Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(90), 2018

Back to issue

Duration of mechanical ventilation and diaphragm functioning in children with acute respiratory failure

Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Пацієнти з комбінованими формами дихальної недостатності часто мають довготривале чи навіть невдале відлучення від штучної вентиляції легень (ШВЛ). Мета дослідження: порівняти тривалість проведення ШВЛ, а також показники функціонування діафрагми при використанні технологій P-SIMV та BIPAP у пацієнтів на етапі відлучення від ШВЛ. Матеріали та методи. Проведено проспективне обсерваційне нерандомізоване когортне дослідження серед 27 пацієнтів з гострою дихальною недостатністю. До І (режим P-SIMV) та ІІ груп пацієнтів (режим BIPAP ) увійшло по 10 пацієнтів. Первинними точками оцінювання результатів лікування були тривалість проведення інвазивної ШВЛ; вторинними точками — амплітуда рухів обох куполів діафрагми, фракція стоншення діафрагми, виникнення декомпенсованого респіраторного чи змішаного ацидозу. Результати. Середня тривалість проведення ШВЛ у пацієнтів першої групи становила 14,14 ± 1,83 доби, у пацієнтів другої групи — 13,2 ± 2,56 доби (p = 0,32). Амплітуда рухів куполів діафрагми в першу добу дослідження становила в І групі пацієнтів 7,2 ± 1,8 мм, у ІІ групі — 6,8 ± 1,5 (p = 0,42); на 5-ту добу лікування цей показник вірогідно не відрізнявся між групами та в І групі зростав до 8,1 ± 2,1 мм, у ІІ — до 8,4 ± 1,9 мм (p = 0,12 та p = 0,89). Вже на 9-ту добу лікування амплітуда рухів правого купола діафрагми вірогідно (р = 0,04) відрізнялася у І групі пацієнтів щодо ІІ групи (9,0 ± 2,1 мм та 10,0 ± 1,3 мм відповідно) та щодо попереднього етапу обстеження (p = 0,05 та p = 0,04). Амплітуда рухів правого купола діафрагми залишалася на рівні понад 10 мм у ІІ групі пацієнтів і на 13-ту та 17-ту добу спостереження за пацієнтами. Висновки. Тривалість проведення ШВЛ у дітей з поєднанням обструктивного та рестриктивного типів дихальної недостатності в І та ІІ групах вірогідно не відрізнялася. Спонтанні дихальні зусилля були вірогідно вищими у пацієнтів ІІ групи починаючи з 9-ї доби порівняно з пацієнтами І групи.

Актуальность. Пациенты с комбинированными формами дыхательной недостаточности часто имеют долговременное или даже неудачное отлучение от искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Цель исследования: сравнить продолжительность проведения ИВЛ, а также показатели функционирования диафрагмы при использовании технологий P-SIMV и BIPAP у пациентов на этапе отлучения от ИВЛ. Материалы и методы. Проведено проспективное обсервационное нерандомизированное когортное исследование среди 27 пациентов с острой дыхательной недостаточностью. В I группу (режим P-SIMV) и во II группу (режим BIPAP) вошло по 10 пациентов. Первичными точками оценки результатов лечения были продолжительность проведения инвазивной ИВЛ; вторичными точками — амплитуда движений обоих куполов диафрагмы, фракция истончения диафрагмы, возникновение декомпенсированного респираторного или смешанного ацидоза. Результаты. Средняя продолжительность проведения ИВЛ у пациентов первой группы составила 14,14 ± 1,83 суток, у пациентов второй группы — 13,20 ± 2,56 суток (p = 0,32). Амплитуда движений куполов диафрагмы в первые сутки исследования составила в І группе пациентов 7,2 ± 1,8 мм, во II группе — 6,8 ± 1,5 (p = 0,42); на 5-е сутки лечения этот показатель достоверно не отличался между группами и в І группе возрастал до 8,1 ± 2,1 мм, во II — до 8,4 ± 1,9 мм (p = 0,12 и p = 0,89). Уже на 9-е сутки лечения амплитуда движений правого купола диафрагмы достоверно (р = 0,04) отличалась в I группе пациентов от II группы (9,0 ± 2,1 мм и 10,0 ± 1,3 мм соответственно) и от предыдущего этапа обследования (p = 0,05 и p = 0,04). Амплитуда движений правого купола диафрагмы оставалась на уровне более 10 мм во II группе пациентов и на 13-е и 17-е сутки наблюдения за пациентами. Выводы. Продолжительность проведения ИВЛ у детей с сочетанием обструктивного и рестриктивного типов дыхательной недостаточности в I и II группах достоверно не отличалась. Спонтанные дыхательные усилия были достоверно выше у пациентов II группы начиная с 9 суток по сравнению с пациентами I группы.

Background. Children with combination of restrictive and obstructive types of respiratory failure often have a long-lasting or difficult weaning from mechanical ventilation. The aim of this study was to compare the duration of ventilation and diaphragm function in children ventilated in pressure-synchronized intermittent mandatory ventilation (P-SIMV) and bilevel positive airway pressure (BIPAP) modes during the weaning from mechanical ventilation. Materials and methods. It was a prospective, observational, cohort, non-randomized study. Twenty seven children with acute respiratory failure were included in this study. All patients were divided in two groups. During weaning process, group I patients were ventilated in P-SIMV mode, and group II — in BIPAP mode. The primary outcome was the duration of mechanical ventilation; secondary outcomes were amplitude of movements of both hemidiaphragms, fraction of diaphragm thickening, presence of decompensated respiratory or mixed acidosis. Results. During this study, 3 out of 27 patients were excluded after verifying neuromuscular disease or bronchopulmonary dysplasia. Twenty four persons were ready for weaning from mechanical ventilation via the P-SIMV or BIPAP modes, however, 4 patients were excluded from the study due to severe desynchronization and the need to continue the controlled mechanical ventilation with sedation and muscle relaxation. As a result, 20 patients were included in the data analysis (evaluation of primary and secondary outcomes). The duration of mechanical ventilation in patients of group I was 14.14 ± 1.83 days, in group II — 13.20 ± 2.56 days (p = 0.32). The amplitude of diaphragm movements in the first day of the study was 7.2 ± 1.8 mm in group I, and 6.8 ± 1.5 — in group II (p = 0.42); on day 5, these data did not significantly differ in two groups, and increased to 8.1 ± 2.1 mm in group I, to 8.4 ± 1.9 mm — in group II (p = 0.12, and p = 0.89). On day 9, the amplitude of the right hemidiaphragm movements was significantly better in the patients of both groups — 9.0 ± 2.1 mm and 10.0 ± 1.3 mm in groups I and II, respectively, and differences were statistically significant compare to day 5 (p = 0.05, and p = 0.04). The amplitude of the right hemidiaphragm movement was more than 10 mm on day 13 in group II of patients and only on day 17 — in group I. Conclusions. The duration of mechanical ventilation was not significantly different in both groups of patients. Spontaneous respiratory efforts were significantly higher from days 9 to 17 in patients of group II.


Keywords

функція діафрагми; діти; відлучення від штучної вентиляції легень

функция диафрагмы; дети; отлучение от искусственной вентиляции легких

diaphragm function; children; weaning from mechanical ventilation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Bellani G. Do spontaneous and mechanical breathing have similar effects on average transpulmonary and alveolar pressure? A clinical crossover study / G. Bellani, G. Grasselli, M. Teggia-Droghi et al. // Critical. Care. — 2016. — Vol. 20. — P. 142. — doi 10.1186/s13054-016-1290-9.
2. Hraiech S. Balancing neuromuscular blockade versus preserved muscle activity / S. Hraiech, T. Yoshida, L. Papazian // Curr. Opin. Crit. Care. — 2015. — Vol. 21(1). — P. 26-33. — doi: 10.1097/MCC.0000000000000175.
3. Kneyber M.C. Recommendations for mechanical ventilation of critically ill children from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) / M.C. Kneyber, D. de Luca, E. Calderini, P.-H. Jarreau, E. Javouhey, J. Lopez-Herce // Intensive Care Medicine. — 2017. — Vol. 43(12). — P. 1764-1780. — doi: https://doi.org/10.1007/s00134-017-4920-z.
4. Goligher E.C., Dres M., Fan E. et al. Mechanical Ventilation-induced Diaphragm Atrophy Strongly Impacts Clinical Outcomes / E.C. Goligher, M. Dres, E. Fan et al. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. — 2018. — Vol. 2. — DOI: 10.1164/rccm.201703-0536OC.
5. Brochard L. Measurement of esophageal pressure at bedside: pros and cons / L. Brochard // Curr. Opin. Crit. Care. — 2014. — Vol. 20. — P. 39-46. — DOI: 10.1097/MCC.0000000000000050.
6. Aduen J.F., Zisman A., Jolles S.I., Keller C.A. Retrospective Study of Pulmonary Function Tests in Patients Presenting With Isolated Reduction in Single-Breath Diffusion Capacity: Implications for the Diagnosis of Combined Obstructive and Restrictive Lung Disease / J.F. Aduen, A. Zisman, S.I. Jolles, C.A. Keller // Mayo Clinic Proceedings. — 2007. — Vol. 82(1). — P. 48-54. — https://doi.org/10.4065/82.1.48.
7. Gardner Z.S., Ruppel G.L., Kaminsky D.A. Grading the Severity of Obstruction in Mixed Obstructive-Restrictive Lung Disease / Z.S. Gardner, G.L. Ruppel, D.A. Kaminsky // CHEST. — 2011. — Vol. 140(3). — P. 598-60. — DOI: 10.1378/chest.10-2860.
8. Diaz-Guzman E., McCarthy K., Siu A., Stoller J.K. Frequency and Causes of Combined Obstruction and Restriction Identified in Pulmonary Function Tests in Adults / E. Diaz-Guzman, K. McCarthy, A. Siu, J.K. Stoller // Respir. Care. — 2010. — Vol. 55(3). — P. 310-316.

Similar articles

Diaphragm Dysfunction in Children with Acute Respiratory Failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 8 (79) 2016
Date: 2017.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Algorithm for weaning from mechanical ventilation in children with different types of acute respiratory failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Respiratory Therapy in Polytrauma
Authors: Підгірний Я., Туркевич О., Яєчник О., Закотянський О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 8 (79) 2016
Date: 2017.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Diaphragm ultrasound, transthyretin and phosphorus serum levels as a method to predict treatment outcomes in children requiring mechanical ventilation: a prospective, observational, cohort study
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue