Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №3 (97), 2018

Back to issue

Clinical picture, diagnosis and treatment of VZV-vasculopathy of cerebral arteries

Authors: Мальцев Д.В.(1, 2), Євтушенко С.К.(3), Горбенко В.Ю.(4), Бондарчук О.Л.(4)
1 - Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
4 - Київська клінічна міська лікарня № 4, м. Київ, Україна


Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Вірус варицела-зостер (VZV) відомий як збудник вітряної віспи при первинному інфікуванні й оперізуючого герпесу — при реактивації вірусу з латентного стану. Останнім часом накопичено багато даних щодо альтернативних клінічних проявів реактивованої інфекції, викликаної VZV, завдяки чому значно розширилися уявлення щодо гетерогенності маніфестації VZV-індукованих уражень нервової системи. Встановлено, що VZV може викликати серозний лімфоцитарний менінгіт, стовбуровий енцефаліт, мультифокальний лейкоенцефаліт, церебеліт, різні форми мієлітів, ураження краніальних нервів, брахіо-плексопатію і так званий абдомінальний герпес, які можуть розвиватися як у хронологічному зв’язку з вітряною віспою або оперізуючим герпесом, так і без попереднього періоду герпетичних висипань на шкірі. Васкулопатії церебральних судин VZV-етіології на сьогодні розглядаються як поширена в популяції, однак усе ще недооцінена тяжка патологія нервової системи, що може стати причиною інвалідності або передчасної смерті пацієнта. У даному науковому огляді проведено аналіз доступних даних щодо патогенезу, клінічних проявів, діагностики, лікування й профілактики VZV-васкулопатій церебральних судин у людей.

Вирус варицелла-зостер (VZV) известен как возбудитель ветряной оспы при первичном инфицировании и опоясывающего герпеса — при реактивации вируса из латентного состояния. В последнее время накоплено много данных об альтернативных клинических проявлениях реактивированной инфекции, вызванной VZV, благодаря чему значительно расширились представления о гетерогенности манифестации VZV-индуцированных поражений нервной системы. Установлено, что VZV может вызвать серозный лимфоцитарный менингит, стволовой энцефалит, мультифокальный лейкоэнцефалит, церебелит, различные формы миелитов, поражение краниальных нервов, брахиоплексопатию и так называемый абдоминальный герпес, которые могут развиваться как в хронологической связи с ветряной оспой или опоясывающим герпесом, так и без предсуществующего периода герпетических высыпаний на коже. Васкулопатии церебральных сосудов VZV-этиологии сейчас рассматриваются как распространенная в популяции, однако все еще недооцененная тяжелая патология нервной системы, которая может стать причиной инвалидности или преждевременной смерти пациента. В данном научном обзоре проведен анализ доступных данных о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике, лечении и профилактике VZV-васкулопатий церебральных сосудов у людей.

Varicella-zoster virus (VZV) is known as an etiologic factor of chicken pox in primary infections and herpes zoster when the virus is reactivated from the latent state. Recently, many data have been accumulated on alternative clinical manifestations of reactivated infection caused by VZV, which greatly widened the concept of heterogeneity in the manifestation of VZV-induced damage to the nervous system. It was found that VZV can cause aseptic lymphocytic meningitis, brainstem encephalitis, multifocal leukoencephalitis, cerebellitis, various forms of myelitis, lesions of the cranial nerves, brachioplexopathy and so-called abdominal herpes, which can develop in chronological relation with the chicken pox or herpes zoster, and without any preexisting period of herpetic rashes on the skin. Vasculopathies of cerebral vessels caused by VZV are currently considered to be widespread in the population, but severe pathology of the nervous system is still underestimated that can cause disability or premature death of the patient. In this scientific review, an analysis of available data on the pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment and prevention of VZV-vasculopathies of cerebral arteries in humans has been carried out.


Keywords

васкулопатія; інфаркт; вірус варицела-зостер

васкулопатия; инфаркт; вирус варицелла-зостер

vasculopathy; infarction; varicella-zoster virus


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Евтушенко С.К. Герпесвирусные церебральные васкулиты в генезе нарушений мозгового кровообращения у детей // Неврология раннего детского возраста. — К., 2016. — С. 158-184.
2. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. — 2016. — № 5(94). — С. 23-28.
3. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції // Лабораторна діагностика. — 2011. — № 3(57). — С. 24-30. 
4. Мальцев Д.В., Климчук В.В. Труднощі у діагностиці неврологічних ускладнень VZV-інфекції: випадки з клінічної практики // Український медичний часопис. — 2011. — 5(85). — С. 122-127. 
5. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К. До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій // Міжнародний неврологічний журнал. — 2012. — № 2(48). — С. 14-28. 
6. Мальцев Д.В., Недопако Я.Я. Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади // Український медичний часопис. — 2013. — № 2(94). — С. 129-142. 
7. Adler H., Beland J.L., Del-Pan N.C., Kobzik L. et al. In the absence of T cells, natural killer cells protect from mortality due to HSV-1 encephalitis // J. Neuroimmunol. — 1999. — Vol. 93(1–2). — P. 208-213.
8. Ahmad N.M., Boruchoff S.E. Multiple cerebral infarcts due to varicella-zoster virus large-vessel vasculopathy in an immunocompetent adult without skin involvement // Clin. Infect. Dis. — 2003. — Vol. 37(1). — e16-18.
9. Alvarez R., Graus F., Abós J. et al. Postherpetic vasculopathy. A study of 3 cases in immunosuppressed patients // Med. Clin. (Barc.). — 1990. — Vol. 95(20). — P. 782-724.
10. Amlie-Lefond C., Kleinschmidt-DeMasters B.K., Mahalingam R. et al. The vasculopathy of varicella-zoster virus encephalitis // Ann. Neurol. — 1995. — Vol. 37(6). — P. 784-790.
11. Arvin A.M., Kushner J.H., Feldman S. et al. Human leukocyte interferon for the treatment of varicella in children with cancer // N. Eng. J. Med. — 1982. — Vol. 306(13). — P. 761-765.
12. Backström E., Chambers B.J., Kristensson K., Ljunggren H.G. Direct NK cell-mediated lysis of syngenic dorsal root ganglia neurons in vitro // J. Immunol. — 2000. — Vol. 165(9). — P. 4895-4900.
13. Bastian F.O., Rabson A.S., Yee C.L., Tralka T.S. Herpesvirus hominis: isolation from human trigeminal ganglion // Science. — 1972. — Vol. 178(4058). — P. 306-307.
14. Burgoon M.P., Hammack B.N., Owens G.P. et al. Oligoclonal immunoglobulins in cerebrospinal fluid during varicella zoster virus (VZV) vasculopathy are directed against VZV // Ann. Neurol. — 2003. — Vol. 54(4). — P. 459-463.
15. Caekebeke J.F., Peters A.C., Vandvik B. et al. Cerebral vasculopathy associated with primary varicella infection // Arch. Neurol. — 1990. — Vol. 47(9). — P. 1033-1035.
16. Centers for Disease Control and Prevention. Closure of vari-cella-zoster virus-containing vaccines pregnancy registry — United States, 2013 // MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. — 2014. — Vol. 63(33). — P. 732-733.
17. Cheatham W.J., Dolan T.F. Jr, Dower J.C., Weller T.H. Varicella: report of two fatal cases with necropsy, virus isolation, and serologic studies // Am. J. Pathol. — 1956. — Vol. 32(5). — P. 1015-1035.
18. Cheng-Ching E., Jones S., Hui F.K. et al. High-resolution MRI vessel wall imaging in varicella zoster virus vasculopathy // J. Neurol. Sci. — 2015. — Vol. 351(1–2). — P. 168-173.
19. Chiappini E., Calabri G., Galli L. et al. Varicella-zoster virus acquired at 4 months of age reactivates at 24 months and causes encephalitis // J. Pediatr. — 2002. — Vol. 140(2). — P. 250-251.
20. Danchaivijitr N., Miravet E., Saunders D.E. et al. Post-vari-cella intracranial haemorrhage in a child // Dev. Med. Child. Neurol. — 2006. — Vol. 48(2). — P. 139-142.
21. Eidelberg D., Sotrel A., Horoupian D.S. et al. Thrombotic cerebral vasculopathy associated with herpes zoster // Ann. Neurol. — 1986. — Vol. 19(1). — P. 7-14.
22. Fleming J., Fogo A., Haider S. Varicella zoster virus brachioplexitis associated with granulomatous vasculopathy // Clin. Exp. Dermatol. — 2013. — Vol. 38(4). — P. 378-381.
23. Gilden D., Nagel M.A., Cohrs R.J., Mahalingam R. et al. The variegate neurological manifestations of varicella zoster virus infection // Curr. Neurol. Neurosci Rep. — 2013. — Vol. 13(9). — P. 374.
24. Gilden D.H., Bennett J.L., Kleinschmidt-DeMasters B.K. et al. The value of cerebrospinal fluid antiviral antibody in the diagnosis of neurologic disease produced by varicella zoster virus // J. Neurol. Sci. — 1998. — Vol. 159(2). — P. 140-144.
25. Gray F., Bélec L., Lescs M.C., Chrétien F. et al. Varicella-zoster virus infection of the central nervous system in the acquired immune deficiency syndrome // Brain. — 1994. — Vol. 117 (Pt 5). — P. 987-999.
26. Gray F., Mohr M., Rozenberg F., Belec L. et al. Varicella-zoster virus encephalitis in acquired immunodeficiency syndrome: report of four cases // Neuropathol. Appl. Neurobiol. — 1992. — Vol. 18(5). — P. 502-514.
27. Grubor-Bauk B., Simmons A., Mayrhofer G., Speck P.G. Impaired clearance of herpes simplex virus type 1 from mice lacking CD1d or NKT cells expressing the semivariant V alpha 14-J alpha 281 TCR // J. Immunol. — 2003. — Vol. 170(3). — P. 1430-1434.
28. Gutierrez J., Ortiz G. HIV/AIDS patients with HIV vasculopathy and VZV vasculitis: a case series // Clin. Neuroradiol. — 2011. — Vol. 21(3). — P. 145-151.
29. Haug A., Mahalingam R., Cohrs R.J. et al. Recurrent polymorphonuclear pleocytosis with increased red blood cells caused by varicella zoster virus infection of the central nervous system: Case report and review of the literature // J. Neurol. Sci. — 2010. — Vol. 292(1–2). — P. 85-88.
30. Häusler M., Schaade L., Kemény S. et al. Encephalitis related to primary varicella-zoster virus infection in immunocompetent children // J. Neurol. Sci. — 2002. — Vol. 195(2). — P. 111-116.
31. Henin D., Gervaz E., Seilhean D. et al. Pathologic anatomy of cytomegalovirus encephalomyelitis and varicella-zona virus encephalomyelitis // J. Neuroradiol. — 1995. — Vol. 22(3). — P. 180-183.
32. Hovens M.M., Vaessen N., Sijpkens Y.W., de Fijter J.W. Unusual presentation of central nervous system manifestations of Varicella zoster virus vasculopathy in renal transplant recipients // Transpl. Infect. Dis. — 2007. — Vol. 9(3). — P. 237-240.
33. Imam S.F., Lodhi O.U.H., Fatima Z. et al. A Unique Case of Acute Cerebral Venous Sinus Thrombosis Secondary to Primary Varicella Zoster Virus Infection // Cureus. — 2017. — Vol. 9(9). — e1693.
34. Jones D., Neff C.P., Palmer B.E. et al. Varicella zoster virus-infected cerebrovascular cells produce a proinflammatory environment // Neurol. Neuroimmunol. Neuroinflamm. — 2017. — Vol. 4(5). — e382.
35. Kaphan E., Witjas T., Feuillet L. et al. Multiple strokes after chickenpox primo-infection in an adult // Rev. Neurol. (Paris). — 2005. — Vol. 161(8–9). — P. 840-843.
36. Katchanov J., Siebert E., Klingebiel R., Endres M. Infectious vasculopathy of intracranial large- and medium-sized vessels in neurological intensive care unit: a clinico-radiological study // Neurocrit. Care. — 2010. — Vol. 12(3). — P. 369-374.
37. Kawatani M., Nakai A., Okuno T. et al. A case of intracranial saccular aneurysm after primary varicella zoster virus infection // Brain Dev. — 2012. — Vol. 34(1). — P. 80-82.
38. Klapper P.E., Bailey A.S., Longson M. et al. Meningo-encephalitis caused by Coxsackievirus group B type 2. Diagnosis confirmed by measuring intrathecal antibody // J. Infect. — 1984. — Vol. 8(3). — P. 227-231.
39. Koskiniemi M., Piiparinen H., Rantalaiho T. et al. Acute central nervous system complications in varicella zoster virus infections // J. Clin. Virol. — 2002. — Vol. 25(3). — P. 293-301.
40. Kronenberg A., Schupbach R., Schuknecht B. et al. Multifocal vasculopathy due to Varicella-Zoster Virus (VZV): serial analysis of VZV DNA and intrathecal synthesis of VZV antibody in cerebrospinal fluid // Clin. Infect. Dis. — 2002. — Vol. 35(3). — P. 330-333.
41. Liberman A.L., Nagel M.A., Hurley M.C. et al. Rapid deve-lopment of 9 cerebral aneurysms in varicella-zoster virus vasculopathy // Neurology. — 2014. — Vol. 82(23). — P. 2139-2141. 
42. Lin T.Y., Yang F.C., Lin C.L. et al. Herpes zoster infection increases the risk of peripheral arterial disease: A nationwide cohort study // Medicine (Baltimore). — 2016. — Vol. 95(35). — e4480.
43. Liu Y., Wang J., Li S. Clinical trial of recombinant alpha-2a interferon in the treatment of herpes zoster // Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. — 1998. — Vol. 20(4). — P. 264-266.
44. Losurdo G., Bertoluzzo L., Canale F. et al. Varicella and its complications as cause of hospitalization // Infez. Med. — 2005. — Vol. 13(4). — P. 229-234.
45. Mareedu J., Hanumaiah R.G., Hale E., Habte-Gabr E. Varicella zoster vasculopathy // J. Int. Assoc. Physicians AIDS Care (Chic.). — 2011. — Vol. 10(3). — P. 144-145.
46. Massano J., Ferreira D., Toledo T. et al. Stroke and multiple peripheral thrombotic events in an adult with varicella // Eur. J. Neurol. — 2008. — Vol. 15(10). — e90-91.
47. McKelvie P.A., Collins S., Thyagarajan D. et al. Meningoencephalomyelitis with vasculitis due to varicella zoster virus: a case report and review of the literature // Pathology. — 2002. — Vol. 34(1). — P. 88-93.
48. Merigan T.C., Rand K.H, Pollard R.B. et al. Human leukocyte interferon for the treatment of herpes zoster in patients with cancer // N. Engl. J. Med. — 1978. — Vol. 298(18). — P. 981-987.
49. Miyazaki Y., Riku Y., Goto Y.. VZV vasculopathy associated with myelo-radiculoganglio-meningo-encephalitis: an autopsy case of an immunocompetent 66-year-old male // J. Neurol. Sci. — 2008. — Vol. 275(1–2). — P. 42-45.
50. Montero Mora P., Colín D., González Espinosa A., Almeida Arvizu V. Interferon alpha 2b in pain caused by herpes zoster. Preliminary report // Rev. Alerg. Mex. — 1996. — Vol. 43(6). — P. 148-151.
51. Morgello S., Block G.A., Price R.W., Petito C.K. et al. Varicella-zoster virus leukoencephalitis and cerebral vasculopathy // Arch. Pathol. Lab. Med. — 1988. — Vol. 112(2). — P. 173-177.
52. Nagel M.A., Gilden D. Complications of varicella zoster virus reactivation // Curr. Treat. Options Neurol. — 2013. — Vol. 15(4). — P. 439-453.
53. Nagel M.A., Traktinskiy I., Azarkh Y. et al. Varicella zoster virus vasculopathy: analysis of virus-infected arteries // Neurology. — 2011. — Vol. 77(4). — P. 364-370.
54. Newsome S.D., Nath A. Varicella-zoster virus vasculopathy and central nervous system immune reconstitution inflammatory syndrome with human immunodeficiency virus infection treated with steroids // J. Neurovirol. — 2009. — Vol. 15(3). — P. 288-291.
55. Noda Y., Nakazawa M., Takahashi D. et al. Retinal periphlebitis as zoster sine herpete // Arch. Ophthalmol. — 2001. — Vol. 119(10). — P. 1550-1552.
56. Okanishi T., Kondo A., Inoue T. et al. Bilateral middle cerebral artery infarctions following mild varicella infection: a case report // Brain Dev. — 2009. — Vol. 31(1). — P. 86-89.
57. Osiro S., Salomon N. Varicella-zoster virus (VZV) multifocal vasculopathy in a patient with systemic lupus erythematosus — a diagnostic and treatment dilemma // IDCases. — 2017. — Vol. 8. — P. 81-83.
58. Outteryck O., Sénéchal O., Berteloot D. et al. Cerebral vasculitis secondary to Varicella-Zoster virus infection // Rev. Neurol. (Paris). — 2005. — Vol. 161(8–9). — P. 836-839.
59. Parisi G., Squadrone N.P., Rojo S. Herpes simplex virus infection in pregnancy: epidemiologic, diagnostic and therapeutic data. An unusual case of HSV-1 in monozygotic twins // Minerva Pediatr. — 1992. — Vol. 44(10). — P. 459-467.
60. Reichelt M., Zerboni L., Arvin A.M. Mechanisms of varicella-zoster virus neuropathogenesis in human dorsal root ganglia // J. Virol. — 2008. — Vol. 82(8). — P. 3971-3983. 
61. Richter E.R., Dias J.K., Gilbert J.E. 2nd, Atherton S.S. Distribution of herpes simplex virus type 1 and varicella zoster virus in ganglia of the human head and neck // J. Infect. Dis. — 2009. — Vol. 200(12). — P. 1901-1906.
62. Rosenblum M.K. Bulbar encephalitis complicating trigeminal zoster in the acquired immune deficiency syndrome // Hum. Pathol. — 1989. — Vol. 20(3). — P. 292-295.
63. Roubalová K., Suchánková A., Bojar M. et al. Detection of active varicella-zoster virus (VZV) infection in patients with neurological complications // Klin. Mikrobiol. Infekc. Lek. — 2007. — Vol. 13(3). — P. 109-114.
64. Russman A.N., Lederman RJ, Calabrese L.H. et al. Multifocal varicella-zoster virus vasculopathy without rash // Arch. Neurol. — 2003. — Vol. 60(11). — P. 1607-1609.
65. Salazar R., Russman A.N., Nagel M.A. et al. Varicella zoster virus ischemic optic neuropathy and subclinical temporal artery involvement // Arch. Neurol. — 2011. — Vol. 68(4). — P. 517-520.
66. Selvakumar C.J., Justin C., Gnaneswaran T.R., Chandrase-karan M. Post varicella angiopathy // J. Assoc. Physicians India. — 2010. — Vol. 58. — P. 572-574. 
67. Shiihara H. Neurological complications of varicella-zoster virus (VZV) infection // No To Hattatsu. — 1993. — Vol. 25(2). — P. 128-134.
68. Spiegel R., Miron D., Lumelsky D., Horovitz Y. Severe meningoencephalitis due to late reactivation of Varicella-Zoster virus in an immunocompetent child // J. Child. Neurol. — 2010. — Vol. 25(1). — P. 87-90.
69. Steain M., Sutherland J.P., Rodriguez M. et al. Analysis of T cell responses during active varicella-zoster virus reactivation in human ganglia // J. Virol. — 2014. — Vol. 88(5). — P. 2704-2716.
70. Steiner I., Kennedy P.G., Pachner A.R. The neurotropic herpes viruses: herpes simplex and varicella-zoster // Lancet Neurol. — 2007. — Vol. 6(11). — P. 1015-1028.
71. Tecellioglu M., Kamisli S., Erbay M.F. et al. A Rare Presentation of Cranial Polyneuropathy Without Rash Caused by Varicella Zoster Virus // Med. Arch. — 2017. — Vol. 71(4). — P. 293-295.
72. Terada K., Niizuma T., Kawano S. et al. Detection of varicella-zoster virus DNA in peripheral mononuclear cells from patients with Ramsay Hunt syndrome or zoster sine herpete // J. Med. Virol. — 1998. — Vol. 56(4). — P. 359-363.
73. Ueno M., Oka A., Koeda T. et al. Unilateral occlusion of the middle cerebral artery after varicella-zoster virus infection // Brain Dev. — 2002. — Vol. 24(2). — P. 106-108.
74. Uhoda I., Piérard-Franchimont C., Piérard G.E. Varicella-zoster virus vasculitis: a case of recurrent varicella without epidermal involvement // Dermatology. — 2000. — Vol. 200(2). — P. 173-175.
75. Venhovens J., Stelten B., Feyen B.F. et al. Ischemic Stroke as a Complication of Varicella Zoster Encephalitis: A Case Report With Detailed EEG Discussion // Clin. EEG Neurosci. — 2014. — Vol. 45(4). — P. 310-314.
76. Verma R., Lalla R., Patil T.B. Extensive extracranial and intracranial Varicella zoster vasculopathy // BMJ Case Rep. — 2012. — Vol. 2012. — pii: bcr2012006845.
77. Victor D.I., Green W.R. Temporal artery biopsy in herpes zoster ophthalmicus with delayed arteritis // Am. J. Ophthalmol. — 1976. — Vol. 82(4). — P. 628-630.
78. Weerkamp N.J., Keizer K., Boel C.H., de Rijk M.C. et al. Meningoencephalitis caused by varicella zoster virus // Ned. Tijdschr. Geneeskd. — 2010. — Vol. 154. — A1575.
79. West S.L., Newton R.W., Baildam E.M. et al. Recurrent hemiplegia associated with cerebral vasculopathy following third trimester maternal herpes zoster infection // Dev. Med. Child Neurol. — 2006. — Vol. 48(12). — P. 991-993.
80. Winston D.J., Eron L.J., Ho M., Pazin G., Kessler H., Pottage J.C., Gallagher J., Sartiano G., Ho W.G., Champlin R.E. Recombinant interferon alpha-2a for treatment of herpes zoster in immunosuppressed patients with cancer // Am. J. Med. — 1988. — Vol. 85(2). — P. 147-151.
81. Wolf A.H., Thurau S.R., Kook D., Haritoglou C. Ocular manifestation of primary VZV infection in a splenectomized patient // Ocul. Immunol. Inflamm. — 2008. — Vol. 16(4). — P. 199-201.
82. Yasuda C., Okada K., Ohnari N. et al. Cerebral infarction and intracranial aneurysm related to the reactivation of varicella zoster virus in a Japanese acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) patient // Rinsho Shinkeigaku. — 2013. — Vol. 53(9). — P. 701-705.
83. Zhang S.Y., Jouanguy E., Ugolini S. et al. TLR3 deficiency in patients with herpes simplex encephalitis // Science. — 2007. — Vol. 317(5844). — P. 1522-527.
84. Zhang Y., Luo G., Huang Y. et al. Risk of Stroke/Transient Ischemic Attack or Myocardial Infarction with Herpes Zoster: A Systematic Review and Meta-Analysis // J. Stroke Cerebrovasc. Dis. — 2017. — Vol. 26(8). — P. 1807-1816.

Similar articles

Diencephalic brain lesions of herpesvirus etiology in humans: a literature review and a clinical case (part 1)
Authors: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Date: 2020.07.28
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Current Approaches to the Diagnosis of Herpesvirus Neuroinfections (Scientific Review)
Authors: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.14
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
International neurological journal 2 (48) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Clinical features of nervous system disorders in patients with EBV as monoinfection and in association with other herpes viruses in their reactivation and persistence
Authors: Руденко А.О., Муравська Л.В., Дьяченко П.А., Пархомець Б.А., Клюс В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №6, 2017
Date: 2018.02.19
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue