Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 8 (87) 2017

Back to issue

The place of minimally invasive technologies in the surgical treatment of perforated duodenal ulcer

Authors: Тутченко М.І.(1), Слонецький Б.І.(2), Іщур В.(3), Вербицький І.В.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета роботи. Оцінити ефективність та доцільність застосування малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. Матеріали та методи. У роботі проаналізовані результати діагностики та лікування 124 пацієнтів із перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, які були госпіталізовані в ургентному порядку та перебували на лікуванні у хірургічних клініках Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги в 2016 році. У хворих другої (36 пацієнтів) групи на відміну від першої (88 пацієнтів) групи було розширено показання до застосування малоінвазивних технологій. Клініко-діагностичний алгоритм включав лабораторні, інструментальні та біохімічні методи дослідження, а також статистичні методи дослідження. Результати. Результати аналізу діагностики та лікування пацієнтів із перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки виявили суттєве превалювання хворих віком від 20 до 40 років чоловічої статі, і лише кожен дванадцятий пацієнт був похилого чи старечого віку. Переважна більшість хворих (64,18 %) госпіталізувалася протягом перших шести годин з моменту перфорації виразки, у більшості пацієнтів (76,24 %) перебіг перитоніту за Mannheim Peritonitis Index досягав 21 бала. Комплексне застосування інструментальних методів дозволило встановити першопричину захворювання в 111 (89,52 %) випадках, а їх недооцінка чи тяжкість перебігу перитоніту стала підставою до інтраопераційного встановлення діагнозу в 11 (10,48 %) пацієнтів. Розширення показань до застосування малоінвазивних технологій у пацієнтів другої групи на відміну від першої групи дозволило у половини хворих виконати лапароскопічну дуоденографію, у 5 (13,89 %) пацієнтів — лапароскопічну дуоденопластику та у 2 (5,56 %) хворих — лапароскопічно-асистовану дуоденопластику. Це супроводжувалось зменшенням регіонарних ускладнень на 3,66 %, системних ускладнень — на 4,67 %, летальності — на 1,14 %, також суттєво скорочувався термін післяопераційної реабілітації та соціальної адаптації. Висновки. Проведення інструментальної верифікації перфоративної виразки дванадцятипалої кишки дозволило при застосуванні лише первинної рентгеноскопії виявити перфорацію у 70 (58,06 %) хворих, але відсутність її рентгенологічних ознак при недотриманні всього діагностичного комплексу у кожного десятого пацієнта призвела до інтраопераційного встановлення діагнозу. Застосування невідкладної лапароскопії у хворих другої групи з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки дозволило у 22 (61,11 %) пацієнтів виконати лапароскопічну дуоденокорекцію, у 2 (5,56 %) хворих — лапароскопічно-асистовану дуоденокорекцію, але у кожного шостого (18,18 %) пацієнта були підстави до виконання хірургічного втручання через лапаротомний доступ.

Цель работы. Оценить эффективность и целесообразность применения малоинвазивных технологий при хирургическом лечении перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки. Материалы и методы. В работе проанализированы результаты диагностики и лечения 124 пациентов с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, которые были госпитализированы в ургентном порядке и находились на лечении в хирургических клиниках Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в 2016 году. У больных второй (36 пациентов) группы в отличие от первой (88 пациентов) группы были расширены показания к применению малоинвазивных технологий. Клинико-диагностический алгоритм включал лабораторные, инструментальные и биохимические методы исследования, также применяли статистические методы исследования. Результаты. Результаты анализа диагностики и лечения пациентов с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки обнаружили существенное преобладание больных в возрасте от 20 до 40 лет мужского пола, и только каждый двенадцатый пациент был пожилого или старческого возраста. Подавляющее большинство больных (64,18 %) госпитализировались в течение первых шести часов с момента перфорации язвы, у большинства пациентов (76,24 %) течение перитонита по Mannheim Peritonitis Index достигало 21 балла. Комплексное применение инструментальных методов позволило установить первопричину заболевания в 111 (89,52 %) случаях, а их недооценка или тяжесть протекания перитонита стала основанием для интраоперационного установления диагноза у 11 (10,48 %) пациентов. Расширение показаний к применению малоинвазивных технологий у пациентов второй группы в отличие от первой группы позволило у половины больных выполнить лапароскопическую дуоденографию, у 5 (13,89 %) пациентов — лапароскопическую дуоденопластику и у 2 (5,56 %) больных — лапароскопически-ассистированную дуоденопластику, что сопровождалось уменьшением регионарных осложнений на 3,66 %, системных осложнений — на 4,67 %, летальности — на 1,14 %, а также существенно сокращался срок послеоперационной реабилитации и социальной адаптации. Выводы. Проведение инструментальной верификации перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки позволило при применении только первичной рентгеноскопии вы­явить перфорацию у 70 (58,06 %) больных, но отсутствие ее рентгенологических признаков при несоблюдении всего диагностического комплекса у каждого десятого пациента приводило к интраоперационному установлению диагноза. Применение неотложной лапароскопии у больных второй группы с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки позволило у 22 (61,11 %) пациентов выполнить лапароскопическую дуоденокоррекцию, у 2 (5,56 %) больных — лапароскопически-ассистированную дуоденокоррекцию, но у каждого шестого (18,18 %) пациента были основания для выполнения хирургического вмешательства через лапаротомный доступ.

Background. The objective is to evaluate the effectiveness and feasibility of using minimally invasive technologies in the surgical treatment of perforated duodenal ulcer. Materials and methods. The results of diagnosis and treatment are analyzed in 124 patients with perforated duodenal ulcer, who were urgently hospitalized and were treated in surgical clinics of the Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital in 2016. In patients of the second (n = 36) group, unlike the first group (n = 88), the indications to the use of minimally invasive technologies were extended. Clinical diagnostic algorithm included laboratory, instrumental and biochemical research methods; statistical methods of investigation were also used. Results. The results of the diagnosis and treatment of patients with perforated duodenal ulcer showed a significant predominance of male patients between the ages of 20 to 40 years, and only every twelve patient was of the elderly or senile age. The vast majority of patients (64.18 %) were hospitalized within the first six hours after the ulcer perforation, in most patients (76.24 %), the course of peritonitis on Mannheim Peritonitis Index was up to 21 points. Comprehensive application of instrumental methods allowed to determine the prime cause of the disease in 111 (89.52 %) cases, and their underestimation or severity of peritonitis became the basis for intraoperative diag­nosis in 11 (10.48 %) patients. Expanding indications to the use of minimally invasive technologies in patients of the second group, in contrast to the first group, allowed to perform laparoscopic duodenorrhaphy in half of the patients, laparoscopic duodenoplasty was performed in 5 (13.89 %) individuals and laparoscopic-assisted duodenoplasty — in 2 (5.56 %) patients. This was accompanied by a decrease in regional complications by 3.66 %, systemic complications — by 4.67 %, mortality — by 1.14 %, and the period of postoperative rehabilitation and social adaptation was significantly reduced. Conclusions. Instrumental verification of perforated duodenal ulcer made it possible to detect perforation in 70 (58.06 %) patients using only primary fluoroscopy, but the absence of its radiologic signs in case of failure to comply with the entire diagnostic measures in every tenth patient leads to intraoperative diagnosis. The use of emergency laparoscopy in patients of the second group with perforated duodenal ulcer allowed to perform laparoscopic duodenocorrection in 22 (61.11 %) patients, laparoscopic-assisted duodenocorrection — in 2 (5.56 %) persons, but every sixth (18.18) %) patient had a basis for perfor­ming surgical intervention through laparotomic access.


Keywords

виразка дванадцятипалої кишки; лапароскопія; гострі хірургічні захворювання; шлунково-кишковий тракт

язва двенадцатиперстной кишки; лапароскопия; острые хирургические заболевания; желудочно-кишечный тракт

duodenal ulcer; laparoscopy; acute surgical di­seases; gastrointestinal tract


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Сипливый В.А. Оценка тяжести состояния хирургического больного / В.А. Сипливый, А.И. Дронов, Е.В. Конь. — К.: Наук. свiт, 2004. — С. 61-63.
2. Laparoscopic Repair for Perforated Peptic Ulcer: A Retrospective Study / Vărcuş F., Beuran M., Lica I. et al. // World J. Surg. — 2017. — № 41. — Р. 948-953.
3. A 10-Year Review of Surgical Management of Complicated Peptic Ulcer Disease From a Single Center: Is Laparoscopic Approach the Future? / Agaba E.A., Klair T., Ikedilo O. et al. // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. — 2016. — № 26. — Р. 385-390.
4. Current status of laparoscopy for acute abdomen in Italy: a critical appraisal of 2012 clinical guidelines from two consecutive nationwide surveys with analysis of 271,323 cases over 5 years / Agresta F., Campanile F.C., Podda M. et al. // Joined Italian Surgical Societies Working Group. — 2017. — № 31. — Р. 1785-1795.
5. Perforated Peptic Ulcer Repair: Factors Predicting Conversion in Laparoscopy and Postoperative Septic Complications / Muller M.K., Wrann S., Widmer J. et al. // World J. Surg. — 2016. — № 40. — Р. 2186-2193.
6. Rebibo L. Laparoscopic surgical technique for perfora–ted duodenal ulcer / Rebibo L., Darmon I., Regimbeau J.M. // J. Visc. Surg. — 2016. — № 153. — Р. 127-133.
7. Kim M.G. Laparoscopic Surgery for Perforated Duodenal Ulcer Disease: Analysis of 70 Consecutive Cases From a Single Surgeon / Kim M.G. // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. — 2015. — № 25. — Р. 331-336.

Similar articles

Особливості перебігу бактеріального перитоніту   при ускладнених перфорацією виразках дванадцятипалої кишки
Authors: І.В. Колосович1, П.В. Чемоданов2, К.М. Запольська2, О.Л. Бондарчук2, 1 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Київ, 2 Міська клінічна лікарня № 4, Київ
Ukrainian journal of surgery 1 (10) 2011
Date: 2011.04.03
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці
Authors: В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, З.З. Парацій, В.І. Семіног, О.В. Шуляренко - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
Ukrainian journal of surgery 2 (11) 2011
Date: 2011.03.04
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Features of Clinical Course of Perforated Ulcers of Stomach and Duodenum in Children
Authors: Zaporozhchenko A.G., Gladky A.P., Dovbysh O.V., Spakhi O.V. - Zaporizhya State Medical University, Zaporizhya, Ukraine
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.14
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Acute appendicitis: approaches to comprehensive surgical treatment, clinical efficacy  and economic feasibility of minimally invasive techniques
Authors: Квіт А.Д.(1, 2), Куновський В.В.(2)
(1) — Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Ukrainian journal of surgery 3 (34) 2017
Date: 2017.12.07
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue