Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(90), 2018

Back to issue

Impact of preoperative fasting time on acid-base balance and blood glucose concentration in adults

Authors: Світлик Ю.О., Гарбар М.О., Світлик Г.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Тривалість обмеження передопераційного споживання їжі та пиття прозорих рідин часто є довшою за рекомендовану, що може впливати на газовий склад крові та рівень глікемії ще до операційного втручання. Мета дослідження. Проаналізувати кислотно-основний стан та рівень глікемії у дорослих осіб перед індукцією в анестезію з урахуванням часу передопераційного обмеження споживання їжі та пиття рідин; розкрити ключові моменти рекомендацій Європейського товариства анестезії та Американського товариства анестезіологів щодо безпечного часу передопераційного голодування дорослих і дітей. Матеріали та методи. В дослідження включено 12 пацієнтів, середній вік — 44,33 ± 18,14 року, які підлягали плановим некардіальним операційним втручанням. Перед індукцією в анестезію здійснювався забір крові для визначення вмісту глюкози, pH, бікарбонату HCO3–, надлишку/дефіциту основ BE та pCO2. Результати. Середня величина часу голодування становила 15,96 ± 1,03 год, що перевищувало рекомендований час у 2,66 раза. Жодний пацієнт не пив прозорих рідин за 2 год до індукції в анестезію. Середня величина рівня глюкози в крові була 4,73 ± 1,13 (від 3,0 до 6,1) ммоль/л. В однієї особи (жінка, 20 років) глюкоза крові становила 3,0 ммоль/л до індукції в анестезію без клініки гіпоглікемії; час відсутності прийому їжі становив 16,5 год. Середнє значення pH в обстежених осіб становило 7,35 ± 0,04 (від 7,28 до 7,4). У всіх, окрім одного пацієнта, ми спостерігали дефіцит основ — BE –2,08 ± 2,45 (від –5,5 до 0,4). Середня величина HCO3– була 24,08 ± 3,13 (від 20,5 до 27,8) ммоль/л. При проведенні кореляційного аналізу виявлено сильний обернений кореляційний зв’язок між збільшенням часу голодування та величиною pH (r = –0,79, p = 0,06). Висновки. Подовження часу голодування перед операційним втручанням може асоціюватись із появою метаболічного ацидозу та з розвитком гіпоглікемії.

Актуальность. Длительность ограничения пред­операционного употребления пищи и питья прозрачных жидкостей часто превышает рекомендованную, что может влиять на газовый состав крови и уровень гликемии задолго до операционного вмешательства. Цель исследования. Проанализировать кислотно-основное состояние и уровень гликемии у взрослых перед индукцией в анестезию с учетом времени предоперационного ограничения потребления пищи и питья жидкостей; раскрыть ключевые моменты рекомендаций Европейского общества анестезии и Американского общества анестезиологов относительно безопасного времени предоперационного голодания. Материалы и методы. В исследование включено 12 пациентов, средний возраст — 44,33 ± 18,14 года, которым проводились плановые некардиальные оперативные вмешательства. Перед индукцией в анестезию производился забор крови для определения содержания глюкозы, pH, бикарбоната HCO3–, избытка/дефицита оснований BE и pCO2. Результаты. Средняя длительность времени голодания составила 15,96 ± 1,03 часа, что превышает рекомендованное время в 2,66 раза. Ни один пациент не пил прозрачных жидкостей за 2 ч до индукции в анестезию. Средний уровень глюкозы в крови составил 4,73 ± 1,13 (от 3,0 до 6,1) ммоль/л. У одного пациента (женщина, 20 лет) глюкоза крови составила 3,0 ммоль/л до индукции в анестезию без клиники гипогликемии; время отсутствия приема пищи — 16,5 ч. Среднее значение pH у исследуемых лиц было равным 7,35 ± 0,04 (от 7,28 до 7,4). У всех пациентов, за исключением одного, мы наблюдали дефицит оснований — BE –2,08 ± 2,45 (от –5,5 до 0,4). Средняя величина HCO3– составляла 24,08 ± 3,13 (от 20,5 до 27,8) ммоль/л. При проведении корреляционного анализа выявлена сильная обратная корреляционная связь между увеличением времени голодания и величиной pH (r = –0,79, p = 0,06). Выводы. Увеличение времени голодания перед операционным вмешательством может обусловить возникновение метаболического ацидоза и гипогликемии.

Background. The duration of preoperative food and clear liquid limitation is often longer than the recommended one, which may affect the blood gas balance and the level of glycemia before surgery. The article deals with the key points of the guidelines of the European Society of Anesthesiology and the American Society of Anesthesiologists regarding the safe time of preope­rative fasting in adults and children. The purpose of our study was to analyse acid-base balance and blood glucose concentration in adult patients before induction of anesthesia taking into account the time of preoperative food and fluid intake. Materials and method. The study included 12 patients with median age of 44.33 ± 8.14 years, who underwent elective non-cardiac surgery. Before induction of anesthesia, a blood sample was taken to determine the glucose concentration, pH, HCO3– bicarbonate, base excess or deficit and pCO2. Results. The average fasting time was 15.96 ± 1.03 hours that exceeded the recommended one by 2.66 times. No patient was drinking clear liquids within two hours before anesthesia induction. The average blood glucose level was 4.73 ± 1.13 (3.0 to 6.1) mmol · l–1. One person (woman, 20 years old) had blood glucose level 3.0 mmol · l–1 without signs of hypoglycemia; the time of fasting was 16.5 hours. The average value of pH in all examined individuals was 7.35 ± 0.04 (from 7.28 to 7.4). In all patients (except one) we observed base deficit: mean value of buffer capacity was –2.08 ± 2.45 (from –5.5 to 0.4). The average value of HCO3– was 24.08 ± 3.13 (20.5 to 27.8) mmol · l–1. Correlation analysis revealed a strong inverse correlation between the increase in fasting time and the pH (r = –0.79, p = 0.06). Conclusions. Prolongation of the fasting time before surgery is associated with the metabolic acidosis onset and the development of hypoglycemia.


Keywords

передопераційне обмеження споживання їжі; кислотно-основний стан; рівень глікемії; рекомендації

предоперационное ограничение потребления пищи; кислотно-основное состояние; уровень гликемии; рекомендации

preoperative fasting; acid-base state; glycemic level; recommendations


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Beck-Schimmer B.B., Bonvini J.M. Bronchoaspiration: incidence, consequences and management // European Journal of Anaesthesiology. — 2011. — 28. — Р. 78-84. — doi: 10.1097/EJA.0b013e32834205a8.
2. Czarnetzki C., Elia N., Frossard J.L. et al. Erythromycin for gastric emptying in patients undergoing general anesthesia for emergency surgery: a randomized clinical trial // JAMA Surgery. — 2015. — 150. — Р. 730-737. — doi: 10.1001/jamasurg.2015.0306.
3. Smith I., Kranke P., Murat I. et al. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaes–thesiology // European Journal of Anaesthesiology. — 2011. — 28. — Р. 556-569. — doi: 10.1097/EJA.0b013e3283495ba1.
4. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anaesthesiologist Committee on Standards and Practice Parameters // Anesthesiology. — 2011. — 114. — Р. 495-511. — doi: 10.1097/ALN.0b013e3181fcbfd9.
5. Engelhardt T., Wilson G., Horne L., Weiss M., Schmitz A. Are you hungry? Are you thirsty? Fasting times in elective outpatient pediatric patients // Pediatric Anaesthesia. — 2011. — 21. — Р. 964-968. — doi: 10.1111/j.1460-9592.2011.03573.x.
6. Williams C., Johnson P.A., Guzzetta C.E. et al. Pediatric fasting times before surgical and radiologic procedures: benchmarking institutional practices against national standards // Journal of Pediatric Nursing. — 2014. — 29. — Р. 258-267. — doi: 10.1016/j.pedn.2013.11.011.
7. Dennhardt N., Beck C., Huber D. et al. Impact of preope–rative fasting times on blood glucose concentration, ketone bo–dies and acid-base balance in children younger then 36 months // European Journal of Anaesthesiology. — 2015. — 32. — Р. 857-861. — doi: 10.1097/EJA.0000000000000330.
8. Larsen B., Larsen L.P., Sivesgaad K., Juul S. Black or white coffee before anaesthesia? Gastric volume measured by MRI // European Journal of Anaesthesiology. — 2016. — 33. — Р. 1-6. — doi: 10.1097/EJA.0000000000000457.
9. Lobo D.N., Hendry P.O., Rodrigues G. et al. Gastric emptying of three liquid oral preoperative metabolic preconditioning regimens measured by magnetic resonance imaging in healthy adult volunteers: a randomized double-blind, crossover study // Clinical Nutrition. — 2009. — 28. — Р. 636-641. — doi: 10.1016/j.clnu.2009.05.002.
10. Van de Putte P., Perlas A. Ultrasound assessment of gastric content and volume // British Journal of Anaesthesia. — 2014. — 113. — Р. 12-22. — doi: 10.1093/bja/aeu151.
11. Perlas A., Davis L., Khan M., Mitsakakis N., Chan V.W. Gastric sonography in the fasted surgical patients: a prospective descriptive study // Anesthesia and Analgesia. — 2011. — 113. — Р. 93-97. — doi: 10.1213/ANE.0b013e31821b98c0.
12. Haans J.J., de Zwart I.M., Eilers P.H., Reiber J.H., Doornbos J., de Roos A., Masclee A.A. Gastric volume changes in response to a meal: validation of magnetic resonance imaging versus the barostat // Journal of Magnetic Resonance Imaging. — 2011. — 34. — Р. 685-690. — doi: 10.1002/jmri.22619.
13. Fruehauf H., Menne D., Kwiatek M.A. et al. Inter-observer reproducibility and analysis of gastric volume measurement and gastric emptying assessed with magnetic resonance imaging // Journal of Neurogastroenterology and Motility. — 2011. — 23. — Р. 854-861. — doi: 10.1111/j.1365-2982.2011.01743x.
14. Hillyard S., Cowman S., Ramasundaram R., Seed P.T., O’Sullivan G. Does adding milk to tea delay gastric emptying? // British Journal of Anaesthesia. — 2014. — 112. — Р. 66-71. — doi:10.1093/bja/aet261.
15. Okabe T., Terashima H., Sakamoto A. Determinants of liquid gastric emptying: comparisons between milk and isocalorically adjusted clear fluids // British Journal of Anaesthesia. — 2015. — 114. — Р. 77-82. — doi: 10.1093/bja/aeu338.
16. Walker R.W. Pulmonary aspiration in pediatric anesthe–tic practice in the UK: a prospective survey of specialist pediatric centers over a one-year period // Pediatric Anaesthesia. — 2013. — 23. — Р. 702-711. — doi: 10.1111/pan.12207.
17. Schmidt A.R., Buehler P., Seglias L. et al. Gasrtic pH and residual volume after 1 and 2 h fasting time for clear fluids in children // British Journal of Anaesthesia. — 2015. — 114. — Р. 477-482. — doi: 10.1093/bja/aeu.399.
18. Schmitz A., Kellenberger C.J., Liamlahi R., Fruehauf M., Kloghofen R., Weiss M. Residual gastric contents volume does not differ following 4 or 6 h fasting after a light breakfast – a magnetic re–sonance imaging investigation in healthy non-anaesthetised school-age children // Acta Anaesthesiologica Scandinavica. — 2012. — 56. — Р. 589-594. — doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02601.x.
19. Schmitz A., Kellenberger C.J., Neuhaus D. et al. Fa–sting time and gastric contents volume in children undergoing deep Propofol sedation – an assessment using magnetic resonance ima–ging // Paediatric Anaesthesia. — 2011. — 21. — Р. 685-690. — doi: 10.1111/j.1460-9592.2011.03563.x.
20. Merel R. van Veen, Peter M. van Hasselt, Monique G.M. de Sain-van der Veld, Nanda Verhoeven, Floris C. Hofs–tede, Tom J. de Koning, Gepke Visser. Metabolic profiles in children during fasting // Pediatrics. — 2011. — 127. — Р. e1021-e1027. — doi: 10.1542/peds.2010-1706.
21. Kehlet H. Fast-track surgery — an update on physiological care principles to enhance recovery // Langenbeck’s Archives of Surgery. — 2011. — 396. — Р. 585-590. — doi: 10.1007/s00423-011-0790-y.
22. Schmitz A., Kellenberger C.J., Lochbuehler N., Fruehauf M., Klaghofer R., Fruehauf H., Weiss M. Effect of different quantities of a sugared clear fruit on gastric emptying and residual volume in children: a crossover study using magnetic resonance imaging // British Journal of Anaesthesia. — 2012. — 108. — Р. 644-647. — doi: 10.1093/bja/aer497.
23. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Elliott House, 8–10 Hillside Crescent, Edinburgh EH7 5EA, 2010. www.sign.ac.uk.

Similar articles

Expert groups’ recommendations, preventive commercial food rations with proven efficacy and nutrients prescribed for patients with essential hypertension and obesity at high cardiovascular risk
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

"Hypertension" 1 (51) 2017
Date: 2017.04.03
Sections: Specialist manual
Current Views on Therapeutic and Preventive Nutrition and the Most Effectivenes European Diet in Metabolic Syndrome and Its Components
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Божко В.В., Щенявська О.М. - ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
International journal of endocrinology 4 (76) 2016
Date: 2016.08.29
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue