Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 8 (87) 2017

Back to issue

Is it time to create stroke units in the system of specialized medical care for vascular diseases of the brain?

Authors: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Незважаючи на те, що інсульт є найчастішим захворюванням, що може призвести до необоротних наслідків, лише незначна частина пацієнтів з інсультом перебувають під постійним спостереженням достатньо кваліфікованих неврологів, нейрохірургів, сімейних лікарів, кардіологів, педіатрів, реаніматологів. Мета дослідження: провести аналіз наукової літератури щодо виявлення сучасних світових тенденцій організації та надання допомоги хворим із цереброваскулярними захворюваннями і визначити головні напрямки на сьогодні. Матеріали та методи. Виконання поставленого завдання здійснювалося за допомогою структурно-логічного аналізу та бібліосемантичного методу, а також опрацювання 242 джерел літератури. Результати. Вже в 1960-х роках були відкриті спеціалізовані нейросудинні відділення і палати інтенсивної терапії, створені неврологічні бригади служби швидкої медичної допомоги, кабінети відновного лікування в поліклініках. У 1974 р. ця система була впроваджена у всіх країнах світу. Проте в колишньому Радянському Союзі і тепер у вільній Україні вона не працює. Протягом останніх 25 років сталася «тиха революція» у наданні допомоги хворим на інсульт з упровадженням ефективних методів лікування (застосування антитромбоцитарних засобів: препаратів ацетилсаліцилової кислоти (1978 р.), варфарину (1993 р.), клопідогрелю (1996 р.), каротидної ендартеректомії (1991 р.), тканинного активатора плазміногена (2003 р.)). Сучасні дані свідчать, що лікування всіх хворих з інсультом повинно проводитися в організованих інсультних центрах. Такі центри існують в Англії, Північній Ірландії, Швеції, Австрії, Японії, США, Франції. Висновки. На сьогодні актуальним є створення інсультних центрів (відділень), в яких надаватиметься допомога хворим з інсультом, починаючи з гострого періоду. В центрах повинні працювати мультидисциплінарні бригади, блоки інтенсивної терапії, неврологічні і нейрохірургічні відділення, проводитися цілодобова нейровізуалізація.

Актуальность. Несмотря на то, что инсульт является наиболее частым заболеванием, которое может привести к необратимым последствиям, только небольшая часть пациентов с инсультом находится под постоянным наблюдением достаточно квалифицированных неврологов, нейрохирургов, семейных врачей, кардиологов, педиатров, реаниматологов. Цель исследования: провести анализ научной литературы в отношении исследования современных мировых тенденций организации и оказания помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и определить главные направления на сегодняшний день. Материалы и методы. Выполнение поставленной задачи осуществлялось с помощью структурно-логического анализа и библиосемантического метода, а также обработки 242 источников литературы. Результаты. Уже в 1960-х годах были открыты специализированные нейрососудистые отделения и палаты интенсивной терапии, созданы неврологические бригады скорой медицинской помощи, кабинеты восстановительного лечения в поликлиниках. В 1974 г. эта система была внедрена во всех странах мира. Однако в бывшем Советском Союзе и теперь в Украине она не работает. На протяжении последних 25 лет произошла «тихая революция» в оказании помощи больным инсультом с внедрением эффективных методов лечения (использование антитромботических средств: препаратов ацетилсалициловой кислоты (1978 г.), варфарина (1993 г.), клопидогреля (1996 г.), каротидной эндартерэктомии (1991 г.), тканевого активатора плазминогена (2003 г.)). Современные данные свидетельствуют, что лечение всех больных с инсультом должно проводиться в организованных инсультных центрах. Такие центры существуют в Англии, Северной Ирландии, Швеции, Австрии, Японии, США, Франции. Выводы. В настоящее время актуальным является создание инсультных центров (отделений), в которых будет предоставляться помощь больным с инсультом начиная с острого периода. В центрах должны работать мультидисциплинарные бригады, блоки интенсивной терапии, неврологические и нейрохирургические отделения, проводиться круглосуточная нейровизуализация.

Background. Despite the fact that stroke is the most common disease that can lead to irreversible consequences, only a small part of stroke patients are under constant observation by well-qualified neurologists, neurosurgeons, family doctors, cardiologists, pediatricians and resuscitation surgeons. The purpose of the study: to conduct an analysis of scientific li­terature on the identification of current world trends in the organization and assistance to patients with cerebrovascular diseases and to identify the main directions for the present. Materials and methods. The accomplishment of the task was carried out by using the structural-logical analysis, bibliosemantic method and the study of 242 literature sources. Results. In the 1960s, when specialized neurosurgical and intensive care units were opened, neurological teams of the ambulance service and rehabilitation clinics in hospitals were also created. In 1974, such system was implemented in all countries of the world. Howe­ver, this system has been destroyed in the former Soviet Union, and now it doesn’t exist in Ukraine. During the past 25 years, a “quiet revolution” occurred in providing care to the patients with stroke with the help of effective treatments (antiplatelet drugs: acetylsalicylic acid preparations (1978), warfarin (1993), clopidogrel (1996), carotid endarterectomy (1991), the injection of a tissue plasminogen activator (2003)). Current data suggest that the treatment of all stroke patients should be carried out in organized stroke centers. Such centers were created in England, Northern Ireland, Sweden, Austria, Japan, USA, France. Conclusions. Today, it is important to create stroke centers (units), which will provide assistance to stroke patients, starting with an acute period. Multidisciplinary brigades should be included in intensive care units, neurological and neurosurgical departments and have to work in centers round-the-clock.


Keywords

інсульт; лікування; інсультні центри (відділення, блоки)

инсульт; лечение; инсультные центры (отделения, блоки)

stroke; treatment; stroke centers (units)


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Давидова І.В., Кухарьова Н.А., Конопляник Л.І., Сімагіна Т.В. Профілактика серцево-судинних захворювань: чи завжди ми встигаємо? // Сімейна медицина. — 2016. — № 6(68). — С. 20-22.
2. Мищенко Т.С. Ятрогенный инсульт: факторы риска и современные возможности профилактики // Здоров’я України. — 2014. — С. 5.
3. Хобзей М.К., Міщенко Т.С., Глумчер Ф.С. і співавт. Геморагічний інсульт. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах // Судинні захворювання головного мозку. — 2013. — № 2–3. — С. 6-63.
4. Аналіз роботи неврологічної служби дорослої мережі м. Києва за 2015 р. // Український неврологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 98-102.
5. Яворская В.О. Инсультный блок (Stroke unit) в системе оказания специализированной помощи пациентам с сосудистыми мозговыми катастрофами // Здоров’я України. — ХХІ сторіччя, березень 2010 р. — С. 3-7.
6. Barnett H.J., Buchan A.M. The imperative to develop de–dicated stroke centers // JAMA. — 2000. — 283(23). — Р. 3125-3126.
7. Camarata P.J., Heros R.C., Latchaw R.E. «Brain attack»: the rationale for treating stroke asamedical emergency // Neurosurgery. — 1994. — 34(1). — Р. 144-157.
8. Скоромец А.А., Монро П., Сорокоумов В.А., Камаєва О.В. и др. Новая лечебная стратегия при церебральных инсультах: опыт работы отделения для больных с инсультами в Санкт-Петербурге // Инсульт (Приложение к «Журналу неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»). — 2003. — Вып. 9. — С. 56-61.
9. Боголепов Н.К. Церебральные кризы и инсульт. — М.: Медицина, 1971. 
10. Сосудистые заболевания нервной системы / Под ред. Е.В. Шмидта. — М.: Медицина, 1975.
11. Гусев Е.И., Боголепов Н.Н., Бурд Г.С. Сосудистые заболевания головного мозга. — М.: Медицина, 1979. 
12. Ямагучи Т. Современное состояние проблемы острого ишемического инсульта в Японии: результаты общенационального исследования 1999–2000 // Журнал неврологии и психиатрии. — 2003. — № 9. — С. 72-74.
13. Alberts M.J., Hademenos Z., Latcnaw R., Jagoda A. et al. — 2000.
14. Kaste M. Approval of alteplase in Europe: will it change stroke managements // Lancet neurology. — 2003. — 2. — Р. 207-208.
15. Langnurne P., Deu P., Woodmen M., Kalra L., Wood-Dauphinee A., Patel N., Hamrin E. Is Stroke unit care portable. H. Systematic review of the clinical trials // Age and Ageing. — 2005. — 34. — Р. 324-330.
16. EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke // Lancet. — 1993. — 342(8882). — Р. 1255-1262.
17. CAPRIE Sturling Commitlee. A. random. Sed, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of iscuemic events (CAPRIE) // Lancet. — 1996. — 348. — Р. 1329-1339.
18. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with highgrade carotid stenosis. North American Symptomatic Carotid Endarterectommy Trial Collaborators // N. Engl. J. Med. — 1991. — 325. — Р. 445-453.
19. PROGRESS Collaborative Zroup. Qandomised trial of a perindopril — based blood pressure lowering regimen among 6, 105 patients with prior stroke or transient ischaemic attack // Lancet. — 2001. — 358. — Р. 1033-1041.
20. Heart Protection Study Collaborative Group MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial // Lancet. — 2002. — 360(9326). — Р. 7-22.
21. Donnan G.A., Davis S.M., Levi C.R. Strategies to improve outcomes after acute stroke // MJA. — 2003. — V. 178. — Р. 309-310.
22. Alberts M.J., Latcnaw R.E., Selman W.R., Schephard T. et al. for the Brain Attack Coalition. Recommendations for Comprehensive Stroke Centers: A Consensuns Sfatement From the Brain Attack Coalition // Stroke. — 2005. — V. 36. — Р. 1597-1618.
23. Зозуля Ю.П., Волошин П.В., Міщенко Т.С., Дзяк Л.Ф. та ін. Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу (методичні рекомендації). — Київ, 2005. — 64 с.
24. Rudd A.D., Hofman A., Irwin P., Lowe D. Stroke unit care and outcome of Stroke (England, wales and Northern Ireland) // Stroke. — 2005. — V. 36 — Р. 103-106. 
25. Stegmayr B., Asplund K., Hulter-Asberg K., Norrving B., Peltonen M., Terent А. Stroke units in their natural habitat. Can results of randomized trials be reproduced in rontine clinical practice? // Stroke. — 1999. — 30. — Р. 709-714.
26. Hasegava J., Joneda J., Okuda S., Hamada R., Toyota A., Zotoh J., Watanabe M., Okada J., Ikeda K., Ibayashi S. For the Acute Stroke Rehabilitation Study Zroup. The effect of weekends and holidays on Stroke outcome in acute Stroke units // Cerebrovase Dis. — 2005. — 20. — Р. 325-331.
27. Brainin M., Bernstein N., Boysen G., Demarin V. Acute Neurological Stroke care on Europe: results of European stroke care inventory // Eur. J. Neurol. — 2000. — 7. — Р. 5-10.
28. Van der Welt A., Zilligan A.K., Cadilhakc D.A., Brodtman A.Z., Pearce D.C., Donnan Z.A. Qnality of Stroke care within a hospital: effects of a mobile Stroke service // Med. J. Aust. — 2005. — 182. — Р. 160-163.
29. Stroke Unit Trialists’ Collaboration Organised inpatient (stroke unit) care for stroke // Cochrane Database Syst. Rev. — 2007. — 4. — CD000197.

Back to issue