в результате чего пострадали семь человек (один ребенок госпитализирован в профильный стационар). К значимым клиническим особенностям нами отнесено следующее: относительная тахикардия отмечалась у всех пострадавших, патологические изменения на электрокардиографии выявлены именно у пострадавших с наиболее тяжелой неврологической симптоматикой. В дальнейшем на основании уровня карбоксигемоглобинемии на момент поступления в стационар происходило занижение на один ранг тяжести отравления, установленной клинико-анамнестически. В результате поиска объяснения такого расхождения на основании сведений о повышении сродства гемоглобина к кислороду в условиях карбоксигемоглобинемии авторами предложен расчетный показатель — эффективный оксигемоглобин. После расчета у всех пострадавших эффективный оксигемоглобин соответствовал гемоглобину при анемии легкой степени. Таким образом, применение показателя эффективного оксигемоглобина позволило уточнить тяжесть отравления монооксидом углерода, выявленную лабораторно, что повысило обоснованность клинико-анамнестической оценки. Выводы. При определении тяжести отравления монооксидом углерода ранняя оценка истинной степени гемической гипоксии посредством показателя эффективного оксигемоглобина позволит повысить обоснованность прогноза заболевания и улучшить результаты лечения таких пострадавших.

Background. Poisoning with carbon monoxide is the most frequently detected intoxication by toxic gases. Previously, the authors found that the greatest number of carbon monoxide poisoning in 2015 occurred due to fires, in the second place — faulty ventilation systems. The purpose of the study is to improve the results of the carbon monoxide poisoning treatment by more accurate diagnosing of the severity. Materials and methods. The authors have analyzed clinical-anamnestic and laboratory data of six victims as a result of mass poisoning with carbon monoxide. By applying the indicator “effective oxyhemoglobin”, the severity of poisoning has been specified. The available literature on the topic has been reviewed and analyzed. In addition, the authors included data from the PubMed database. Results. The cause of carbon monoxide poisoning was improper operation of water heater. Consequently, seven people (one child hospitalized in a specialized hospital) were injured in this accident. We include the following significant clinical features: relative tachycardia was detected in all the affected; pathological changes on the ECG were in the victims with the most severe neurologic symptoms. Subsequently, based on the level of carboxyhemoglobinemia (at the time of admission to the hospital), the severity of clinically and anamnestically determined poisoning was underestimated by one degree. As a result of the search for such discrepancy explanation, based on the information on the increase in hemoglobin affinity for oxygen under conditions of carboxyhemoglobinemia, the authors proposed a calculated index — “effective oxyhemoglobin”. After the calculation, in all the victims, effective oxyhemoglobin was consistent with hemoglobin level in mild anaemia. Thus, the use of the effective oxyhemoglobin indicator has allowed to specify the severity of carbon monoxide poisoning detected in the laboratory that increased the validity of the clinical and anamnestic evaluation. Conclusions. An early assessment of the real degree of hemic hypoxia by means of an effective oxyhemoglobin index enables to increase the validity of the disease prognosis and to improve treatment outcomes in patients with carbon monoxide poisoning.


Keywords

отруєння монооксидом вуглецю; карбоксигемоглобін; ефективний оксигемоглобін; дисоціація оксигемоглобіну; гіпоксія

отравление монооксидом углерода; карбоксигемоглобин; эффективный оксигемоглобин; диссоциация оксигемоглобина; гипоксия

carbon monoxide poisoning; carboxyhemoglobin; effective oxyhemoglobin; oxyhemoglobin dissociation; hypoxia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лысенко В.И., Голянищев М.А. Диагностика и неотложная помощь при отравлении монооксидом углерода // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 2. — С. 23-29.
2. Курсов С.В. Монооксид углерода: физиологическое значение и токсикология // Медицина неотложных состояний. — 2015. — №  6. — С. 19-16.
3. Carbon monoxide — the silent killer [Электронный ресурс] // The Royal Society for the Prevention of Accidents. — Режим доступа: http://www.rospa.com/home-safety/advice/carbon-monoxide-safety/.
4. Carbon Monoxide Poisoning [Электронный ресурс] // American Red Cross. — Режим доступа: http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4340092_FireCOFactSheet.pdf.
5. Cunha J.P. Carbon Monoxide Poisoning [Электронный ресурс] // E-Medicine Health Experts for Everyday Emergencies / Режим доступа: http://www.emedicinehealth.com/carbon_mono–xide_poisoning/article_em.htm.
6. Голянищев М.А., Карамушко И.В., Коробко Э.Ю., Трофимович Е.А. Анализ течения и прогноз отравления монооксидом углерода // Медицина неотложных состояний. — 2016. — №  4. — С. 64-71.
7. Федеральные клинические рекомендации «Токсическое действие окиси углерода». — М., 2013. — 38 с.
8. Окись углерода (угарный газ) // Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей / Под ред. Н.В. Лазарева, И.Д. Гадаскиной. — 7-е изд. — Ленинград: Химия, 1977. — Т. 3. — С. 240-253. 
9. Clark C.J., Campbell D., Reid W.H. Blood carboxyhaemoglobin and cyanide levels in fire survivors // Lancet. — 1981. — Vol. 317(8234). — P. 1332-1335. — doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(81)92516-2.
10. Чарный А.М. Патофизиология критических состояний. — М.: Медгиз, 1961. — 343 с.
11. Haldane J.S. The Action of Carbonic Oxide on Man // The Journal of Physiology. — 1895. — Vol. 18(5–6). — P. 430-462.
12. Douglas C.G., Haldane J.S., Haldane J.B.S. The laws of combination of hæmoglobin with carbon monoxide and oxygen // The Journal of Physiology. — 1912. — Vol. 44(4). — P. 275-304.
13. Тиунов Л.А., Кустов В.В. Токсикология окиси углерода. — М.: Медицина, 1980. — 280 с.
14. Лужников Е.А., Дагаев В.Н., Фирсов Н.Н. Основы реаниматологии при острых отравлениях. — М.: Медицина, 1977. — 375 с.
15. American society of anesthesiologists: practice guidelines for perioperative blood transfusion and adjuvant therapies: an updated report // Anesthesiology. — 2006. — Vol. 105. — P. 198-208.
16. Practice guidelines for perioperative blood management: an updated report by the american society of anesthesiologists task force on perioperative blood management // Anesthesio–logy. — 2015. — Vol. 122, № 2. — P. 241-275. — doi: 10.1097/ALN.0000000000000463.

Similar articles

Diagnosis and Emergency Care in Poisoning with Carbon Monoxide
Authors: Lysenko V.Y. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Holianishchev M.O. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine; Municipal Healthcare Institution «Kharkiv Clinical City Hospital № 2», Kharkiv, Ukraine

"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Diagnosing and Emergency Care at Poisoning with Carbon Monoxide
Authors: Лысенко В.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; Голянищев М.А. - КУЗ «Харьковская городская клиническая больница № 2», г. Харьков, Украина
"Emergency medicine" 5 (76) 2016
Date: 2016.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Монооксид углерода: физиологическое значение и токсикология
Authors: Курсов С.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра медицины неотложных состояний и медицины катастроф

"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом
Authors: Постернак Г.І., Макарук В.А., Макарук В.О. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Шейман Б.С., Вакуленко Р.В. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue