Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №3, 2018

Back to issue

Pathogenetic mechanisms and signs of cardiovascular disorders in type 2 diabetes mellitus

Authors: Шкала Л.В.(1), Мишаніч Г.І.(2), Шкала О.В.(1), Черпак О.В.(2), Карапетян О.А.(2), Волковська Т.Г.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Висока захворюваність та поширеність цукрового діабету (ЦД) зумовлює ранню інвалідизацію та смертність через розвиток хронічних ускладнень. При цьому головна причина смерті при ЦД 2-го типу пов’язана із серцево-судинними захворюваннями. Мета дослідження: з’ясувати частоту, механізми та прояви уражень серцево-судинної системи у хворих на ЦД 2-го типу. Матеріали та методи. Обстежено 49 пацієнтів з ЦД 2-го типу віком понад 50 років, у тому числі 25 чоловіків, 24 жінки. Визначали показники метаболізму, зміни електрокардіограми. Результати. У групі спостереження у 55,1 % пацієнтів виявлена ішемічна хвороба серця (ІХС), у 77,6 % — артеріальна гіпертензія, у 28,6 % — перенесені кардіоваскулярні події. Переважали хворі (83,7 %) з надлишковою масою тіла і ожирінням. У 57,1 % виявлені порушення ліпідного обміну за наявної декомпенсації ЦД в 61,2 %, що підтверджено збільшенням рівня глікованого гемоглобіну до 8,8 ± 0,3 %. Зареєстровані порушення процесів автоматизму, збудливості та провідності серця: у 12,2 % — синусова тахікардія, у 6,1 % — синусова брадикардія, у 4,1 % — синусова аритмія, у 10,2 % — миготлива аритмія, у 8,2 % — суправентрикулярна і шлуночкова екстрасистолія, у 30,6 % — внутрішньошлуночкові блокади. Прояви гіпоксії мали 32,7 % пацієнтів, зміни зубця Q — 8,2 %, зміни інтервалу ST — 8,2 %. Висновки. Дисметаболічні порушення є підґрунтям для розвитку хронічних діабетичних ускладнень, що формують, зокрема, кардіальну автономну нейропатію, діабетичну кардіоміопатію та атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи з маніфестацією ІХС, артеріальної гіпертензії, синдрому порушень ритму і провідності, гіпоксії.

Актуальность. Высокая заболеваемость и распространенность сахарного диабета (СД) обусловливают раннюю инвалидизацию и смертность из-за развития хронических осложнений. При этом главная причина смерти при СД 2-го типа связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цель исследования: выяснить частоту, механизмы и проявления поражений сердечно-сосудистой системы у больных СД 2-го типа. Материалы и методы. Обследовано 49 пациентов с СД 2-го типа в возрасте старше 50 лет, в том числе 25 мужчин, 24 женщины. Определялись показатели метаболизма, изменения электрокардиограммы. Результаты. В группе наблюдения у 55,1 % пациентов выявлена ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 77,6 % — артериальная гипертензия, у 28,6 % — перенесенные кардиоваскулярные cобытия. Преобладали больные (83,7 %) с избыточной массой тела и ожирением. У 57,1 % выявлялись нарушения липидного обмена при наличии декомпенсации СД у 61,2 %, что подтверждено повышением уровня гликированного гемоглобина в среднем до 8,8 ± 0,3 %. Зарегистрированы нарушения процессов автоматизма, возбудимости и проводимости сердца: у 12,2 % — синусовая тахикардия, у 6,1 % — синусовая брадикардия, у 4,1 % — синусовая аритмия, у 10,2 % — мерцательная аритмия, у 8,2 % — суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, у 30,6 % — внутрижелудочковые блокады. Проявления гипоксии имели 32,7 % пациентов, изменения зубца Q — 8,2 %, изменения интервала ST — 8,2 %. Выводы. Дисметаболические нарушения являются основой развития хронических диабетических осложнений, формируют, в частности, кардиальную автономную нейропатию, диабетическую кардиомиопатию и атеросклеротические поражения сердечно-сосудистой системы с манифестацией ИБС, артериальной гипертензии, синдрома нарушений ритма и проводимости, гипоксии.

Background. A high morbidity and prevalence of diabetes mellitus (DM) cause early disability and mortality due to the development of chronic complications. The main cause of death in type 2 DM is associated with cardiovascular di­seases. The purpose of the study: to determine the incidence, mechanisms and manifestations of cardiovascular disorders in patients with type 2 DM. Materials and methods. Forty-nine individuals with type 2 DM aged over 50 years were exami­ned, including 25 men and 24 women. Metabolic parameters, changes in the electrocardiogram were determined. Results. In the observation group, 55.1 % of patients had coronary heart disease, 77.6 % — arterial hypertension and 28.6 % — cardiovascular events. An overweight and obesity were prevalent in 83.7 % of patients. In 57.1 %, disorders of lipid metabolism were detected, with the presence of diabetes decompensation in 61.2 %, confirmed by an increased level of glycosylated hemoglobin on average to 8.8 ± 0.3 %. Disorders of the automatism processes, excitability and cardiac conduction were detected: in 12.2 % of cases — sinus tachycardia, in 6.1 % — sinus bradycardia, in 4.1 % — sinus arrhythmia, in 10.2 % — atrial fibrillation, in 8.2 % — supraventricular and ventricular extrasystole, in 30.6 % — intraventricular blockades. 32.7 % of patients had hypoxia manifestations, 8.2 % — changes in the Q wave, 8.2 % — changes in the ST interval. Conclusions. Dysmetabolic disorders are the basis for the development of chronic diabetic complications forming, in particular, cardiac autonomic neuropathy, diabetic cardiomyopathy and atherosclerotic lesions of the cardiovascular system with manifestation of coronary heart disease, arterial hypertension, syndrome of rhythm and conduction disorders, hypoxia.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; діабетична нейропатія; діабетична кардіоміопатія; серцево-судинні ураження

сахарный диабет 2-го типа; диабетическая полинейропатия; диабетическая кардиомиопатия; сердечно-сосудистые поражения

diabetes mellitus type 2; diabetic neuropathy; diabetic cardiomyopathy; cardiovascular disorders


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Compression of disability between two birth cohorts of US adults with diabetes, 1992-2012: a prospective longitudinal analysis / B.H. Bardenheier, J. Lin, X. Zhuo [et al.] // Lancet Diabetes Endocrinol. — 2016. — Vol. 4(8). — P. 686-694. — DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30090-0.
2. Temporal trends in recording of diabetes on death certificates: results from Translating Research Into Action for Diabetes (TRIAD) / L.N. McEwen, A.J. Karter, J.D. Curb [et al.] // Diabetes Care. — 2011. — Vol. 34(7). — P. 1529-1533. — doi: 10.2337/dc10-2312.
3. The joint contribution of diabetes and work to premature death during working age: a population-based study in Sweden / T. Lallukka, J. Ervasti, E. Mattendorfer-Ruz [et al.] // Scand. J. Public Health. — 2016. — Vol. 44(6). — P. 580-586. — https://doi.org/10.1177/1403494816655059.
4. Скрипник Н.В. Особливості патогенезу та лікування діабетичної автономної нейропатії (огляд літератури) / Н.В. Скрипник, В.А. Гриб, О.М. Дідушко // Ліки України. — 2012. — № 2(158). — С. 6-14.
5. Сергієнко В.О. Патогенез діабетичної кардіоваскулярної нейропатії / В.О. Сергієнко // Журнал НАМН України. — 2015. — Т. 21, № 2. — С. 142-157.
6. Effects of cardiac autonomic dysfunction on mortali–ty risk in the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) trial / R. Рop-Busui, G.W. Evans, H.C. Gerstein [et al.] // Diabetes Care. — 2010. — Vol. 33(7). — P. 1578-1584. — doi: 10.2337/dc10-0125.
7. Власенко М.В. Ускладнення цукрового діабету — діабетична дистальна полінейропатія: патофізіологія і варіант патогенетичного лікування / М.В. Власенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 7(39). — С. 44-49. 
8. Маньковский Б.Н. Диабетическая полинейропатия — эпидемиология, патогенез, клинические проявления, диагностика и лечение. 100 избранных лекций по эндокринологии (второй выпуск) / Под ред. Ю.И. Караченцева, А.В. Казакова, Н.А. Кравчун, И.М. Ильиной. — Харьков: C.А.М., 2014. — С. 164-171.
9. Ткачева О.Н. Диабетическая автономная нейропатия: Рук-во для врачей / О.Н. Ткачева, А.Л. Верткин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 176 с.
10. Обрезан А.Г. Структура сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом 2 типа, диабетическая кардиомиопатия как особое состояние миокарда / А.Г. Обрезан, Р.М. Бицадзе // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2010. — № 4(28). — С. 18-22.
11. Маньковский Б.Н. Клинические проявления и подходы к терапии периферической сенсорно-моторной диабетической нейропатии / Б.Н. Маньковский // Ліки України. — 2009. — № 2(128). — С. 63-66.
12. Treatment with аctovegin in type 2 diabetic patients with symptomatic polyneuropathy / D. Ziegler, L. Movsesuan, B. Mankovsky [et al.] // Diabetes Care. — 2009. — Vol. 32(8). — Р. 1479-1484.
13. Кияк Ю.Г. Специфічність діабетичної кардіоміопатії за наявності коморбідних серцево-судинних захворювань: клініко-ультраструктурні дослідження / Ю.Г. Кияк, Г.Ю. Кияк, О.Ю. Барнетт // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — № 5(77). — С. 33-38.
14. Jia G. Insulin resistance and hyperinsulinaemia in diabetic cardiomyopathy / G. Jia, V.G. DeMarco, J.R. Sowers // Nat. Rev. Endocrinol. — 2016. — Vol. 12(3). — P. 144-153.
15. Сергієнко В.О. Особливості варіативності артеріального тиску в хворих із діабетичною кардіоміопатією / В.О. Сергієнко // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. — 2009. — № 2(27). — С. 24-31.
16. Zhang E.L. Metabolic memory: mechanisms and implications for diabetic vasculopathies / E.L. Zhang, Y.J. Wu // Sci. China Life Sci. — 2014. — Vol. 57(8). — P. 845-851. 
17. Бирюкова Е.В. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые осложнения: возможно ли прервать порочный круг? / Е.В. Бирюкова // Русский мед. журн. — 2010. — Т. 18, № 4. — С. 904-906.
18. Association of small dense low density lipoprotein cholesterol in type 2 diabetics with coronary artery disease / Y.C. Huang, P.Y. Chang, J.S. Hwang [et al.] // Biomed. J. — 2014. — Vol. 37(6). — Р. 375-379.

Similar articles

Патогенетичне лікування діабетичної нейропатії: комплексний підхід
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 7 (47) 2012
Date: 2013.03.01
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: В.О. Сергієнко, О.О. Сергієнко, А.М. Урбанович Національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра ендокринології Львів; Т.Р. Махневич Національний університет ім. Івана Франка, кафедра біохімії, Львів
International journal of endocrinology 1(1) 2005
Date: 2008.02.27
Categories: Endocrinology
Authors: О.О. Сергієнко, В.О. Сергієнко, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
International journal of endocrinology 1(13) 2008
Date: 2008.08.28
Categories: Neurology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Diabetes mellitus in the practice of an anesthesiologist: a focus on diabetic neuropathy
Authors: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue