Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №1, 2018

Back to issue

Clinical and laboratory criteria for type 2 diabetes mellitus in children

Authors: Сорокман Т.В., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Метою даного огляду літератури є аналіз даних літератури щодо клінічних та лабораторних критеріїв цукрового діабету (ЦД) 2-го типу в дітей. Проведений огляд наукової літератури за ключовими словами «цукровий діабет», «цукровий діабет 2-го типу», «клініка», «лабораторні критерії», «фактори ризику» з використанням як пошукової системи PubMed. З огляду на дослідження, що проведені за останні 10 років, проаналізовані тези 213 статей. Критерій для відбору статей для дослідження був заснований на їх тісній актуальності з темою. Більш детально вивчено результати дослідження, що висвітлені у 21 статті. ЦД 2-го типу — багатофакторне захворювання зі спадковою схильністю. Більшість пацієнтів із ЦД 2-го типу вказують на наявність такого захворювання в найближчих родичів; за наявності ЦД 2-го типу в одного з батьків ймовірність його розвитку в нащадка впродовж життя становить 40 %. Здебільшого виражені клінічні прояви відсутні, і діагноз встановлюється при рутинному визначенні рівня глікемії. Захворювання зазвичай стартує у віці понад 10 років, при цьому в переважної більшості пацієнтів відзначаються ожиріння та інші компоненти метаболічного синдрому. Критерії діагностики ЦД 2-го типу запропоновані International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). З метою диференціальної діагностики між ЦД 1-го і 2-го типу в дебюті захворювання визначається рівень у крові інсуліну і С-пептиду як натще, так і під час проведення перорального глюкозотолерантного тесту.

Целью данного обзора является анализ данных литературы о клинических и лабораторных критериях сахарного диабета (СД) 2-го типа у детей. Проведен обзор научной литературы по ключевым словам «сахарный диабет», «сахарный диабет 2-го типа», «клиника», «лабораторные критерии», «факторы риска» с использованием в качестве поисковой системы PubMed. Принимая во внимание исследования, проведенные за последние 10 лет, проанализированы положения 213 статей. Критерий для отбора статей для исследования был основан на их тесной актуальности с темой. Более подробно изучены результаты исследований, которые освещены в 21 статье. СД 2-го типа — многофакторное заболевание с наследственной предрасположенностью. Большинство пациентов с СД 2-го типа указывают на наличие такого заболевания у ближайших родственников; при наличии СД 2-го типа у одного из родителей вероятность его развития у потомка в течение жизни составляет 40 %. В большинстве случаев выраженные клинические проявления отсутствуют, и диагноз устанавливается при рутинном определении уровня гликемии. Заболевание обычно стартует в возрасте старше 10 лет, при этом у подавляющего большинства пациентов отмечаются ожирение и другие компоненты метаболического синдрома. Критерии диагностики СД 2-го типа предложены International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). С целью дифференциальной диагностики между СД 1-го и 2-го типа в дебюте заболевания определяется уровень в крови инсулина и С-пептида как натощак, так и во время проведения перорального глюкозотолерантного теста.

The purpose of this review was the analysis of literature data on clinical and laboratory criteria for type 2 diabetes mellitus in children. A review of scientific literature was conducted using Pubmed as the search engine by the keywords: diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, clinical picture, laboratory criteria, risk factors, taking into consideration studies conducted in the last 10 years, citation review of relevant primary and review articles, conference abstracts, personal files, and contact with expert informants. The criterion for the selection of articles for the study was based on their close relevance to the topic, thus, out of 213 analyzed articles, the findings of the researchers covered in 21 articles were crucial. Type 2 mellitus is a multifactorial di­sease with hereditary predisposition. The majority of patients with type 2 diabetes mellitus indicate the presence of such a disease in the immediate family; in the presence of type 2 diabetes in one of the parents, the risk of its development during the life of the descendant is 40 %. In most cases, severe clinical manifestations are absent, and the diagnosis is established at a routine determination of glycemia level. The disease usually starts at the age of 10 years, with the overwhelming majority of patients having obesity and other components of the metabolic syndrome. Criteria for the diagnosis of type 2 diabetes are proposed by the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. With a purpose of differential diagnosis of type 1 and type 2 diabetes in the onset of the disease, the level of insulin and C-peptide in the blood is determined both fasting, and during an oral glucose tolerance test.


Keywords

діти; підлітки; цукровий діабет 2-го типу; клінічні і лабораторні критерії; огляд

дети; подростки; сахарный диабет 2-го типа; клинические и лабораторные критерии; обзор

children; adolescents; type 2 diabetes mellitus; clinical and laboratory criteria; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes — 2018. // Diabetes Care. — 2018. — Vol. 41 (Suppl. 1). — Р. 1-159. doi: 10.2337/cd17-0119.
2. IDF Diabetes Atlas. — 8th ed. — 2017.
3. Зелінська Н.Б., Глоба Є.В., Погодаєва Н.Л. Статистика цукрового діабету у дітей в Україні (аналіз і прогноз) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2013. — № 42(1). — С. 80-83.
4. Hamman R.F., Bell R.A., Dabelea D. The SEARCH for Diabetes in Youth Study: Rationale, Findings, and Future Directions // Diabetes Care. — 2014. — Vol. 37(12). — P. 3336-3344. doi: 10.2337/dc14-0574.
5. Amed S., Dean H., Sellers E.A. et al. Risk factors for medi–cation-induced diabetes and type 2 diabetes // J Pediatr 2011. — Vol. 159. — P. 291-296. doi: 10.1016/j.jpeds.2011.01.017.
6. Weiss R., Santoro N., Giannini C. et al. Prediabetes in youths: mechanisms and biomarkers // The Lancet Child & Adolescent Health. — 2017. — Vol. 1(3). — 240. doi: 10.1016/S2352-4642(17)30044-5.
7. Berhan Y., Waernbaum I., Lind T., Mollsten A., Dahlquist G. Swedish Childhood Diabetes Study Group. Thirty years of prospective nationwide incidence of childhood type 1 diabetes: the accele–rating increase by time tends to level off in Sweden // Diabetes. — 2011. — Vol. 60. — P. 577-581. doi: 10.2337/db10-0813.
8. Skrivarhaug T., Stene L.C., Drivvoll A.K. et al. Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Incidence of type 1 diabetes in Norway among children aged 0-14 years between 1989 and 2012: has the incidence stopped rising? Results from the Norwegian Childhood Diabetes Registry // Diabetologia. — 2014. — Vol. 57. — P. 57-62. doi: 10.1007/s00125-013-3090-y.
9. Bohn B., Wiegand S., Kiess W. et al. Changing Characte–ristics of Obese Children and Adolescents Entering Pediatric Lifestyle Intervention Programs in Germany over the Last 11 Years: An Adiposity Patients Registry Multicenter Analysis of 65,453 Children and Adolescents // Obesity Facts. — 2017. — Vol. 10. — P. 517. doi: 10.1159/000479631.
10. Abbasi A., Juszczyk D., van Jaarsveld C.H.M., Gulliford M.C. Body mass index and incident type 1 and type 2 diabetes in children and young adults: a retrospective cohort study // J. Endocr. Soc. — 2017; Apr. 25. (Epub. ahead of print)
11. Craig M.E., Jefferies C., Dabelea D. et al. Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents // Pediatric Diabetes. — 2014. — Vol. 15 (Suppl. 20). — P. 4-17. doi: 10.1111/pedi.12186.
12. Reinehr T. Lifestyle Intervention in Childhood Obesity: Changes and Challenges // Nature Reviews Endocrinology. — 2013. — Vol. 9. — P. 607-614. doi: 10.1038/nrendo.2013.149.
13. Dart A.B., Sellers E.A., Martens P.J. et al. High Burden of Kidney Disease in Youth-Onset Type 2 Diabetes // Diabetes Care. — 2012. — Vol. 35. — P. 1265-1271. doi: 10.2337/dc11-2312.
14. Pulgaron E.R., Delamater AM. Obesity and Type 2 Diabetes in Children: Epidemiology and Treatment // Current Diabetes Report. — 2014. — Vol. 14. — P. 1-12. doi: 10.1007/s11892-014-0508-y.
15. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium. // Pediatric Diabetes. — 2009. — Vol. 10 (Suppl. 12). — 210 p.
16. James L., Mill S. Malformations in Infants of Diabetic Mothers. // Birth Defects Res. Clin. Mol. Teratol. — 2010. — Vol. 88(10). — P. 769-778. doi: 10.1002/bdra.20757.
17. Persson M., Pasupathy D., Hanson U., Norman M. Birth size distribution in 3,705 infants born to mothers with type 1 dia–betes: a population-based study // Diabetes Care. — 2011. — Vol. 34. — P. 1145. doi: 10.2337/dc10-2406.
18. Dunne F.P., Avalos G., Durkan M. et al. ATLANTIC DIP collaborators. ATLANTIC DIP: Pregnancy outcomes for women with type 1 and type 2 diabetes // Ir. Med. J. — 2012. — Vol. 105 (Suppl. 5). — P. 6-9. doi: 10.2337/dc09-1118.
19. Zhao L., Long T., Hui A.L. et al. Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Adolescents: Early Prevention and Non-Drug The–rapy // Journal of Diabetes Mellitus. — 2017. — Vol. 7(3). — P. 21.
20. Зильберман Л.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета 2-го типа у детей и подростков // Проблемы эндокринологии. — 2014. — № 5. — C. 57-68. doi: 10.14341/probl201460557-68.

Similar articles

Latent autoimmune diabetes in adults: a modern look at the problem
Authors: Пашковська Н.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Using ultra-rapid insulin analogs in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
Authors: Большова О.В., Спринчук Н.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017
Date: 2018.01.31
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Efficacy and pathogenetic justification for the use of vildagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №7, 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Disorders of carbohydrate metabolism in clinical practice
Authors: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №1, 2017
Date: 2017.04.13
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue