Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(90), 2018

Back to issue

Features of respiratory therapy in patients with obesity during laparoscopic surgeries

Authors: Туркевич О.М., Підгірний Я.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У цьому клінічному дослідженні ми вивчали респіраторні властивості легень 40 пацієнтів із різним ступенем ожиріння під час лапароскопічних операцій. Усі пацієнти були розподілені на 4 групи: три контрольні групи (1-ша група — пацієнти без ожиріння або з надмірною вагою, 2-га група — пацієнти з 1-м та 2-м ступенем ожиріння, 3-тя група — пацієнти з морбідним ожирінням) і одну основну (4-та група — пацієнти з 1-м і 2-м ступенем ожиріння, яким застосовувалась передопераційна неінвазивна CPAP-терапія (Continues Positive Airway Pressure — постійний позитивний тиск у дихальних шляхах), а параметри штучної вентиляції були оптимізовані шляхом зміни рівня позитивного тиску в кінці видиху (ПТКВ) і застосування рекрутмент-маневру). Досліджувались такі респіраторні властивості легень: статичний комплайєнс, середній динамічний комплайєнс, загальний опір дихальних шляхів, піковий тиск вдиху й тиск плато, середній внутрішньогрудний тиск. Усі ці параметри визначалися під час загальної анестезії у встановлених контрольних точках: 1-ша контрольна точка — після інтубації; 2-га контрольна точка — після підвищення внутрішньочеревного тиску до 15 мм рт.ст.; 3-тя контрольна точка — після зменшення внутрішньочеревного тиску до 10 мм рт.ст.; 4-та контрольна точка — після нормалізації рівня внутрішньочеревного тиску. В основній групі додатково визначали ці параметри після зміни рівня ПТКВ та рекрутменту. Застосування передопераційної неінвазивної CPAP-терапії та підвищеного інтраопераційного рівня ПТКВ покращує респіраторні властивості легень, особливо в пацієнтів з ожирінням і тяжкою супутньою легеневою патологією на фоні підвищеного внутрішньочеревного тиску. Внутрішньочеревний тиск на рівні 15 мм рт.ст., що часто застосовується при лапароскопічних операціях, негативно впливає на респіраторну механіку. ПТКВ на рівні 5 см вод.ст. недостатній для підтримання «відкритих легень» у пацієнтів з ожирінням при внутрішньочеревній гіпертензії. Неінвазивна CPAP-терапія та ПТКВ на рівні 10 см вод.ст. дозволяє втримати задовільну розтяжність легень, знизити загальний опір дихальних шляхів, зменшити та провести профілактику ателектазування легень і, можливо, у подальшому скоротити час відлучення від ШВЛ.

В этом клиническом исследовании мы изучали респираторные свойства легких 40 пациентов с различной степенью ожирения во время лапароскопических операций. Все пациенты были разделены на 4 группы: три контрольные (1-я группа — пациенты без ожирения или с избыточным весом, 2-я группа — пациенты с 1-й и 2-й степенью ожирения, 3-я группа — пациенты с морбидным ожирением) и одну основную (4-я группа — пациенты с 1-й и 2-й степенью ожирения, у которых применялась пред­операционная неинвазивная CPAP-терапия (Continues Positive Airway Pressure — постоянное положительное давление в дыхательных путях), а параметры искусственной вентиляции были оптимизированы путем изменения уровня положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) и применения рекрутмент-маневра). Исследовались следующие респираторные свойства легких: статический комплайенс, средний динамический комплайенс, общее сопротивление дыхательных путей, пиковое давление вдоха и давление плато, среднее внутригрудное давление. Все эти параметры определялись при общей анестезии в установленных контрольных точках: 1-я контрольная точка — после интубации, 2-я контрольная точка — после повышения внутрибрюшного давления до 15 мм рт.ст., 3-я контрольная точка — после уменьшения внутрибрюшного давления до 10 мм рт.ст. и 4-я контрольная точка — после нормализации уровня внутрибрюшного давления. В основной группе дополнительно определяли эти параметры после изменения уровня ПДКВ и рекрутмента. Применение предоперационной неинвазивной CPAP-терапии и повышенного интраоперационного уровня ПДКВ улучшает респираторные свойства легких, особенно у пациентов с ожирением и тяжелой сопутствующей легочной патологией на фоне повышенного внутрибрюшного давления. Внутрибрюшное давление на уровне 15 мм рт.ст., которое часто применяется при лапароскопических операциях, негативно влияет на респираторную механику. ПДКВ на уровне 5 см вод.ст. недостаточно для поддержания «открытых легких» у пациентов с ожирением при внутрибрюшной гипертензии. Неинвазивная CPAP-терапия и ПДКВ на уровне 10 см вод.ст. позволяют удержать удовлетворительную растяжимость легких, снизить общее сопротивление дыхательных путей, уменьшить и провести профилактику ателектазирования легких и, возможно, в дальнейшем сократить время отлучения от ИВЛ.

In this clinical trial, we have studied lung respiratory properties of 40 patients with varying degrees of obesity during laparoscopic surgeries. All the patients were divided into 4 groups: three control (group 1 — persons without obesity or with overweight, group 2 — individuals with degrees 1 and 2 of obesity, group 3 — patients with morbid obesity), and one experimental group (group 4) — persons with degrees 1 and 2 of obesity, who were treated with preoperative non-invasive continuous positive airway pressure (CPAP) therapy and whose parameters of mechanical ventilation were optimized by changing positive end-expiratory pressure (PEEP) levels and using recruitment maneuver. We have been evaluating the following lung properties: static compliance, average dynamic compliance, general airway resistance, peak inspiratory pressure, plateau pressure and mean airway pressure. All these parameters were determined in few specific moments (points) of general anesthesia: control point 1 — after the intubation, control point 2 — after intraabdominal pressure increased to 15 mmHg, control point 3 — when intraabdominal pressure decreased to 10 mmHg, and control point 4 — after normalizing the level of intraabdominal pressure. In experimental group, we’ve additionally determined those properties after changing PEEP level to 10 cmH2O. The use of preoperative non-invasive CPAP therapy and enhanced intraoperative PEEP improves the respiratory properties of the lungs, especially in obese patients with concomitant pulmonary pathology during laparoscopic surgery. Intraabdominal pressure at the level of 15 mmHg, which is often used in laparoscopic interventions, negatively affects respiratory mechanics. PEEP at the level of 5 cmH2O is insufficient to maintain “open lungs” in patients with obesity during laparoscopic surgery with intraabdominal hypertension. Non-invasive CPAP therapy and PEEP at the level of 10 cmH2O make it possible to keep satisfactory lung compliance, reduce the general resistance of the respiratory tract, prevent the formation of atelectasis and possibly further reduce the time of weaning from the mechanical ventilation.


Keywords

респіраторна терапія; штучна вентиляція легень; ожиріння; лапароскопія

респираторная терапия; искусственная вентиляция легких; ожирение; лапароскопия

respiratory therapy; artificial ventilation; obesity; laparoscopy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мазур А.П., Винниченко О.В., Шевченко В.М., Бубало О.Ф. Режими керованої вентиляції легенів на етапах хірургічного лікування хворих з морбідним ожирінням // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. — 2017. — 1. — С. 26-30. DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103179.
2. Pelosi P., Vargas M.: Mechanical ventilation and intra-abdominal hypertension: ‘Beyond Good and Evil’ // Critical Care. — 2012. — 16. — Р. 187. DOI: 10.1186/cc11874.
3. Cadi P., Guenoun T., Journois D., Chevallier J.-M., Dichl J.-L., Safran D. Pressure-controlled ventilation improves oxygenation during laparoscopic obesity surgery compared with volume-controlled ventilation // BJA. — 2008. — 100(5). — Р. 709-16. doi: 10.1093/bja/aen067
4. Cinnella G., Grasso S., Spadaro S., Rauseo M., Mirabella L., Salatto P. et al. Effects of Recruitment Maneuver and Positive End-expiratiry Mechanics and Transpulmonary Pressure during Laparoscopic Surgery // Anesthesiology. — 2013. — 118(1). — Р. 114-22. doi:10.1097/ALN.0b013e3182746a10.
5. Gander S., Frascarolo Ph., Suter M., Spahn D.R., Magnusson L. Positive End-Expiratory Pressure During Induction of General Anesthesia Increases Duratin of Nonhypoxic Apnea in Morbidly Obese Patients // Anesth. Analg. — 2005. — 100. — Р. 580-1. DOI: 10.1213/01.ANE.0000143339.40385.1B.
6. Olson A.L., Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome // Am. J. Med. — 2005. — 118(9). — Р. 948-56. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.03.042
7. Valenza F., Chevallard G., Fossali T., Salice V., Pizzocri M., Gattinoni L. Management of mechanical ventilation during laparoscopic surgery // Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. — 2010. — 24. — Р. 227-41. PMID: 20608559.
8. Challenges in obesity epidemiology / D. Canoy, I. Buchan // Obes. Rev. — 2007. — Vol. 8 (Suppl. 1). — P. 1-11. — https://doi.org/10.1111/j.1467-789x.2007.00310.x.
9. Ventilation strategies in obese patients undergoing surgery: a quantitative systematic review and meta-analysis / M. Aldenkortt, C. Lysakowski, N. Elia [et al.] // Br. J. Anaesth. — 2012. — Vol. 109, № 4. — P. 493-502. — https://doi.org/10.1093/bja/aes338

Similar articles

Perioperative lung-protective ventilation during laparoscopic operations in obese patients
Authors: Туркевич О.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №1(96), 2019
Date: 2019.03.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Non-invasive respiratory CPAP ventilation of obese patients before laparoscopic surgeries
Authors: Туркевич О.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Features of open lung concept in respiratory therapy of severe community-acquired pneumonia
Authors: Туркевич О.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Driving pressure as a component of respiratory monitoring of obese patients in laparoscopic surgeries
Authors: Туркевич О.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue