Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(89), 2018

Back to issue

About necessity of adapting educational and qualification requirements for toxicology specialty in Ukraine to European standards

Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі — створенню в Україні сучасної системи підготовки лікарів-токсикологів, адаптованої до міжнародних стандартів і відповідної національним особливостям. Автором підкреслено, що, незважаючи на важливість проблеми збереження здоров’я людини та сталості середовища її життєдіяльності, токсикологія як самостійний предмет на рівні додипломної освіти в Україні протягом усіх років незалежності не викладається. Система цілеспрямованої підготовки медичних фахівців токсикологічного профілю не створена. Внаслідок такої ситуації сучасний лікар-токсиколог в Україні має шанси отримати необхідні знання та вміння лише частинами в межах інших медичних дисциплін. Автором проаналізовані компоненти існуючої системи підготовки лікарів-токсикологів з огляду на міжнародний досвід. Обговорено питання нормативного регулювання освіти за спеціальністю «токсикологія», проведено аналіз ініціатив останніх років, спрямованих на підвищення якості підготовки спеціалістів за фахом «токсикологія». Автором надано пропозиції щодо удосконалення післядипломної підготовки лікарів-токсикологів в Україні шляхом впровадження нової модульної програми післядипломної підготовки токсикологів на основі освітніх стандартів Європейського регістру токсикологів (European Register of Toxicology). На думку автора, освітня програма, побудована за модульним принципом, стане ефективним інструментом на шляху створення нового формату спеціаліста — медичного токсиколога, задовольнить у недалекому майбутньому потреби не тільки лікувально-профілактичних і науково-практичних закладів Міністерства охорони здоров’я України, але і сформує спеціалістів для потреб служби Держпродспоживнагляду, лабораторних центрів Держсанепідслужби та новоствореної в Україні служби громадського здоров’я.

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — созданию в Украине современной системы подготовки врачей-токсикологов, адаптированной к международным стандартам и соответствующей национальным особенностям. Автором подчеркивается, что, несмотря на важность проблемы сохранения здоровья человека и устойчивости среды его жизнедеятельности, токсикология как самостоятельный предмет на уровне додипломного образования в Украине на протяжении всех лет независимости не преподается. Система целенаправленной подготовки медицинских специалистов токсикологического профиля не создана. Вследствие такой ситуации современный врач-токсиколог в Украине имеет шансы получить необходимые знания и умения только частями в пределах других медицинских дисциплин. Автором проанализированы компоненты существующей системы подготовки врачей-токсикологов с учетом международного опыта. Обсуждены вопросы нормативного регулирования образования по специальности «токсикология», проведен анализ инициатив последних лет, направленных на повышение качества подготовки специалистов по специальности «токсикология». Автором предоставлены решения по совершенствованию последипломной подготовки врачей-токсикологов в Украине путем внедрения новой модульной программы последипломной подготовки на основе образовательных стандартов Европейского регистра токсикологов (European Register of Toxicology). По мнению автора, образовательная программа, построенная по модульному принципу, станет эффективным инструментом на пути создания нового формата специалиста — медицинского токсиколога, удовлетворит в недалеком будущем потребности не только лечебно-профилактических и научно-практических учреждений Министерства здравоохранения Украины, но и сформирует специалистов для нужд службы Госпродпотребнадзора, лабораторных центров Госсанэпидслужбы и вновь созданной в Украине службы общественного здоровья.

Background. An analysis of the existing normative field for the professional training of toxicologists in Ukraine and the confirmation of the relevance of developing modern scientifically sound model of postgraduate training of medical specialists in the field of toxicology in accordance with European Union (EU) standards was the purpose of our work. Materials and methods. Components of the system of postgraduate training of specialists in the field of toxicology in Ukraine and the topical issues that have been updated in recent years; modern standards of EU countries for the training of specialists in the field of toxicology. Results. Today in Ukraine, medical assistance for acute poisoning is provided in most cases by non-specialists in toxicology and doctors of other specialties: emergency medical teams, therapists, anesthesiologists, pediatric anesthetists, family physicians. In the modern training system of medical personnel, there is a paradoxical situation, the essence of it is as follows: toxicology specialty and the qualification characteristic of toxicologist in the legal medical space have been proved, and there is a lack of toxicology departments, which purposefully provide specialized knowledge to future specialists at the postgraduate level. In recent years, defects in the system of vocational training of toxicologists in Ukraine have been increasingly discussed by specialists of various medical specialties (anesthetists, physicians, pediatricians, specialists in emergency medical care, military toxicologists). Obviously, in the current situation, the leading role in the training of toxicologists in the broad sense of the needs of this specialty should be in the field of medical postgraduate education: in the presence of a doctor’s diploma and health system inquiries, a graduate of a higher medical school should have an opportunity to undergo specialization and to receive a specialty of toxicologist. To start a focused educational activity on the preparation of toxicologists in Ukraine, there is already a certain regulatory and legal framework that today can provide postgraduate medical education institutions with the necessary guarantees for the implementation of scientific and pedagogical activities in the training of toxicologists. Since December 2016, the first international toxicological school is opened in Kyiv, which will train professionals in accordance with the requirements of the European Society of Toxicology. Young scientists and researchers will be trained on the basis of the State Enterprise “L.I. Medved Scien­tific Center for Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety of the Ministry of Health of Ukraine”. Eurotox school has been founded at the initiative of the Center and European Society of Toxicology. Conclusions. The practical implementation of the new program for postgraduate training of toxicologists adapted to the requirements of the European Society of Toxicology will be a real step towards creation of a new format of specialist — medical toxicologist, who in the near future will have an opportunity of professional realization in the system of public health and satisfy the needs of medical and preventive institutions of the Ministry of Health of Ukraine and other agencies.


Keywords

токсикологія; хімічна безпека; післядипломна освіта

химическая безопасность; токсикология; последипломное образование

toxicology; chemical safety; postgraduate education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я / Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство праці та соціальної політики України. — К., 2004. — 97 с.
2. Наказ МОЗ України від 04.12.2012 № 984 «Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню в Україні» // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/
3. Наказ МОЗ України від 08.10.2012 № 782 «Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо організації надання екстреної токсикологічної допомоги в України» // http://www.moz.gov.ua/
4. Наказ від 03.07.2006 № 435 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Токсикологія» // http://www.moz.gov.ua/
5. Курділь Н.В. Кадрові аспекти формування системи екстреної токсикологічної допомоги в Україні / Н.В. Курділь // Нейронауки: Теоретические и клинические аспекты. — 2013. — Т. 9, № 1–2. — С. 110-113.
6. Курдиль Н.В. Современное состояние и перспективы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения специалистами в области клинической токсикологии // Медицина неотложных состояний. — 2014. — № 4 (59). — С. 37-41.
7. Курділь Н.В. Актуальні питання підвищення ефективності професійної підготовки лікарів-токсикологів на післядипломному етапі // Мат-ли навчально-наукової конференції «Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми та перспективи», присвяченої 90-річчю заснування ХМАПО, 7–8 листопада 2013 року, Харків. — С.125-126.
8. Левченко О.Є., Курдиль Н.В. Роль військово-медичної служби в забезпеченні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка токсикологів (огляд міжнародних рекомендацій) / О.Е. Левченко, Н.В. Курдиль // Міжнародний медичний журнал. — 2013. — № 1(1). — С. 133-140.
9. Левченко О.Є., Курділь Н.В., Євтодьєв О.А., Падалка В.М. Підготовка лікарів-токсикологів: сучасні вимоги до програм післядипломної підготовки // Мат-ли ІV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф. — Вінниця: Меркьюрі — Поділля, 2016. — С. 50-53.
10. Barchowsky A. et al. The Toxicology Education Summit: Building the future of Toxicology through education // Toxicol. Sci. — 2012. — 127(2). — 331-338.
11. Kurdil N. Present and future of post-graduate specialist training in the field of clinical toxicology in Ukraine. Science and Education [Text] // Materials of the VI international research and practice conference, Munich, June 27–28. — Munich: Vela Verlag Waldk raiburg, 2014. — P. 215-219.
12. EUROTOX (Federation of national societies of toxico–logy in Europe // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.eurotox.com

Similar articles

The role of the military medical service in the formation of chemical safety in Ukraine: postgraduate training of military toxicologists
Authors: Устінова Л.А.(1), Барасій М.І.(1), Євтодьєв О.А.(1), Сагло В.І.(1), Курділь Н.В.(2), Гаврилко Є.В.(3), Падалка В.М.(4)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової й хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна
(4) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Date: 2019.01.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Современное состояние и перспективы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения специалистами в области клинической токсикологии
Authors: Курдиль Н.В. - Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты, г. Киев
"Emergency medicine" 4 (59) 2014
Date: 2014.07.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
National priorities in chemical safety and security according to the requirement of G7 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction (Proceedings of the International Conference “Ensuring Human Rights for Health, Safe and Protected Living Environment”, December 10–11, 2017, Kyiv, Ukraine)
Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №1(88), 2018
Date: 2018.03.23
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The accuracy of development of the professional training for toxicologists «Dual-use chemicals the potential for the creation of modern chemical weapons»
Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №7(94), 2018
Date: 2019.01.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue