Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №4 (98), 2018

Back to issue

Onset seizure as an isolated predictor of poor outcome after aneurysmal spontaneous subarachnoid hemorrhage

Authors: Цьома Є.І. (1, 2), Студеняк Т.О. (1, 2), Смоланка В.І. (2), Боровик О.І. (2), Цяпець С.В. (3)
1 - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород, Україна
2 - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
3 - Department of Pathophysiology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Близько 6–8 % всіх інсультів становить субарахноїдальний крововилив (САК) внаслідок розриву артеріальної аневризми. 10–15 % із них є фатальними, тобто пацієнт помирає ще до того, як надійшов до стаціонару. За даними деяких авторів, судоми в гострий період САК (перші 7 діб) асоціюються із збільшенням ризику смерті й інвалідності, тоді як інші автори заперечують вплив судом на перебіг САК. З огляду на суперечливість цих даних судоми не входять у класичні шкали з оцінки прогнозу перебігу САК. Мета: провести аналіз поширеності гострого симптоматичного епінападу при САК і дослідити його вплив на перебіг цього захворювання. Розробити прогностичну шкалу оцінки САК з урахуванням судомних нападів. Матеріали та методи. Проведено аналіз серії 127 клінічних випадків САК. Усіх пацієнтів оцінено за стандартними шкалами: Hunt — Hess Scale, the World Federation of Neurological Surgeons Scale, Glasgow Coma Scale. Досліджено поширеність гострого симптоматичного епінападу. Всіх пацієнтів оцінено за створеною шкалою комбінованої оцінки прогнозування наслідку у пацієнта після субарахноїдального крововиливу (ШКОП). Результати лікування оцінено за Glasgow Outcome Scale (шкала наслідку Глазго). Результати. У 13 пацієнтів із 127 спостерігалися судоми в гострий період захворювання. У кожного 10-го пацієнта епілептичний напад був першим клінічним симптомом хвороби. Поширеність епілептичних нападів становила 10,2 %, до того ж у 5 з 13 пацієнтів із судомами САК закінчився летально, що станоить 35,7 % всіх летальних випадків, зафіксованих у нашій групі пацієнтів. Запропоновано враховувати судоми в дебюті САК як ізольований предиктор поганого наслідку у пацієнтів. Розроблено ШКОП, до якої включено критерій наявності/відсутності судом у дебюті. Летальність серед пацієнтів, які набрали 5–6 балів за ШКОП, становила 77 %, серед пацієнтів, які набрали 7–8 балів, — 100 %. Висновки. Судомний напад у дебюті САК асоціюється з вірогідним підвищенням ризику смерті (p = 0,001). ШКОП із субарахноїдальним крововиливом дозволяє прогнозувати перебіг захворювання, що сприяє вчасним корекції лікування, призначенню швидкодіючих парентеральних антиконвульсантів і, відповідно, визначає кращий наслідок у пацієнтів.

Актуальность. Около 6–8 % всех инсультов составляет субарахноидальное кровоизлияние (САК) вследствие разрыва артериальной аневризмы. 10–15 % из них являются фатальными, то есть пациент умирает еще до того, как поступил в стационар. По данным некоторых авторов, судороги в острый период САК (первые 7 дней) ассоциируются с увеличением риска смерти и инвалидности, тогда как другие авторы отрицают влияние судорог на течение САК. С учетом противоречивости этих данных судороги не входят в классические шкалы оценки прогноза течения САК. Цель: провести анализ распространенности острого симптоматического эпиприпадка при САК и исследовать его влияние на течение этого заболевания. Разработать прогностическую шкалу оценки САК с учетом судорожных припадков. Материалы и методы. Проведен анализ серии 127 клинических случаев САК. Всех пациентов оценили по стандартным шкалам: Hunt — Hess Scale, the World Federation of Neurological Surgeons Scale, Glasgow Coma Scale. Исследована распространенность острого симптоматического эпиприпадка. Всех пациентов оценивали по созданной шкале комбинированной оценки прогнозирования исхода у пациента после субарахноидального кровоизлияния (ШКОП). Результаты лечения оценены по Glasgow Outcome Scale (шкала исхода Глазго). Результаты. У 13 пациентов из 127 наблюдались судороги в острый период заболевания. У каждого 10-го пациента эпилептический приступ был первым клиническим симптомом болезни. Распространенность эпилептических припадков составляла 10,2 %, к тому же у 5 из 13 пациентов с судорогами САК закончилось летально, что составило 35,7 % всех летальных случаев, зафиксированных в нашей группе пациентов. Предложено учитывать судороги в дебюте САК как изолированный предиктор плохого исхода у пациентов. Разработана ШКОП, в которую включены критерии наличия/отсутствия судорог в дебюте. Летальность среди пациентов, набравших 5–6 баллов по ШКОП, составляла 77 %, среди пациентов, набравших 7–8 баллов, — 100 %. Выводы. Судорожный припадок в дебюте САК ассоциируется с вероятным повышением риска смерти (p = 0,001). ШКОП с субарахноидальным кровоизлиянием позволяет прогнозировать течение заболевания, что способствует своевременным коррекции лечения, назначению быстродействующих парентеральных противосудорожных препаратов и, соответственно, определяет лучший исход у пациентов.

Background. Subarachnoid haemorhage (SAH) is a type of stroke and comprises 6–8 % of all strokes. Up to half of all cases of SAH are fatal, and 10–15 % of patients die before reaching a hospital, and those who survive could have neurological or cognitive impairment. Seizures occur in 13–24 % of patients with SAH, usually in the first 24 hours after the bleeding. Seizures can lead to increased cerebral blood flow, hypertension, and elevated intracranial pressure, thereby increasing the risk of re-bleeding and neurologic deterioration. The Hunt and Hess scale, Glasgow Coma Scale (GCS) and the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) grading system have been shown to correlate well with disease outcome. But they do not consider onset seizure in SAH as a predictor of poor outcome. The purpose was to evaluate the prevalence of onset seizure in SAH and to investigate its effect on disease outcome, to develop a prognostic scale for examining patients with SAH that includes seizures as a bad prognostic predictor. Materials and methods. We have analyzed a series of 127 patients with SAH who were treated in our clinic from 2013 to 2016. All patients were examined using Hunt and Hess scale, WFNS grading system, and GCS. The prevalence of acute onset seizure has been found. All patients were screened using the developed Combined Patient Rating Scale. Disease outcomes after subarachnoid hemorrhage and treatment were assessed by Glasgow Outcome Scale. Results. Thirteen patients among 127 had seizures during disease onset. In each 10 patients, epileptic seizure was the first clinical symptom of SAH. The prevalence of seizures was 10.2 %, in addition, 5 of 13 cases with seizures were lethal, this was near 35.7 % of all fatal cases recorded in our group of patients. That’s why we have suggested that seizure in the onset of SAH is an isolated predictor of poor outcome. The Combined Patient Rating Scale has been developed and includes the criteria of seizure presence and/or absence in SAH onset. The mortality among patients who scored 5–6 points by this new scale was 77 %, 7–8 points — 100 %, respectively. Conclusions. Seizure in the onset of SAH is associated with an increased risk of death (p = 0.001). The Combined Patient Rating Scale in subarachnoid hemorrhage allows making an early outcome prognosis, correcting the treatment, prescribing intravenous antiepileptic drug and determines the best outcomes in patients.


Keywords

субарахноїдальний крововилив; мішкоподібна аневризма; судомний напад; Glasgow Coma Scale; Hunt — Hess Scale; the World Federation of Neurological Surgeons Scale; Glasgow Outcome Scale; шкала комбінованої оцінки пацієнта

субарахноидальное кровоизлияние; мешкообразная аневризма; судорожный припадок; Glasgow Coma Scale; Hunt — Hess Scale; the World Federation of Neurological Surgeons Scale; Glasgow Outcome Scale; шкала комбинированной оценки пациента

subarachnoid haemorhage; saccular aneurysm; seizure; Glasgow Coma Scale; Hunt and Hess Scale; World Federation of Neurosurgical Societies grading system; Glasgow Outcome Scale; Combined Patient Rating Scale


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Suarez J.I. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage / J.I. Suarez, R.W. Tarr, W.R. Selman // New England Journal of Medicine. — Jan 2006. — P. 387-96.
2. Chou H.S. Outcomes after early anticonvulsant discontinuation in aneurismal subarahnoid hemorrhage / H.S. Chou, J.G. Latorre, 
G. Alpargu // J. Vasc. Med. Surgery. — 2015. — Vol. 3. — P. 1-6.
3. van Gijn J. Subarachnoid hemorrhage: diagnosis, causes and management / J. van Gijn, G.J. Rinkel // Brain. — 2001. — P. 249-278.
4. Kyu-Sun Choi. Seizures and Epilepsy following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Incidence and Risk Factors / Choi Kyu-Sun, Chun Hyoung-Joon, Yi Hyeong-Joong // J. Korean Neurosurg Soc. — 2009. — P. 93-98.
5. Baker C.J. Short-term perioperative anticonvulsant prophylaxis for the surgical treatment of low-risk patients with intracranial aneurysms / C.J. Baker, C.J. Prestigiacomo, R.A. Solomon // Neurosurgery. — 1995. — P. 863-70. 
6. Byrne J.V. Seizures after aneurysmal subarachnoid hemorrhage treated with coil embolization / J.V. Byrne // Neurosurgery. — 2002. — P. 545-51. 
7. Daniere F. Complications and follow up of subarachnoid he–morrhages / F. Daniere, G. Gascou, N. Menjot de Champfleur, P. Machi, N. Leboucq, C. Riquelme, C. Ruiz, A. Bonafe, V. Costalat // Diagnostic and Interventional Imaging. — 2015. — 96. — P. 677-686.
8. Butzkueven H. Onset seizures independently predict poor outcome after subarachnoid hemorrhage / H. Butzkueven, A. Evans, E. Pitman, C. Leopold // Neurology. — 2000. — 55. — P. 1315-1320. 
9. Fung C. Impact of early-onset seizures on grading and outcome in patients with subarachnoid hemorrhage / C. Fung, M. Balmer, M. Murek, W.J. Z’Graggen // J. Neurosurg. — 2015. — P. 408-413.
10. Drake C.G. Report of World Federation of Neurological Surgeons committee on a universal subarachnoid hemorrhage grading scale / C.G. Drake, W.E. Hunt, K. Sano et al. // J. Neurosurgery. — 1988. — P. 985-986. 
11. Gotoh O. Glasgow Coma Scale in the prediction of outcome after early aneurysm surgery / O. Gotoh, A. Tamura, N. Yasui, A. Suzuki, H. Hadeishi, K. Sano // Neurosurgery. — 1996. — P. 19-24.
12. Rosen D. Subarachnoid hemorrhage grading scales: A systematic review / D. Rosen, R. Macdonald // Neurocritical Care. — 2005. — Vol. 2. — P. 110-18. 
13. De Marchis G.M. Tonic-Clonic Activity at Subarachnoid Hemorrhage Onset: Impact on Complications and Outcome / G.M. De Marchis, D. Pugin, H. Lantigua, C. Zammit, D. Pugin, H. Lantigua // PLoS ONE. — 2013. — Vol 8(8). — P. 1-8.
14. O’Connor, Kathryn L. High Risk for Seizures Following Subarachnoid Hemorrhage Regardless of Referral Bias / Kathryn L. O’Connor // Neurocrit Care. — Dec 2014. — P. 476-482.
15. Starke R.M. Rebleeding aneurysmal subarachnoid hemorrhage / R.M. Starke, E.S. Connolly // Neurocrit. Care. — 2011. — P. 241-6. 
16. Mohamad Z. Authors Clinical Guide on «Seizures in Cerebrovascular Disorders» / Z. Mohamad. — June 2015.
17. Guidelines for the Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke. — 2012. — 43. — P. 1711-1737. 
18. Wang H. Levetiracetam is neuroprotective in murine mo-dels of closed head injury and subarachnoid hemorrhage / H. Wang, J. Gao, T.F. Lassiter et al. // Neurocrit. Care. — 2006. — Vol. 5. — P. 71-78. 
19. Feigin V.L. Risk factors for subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review of epidemiological studies / V.L. Feigin, G.J. Rinkel, C.M. Lawes et al. // Stroke. — 2005. — Vol. 36(12). — P. 2773-2780. 
20. Hackett M.L. Health outcomes 1 year after subarachnoid hemorrhage: an international population-based study / M.L. Hackett, C.S. Anderson // Neurology. — 2000. — P. 658-662.
21. Kellner C.P. Evaluation of a Revised Scale for the Prediction of Long-Term Outcome in Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Undergoing Operative Repair / C.P. Kellner // Neurosurgery. — Sep 2006. — P. 529-38.
22. Kowalski R.G. Initial misdiagnosis and outcome after subarachnoid hemorrhage / R.G. Kowalski, J. Claassen, K.T. Kreiter et al. // Journal of the American Medical Association. — Feb 2004. — P. 866-69. 
23. Ravnik J. Long-term cognitive deficits in patients with good outcomes after aneurysmal subarachnoid hemorrhage from anterior communicating artery / J. Ravnik, B. Starovasnik, Z. Pirtošek, G. Bunc, R. Bošnjak // Croat. Med. J. — 2006. — P. 253-263.
24. Rodriguez D.R. Predictor’s of Mortality in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage and Reebleding / D.R. Rodriguez, C.S. Matamoros, L.F. Cue, J.L. Miranda Hernandez, Y.P. Sanchez, J.P. Nellar, Hindawi // Corporation Neurology Research International. — 2015. — P. 1-6.
25. Rooij N.K. Incidence of subarachnoid haemorrhage: a systematic review with emphasis on region, age, gender and time trends / N.K. de Rooij, F.H. Linn, J.A. van der Plas, A. Algra, G.J.E. Rinkel // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. — Dec 2007. — P. 1365-1372.
26. Shiue I. Life events and risk of subarachnoid hemorrhage: the Australasian Cooperative Research on Subarachnoid Hemorrhage Study (ACROSS) / I. Shiue, H. Arima, C.S. Anderson // Stroke. — 2010. — P. 1304-1306.
27. van Gijn J. Subarachnoid haemorrhage / J. van Gijn, R.S. Kerr, G.J. Rinkel // Lancet. — 2007. — P. 306-18.
28. Vilkki J.S. Relationship of local infarctions to cognitive and psychosocial impairments after aneurysmal subarachnoid hemorrhage / J.S. Vilkki, S. Juvela, J. Siironen, T. Ilvo-nen, J. Varis, M. Porras // Neurosurgery. — 2004. — P. 790-803.
29. Visser-Meily J.M.A. Long-term health-related quality of life after aneurismal subarachnoid hemorrhage: relationship with psychological symptoms and personality characteristics / J.M.A. Visser-Meily, M.L. Rhebergen, G.J.E. Rinkel, M.J. van Zandvoort // Stroke. — 2009. — P. 1526-1529.

Similar articles

Субарахноїдальний крововилив у неврологічній практиці
Authors: Стаднік С.М., Куценко В.В., Породко Б.С. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
International neurological journal 4 (58) 2013
Date: 2013.08.07
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
The structural and morphometric peculiarities of the brain in patients who suffered from aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Authors: Дуве Х.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

International neurological journal №4 (106), 2019
Date: 2019.08.06
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Aneurysmal subarachnoid hemorrhages — a current view on the diagnosis, clinical picture, treatment
Authors: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О., Камінський А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Impaired osmotic balance in conditions of non-traumatic subarachnoid hemorrhage
Authors: Бучакчийская Н.М.(1), Полковникова К.Ю.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — КУ «ЗОКБ ЗОС», г. Запорожье, Украина

International neurological journal Том 16, №1, 2020
Date: 2020.03.16
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue