Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Kidneys" Том 7, №1, 2018

Back to issue

Morphological features of kidneys in fetuses and newborns from mothers with subacute infectious-inflammatory process in the abdominal cavity caused by Escherichia coli (experimental study)

Authors: Сорокина И.В.(1), Мирошниченко М.С.(1), Иванова М.Д.(2, 3)
1 — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
2 — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
3 — Миланский университет Бикокка, г. Милан, Италия

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. В Україні з кожним роком відзначається збільшення кількості жінок, вагітність яких перебігає на тлі хронічних інфекційних захворювань. Escherichia coli є частим збудником бактеріальних інфекцій у жінок. Метою дослідження було виявлення морфологічних особливостей нирок плодів і новонароджених від матерів з експериментальним абдомінальним підгострим інфекційно-запальним процесом, викликаним Escherichia coli. Матеріали та методи. Авторами проведено експеримент на щурах лінії WAG, в ході якого сформовано дві групи: група I — 7 плодів та 11 новонароджених від 3 здорових самок; група II — 10 плодів і 13 новонароджених від 4 самок, яким моделювали абдомінальний інфекційно-запальний процес, викликаний Escherichia coli. Матеріалом дослідження послужили нирки плодів та новонароджених. Використовували гістологічні, гістохімічні, морфометричні та статистичні методи досліджень. Результати. Абдомінальний підгострий інфекційно-запальний процес в організмі матері, викликаний Escherichia coli, призводить до структурних змін у паренхіматозному та стромальному компонентах нирок, які наростали від плода до новонародженого. Гломерулярний апарат нирок характеризується нерівномірним розташуванням у кірковому шарі, затримкою розвитку, зміною форми, гемодинамічними змінами, розширенням сечового простору, відсутністю судинних клубочків, зменшенням кількості і компактності розташування капілярних петель в деяких молодих і зрілих ниркових тільцях; тубулярний апарат — затримкою розвитку, зміною форми та вогнищевим потовщенням базальних мембран окремих канальців, вогнищевими дистрофічними, некротичними та десквамативними змінами епітеліальної вистилки; стромальний компонент — склеротичними змінами, гемодинамічними порушеннями, більш вираженими в мозковому шарі, клітинною інфільтрацією, яка характеризується наявністю клітин фібробластичного ряду та імунних клітин. Висновки. Гістологічні та морфометричні зміни, що розвинулися в нирках плодів і новонароджених, зумовлені наявністю у матері експериментального підгострого інфекційно-запального процесу в черевній порожнині, викликаного Escherichia coli, призведуть в майбутньому до зниження функціональних можливостей нирок як гомеостатичного органу і розвитку різної нефрологічної патології у таких дітей.

Актуальность. В Украине с каждым годом отмечается увеличение количества женщин, беременность которых протекает на фоне хронических инфекционных заболеваний. Escherichia coli является частым возбудителем бактериальных инфекций у женщин. Целью исследования было выявление морфологических особенностей почек плодов и новорожденных от матерей с экспериментальным абдоминальным подострым инфекционно-воспалительным процессом, вызванным Escherichia coli. Материалы и методы. Авторами проведен эксперимент на крысах линии WAG, в ходе которого сформировано две группы: группа I — 7 плодов и 11 новорожденных от 3 здоровых самок; группа II — 10 плодов и 13 новорожденных от 4 самок, которым моделировали абдоминальный инфекционно-воспалительный процесс, вызванный Escherichia coli. Материалом исследования послужили почки плодов и новорожденных. Использовали гистологические, гистохимические, морфометрические и статистические методы исследований. Результаты. Абдоминальный подострый инфекционно-воспалительный процесс в организме матери, вызванный Escherichia coli, приводит к структурным изменениям в паренхиматозном и стромальном компонентах почек, которые нарастали от плода к новорожденному. Гломерулярный аппарат почек характеризуется неравномерным расположением в корковом слое, задержкой развития, изменением формы, гемодинамическими изменениями, расширением мочевого пространства, отсутствием сосудистых клубочков, уменьшением количества и компактности расположения капиллярных петель в некоторых молодых и зрелых почечных тельцах; тубулярный аппарат — задержкой развития, изменением формы и очаговым утолщением базальных мембран отдельных канальцев, очаговыми дистрофическими, некротическими и десквамативными изменениями эпителиальной выстилки; стромальный компонент — склеротическими изменениями, гемодинамическими нарушениями, более выраженными в мозговом слое, клеточной инфильтрацией, характеризующейся наличием клеток фибробластического ряда и иммунных клеток. Выводы. Развившиеся в почках плодов и новорожденных гистологические и морфометрические изменения, обусловленные наличием у матери экспериментального подострого инфекционно-воспалительного процесса в брюшной полости, вызванного Escherichia coli, приведут в будущем к сниженным функциональным возможностям почек как гомеостатического органа и развитию различной нефрологической патологии у таких детей.

Background. In Ukraine, every year the number of women whose pregnancy occurs on the background of chronic infectious diseases increases. Escherichia coli is a frequent causative agent of bacterial infections in women. The purpose of the study was to identify the morphological features of fetuses and newborns kidneys from mothers with an experimental abdominal subacute infectious-inflammatory process caused by Esche­richia coli. Materials and methods. The authors conduc­ted an experiment on WAG rats, during which two groups were formed: group I — 7 fetuses and 11 newborns from 3 healthy females; group II — 10 fetuses and 13 newborns from 4 females with an abdominal infectious-inflammatory process in the abdominal cavity caused by Escherichia coli. The material of the study was the kidneys of fetuses and newborns. The authors used histological, histochemical, morphometric and statistical methods of investigation. Results. The abdominal subacute infectious-inflammatory process in the mother’s body caused by Escherichia coli leads to structural changes in the parenchymal and stromal components of the kidneys that have been growing from the fetus to the newborn. The glomerular apparatus of the kidneys is characterized by uneven distribution in the cortical layer, developmental delay, shape change, hemodynamic disorders, expansion of the urinary space, absence of capillaries, a decrease in the number and localization compactness of capillaries in some young and mature renal corpuscles; the tubular apparatus — developmental delay, shape change and focal thickening of the basal membranes of some tubules, focal dystrophic, necrotic and desquamative changes in the epithelium; stromal component — sclerotic changes, hemodynamic disorders, which were more pronounced in the medulla layer, cellular infiltration, characterized by the presence of fibroblastic cells and immune cells. Conclusions. Histological and morphometric changes in the fetuses and newborns kidneys developed due to the presence in mothers an experimental subacute infectious-inflammatory process in the abdominal cavity caused by Escherichia coli will lead to reduced functional abilities of the kidneys as a homeostatic organ and development of various nephrologic pathologies in such children.


Keywords

Escherichia coli; матір; нирки; плід; новонароджений; морфологія

Escherichia coli; мать; почки; плод; новорожденный; морфология

Escherichia coli; mother; kidney; fetus; newborn; morphology


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Перинатальная смертность: причины, факторы риска, пути снижения / В.В. Симрок, Ю.Н. Слепичко, Т.П. Жмурко [и др.] // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 1(58). — С. 280-282.
2. Самохвалова А.В. Особливості раннього неонатального періоду у новонароджених дітей від матерів з репродуктивними втратами та TORCH-інфекціями / А.В. Самохвалова // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. — 2013. — № 1. — С. 97-99.
3. Ким Е.И. Состояние здоровья детей раннего возраста из группы риска развития внутриутробных инфекций: Автореф. дис... на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.09 «Педиатрия» / Е.И. Ким. — Хабаровск, 2007. — 26 с.
4. Иотенко Б.А. Влияние инфекции на развитие хронической недостаточности плаценты / Б.А. Иотенко, Т.Н. Демина, О.К. Межова // Новости медицины и фармации. Гинекология (тематический номер). — 2008. — № 253. — Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/article/5949.
5. Фетоплацентарная недостаточность инфекционного генеза: роль хламидийной инфекции / И.О. Макаров, Е.И. Боровкова, Т.В. Шеманаева [и др.] // Репродуктивная эндокринология. — 2012. — № 6(8). — С. 79-82.
6. Жабченко И.А. Уропатогенные штаммы Escherichia coli: особенности функционирования, факторы вирулентности, значение в клинической практике / И.А. Жабченко // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 2, ч. 2(62). — С. 201-206.
7. Инфекции мочевыводящих путей в акушерстве и гинекологии / Е.В. Шипицына, Т.А. Хуснутдинова, А.М. Савичева и др. // Журнал акушерства и детских болезней. — 2015. — Т. LXIV, вып. 6. — С. 91-104.
8. Морфофункциональная характеристика почек у матери, плода и потомства при воздействии вибрации промышленной частоты во время беременности / Ю.И. Скляров, Г.В. Правоторов, О.И. Балуева и др. // Морфология. — 2005. — Т. 128, № 4. — С. 29-32.
9. Спосіб моделювання внутрішньоутробного інфікування плода та новонародженого як наслідку підгострого інфекційно-запального процесу матері / В.Д. Марковський, І.В. Сорокіна, М.С. Мирошниченко, О.М. Плітень, М.М. Мішина, А.С. Шапкін, О.В. Калужина. — Патент на винахід № а 2014 00681; Заявл. 24.01.2014; Опубл. 10.06.2014; Бюл. № 11.
10. Баринов Э.Ф. Морфометрическая характеристика нефрогенной зоны почек новорожденных крысят / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева // Морфология. — 2003. — Т. 123, № 2. — С. 77-79.
11. A study of histogenesis of human fetal kidney / K.C. Tank, S.S. Saiyad, A.M. Pandya et al. // International Journal of Biologi–cal and Medical Research. — 2012. — № 3(1). — P. 1315-1321.
12. Nephrogenic rests, nephroblastomatosis and associated lesions of the kidney / G.J. Lonergan, M.I. Martínez-León, G.A. Agrons et al. // RadioGraphics. — 1998. — Vol. 18, № 4. — P. 947-968.
13. Quaggin S.E. Development of the renal glomerulus: good neighbors and good fences / S.E. Susan, J.A. Kreidberg // Deve–lopment. — 2008. — № 135. — P. 609-620.
14. Онтогенетические изменения структурных показателей почек крыс / У.В. Доржу, К.А. Шошенко, В.М. Беличенко и др. // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 12. — С. 1201-1206.
15. Абдуллина Г.А. Клиническая физиология почек у недоношенных: роль динамического наблюдения / Г.А. Абдуллина, А.И. Сафина, М.А. Даминова // Вестник современной клинической медицины. — 2014. — Т. 7, вып. 6. — С. 9-13.
16. Influence of birth weight on the renal development and kidney diseases in adulthood: experimental and clinical evidence / M.C.P. Franco, V. Oliveira, B. Ponzio et al. // International journal of nephrology. — 2012. — URL: http://dx.doi.org/10.1155/2012/608025.
17. Histomorphometric analysis of postnatal glomeruloge–nesis in extremely preterm infants / M.M. Rodríguez, A.H. Gómez, C.L. Abitbol et al. // Pediatric and Developmental Pathology. — 2004. — № 7(1). — P. 17-25.
18. Виноградова М.С. Особенности пренатального онтогенеза почек крыс Вистар и вазопрессин-дефицитных крыс Браттлборо / М.С. Виноградова, А.Р. Боярская, Л.Н. Иванова // Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. — 2010. — Т. 8, вып. 1. — С. 45-50.
19. Последовательность дифференцировки канальцев нефронов окончательной почки человека во внутриутробном развитии / Д.В. Баженов, Л.В. Вихарева, С.М. Пантелеев и др. // Морфология. — 2011. — Т. 140, № 5. — С. 18-21.
20. Histogenesis of human fetal renal cortex / R.K. Ukey, A.R.A. Waheed, M. Laeeque et al. // International Journal of Recent Trends in Science and Technology. — 2014. — Vol. 9(3). — P. 378-385.
21. Инфекционная патология матери и ее влияние на антропометрические показатели новорожденных / В.Д. Марковский, И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко и др. // Аннали Мечниковського інституту. — 2014. — № 1. — С. 27-32.
22. Моделювання підгострого (пролонгованого) інфекційно-запального процесу у самиць щурів лінії WAG / В.Д. Марковський, І.В. Сорокіна, М.М. Мішина та ін. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2014. — Т. IV, № 4(14). — С. 60-65.
23. Intrauterine hypoxia: clinical consequences and therapeutic perspectives / L.P. Thompson, S. Crimmins, B.P. Telugu et al. // Research and Reports in Neonatology. — 2015. — № 5. — P. 79-89.
 

Similar articles

The role of epithelial-mesenchymal transition in sclerotic changes in the kidneys, ureters and bladder of fetuses  and newborns from mothers, whose pregnancy was complicated by preeclampsia of varying severity
Authors: Сорокина И.В.(1), Мирошниченко М.С.(1), Иванова М.Д.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина; Миланский университет Бикокка, г. Милан, Италия

"Kidneys" Том 7, №3, 2018
Date: 2018.08.17
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Authors: Э.Б. ЯКОВЛЕВА, д.м.н., профессор; А.И. ГЕРАСИМЕНКО, д.м.н., профессор; С.Н. ТУТОВ, к.м.н., доцент; ДонГМУ
"News of medicine and pharmacy" 13(219) 2007
Date: 2007.11.14
Categories: Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue