Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 8 (87) 2017

Back to issue

Optimization of prevention of recurrent ischemic stroke by taking into account genetic risk factors

Authors: Волосовець А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Важливе питання профілактики ішемічного інсульту можна реалізувати шляхом поліпшення надання медичної допомоги хворим і проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню захворювання. Окремим питанням профілактики повторних тромбозів церебральних судин є медикаментозна профілактика гіпергомоцистеїнемії, що призводить до ряду фізіологічних патологій, серед яких можна назвати атеросклероз, атеротромбоз та венозний тромбоз. Мета роботи — розробка з урахуванням генетичних критеріїв більш досконалого й ефективного способу медикаментозної профілактики повторного мозкового ішемічного інсульту. Матеріали та методи. Нами було обстежено 150 пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт (чоловіків було 86, жінок — 64), віком від 45 до 84 років (середній вік — 65,2 ± 9,7 року) на базі нейрохірургічного відділення № 2 клінічної міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва. Всім пацієнтам проводилося генетичне тестування у вигляді забору венозної крові та виявлення характеру мутації гена MTHFR C677T (СС, СТ або ТТ варіанти). Результати. Пацієнтів було розподілено на групи згідно з виявленими мутаціями гена MTHFR C677T та призначеним профілактичним лікуванням. У групу СС1 (n = 45) було включено пацієнтів із мутацією MTHFR C677T типу СС, яким призначався додатково до основного профілактичного лікування препарат фолієвої кислоти (вітамін В9) у дозі 1 мг (оптимізована профілактика). Пацієнти групи СС2 (n = 45) мали таку саму мутацію, але отримували лише основне профілактичне лікування (еналаприл 20 мг 2 р/д, аспірин 100 мг 1 р/д та розувастатин 20 мг 1 р/д). Так само були розподілені пацієнти груп СТ1 (n = 21), СТ2 (n = 21), ТТ1 (n = 9) та ТТ2 (n = 9). За умови призначення оптимізованої медикаментозної профілактики ризик інсульту серед пацієнтів із мутаціями СС та СТ вірогідно не відрізнявся (р > 0,1). Проте в разі мутації ТТ дані показали як високий ризик повторного інсульту через генетично обумовлену гіпергомоцистeїнемію, так і значну різницю в частоті повторної церебральної події на тлі лікування фолієвою кислотою (0 та 33,3 % відповідно). Висновки. Таким чином, оптимізована методика медикаментозної профілактики гострого ішемічного інсульту дозволяє ефективно запобігати виникненню повторного ішемічного інсульту залежно від генетичних особливостей пацієнта.

Актуальность. Важный вопрос профилактики ишемического инсульта можно реализовать путем улучшения оказания медицинской помощи больным и проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения заболевания. Отдельным вопросом профилактики повторных тромбозов церебральных сосудов является медикаментозная профилактика гипергомоцистеинемии, которая приводит к ряду физиологических патологий, среди которых можно назвать атеросклероз, атеротромбоз и венозный тромбоз. Цель работы — разработка с учетом генетических критериев более совершенного и эффективного способа медикаментозной профилактики повторного мозгового ишемического инсульта. Материалы и методы. Нами было обследовано 150 пациентов, перенесших ишемический инсульт (мужчин было 86, женщин — 64) в возрасте от 45 до 84 лет (средний возраст — 65,2 ± 9,7 года) на базе нейрохирургического отделения № 2 клинической городской больницы скорой медицинской помощи г. Киева. Всем пациентам проводилось генетическое тестирование в виде забора венозной крови и выявления характера мутации гена MTHFR C677T (СС, СТ или ТТ варианты). Результаты. Пациенты были разделены на группы согласно выявленным мутациям гена MTHFR C677T и назначенному профилактическому лечению. В группу СС1 (n = 45) были включены пациенты с мутацией MTHFR C677T типа СС, которым назначался дополнительно к основному профилактическому лечению препарат фолиевой кислоты (витамин В9) в дозе 1 мг (оптимизированная профилактика). Пациенты группы СС2 (n = 45) имели такую же мутацию, но получали лишь основное профилактическое лечение (эналаприл 20 мг 2 р/д, аспирин 100 мг 1 р/д и розувастатин 20 мг 1 р/д). Подобным образом были распределены пациенты групп СТ1 (n = 21), СТ2 (n = 21), ТТ1 (n = 9) и ТТ2 (n = 9). При условии назначения оптимизированной медикаментозной профилактики риск инсульта среди пациентов с мутациями СС и СТ достоверно не отличался (р > 0,1). Однако в случае мутации ТТ данные показали как более высокий риск повторного инсульта из-за генетически обусловленной гипергомоцистeинемии, так и значительную разницу в частоте повторного церебрального события на фоне лечения фолиевой кислотой (0 и 33,3 % соответственно). Выводы. Таким образом, оптимизированная методика медикаментозной профилактики острого ишемического инсульта позволяет эффективно избегать повторного ишемического инсульта в зависимости от генетических особенностей пациента.

Background. An important task regarding the prevention of ischemic stroke can be realized by improving the provision of medical care to patients and the implementation of measures aimed at preventing the onset of the disease. A separate issue of prevention of recurrent thrombosis of cerebral vessels is the drug prophylaxis of hyperhomocysteinemia, which leads to a number of physiological pathologies, among which one can indicate atherosclerosis, atherothrombosis and venous thrombosis. Purpose: development of a more perfect and effective method for medical prevention of recurrent cerebral ischemic stroke using genetic criteria. Materials and methods. We have examined 150 patients who had an ische­mic stroke (86 men, 64 women), aged 45–84 years (mean age 65.2 ± 9.7 years) at the premises of neurosurgery department N 2 of the Kyiv Clinical Emergency Hospital. All patients were genetically tested in the form of venous blood collection and detection of the mutation pattern of the gene MTHFR C677T (CC, CT or TT variants). Results. The patients were divided into groups according to detected MTHFR C677T gene mutations and prophylactic treatment. Patients with a MTHFR C677T type mutation were included in the CC1 (n = 45) group, which in addition to the main prophylactic treatment received folic acid (vitamin B9) in a dose of 1 mg (optimized prevention). The CC2 group (n = 45) had the same mutation, but received only the main prophylactic treatment (enalapril 20 mg 2 times a day, aspirin 100 mg once daily and rosuvastatin 20 mg once daily). Similarly, patients were included in groups CT1 (n = 21), CT2 (n = 21), TT1 (n = 9) and TT2 (n = 9). The risk of stroke among patients with CC and CT mutations did not significantly differ (p > 0.1) in case of optimized pharmacological prevention. However, in TT mutation, the data has shown a high probability of recurrent stroke due to genetically determined hyperhomocysteinemia and a significant difference in the incidence of repeated cerebral events on the background of treatment with folic acid (0 and 33.3 %, respectively). Conclusions. Thus, an optimized met­hod of pharmacological prevention of acute ischemic stroke allows to effectively prevent recurrent ischemic stroke, depen­ding on the genetic features of the patient.


Keywords

ішемічний інсульт; профілактика; генетичне тестування

ишемический инсульт; профилактика; генетическое тестирование

ischemic stroke; prevention; genetic testing


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. American Heart Association. Heart disease and stroke statistics — 2014 update: a report from the American Heart Association / Go A.S., Mozaffarian D., Roger V.L., Benjamin E.J., Berry J.D. et al. / American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee // Circulation. — 2014. — Vol. 129(3). — 292 p. 
2. Association between MTHFR gene polymorphisms, smoking, and the incidence of vascular dementia / P. Jin, S. Hou, B. Ding et al. // Asia Pac. J. Public. Health. — 2013 Jul. — Vol. 25 (4 Suppl.). — P. 57-63. — doi: 10.1177/1010539513492819. — Epub. 2013, Jul. 15. 
3. C677T and A1298C methylenetetrahydropholate reductase (MTHFR) polymorphisms as factors involved in ischemic stroke / Arsene D., Găină G., Bălescu C., Ardeleanu C. // Rom. J. Morphol. Embryol. — 2011. — 52(4). — P. 1203-1207.
4. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutation and risk of retinal vein thrombosis / M.S. Soltanpour, Z. Soheili, A. Shakerizadeh, A.A. Pourfathollah, S. Samiei, R. Meshkani, M. Shahjahani, A. Karimi // J. Res. Med. Sci. — 2013 Jun. — 18(6). — Р. 487-491.
5. A Meta-Analysis of the Relationship between MTHFR Gene A1298C Polymorphism and the Risk of Adult Stroke / M.J. Zhang, Z.C. Hu, Y.W. Yin et al. // Cerebrovasc. Dis. — 2014. — № 38(6). — P. 425-432. — doi: 10.1159/000369122. — Epub. 2014, Dec. 3. 
6. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз / Зозуля І.С., Головченко Ю.І., Оноприєнко О.П. — К., 2010. — 320 с.
7. Асоціація поліморфних варіантів генів MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTRR (A66G), FV (G1691A), FII (G20210A), ACE (I/D) та їх комбінацій у ризику розвитку ішемічного інсульту в дитячому віці / Смульська Н.О., Кир’яченко С.П., Горовенко Н.Г., Зозуля І.С. // Український медичний часопис. — 2014. — № 3(101). — V/VI. — С. 131-134.

Similar articles

Impact of combination clinical, anamnestic and genetic risk factors in the development of strokes in childhood
Authors: Smulska N. - Department of Neurology, Pediatric Hospital 1, Kiev, Ukraine
International neurological journal 4 (74) 2015
Date: 2016.01.04
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Medical care for patients with ischemic stroke in the first hours of the disease
Authors: Гостєва Г.В.(1, 2), Коваленко О.Є.(2, 3)
1 - Міський інсультний центр, м. Херсон, Україна
2 - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
3 - НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International neurological journal №5 (99), 2018
Date: 2018.10.25
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
System of providing emergency medical care for stroke patients in Kyiv: evaluation of the clinical efficacy of thrombolytic therapy and quercetin bioflavonoid in the treatment of ischemic stroke in different periods after its development
Authors: Прокопів М.М.(1), Трепет Л.М.(2), Трепет Г.С.(1), Єльська О.Ю.(2)
1 — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна

International neurological journal №8 (110), 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue