Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 8 (87) 2017

Back to issue

Prevention and treatment of cognitive impairment due to combat trauma using multiorgan-protective drugs

Authors: Криштафор А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета дослідження: визначити особливості тяжкості й характеру когнітивних порушень, викликаних пораненням на тлі стресу знаходження в бойовій обстановці, і вплив на них комбінованого препарату з кардіо-, гепато- і нейротропною дією — тіоцетаму. Матеріали та методи. Обстежено 30 постраждалих із бойовою травмою, розділених на контрольну (16 пацієнтів, які отримували стандартну терапію) і основну (14 пацієнтів, які на додаток до стандартної терапії отримували тіоцетам) групи. Для оцінки рівня когнітивних функцій використовувалися опитувальник CFQ і шкала MMSE. Тяжкість травми оцінювали за шкалою ISS. Тяжкість стану при надходженні оцінювалася за шкалою EmTraS. Вираженість реакції на травматичний стрес — за шкалою IES-R. Дані оброблялися з використанням методів параметричної та непараметричної статистики. Результати. В обох групах вихідний рівень когнітивних функцій був у межах вікової норми. За віком і тяжкістю травми групи були порівнянні. На 2-гу добу відзначено вірогідне зниження когнітивних функцій в обох групах щодо вихідного рівня, менш виражене в основній групі. За час лікування когнітивні функції у постраждалих поступово відновлювалися, але до кінця лікування не досягали вихідного рівня. Більша швидкість відновлення відзначена в групі, що одержувала тіоцетам. Через 3 місяці у хворих цієї групи відзначалося практично повне відновлення когнітивних функцій до вихідного рівня, на відміну від контрольної групи, де визначено повторне їх зниження. Психологічна реакція на травму і стрес на момент переведення з відділення інтенсивної терапії виявилася низькою в обох групах. У контрольній групі у віддаленому періоді реакція на стрес, перенесений унаслідок поранення, продовжувала посилюватися. Висновки. Бойова травма викликає зниження когнітивних функцій, яке може досягати рівня виражених когнітивних дисфункцій і зберігатися протягом як мінімум 3 місяців. Застосування тіоцетаму істотно покращує стан когнітивних функцій у хворих із бойовою травмою починаючи з другої доби і протягом усього періоду лікування. Реакція на пов’язаний з травмою стрес має тенденцію протягом перших 3 місяців посилюватися, але її посилення може бути обмежено застосуванням тіоцетаму.

Цель исследования: определить особенности тяжести и характера когнитивных нарушений, вызванных ранением на фоне стресса от нахождения в боевой обстановке, и влияние на них комбинированного препарата с кардио-, гепато- и нейротропным действием — тиоцетама. Материалы и методы. Обследовано 30 пострадавших с боевой травмой, разделенных на контрольную (16 пациентов, получавших стандартную терапию) и основную (14 пациентов, в дополнение к стандартной терапии получавших тиоцетам) группы. Для оценки уровня когнитивных функций использовались опросник CFQ и шкала MMSE. Тяжесть травмы оценивали по шкале ISS. Тяжесть состояния при поступлении оценивалась по шкале EmTraS. Выраженность реакции на травматический стресс — по шкале IES-R. Данные обрабатывались с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. Результаты. В обеих группах исходный уровень когнитивных функций был в пределах возрастной нормы. По возрасту и тяжести травмы группы были сопоставимы. На 2-е сутки отмечено достоверное снижение когнитивных функций в обеих группах по отношению к исходному уровню, менее выраженное в основной группе. За время лечения когнитивные функции у пострадавших постепенно восстанавливались, но к концу лечения не достигали исходного уровня. Большая скорость восстановления отмечена в группе, получавшей тиоцетам. Спустя 3 месяца у больных этой группы отмечалось практически полное восстановление когнитивных функций до исходного уровня, в отличие от контрольной группы, где отмечено повторное их снижение. Психологическая реакция на травму и стресс на момент перевода из отделения интенсивной терапии оказалась низкой в обеих группах. В контрольной группе в отдаленном периоде реакция на стресс, перенесенный вследствие ранения, продолжала усиливаться. Выводы. Боевая травма вызывает снижение когнитивных функций, которое может достигать уровня выраженных когнитивных дисфункций и сохраняться в течение как минимум 3 месяцев. Применение тиоцетама существенно улучшает состояние когнитивных функций у больных с боевой травмой начиная со вторых суток и на протяжении всего периода лечения. Реакция на связанный с травмой стресс имеет тенденцию усиливаться в течение первых 3 месяцев, но ее усиление может быть ограничено применением тиоцетама.

Background. The purpose of the study was to determine the peculiarities of the severity and nature of cognitive impairments caused by wound associated with a combat situation stress and the effect of thiocetam, a combined drug with cardio-, hepato- and neurotropic action, on them. Materials and methods. 30 victims with combat trauma were examined, they were divided into control group (16 patients received standard therapy) and treatment group (14 patients received thiocetam in addition to standard therapy). To assess the level of cognitive functions, the Cognitive Failures Questionnaire and Mini-Mental State Examination were used. The severity of the injury was assessed by means of Injury Severity Score. The severity of the state at admission was assessed by Emergency Trauma Score. The severity of the response to traumatic stress — according to the Impact of Event Scale-Revised. The data were processed using parametric and nonparametric statistics. Results. The baseline level of cognitive function was within the age range in both groups. Groups were comparable by age and severity of injury. On the 2nd day, there was a significant decrease in cognitive functions in both groups as compared to baseline, less pronounced in the treatment group. During treatment, the cognitive functions of the victims were gradually restored, but by the end of treatment, they did not reach the baseline level. A higher recovery rate was observed in the treatment group. After 3 months, the patients of this group had almost complete restoration of cognitive functions to the initial level, in contrast to the control group, where there was a repeated decrease in them. The psychological response to trauma and stress at the time of transfer from the intensive care unit was low in both groups. In the control group in the long-term period, the response to stress continued to increase. Conclusion. Combat trauma causes a decrease in cognitive functions, which can reach the level of pronounced cognitive dysfunction and persist for at least 3 months. The use of thiocetam significantly improves the state of cognitive functions in patients with combat trauma starting from the second day and throughout the treatment period. Reaction to trauma-related stress tends to grow within the first 3 months, but its intensification can be limited by the use of thiocetam.


Keywords

когнітивні порушення; бойова травма; посттравматичний стресовий розлад

когнитивные нарушения; боевая травма; посттравматическое стрессовое расстройство; тиоцетам

cognitive impairment; combat trauma; post-traumatic stress disorder; thiocetam


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Румянцева С.А. Неврологические расстройства при синдроме полиорганной недостаточности / С.А. Румянцева // Нервные болезни. — 2003. — № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/nevrologicheskie-rasstroystva-pri-sindrome-poliorgannoy-nedostatochnosti (дата обращения: 29.03.2017).
2. Мороз В.В. Проблема повреждения головного мозга при кардиохирургических вмешательствах в условиях искусственного кровообращения / В.В. Мороз, А.Н. Корниенко, А.С. Мозалев, А.В. Парфенюк, С.В. Шахмаева // Общая реаниматология. — 2008. — № 4 (4). — С. 16. doi:10.15360/1813-9779-2008-4-16.
3. Криштафор А.А. Когнитивные нарушения, обу–словленные критическими состояниями, как проявление церебральной недостаточности / А.А. Криштафор // МНС. — 2015. — № 2 (65). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-narusheniya-obuslovlennye-kriticheskimi-sostoyaniyami-kak-proyavlenie-tserebralnoy-nedostatochnosti (дата обращения: 23.07.2017).
4. Фаршатов Р.С. Качество жизни реанимационных больных как один из важнейших показателей эффективности интенсивной терапии / Р.С. Фаршатов, Р.Н. Кильдебекова // Медицина. — 2016. — № 2. — С. 23-31.
5. Beth Skwarecki. Delirium in ICU Patients Linked to Mortality, Longer Stays / Medscape. — 2015. URL: http://www.medscape.com/viewarticle/845901.
6. Salluh J.I.F. Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis / J.I.F. Salluh, H. Wang, E.B. Schneider, N. Nagaraia, G. Yenokyan, A. Damluji, R.B. Serafim, R.D. Stevens // BMJ. — 2015. — 350. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.h2538 (Published 03 June 2015).
7. O`Donnel M.L. Posttraumatic disorders following injury: an empirical and methodological review / M.L. O`Donnel, M. Creamer, R.A. Bryant, U. Schnyder, A. Shalev // Clinical Psychology Review. — 2003. — Vol. 23. — P. 587-603. doi: https://doi.org/10.1016/S0272-7358(03)00036-9.
8. Беленичев И.Ф. Современные ноотропные препараты: классификация, механизм действия, перспективы применения / И.Ф. Беленичев, Д.А. Середа, Ю.К. Дейниченко, Н.В. Бухтиярова, С.В. Павлов, Л.И. Кучеренко // Запорожский медицинский журнал. — 2010. — Т. 12, № 5. — С. 122-126.
9. Усенко Л.В., Полинчук И.С. Когнитивные нарушения после общей анестезии при экстракардиальных вмешательствах и эффект раннего введения тиоцетама в послеоперационном периоде // Междунар. неврол. журнал. — 2011. — № 6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-narusheniya-posle-obschey-anesteziipri-ekstrakardialnyh-vmeshatelstvah-i-effekt-rannego-vvedeniya-tiotsetamav (дата обращения: 21.11.2017).
10. Raum M.R. Emergency trauma score: An instrument for early estimation of trauma severity / M.R. Raum, M.W.N. Nij–sten, M. Vogelzang, F. Schuring, R. Lefering, B. Bouillon, D. Ri–xen, E. Neugebauer, H. ten Duis // Critical Care Medicine. — 2009. — Vol. 37, Iss. 6. — P. 1972-1977.
11. Baker S. The Injury Severity Score: a method for descri–bing patients with multiple injuries and evaluating emergency care / S. Baker, B. O’Niell, W. Haddon, W. Long // J. Trauma. — 1974. — 14. — P. 187-196.
12. Holsinger T. Does This Patient Have Dementia? / T. Hol–singer, J. Deveau, M. Boustani, J.W. Williams // JAMA. — 2007. — 297 (21). — P. 2391-2404. doi:10.1001/jama.297.21.2391.
13. Волков А.О. Как оценить когнитивные функции перед кесаревым сечением? / А.О. Волков, Е.Н. Клигуненко, И.А. Ветошка // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 3. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id = 13474 (дата обращения: 26.04.2017).
14. Мельницкая Т.Б. Шкала оценки влияния травматического события (IES-R) применительно к радиационному фактору [Электронный ресурс] / Т.Б. Мельницкая, А.В. Хавыло, Т.В. Белых // Психологические исследования: электронный научный журнал. — 2011. — № 5 (19). URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n5-19/546-melnitskaya-et-al-19.html (дата обращения: 16.07.2017). 0421100116/0057.
15. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н.В. Тарабрина // СПб.: Питер, 2001. — 272 с.
16. Усенко Л.В. Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение ранней фармакологической нейропротекции / Л.В. Усенко, А.А. Криштафор, И.С. Полинчук, А.Г. Тютюнник, А.А. Усенко, Е.В. Петрашенок // Медицина неотложных состояний. — 2015. — № 2 (65). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/posleoperatsionnye-kognitivnye-rasstroystva-kak-oslozhnenie-obschey-anestezii-znachenie-ranney-farmakologicheskoy-neyroprotektsii (дата обращения: 06.08.2017).
17. Усенко Л.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция как анестезиологическая проблема и пути ее решения / Л.В. Усенко, Э.Ш. Ризк, А.А. Криштафор // Біль, знеболювання і інтенсив. терапія. — 2008. — № 4. — С. 14-20.

Similar articles

Cognitive impairment in the acute period of combat trauma in comparison with the combined trauma of peacetime
Authors: Криштафор А.А.(1), Усенко Л.В.(1), Йовенко И.А.(2), Криштафор Д.А.(1, 2), Черненко В.Г.(1, 2), Шайда О.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОС, г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" 6 (85) 2017
Date: 2017.11.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Correction of cognitive functions in the acute period of polytrauma using choline alphoscerate
Authors: Криштафор А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №1(88), 2018
Date: 2018.03.23
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Peculiarities of cognitive impairment in patients wounded in action
Authors: Криштафор А.А.(1), Йовенко И.А.(2), Черненко В.Г.(1, 2), Клименко К.А.(2), Криштафор Д.А.(1, 2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" 2 (81) 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Тиоцетам® в лечении больных с ишемическим инсультом
Authors: Мищенко Т.С., Здесенко И.В., Мищенко В.Н.
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков

International neurological journal 1 (71) 2015
Date: 2015.02.01
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue