Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(90), 2018

Back to issue

On the necessity of using the mechanisms of the state regulation of the antidotes supply system

Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Сьогодні для України, що перебуває в умовах зростаючої хімічної небезпеки, є вкрай актуальним питання створення ефективної системи забезпечення антидотами. Мета. Аналіз міжнародних рекомендацій щодо регулювання антидотів на національному рівні та підтвердження актуальності розробки науково обґрунтованої державної стратегії регулювання антидотів як невід’ємного елемента системи хімічної безпеки та захищеності. Матеріали та методи. Проведений аналіз публікацій, що стосуються проблемних питань у забезпеченні антидотами в Україні за останні 20 років. Опрацьовані рекомендації Міжнародної програми хімічної безпеки Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань антидотів. Результати. Незважаючи на всі переваги використання антидотів в лікуванні отруєнь, існуючий в Україні стан забезпеченості антидотами не відповідає сучасним потребам, що обумовлено не вирішеними у наш час питаннями нормативно-правового регулювання власного виробництва, імпорту антидотів; розподілу їх між закладами охорони здоров’я; недостатнім рівнем інформованості практичних лікарів і менеджерів охорони здоров’я з питань ролі антидотів. Залишається неузгодженим питання номенклатури антидотів, немає правил формування резерву та своєчасного забезпечення ними медичних закладів. Практичні лікарі відчувають труднощі в отриманні антидотів. Результатами міжнародних досліджень доведено, що найбільш важливими факторами, що обумовлюють доступність антидотів у країнах, є: достатній рівень економіки та наукового розвитку; ефективність діяльності урядових органів, що регламентують застосування фармацевтичних препаратів; сучасні дозвільні процедури; висока соціальна відповідальність бізнесу; прогресивна політика комерційних кіл; наявність потужних токсикологічних центрів; ефективні технічні та процедурні механізми розподілу антидотів; сприятливі географічні умови. Висновки. Забезпечення антидотами є важливим і складним питанням для будь-якої країни. Вирішення даного питання може бути здійснено винятково на державному рівні шляхом розробки відповідних нормативно-правових засад; технічних регламентів; проведення наукових досліджень; залучення нових фінансових механізмів, наприклад державно-приватного партнерства, з метою запровадження виробництва вітчизняних антидотів або закупівлі імпортних; здійснення раціонального розподілу антидотів у масштабах країни та забезпечення моніторингу їх використання.

Актуальность. Сегодня для Украины, находящейся в условиях нарастающей химической опасности, является крайне актуальным вопрос создания эффективной системы обеспечения антидотами. Цель. Анализ международных рекомендаций по регулированию антидотов на национальном уровне и подтверждение актуальности разработки научно обоснованной государственной стратегии регулирования антидотов как неотъемлемого элемента национальной системы химической безопасности. Материалы и методы. Проведен анализ публикаций, касающихся проблемных вопросов обеспечения антидотами в Украине за последние 20 лет. Изучены рекомендации Международной программы химической безопасности Всемирной организации здравоохранения по вопросам антидотов. Результаты. Несмотря на все преимущества использования антидотов в лечении отравлений, существующие в Украине, состояние обеспеченности антидотами не отвечает современным потребностям, что обусловлено не решенными до настоящего времени вопросами нормативно-правового регулирования собственного производства, импорта антидотов; распределения их между учреждениями здравоохранения; недостаточным уровнем информированности практических врачей и менеджеров здравоохранения по вопросам роли антидотов. Остаются несогласованными вопросы номенклатуры антидотов, правила формирования резерва и своевременного обеспечения ими медицинских организаций. Практические врачи ощущают трудности в доступе к антидотам. Международными исследованиями доказано, что наиболее важными факторами, определяющими доступность антидотов в странах, являются: достаточный уровень экономики и научного развития, эффективность деятельности правительственных органов, регламентирующих применение лекарственных препаратов; современные разрешительные процедуры; высокая социальная ответственность бизнеса; прогрессивная политика коммерческих кругов; наличие мощных токсикологических центров; эффективные технические и процедурные механизмы распределения антидотов; благоприятные географические условия. Выводы. Обеспечение антидотами является важным и сложным вопросом для любой страны, решение которого может быть осуществлено исключительно на государственном уровне путем разработки соответствующих нормативно-правовых основ; технических регламентов; проведения научных разработок и исследований; привлечения новых финансовых механизмов, например, государственно-частного партнерства, с целью внедрения производства отечественных антидотов или закупки импортных; осуществления рационального распределение антидотов в масштабах страны и обеспечения мониторинга за их использованием.

Background. During the past 20 years, the effective system of antidote supply to healthcare facilities and special units providing medical care to people with chemical injuries has not been established in Ukraine, and doctors are constantly worried about the difficulties in obtaining antidotes. The purpose was to perform the analysis of international recommendations on the regulation of antidotes at the national level; to confirm the urgency of developing scientifically grounded state strategy for regulation of antidotes as an integral element of the chemical safety system. Materials and methods. The analysis of publications related to the topical issues in providing antidotes in Ukraine over the past 20 years has been carried out. The recommendations of the International Program on Chemical Safety of the World Health Organization on the development of the national list of antidotes used in the treatment of acute poisoning have been worked out. The last resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the orders of the Ministry of Health of Ukraine, which regulate the National List of Essential Medicines, in particular the section “Antidotes and other substances used in poisoning”, are considered. Results. The toxicological centers in developing countries today are faced with numerous problems in obtaining even the most widespread antidotes. The scientific aspects of antidote availability are that the efficacy of the substance (potential antidote) must be scientifically verified, first in experiments on animals. The distribution of antidotes at the national level is an important aspect of their availability, so the presence of antidotes may depend on demographic, geographi­cal and economic factors. A high price caused by low demand and short shelf life of these substances can hinder their widespread distribution. For expensive antidotes, an effective step can be the creation of a centralized “antidote bank”. Health authorities should ensure that in any case the poisoning victim could get an antidote urgently. The presence of antidotes depends largely on their distribution in the territory of a particular country, as well as on a source of their receipt, in particular import. The issue of import is best conveyed to the competence of the central organization or institution, therefore, a central authority responsible for importing antidotes is needed; alternatively, this task may be assigned to a national toxicological center. Conclusions. Providing antidotes is an important and complex issue for any country. A solution to this issue can be made exclusively at the state level. Public authorities should ensure the development of legal and regulatory framework; technical regulations; scientific research and development; financial mechanisms, including public-private partnerships, with the aim of introducing domestic antidotes, or import them to efficiently distribute antidotes throughout the country and to ensure control over their use.


Keywords

антидоти; хімічна безпека; токсикологія

антидоты; химическая безопасность; токсикология

antidotes; chemical safety; toxicology


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 180. Роз’яснення щодо запровадження оновленого Національного переліку основних лікарських засобів. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250149531.
2. Наказ МОЗ України від 20.10.2010 р. № 897 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях». — 203 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal.
3. Наказ МОЗ України від 4.12.2012 р. № 984 «Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню в Україні». — 143 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua.
4. Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях (розділ «Антидотна терапія», ч. 2) [Текст] / Л.І. Власик [та ін.] // Совр. пробл. токсикологии: научно-практический журнал. — 2009. — № 3/4. — С. 77-113. — ISSN 1609-0446.
5. Резолюція ІІ з’їзду токсикологів України. — Київ, 12–14.10.2004 р. — 11 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/.
6. Актуальные проблемы формирования резервов средств антидотной терапии для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций [Текст] / В.Б. Назаров [и др.] // Токсикол. вестн: науч.-практ. журн. — 2011. — № 6. — С. 33-37.
7. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах [Текст]: рек. ЦМК з вищої мед. освіти МОЗ України як навч. посіб. Протокол № 5 від 23.12.2002 р. / І.І. Тітов, О.В. Волошинський, Л.В. Глушко, О.І. Дацюк. — 3-тє вид., доповн. та переробл. — Вінниця: Нова книга, 2009. — 251 с.
8. Возможности антидотной терапии при отравлениях цианидами [Текст] / В.В. Бояринцев, А.Н. Гребенюк, Д.Ю. Минаев, В.Б. Назаров // Воен.-мед. журн. — 2008. — Т. 329, № 5. — С. 16-19.
9. Використання антидоту в якості лікувального та профілактичного засобу на догоспітальному етапі при отруєнні чадним газом та іншими продуктами термоокислювальної деструкції [Текст]: інформ. лист / Г.Г. Рощін [та ін.]; ДЗ «Укр. НРЦ екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України». — К.: [б.в.], 2012. — [3] с. — (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ; № 335-2012. Вип. 1, Токсикологія).
10. Зозуля І.С. Використання антидоту при гострих отруєннях чадним газом та іншими продуктами горіння [Текст]: інформ. лист / І.С. Зозуля, О.В. Іващенко, П.Ф. Набухотний; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К.: [б.в.], 2012. — [3] с. — (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ; № 357-2012. Вип. 2, Токсикологія).
11. Іващенко О.В. Укуси змій та невідкладна допомога в цих випадках / О.В. Іващенко, С.М. Недашківський // Медицина неотложных состояний. — 2006 — № 4(5). — С. 100-102.
12. Іващенко О.В. Вибір і оцінка ефективності антидотної терапії у випадках отруєнь речовинами з холінолітичною дією [Текст] / О.В. Іващенко, В.К. Худошин, С.М. Недашківський, В.Ф. Струк // Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. — 2004. — Т. 5, № 3. — С. 80-81.
13. Постернак Г.И. Антидоты: состояние проблемы обеспечения и использования в Украине, перспективы и пути решений / Г.И. Постернак, Б.С. Шейман, С.О. Маркова // Медицина неотложных состояний. — 2014. — № 2. — С. 17-19.
14. Профилактика и интенсивная терапия острых отравлений у детей и подростков / В.И. Черний, Б.С. Шейман, Н.П. Гребняк, А.Н. Колесников, А.Ю. Федоренко. — 2007. — 1010 с.
15. Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях (розділ «Антидотна терапія», ч. 1) / Л.І. Власик, Н.О. Волошина, М.А. Георгіянц [та ін.] // Сучасні проблеми токсикології. — 2009. — № 2. — С. 81-94.
16. Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях (розділ «Антидотна терапія», ч. 2) / Л.І. Власик, Н.О. Волошина, М.А. Георгіянц [та ін.] // Сучасні проблеми токсикології. — 2009. — № 3–4. — С. 77-113.
17. Примак Р. В поисках антидотов [Текст] / Р. Примак // Фармацевт-практик: наук.-попул. та станово-побутовий журн. — 2014. — № 10. — С. 52-53.
18. Роль антидотов в лечении острых отравлений (прошлое и настоящее) [Текст] / С.П. Нечипоренко, В.А. Баринов, А.И. Петров // Токсикол. вестн: науч.-практ. журн. — 2011. — № 6. — С. 38-42.
19. Серединська Н.М. Антидотна терапія та шляхи нетрадиційної фармакологічної корекції кардіотоксичних ефектів за дії фосфорорганічних сполук / Н.М. Серединська // Медицина неотложных состояний. — 2014. — № 2. — С. 36-39.
20. Современное состояние антидотной терапии острых отравлений химической этиологии в зарубежных странах [Текст] / А.Н. Гребенюк, Д.Ю. Минаев // Воен.-мед. журн: теор. и науч.-практ. журн. МО РФ. — 2010. — Т. 331, № 1. — С. 49-52.
21. Состояние и перспективы антидотной терапии острых отравлений пестицидами [Текст] / Г.М. Балан [и др.] // Совр. пробл. токсикологии. — 2015. — № 1/2. — С. 67-76. 
22. Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом [Текст] / Г.І. Постернак, В.А. Макарук, В.О. Макарук // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 6. — С. 169-170.
23. Сучасні можливості антидотної терапії при гострому отруєнні чадним газом [Текст] / Б.С. Шейман [та ін.] // Вісн. невідкладної і відновної медицини: Науково-практичний журнал. — 2014. — Т. 15, № 1. — С. 52-53.
24. Устінова Л.А., Серединська Н.М., Курділь Н.В., Сагло В.І., Барасій М.І., Євтодьєв О.А. Токсиканти антихолінестеразної дії: механізми дії, клінічні ознаки та актуальні питання забезпечення засобами антидотної терапії / Л.А. Устінова, Н.М. Серединська, Н.В. Курділь, В.І. Сагло, М.І. Барасій, О.А. Євтодьєв // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. — 2017. — № 3(79). — С. 73-82.
25. Шейман Б.С., Борщов С.П., Недашківський С.М., Соколов М.І., Падалка В.М. Звіт про науково-дослідну роботу «Наукове обґрунтування організації медичної допомоги населенню України при гострих отруєннях». — 2008. — С. 334.
26. Шейман Б.С., Волошина Н.О. Гострі отруєння. Невідкладна медична допомога. — К.: Медицина, 2006. — С. 569-607.
27. Шейман Б.С. Стратегические вопросы организации системы экстренной токсикологической помощи в Украине // Медицина неотложных состояний. — 2014. — № 2(57). — С. 140-145.
28. Шлапак І.П., Зозуля І.С., Рощин Г.Г., Олексієнко Н.В., Іващенко О.В., Борщов С.П., Проданчук Г.М., Недашківський С.М., Падалка В.М., Струк В.Ф., Богомол А.Г., Постернак Г.І., Шейман Б.С., Волошина Н.О., Ткачов О.В. Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях: Метод. рекоменд. — МОЗ України, 2006.
29. Шлапак І.П. Вітаміни як антидоти в інтенсивній терапії гострих отруєнь [Текст] / І.П. Шлапак, О.А. Галушко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2007. — № 1. — С. 26-33.
30. Эффективность антидотной терапии при отравлении веществами с холинолитическим действием [Текст] / О.В. Иващенко, В.К. Худошин, Н.В. Олексиенко, В.Ф. Струк // Провизор. — 2005. — № 2. — С. 43-44. 
31. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) — Organization of Security Cooperation in Europe (OSCE). Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.osce.org.
32. Європейська асоціація токсикологічних центрів (EAPCCT). Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.eapcct.org/
33. American Association of Poison Control Centers. AAPCC. Електронний ресурс. Режим доступу:http://www.aapcc.org/DNN/.
34. World Health Organization. The International Programme on Chemical Safety.Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.who.int/ipcs/poisons/.

Similar articles

On the need to develop a centralized system of antidote therapy
Authors: Іващенко О.В., Устінова Л.А., Курділь Н.В., Падалка В.М., Андрющенко В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
КЗ «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Про необхідність застосування механізмів державного регулювання системи антидотного забезпечення
Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №8 (658), 2018
Date: 2018.08.14
Sections: Specialist manual
Antidote therapy in modern toxicological practice
Authors: Недашківський С.М.(1), Шейман Б.С.(1), Галушко О.А.(1), Богомол А.Г.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Current problems of the health protection of Ukrainian Armed Forces servicemen from military toxic agents
Authors: Устінова Л.А.(1), Сагло В.І.(1), Баркевич В.А.(1), Курділь Н.В.(2), Євтодьєв О.А.(1), Каплюк О.Б.(1)
(1) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue