Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(91), 2018

Back to issue

Using supraglottic airway devices for awake blind tracheal intubation of obese patients

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Управління дихальними шляхами у дорослого пацієнта з ожирінням може бути дуже складною задачею для анестезіолога. Щоб попередити гіпоксемію та аспірацію під час індукції анестезії, у пацієнтів з ожирінням застосовують методику інтубації при свідомості. Метою нашої роботи було оцінити ефективність та безпечність використання надгортанних повітроводів (SAD) ILMA та I-Gel для такої процедури. Матеріали та методи. У проспективне нерандомізоване дослідження були включені 26 пацієнтів з індексом маси тіла > 30 кг/м2, яким після легкої седації та місцевої анестезії дихальних шляхів виконували інтубацію трахеї при свідомості через ILMA (88 %) або I-Gel (22 %). Для кожного пацієнта оцінювали ризик тяжкої інтубації, визначали час та кількість спроб для успішної установки SAD та успішної інтубації трахеї через SAD, вимірювали частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск (АТ), сатурацію (SpO2) під час процедури та фіксували наявність кровотечі, болю та рівень дискомфорту після операції. Статистичний аналіз проведено за допомогою t-тесту Стьюдента, U-тесту Манна — Уїтні та критерію χ2. Результати. Мали ризик тяжкої інтубації за тестом Маллампаті 19 (73 %) пацієнтів, за неможливістю розігнути шию більше ніж на 80° — 5 (19 %) пацієнтів. У всіх випадках SAD були встановлені з першої спроби за 20 [15–30] с. Для успішної інтубації через SAD знадобилось 1–2 спроби тривалістю 10 [5–20] с (p < 0,05). Під час процедури SpO2 в межах 90–95 % спостерігалась у 8 (31 %) пацієнтів, SpO2 < 90 % не було виявлено в жодного пацієнта (p < 0,05). На фоні стабільного АТ тахікардія до 101 ± 13 уд/хв була зафіксована тільки на етапі безпосереднього введення трубки в трахею (p < 0,05). Після операції 20 (81 %) пацієнтів відмічали наявність крові в мокротинні, 18 (69 %) — слабкий дискомфорт від самої процедури, 7 (27 %) пацієнтів — помірний дискомфорт, 1 (4 %) пацієнт — виражений дискомфорт (p < 0,05). Висновки. Інтубація при свідомості через ILMA та I-Gel є простою, ефективною та безпечною технікою управління дихальними шляхами у пацієнтів з ожирінням.

Актуальность. Управление дыхательными путями у взрослого пациента с ожирением может быть очень сложной задачей для анестезиолога. Чтобы преду­предить гипоксемию и аспирацию во время индукции анестезии у пациентов с ожирением, применяют методику интубации в сознании. Целью нашей работы было оценить эффективность и безопасность использования надгортанных воздуховодов (SAD) ILMA и I-Gel для такой процедуры. Материалы и методы. В проспективное нерандомизированное исследование было включено 26 пациентов с индексом массы тела > 30 кг/м2, которым после легкой седации и местной анестезии дыхательных путей выполняли интубацию трахеи в сознании через ILMA (88 %) или I-Gel (22 %). Для каждого пациента оценивали риск трудной интубации, определяли время и количество попыток для успешной установки SAD и успешной интубации трахеи через SAD, измеряли частоту сердечных сокращений, артериальное давление (АД), сатурацию (SpO2) во время процедуры и фиксировали наличие кровотечения, боли и уровень дискомфорта после операции. Статистический анализ проведен с помощью t-теста Стьюдента, U-теста Манна — Уитни и критерия χ2. Результаты. Имели риск трудной интубации по тесту Маллампати 19 (73 %) пациентов, из-за невозможности разогнуть шею более чем на 80° — 5 (19 %) пациентов. Во всех случаях SAD были установлены с первой попытки за 20 [15–30] с. Для успешной интубации через SAD понадобилось 1–2 попытки продолжительностью 10 [5–20] с (p < 0,05). Во время процедуры SpO2 в пределах 90–95 % наблюдалась у 8 (31 %) пациентов, SpO2 < 90 % не было обнаружено ни у одного пациента (p < 0,05). На фоне стабильного АД тахикардия до 101 ± 13 уд/мин была зафиксирована только на этапе непосредственного введения трубки в трахею (p < 0,05). После операции 20 (81 %) пациентов отмечали наличие крови в мокроте, 18 (69 %) — слабый дискомфорт от самой процедуры, 7 (27 %) пациентов — умеренный дискомфорт, 1 (4 %) пациент — выраженный дискомфорт (p < 0,05). Выводы. Интубация в сознании через ILMA и I-Gel является простой, эффективной и безопасной техникой управления дыхательными путями у пациентов с ожирением.

Background. The respiratory tract control in adult patients with obesity can be a very difficult task for an anesthesio­logist. To prevent hypoxemia and aspiration during anesthesia induction, the method of awake intubation is used in obese patients. The purpose of our study was to evaluate the effectiveness and safety of using the supraglottic airway devices (SAD) ILMA and I-Gel for this procedure. Materials and methods. The prospective non-randomized study included 26 patients with body mass index > 30 kg/m2 that had awake tracheal intubation using ILMA (88 %) or I-Gel (22 %) after mild sedation and local anesthesia of the airways. For every patient, the risk of severe intubation was evaluated; time and number of attempts of successful installation of SAD and successful tracheal intubation through SAD were determined; heart rate, noninvasive blood pressure, SpO2 were measured during the procedure; the presence of bleeding, pain and discomfort after surgery were recorded. Statistical analysis was conducted using Student’s t-test, Mann-Whitney U-test and χ2-test. Results. Nineteen (73 %) patients had a risk of severe intubation accor­ding to Mallampati test, and 5 (19 %) individuals — according to inability to unbend the neck for more than 80°. In all cases, SAD were installed from the first attempt during 20 (15–30) s. For successful intubation through SAD, 1–2 attempts with duration of 10 (5–20) s were needed (p < 0.05). During the procedure, SpO2 within 90–95 % was noticed in 8 (31 %) patients, SpO2 < 90 % was not detected at all (p < 0.05). At the stable blood pressure, tachycardia up to 101 ± 13 bpm was recorded only when tube was inserted into the trachea (p < 0.05). After the surgery, 20 (81 %) patients reported the presence of blood in the sputum, 18 (69 %) — a mild discomfort from procedure itself, 7 (27 %) — a moderate discomfort, 1 (4 %) patient — significant discomfort (p < 0.05). Conclusions. Awake intubation through the ILMA and I-Gel is a simple, effective and safe technique of airway management in obese patients.


Keywords

ожиріння; інтубація трахеї при свідомості; надгортанні повітроводи

ожирение; интубация трахеи в сознании; надгортанные воздуховоды

obesity; awake tracheal intubation; supraglottic airway devices


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. http://www.who.int/topics/obesity/en/.
2. Kristensen M.S. Airway management and morbid obesity / M.S. Kristensen // Eur. J. Anaesthesiol. — 2010. — Vol. 27. — P. 923-927.
3. Lottis S. Anaesthesia and morbid obesity / S. Lottis, M.C. Bellamy // Br. J. Anaesth. — 2008. — Vol. 8. — P. 151-156.
4. Langeron O. Prediction of difficult mask ventilation / O. Lan-
geron, E. Masso, C. Huraux, M. Guggiari, A. Bianchi, P. Coriat [et al.] // Anesthesiology. — 2000. — Vol. 92. — P. 1229-36.
5. Voyagis G.S. Value of oropharyngeal Mallampati classification in predicting difficult laryngoscopy among obese patients / G.S. Voyagis, K.P. Kyriakis, V. Dimitriou, I. Vrettou // Eur. J. Anaesthesiol. — 1998. — Vol. 15. — P. 330-4.
6. Collins J. Awake Tracheal Intubation in Patients with Morbid Obesity: When, Why, and How? / J. Collins, J. Brodsky // Bariatric Times. — 2010. — Vol. 7, № 4. — P. 8-10.
7. American Society of Anesthesiologists: Practice guidelines for management of the difficult airway: An updated report // Anesthesiology. — 2013. — Vol. 118, № 2. — P. 251-270.
8. Douglass J. Awake intubation and awake prone positioning of a morbidly obese patient for lumbar spine surgery / J. Douglass, J. Fraser, J. Andrzejowski // Anaesthesia. — 2014. — Vol. 69. — P. 166-169.
9. Fitzgerald E. “From darkness into light”: time to make awake intubation with videolaryngoscopy the primary technique for an anticipated difficult airway? / E. Fitzgerald, I. Hodzovic, A.F. Smith // Anaesthesia. — 2015. — Vol. 70. — P. 375-392.
10. Lopez A.M. Awake intubation using the LMA-CTrachTM in patients with difficult airways / A.M. Lopez, R. Valero, M. Pons, T. Anglada // Anaesthesia. — 2009. — Vol. 64. — P. 387-391.
11. Langeron O. Comparison of the Intubating Laryngeal Mask Airway with the Fiberoptic Intubation in Anticipated Difficult Airway Management / O. Langeron, F. Semjen, J.L. Bourgain, A. Marsac, A.M. Cros // Anesthesiology. — 2001. — Vol. 94. — P. 968-972.
12. Eldeen H.M.S. Airway management for morbidly obese patients: a comparative study between fiberoptic bronchoscopes and intubating laryngeal masks / H.M.S. Eldeen, A. E. Badran, M.A. Hashish, D.G. Diab // Ain-Shams Journal of Anesthesio–logy. — 2016. — Vol. 9. — P. 27-33.
13. Frerk C. Dfficult Airway Society 2015 guidelines for mana–gement of unanticipated difficult intubation in adults / C. Frerk, V.S. Mitchell, A.F. McNarry, C. Mendonca, R. Bhagrath, A. Patel [et al.] // British Journal of Anaesthesia. — 2015. — Vol. 115, № 6. — P. 827-848.
14. Brain A.I. The intubating laryngeal mask. II. A preli–minary clinical report of a new means of intubating the trachea / A.I. Brain, C. Verghese, E.V. Addy, A. Kapila, J. Brimacombe // Br. J. Anaesth. — 1997. — Vol. 79. — P. 704-9.
15. Латышев П.Э. Использование надгортанного воздуховода «I-Gel» в качестве проводника для интубации трахеи / П.Э. Латышев, А.Л. Левит, К.Б. Никитин, О.Г. Малкова // Анестезиология и реаниматология. — 2015. — Т. 60, № 4д. — С. 72.
16. Wahba S.S. Comparative study of awake endotracheal intubation with Glidescope video laryngoscope versus flexible fiberoptic bronchoscope in patients with traumatic cervical spine / S.S. Wahba, T.F. Tammam, A.M. Saeed // Egypt J. Anaesth. — 2012. — Vol. 28. — P. 257-260.
17. Kheterpal S. Incidence, Predictors, and Outcome of Difficult Mask Ventilation Combined with Difficult Laryngoscopy / S. Kheterpal, D. Healy, M.F. Aziz, A.M. Shanks, R.E. Freundlich, F. Linton [et al.] // Anesthesiology. — 2013. — Vol. 119. — P. 1360-9.

Similar articles

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, кафедра хірургії та анестезіології ФПО, м. Запоріжжя, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Алгоритм екстреного відновлення прохідності дихальних шляхів при невідкладних станах
Authors: Льовкін О.А., Голдовський Б.М., Поталов С.О., Серіков К.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра медицини невідкладних станів
"Emergency medicine" 5 (44) 2012
Date: 2013.03.25
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Низкопоточная анестезия севофлюраном с обеспечением газообмена надгортанным воздуховодом I-gel
Authors: Бадинов А.В. - Луганская городская клиническая многопрофильная больница № 1; Бадинова Н.В. - Луганская областная клиническая больница; Вязовик А.Я., Головченко А.В., Коляда Т.И., Мороз Д.А., Гукович Е.С., Пономарева Г.В., Ковтун А.В., Слюсарев В.П. - Луганская городская клиническая многопрофильная больница № 1
"Emergency medicine" 1 (56) 2014
Date: 2014.03.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue