Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №4 (98), 2018

Back to issue

State of endothelial function in elderly patients with dyscirculatory encephalopathy and isolated systolic and systolic-diastolic arterial hypertension

Authors: Алыпова Е.Е. (1), Васильева-Линецкая Л.Я. (2)
1 - Запорожская медицинская академия последипломного образования, г. Запорожье, Украина
2 - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Дослідження функції ендотелію у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕ) та артеріальною гіпертензією (АГ) нечисленні і свідчать про її порушення. Відсутність однозначних даних про ендотеліальну дисфункцію (ЕД) у літніх хворих з ДЕ та ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією (ІСАГ) або систоло-діастолічною артеріальною гіпертензією (СДАГ) визначила характер дослідження. Його мета — вивчити ЕД у хворих похилого віку з ДЕ 2-го ступеня та АГ 2-ї стадії (ІСАГ або СДАГ). Матеріали та методи. Досліджено 104 хворі (45 чоловіків і 59 жінок, середній вік 67,3 ± 4,4 року) з ДЕ, з яких 32 пацієнти без підвищеного артеріального тиску (1-ша група), у 35 хворих мала місце СДАГ (2-га група), у 31 — ІСАГ (3-тя група). Групи формувалися рандомізовано, були однорідними за віком, статтю та давністю захворювання (p > 0,05). 86,7 % хворих на тлі медикаментозної терапії мали стабільну помірну АГ. За рівнем систолічного артеріального тиску хворі 2-ї і 3-ї групи не розрізнялися (p > 0,05). Пульсовий артеріальний тиск у хворих 3-ї групи був достовірно вище, ніж у 2-й (на 17 %; p < 0,05), частіше у пацієнтів 3-ї групи спостерігався кризовий характер перебігу АГ (на 14 %; p < 0,05). Тільки 16 (15,4 %) хворих регулярно приймали статини і мали нормальні показники ліпідограми, у всіх інших індекс атерогенності був істотно підвищений (p < 0,05), не розрізняючись між різними групами (p > 0,05). Судиннорушійну функцію ендотелію визначали на плечовій артерії ультра-звуковим методом D. Celermajer, оцінювали ендотелійзалежну (ЕЗВД) і ендотелійнезалежну вазодилатацію (ЕНВД). Зміст ендотеліну-1 (ЕТ-1) досліджували методом імуноферментного аналізу. Рівень оксиду азоту оцінювали спектрофотометричним методом за сумарною концентрацією стабільних метаболітів (NOx), нітритів (NO2) і нітратів (NO3). Результати. У всіх групах ЕЗВД і ЕНВД були нижче норми, величина обох показників у хворих 2-ї групи була вірогідно нижче, ніж в 1-й (р < 0,05), в 3-й — нижче, ніж у 2-й (р < 0,05). Концентрація ЕТ-1 в 1-й групі становила 0,92 ± 0,04 фмоль/мл і знаходилась на верхніх межах допустимого рівня, тоді як у пацієнтів 2-ї і 3-ї групи мало місце істотне підвищення ЕТ-1 вище показника 1-ї групи — на 14,3 % (р < 0,05) і 39,8 % (р < 0,001) відповідно, при цьому концентрація ЕТ-1 у хворих 3-ї групи була вірогідно вище, ніж у 2-й (р < 0,05). Рівень стабільних кінцевих метаболітів оксиду азоту у хворих всіх груп був нижче норми, причому всі показники (NO2, NO3, NOx) у пацієнтів 2-ї групи були вірогідно нижчими, ніж в 1-й (р < 0,05), і суттєво вищими, ніж в 3-й (р < 0,05). Кореляційний аналіз виявив тісний зворотний зв’язок між концентрацією ЕТ-1 і NO2 як у хворих ІСАГ, так і СДАГ, тоді як у нормотензивних хворих відзначена кореляційна залежність слабкої сили. Висновки. У пацієнтів похилого віку з ДЕ і АГ має місце більш напружене функціонування вазодилатуючої системи порівняно з нормотензивними хворими, яке пов’язане з порушенням ендотеліальної функції. ЕД у хворих з ДЕ та ІСАГ більш значна, ніж у пацієнтів з ДЕ і СДАГ, що слід ураховувати при розробці стратегії лікування.

Актуальность. Исследования функции эндотелия у пожилых больных с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) и артериальной гипертензией (АГ) немногочисленны и свидетельствуют о ее нарушениях. Отсутствие однозначных данных об эндотелиальной дисфункции (ЭД) у пожилых больных ДЭ с изолированной систолической артериальной гипертензией (ИСАГ) и систоло-диастолической артериальной гипертензией (СДАГ) определило характер исследований. Цель — изучить ЭД у больных пожилого возраста с ДЭ 2-й стадии с АГ 2-й стадии (ИСАГ или СДАГ). Материалы и методы. Исследованы 104 больных (45 мужчин и 59 женщин; средний возраст 67,3 ± 4,4 года) с ДЭ, из которых у 32 пациентов не было повышенного артериального давления (1-я группа), у 35 имела место СДАГ (2-я группа), у 31 — ИСАГ (3-я группа). Группы формировались рандомизированно, были однородными по возрасту, полу и давности заболевания (p > 0,05). 86,7 % больных на фоне медикаментозной терапии имели стабильную умеренную АГ. По уровню систолического артериального давления больные 2-й и 3-й группы не отличались (p > 0,05). Пульсовое артериальное давление в 3-й группе было достоверно выше, чем во 2-й (на 17 %; p < 0,05), у пациентов 3-й группы чаще наблюдался кризовый характер течения АГ (на 14 %; p < 0,05). Только 16 (15,4 %) больных регулярно принимали статины и имели нормальные показатели липидограммы, у всех остальных индекс атерогенности был существенно повышен (p < 0,05), не различаясь у разных групп пациентов (p > 0,05). Сосудодвигательную функцию эндотелия определяли на плечевой артерии ультразвуковым методом по D. Celermajer, оценивали эндотелийзависимую (ЭЗВД) и эндотелийнезависимую вазодилатацию (ЭНВД). Содержание эндотелина-1 (ЭТ-1) исследовали методом иммуноферментного анализа. Уровень оксида азота оценивали спектрофотометрическим методом по суммарной концентрации стабильных метаболитов (NOx), нитритов (NO2) и нитратов (NO3). Результаты. Во всех группах больных ЭЗВД и ЭНВД были ниже нормы, величина обоих показателей у больных 2-й группы была достоверно ниже, чем в 1-й (р < 0,05), в 3-й — ниже, чем во 2-й (р < 0,05). Концентрация ЭТ-1 в 1-й группе составляла 0,92 ± 0,04 фмоль/мл и находилась на верхних границах допустимого уровня, тогда как у пациентов 2-й и 3-й группы имело место существенное повышение ЭТ-1 выше показателя 1-й группы на 14,3 % (р < 0,05) и 39,8 % (р < 0,001) соответственно, при этом концентрация ЭТ-1 у больных 3-й группы была достоверно выше, чем во 2-й (р < 0,05). Уровень стабильных конечных метаболитов оксида азота во всех группах больных был ниже нормы, причем все показатели (NO2, NO3, NOx) у пациентов 2-й группы были достоверно ниже, чем в 1-й (р < 0,05), и достоверно выше, чем в 3-й (р < 0,05). Корреляционный анализ выявил тесную обратную связь между концентрацией ЭТ-1 и NO2, NO3, NOx как у больных ИСАГ, так и СДАГ, тогда как у нормотензивных пациентов отмечена корреляционная зависимость слабой силы. Выводы. У пациентов пожилого возраста с ДЭ и АГ имеет место более напряженное функционирование вазодилатирующей системы по сравнению с нормотензивными больными, которое связано с нарушением эндотелиальной функции. ЭД у больных с ДЭ и ИСАГ более значительна, чем у пациентов с ДЭ и СДАГ, что следует учитывать при разработке стратегии лечения.

Background. There are a few studies of endothelial function in elderly patients with chronic cerebral ischemia (CCI) and hypertension, and all of them confirm endothelial disorders. The lack of clear data on endothelial dysfunction in elderly patients with CCI with isolated systolic arterial hypertension (ISAH) and systolic-diastolic arterial hypertension (SDAH) determined the nature of this research. The aim was to study endothelial dysfunction in elderly patients with CCI stage 2 and hypertension stage 2 (ISAH and SDAH). Materials and methods. One hundred four patients (45 males and 59 females, mean age 67.3 ± 4.4 years) with CCI were examined. Thirty two of them did not have elevated arterial blood pressure (group 1), 35 patients had SDAH (group 2) and 31 — ISAH (group 3). These groups were composed randomly, they were homogeneous by age, sex and time of the disease (p > 0.05). 86.7 % of patients had stable moderate hypertension on the background of drug therapy. Level of systolic blood pressure in groups 2 and 3 did not differ (p > 0.05). Pulse arterial blood pressure in group 3 was significantly higher than in group 2 (by 17 %; p < 0.05), crisis course of hypertension was more frequent in patients from group 3 (by 14 %; p < 0.05). Only 16 (15.6 %) patients were administered statins and had normal findings of lipidogram, the rest of the patients had significantly elevated atherogenic index (p < 0.05), which did not vary within different groups (p > 0.05). Endothelial vasomotion was determined on brachial artery using ultrasound method by D. Ce­lermajer, endothelium-dependent vasodilation and endothelium-independent vasodilation were evaluated. Content of endothelin 1 (ET-1) was evaluated using enzyme-linked immunosorbent assay. The level of nitrogen oxide was analyzed using spectrophotometric method by calculating the total concentration of stable metabolites (NOx), nitrites (NO2) and nitrates (NO3). Results. In all groups, endothelium-dependent vasodilation and endothelium-independent vasodilation were below the limit, the value of both indices in patients from group 2 was significantly lower than in group 1 (р < 0.05), and in group 3, it was significantly lower than in group 2 (р < 0.05). ET-1 concentration in group 1 was 0.92 ± 0.04 fmol/ml, it was at the upper limit of the acceptable level, while in patients from groups 2 and 3, there was a substantial ET-1 elevation from the levels of group 1 — by 14.3 % (р < 0.05) and 39.8 % (р < 0.001), respectively. At the same time, ET-1 concentration in group 3 was significantly higher than in group 2 (р < 0.05). The level of stable finite metabolites of nitrogen oxide in all groups was below the limit, and all indices (NO2, NO3, NOx) in group 2 were substantially lower than in group 1 (р < 0.05) and significantly higher than in group 3 (р < 0.05). Correlation analysis revealed closed inverse relationship between the concentration of ET-1 and NO2, NO3, NOx in patients with ISAH as well as SDAH, while in patients with normal blood pressure, a slight correlation was noted. Conclusions. In elderly patients with CCI and hypertension, the functioning of vasodilation system is more intense comparing to normotensive patients, which was caused by alteration of endothelial function. Endothelial dysfunction in patients with CCI and ISAH is much more significant than in patients with CCI and SDAH. These facts should be taken into account in treatment planning.


Keywords

функція ендотелію; ендотеліальна дисфункція; дисциркуляторна енцефалопатія; ізольована систолічна артеріальна гіпертензія; систоло-діастолічна артеріальна гіпертензія

функция эндотелия; эндотелиальная дисфункция; дисциркуляторная энцефалопатия; изолированная систолическая артериальная гипертензия; систоло-диастолическая артериальная гипертензия

endothelial function; endothelial dysfunction; dyscirculatory encephalopathy; isolated systolic arterial hypertension; systolic-diastolic arterial hypertension


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Воскресенская О.Н., Захарова Н.Б., Иванов М.В. Механизмы формирования хронической ишемии головного мозга при артериальной гипертензии // Лечение нервных и психических заболеваний. — 2017. — № 2. — С. 68-71. doi: 10.17116/jnevro20171172168-71
2. Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В. Хронические сосудистые заболевания головного мозга (дисциркуляторная энцефалопатия). — 4-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 288 с.
3. Ена Л.М. Артериальная гипертензия в старости / Л.М. Ена, Н.Г. Ахаладзе // Артериальная гипертензия. — 2013. — Т. 29, № 3. — С. 24-28.
4. Hypertension in the elderly / N. Lionakis, D. Mendrinos, E. Sanidas [et al.] // World J. Cardiol. — 2012. — Vol. 4, № 5. — Р. 135-147. 
5. Клинико-функциональные особенности больных изолированной систолической артериальной гипертензией / Е.С. Мазур, В.В. Мазур, Д.Ю. Платонов, Д.В. Килейников, Т.Ю. Тимешова // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. — 2012. — Т. 8, № 1. — С. 51-56.
6. Is Isolated Systolic Hypertension Worse than Combined Systo–lic/Diastolic Hypertension? / M. Yonggang, A. Yabluchanskiy, A. Lindsey, R. Chilton // J. Clin. Hypertens. (Greenwich). — 2012. — Vol. 14, № 1. — P. 808-809. doi: 10.1111/jch.12011
7. Cardiovascular care for older adults: hypertension and stroke in the older adult / A. Miller, M. Navar, G.S.S. Roubin Oparil // J. Geriatr. Cardiol. — 2016. — Vol. 1, № 11. — P. 373-379. 
8. Mancia G. Short- andlong-term blood pressure variability: pre-sent and future / G. Mancia // Hypertension. — 2012. — Vol. 60. — P. 512-517.
9. Busse R. Vascular endothelium and blood flow / R. Busse, I. Fleming // Handb. Exp. Pharmacol. — 2006. — Vol. 176, № 2. — P. 43-48.
10. Власова С.П., Ильченко М.Ю., Казакова Е.Б. Дисфункция эндотелия и артериальная гипертензия / Под ред. П.А. Лебедева. — Самара: Офорт, 2010. — 192 с.
11. Endothelial dysfunction and the risk of hypertension: the multi-ethnic study of atherosclerosis / Shimbo D., Muntner P., Mann D., Viera A.J., Homma S., Polak J.F., Barr R.G., Herrington D., Shea S. // Hypertension. — 2010. — Vol. 55, № 5. — P. 1210-1216.
12. Соболева Г.Н. Дисфункция артериального эндотелия и ее значение для оценки прогноза у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями / Г.Н. Соболева, В.К. Федулов, Ю.А. Карпов // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. — 2010. — Т. 9, № 2. — С. 69-73. 
13. Flammer A.J., Lüscher T.F. Human endothelial dysfunction: EDRFs // Pflugers Arch. — 2010. — Vol. 459, № 6. — P. 1005-13.
14. Virdis A., Ghiadoni L., Taddei S. Human endothelial dysfunction: EDCFs // Pflugers Arch. — 2010. — Vol. 459. — P. 1015-23.
15. Артериальная жесткость и сосудистое старение / Л.Н. Ена, В.О. Артеменко, П.П. Чаяло, В.Н. Грушовская // Практична ангіологія. — 2010. — № 2. — С. 50-58. 
16. Головченко Ю.И., Трещинская М.А. Обзор современных представлений об эндотелиальной дисфункции // Consil. Med. Ukraina. — 2008. — № 11. — С. 38-40.
17. Duprez D.A. Arterial stiffness and endothelial function: key players in vascular health / D.A. Duprez // Hypertension. — 2010. — Vol. 55, № 3. — P. 612-613.
18. Thorin E. Vascular endothelial ageing, heartbeat after heartbeat / E. Thorin, N. Thorin-Trescases // Cardiovasc. Res. — 2009. — Vol. 84. — P. 24-32. 
19. Lind L. Systolic and diastolic hypertension impair endothelial vasodilatory function in different types of vessels in the elderly: the Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) study // J. Hypertens. — 2006. — Vol. 24, № 7. — P. 1319-1327.
20. Мищенко Т.С., Здесенко И.В., Мищенко В.Н. Новые возможности в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией // Международный неврологический журнал. — 2015. — Т. 75, № 5. — С. 55-64.
21. Тлустова Т. Влияние на эндотелиальную дисфункцию — новая стратегия превентивной кардионеврологии // Артериальная гипертензия. — 2016. — 4 (48). — С. 37-43.
22. Одинак М.М. Хроническая ишемия мозга: критерии постановки диагноза // Журн. невр. и психиатр. им. С.С. Корсакова. Прил. Инсульт // Мат-лы II Российского межд. конгресса «Цереброваскулярная патология и инсульт». — 2007. — C. 69-71.
23. Современные методы оценки эндотелиальной дисфункции и возможности их применения в практической медицине / Шабров А.В., Апресян А.Г., Добкес А.Л., Ермолов С.Ю., Ермолова Т.В., Манасян С.Г., Сердюков С.В. // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. — 2016. — Т. 12, № 6. — С. 733-742.
24. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adultsat risk of atherosclerosis / D.S. Celermajer, K.E. Sorensen, V.M. Cooh // Lancet. — 1992. — Vol. 340. — P. 1111-1115.
25. Джурич Д. Применение тестов реактивности плечевой артерии при оценке дисфункции эндотелия в процессе старения / Д. Джурич, Е. Стефанович, Н. Тасич // Кардиология. — 2000. — № 11. — С. 24-27.
26. Уровень оксида азота в тканях, сыворотке крови, мононуклеарных и мезенхимальных стволовых клетках / И.А. Комаревцева, Е.А. Орлова, М.В. Тарасова и др. // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2009. — Т. 4, № 4. — С. 133-137.
27. Endothelial dysfunction and the risk of hypertension: the multi-ethnic study of atherosclerosis / D. Shimbo, P. Muntner, D. Mann // Hypertension. — 2010. — Vol. 55, № 5. — P. 1210-1216. 
28. Endothelial dysfunction: the early predictor of atherosclerosis / M. Mudau, A. Genis, A. Lochner, H. Strijdom // Cardiovasc. J. Afr. — 2012. — Vol. 23, № 4. — P. 222-231.
29. Pathogenesis of essential hypertension: historical paradigms and modern insights / R.J. Johnson, D.I. Feig, T. Nakagawa // J. Hypertens. — 2008. — Vol. 26, № 3. — P. 381-391. 
30. Renna N.F. Pathophysiology of vascular remodeling in hypertension [Electronic resource] / N.F. Renna, N. Heras, R.M. Miatello // Int. J. Hypertension. — 2013. — 808353. doi: 10.1155/2013/808353.
31. ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the Elderly: A Report Consensus Documents of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents / W.S. Aronow, J.L. Fleg, C.J. Pepine [et al.] // Circulation. — 2011. — Vol. 123. — P. 2434-2506.
32. Recommendations for the treatment of hypertension in the elderly and very elderly — a scotoma within international guidelines [Electronic resource] / H.H. Schäfer, J.D. de Villiers, I. Sudano // The European Journal of Medical Sciences. — 2012. — Мode оf access: http: // dx.doi.org/10.5167/uzh-63960. 
33. Target blood pressure for treatment of isolated systolic hypertension in the elderly: Valsartan in Elderly Isolated Systolic Hypertension Study / T. Ogihara, T. Saruta, H. Rakugi // Hypertension. — 2010. — Vol. 56. — P. 96-202. 
34. Staessen J.A., Thijs L., Richart T. Placebo-controlled trials of blood pressure-lowering therapies for primary prevention of dementia // Hypertension. — 2011. — Vol. 57, № 1. — P. 6-7. 
35. Дремина Н.Н., Шурыгин М.Г., Шурыгина И.А. Эндотелины в норме и патологии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2016. — № 10 (часть 2). — С. 210-214.
36. Мельникова Ю.С., Макарова Т.П. Эндотелиальная дисфункция как центральное звено патогенеза хронических болезней // Казанский медицинский журнал. — 2015. — Т. 96, № 4. — С. 659-665. 
37. Кузнецова С.М. Стратегия коррекции эндотелиальной дисфункции у больных дисциркуляторной энцефалопатией // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2016. — Т. 4, № 1. — С. 33-41. 
38. Эндотелиальная дисфункция у больных хронической ишемией мозга и возможности ее фармакологической коррекции / А.И. Федин, Е.П. Старых, М.В. Путилина, Е.В. Старых, О.П. Миронова, К.Р. Бадалян // Лечащий врач. — 2015. — № 5. — С. 45-52.
39. Функция эндотелия у больных с начальными клиническими проявлениями хронической цереброваскулярной патологии при артериальной гипертонии / Ю.Я. Варакин, Е.В. Гнедовская, Г.В. Горностаева, В.Г. Ионова, М.В. Костырева, М.А. Кравченко, А.А. Шабалина, З.А. Суслина // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2013. — Т. 7, № 4. — С. 10-14.
40. Кузнецова С.М. Эндотелиальная дисфункция — фармакологическая мишень дисциркуляторной энцефалопатии / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, В.П. Чижова, М.С. Егорова, А.Г. Скрипченко // Журнал неврологии им. Н.Б. Маньковского. — 2015. — Т. 3, № 4. — С. 66-76.
41. Circulating blood endothelial nitric oxide synthase contributes to theregulation of systemic blood pressure and nitrite homeostasis / K.C. Wood, M.M. Cortese-Krott, J.C. Kovacicet // Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology. — 2013. — Vol. 33, № 8. — P. 1861-1871.
42. Марков Х.М. Оксид азота и атеросклероз. Оксид азота, дисфункция сосудистого эндотелия и патогенез атеросклероза // Кардиология. — 2009. — № 11. — С. 64-74.
43. Дзизинский А.А., Протасов К.В. Пульсовое давление и поражение органов-мишеней у больных артериальной гипертензией старшего возраста // Успехи геронтологии. — 2008. — Т. 21, № 2. — С. 270-275.
44. Nitric Oxide Plasma Level as a Barometer of Endothelial Dysfunction in Factory Workers / M. Miyata S., A. Noda, Y. Hara Ueyama J., Kitaichi K., Kondo T., Koike Y. // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. — 2017 — Vol. 125, № 10. — P. 684-689. doi: 10.1055/s-0043-110054. 
45. Биомаркеры церебрального атеросклероза: возможности ранней диагностики и прогнозирования индивидуального риска / М.М. Танашян, А.А. Раскуражев, А.А. Шабалина, О.В. Лагода, Е.В. Гнедовская // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2015. — Т. 9, № 3. — С. 20-25.
 

Similar articles

Endothelium Dysfunction in Patients with Acute Myocardial Infarction: Correlation with Disease Course
Authors: Parkhomenko A.N., Irkin O.I., Lutai Ya.M., Stepura A.A., Kushnir S.P., Belyi D.A. - SI «NSC «Institute of Cardiology named after N.D. Strazhesko» of NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 1 (72) 2016
Date: 2016.04.21
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Жарінов О.Й., Децик О.Б., Тумак І.М., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Львівський обласний кардіологічний центр МОЗ України
"Hypertension" 6(14) 2010
Date: 2011.01.31
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Authors: О.М. Драпкина, профессор, заведующая отделением кардиологии Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко ММА им. И.М. Сеченова, Москва
"News of medicine and pharmacy" Кардиология (327) 2010 (тематический номер)
Date: 2010.09.21

Back to issue